18.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1225/2014

(2014. gada 17. novembris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Būtu jāgroza informācija par vienu personu, kas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 269/2014 ir iekļauta sarakstā.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu attiecībā uz šo Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā minēto personu aizstāj ar šādu:

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Dzimis 25.4.1946.Almaty (iepriekš zināma arī kā Alma-Ata) Kazahstānā.

Valsts Domes Padomes loceklis; Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vadītājs. Aktīvi atbalstīja Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas aneksiju. Aktīvi aicinājis sadalīt Ukrainu. Viņa vadītās Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas vārdā parakstījis nolīgumu ar t. s. “Doņeckas Tautas Republiku”.

12.9.2014.”