15.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1223/2014

(2014. gada 14. novembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz procedūras “ievešana pārstrādei” vienkāršotu noslēgšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (2) 544. pantā paredzēts vienkāršot procedūras “ievešana pārstrādei” noslēgšanu. Saskaņā ar šo vienkāršojumu konkrētas ievedpreces tiek uzskatītas par atpakaļizvestām vai izvestām, kaut arī faktiski tās ir laistas Savienības tirgū bez secīgas muitas deklarācijas un bez ievedmuitas nomaksas.

(2)

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 544. panta c) punkts attiecas uz civilās aviācijas gaisa kuģu (lidaparātu) piegādi. Procedūras “ievešana pārstrādei” vienkāršota noslēgšana attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģiem stiprina aviācijas nozares konkurētspēju starptautiskā līmenī un veicina pievienotās vērtības radīšanu Savienībā.

(3)

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 544. panta c) punkta darbības joma būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā militāros gaisa kuģus, tā ka attiecībā uz tiem varētu izmantot procedūras “ievešana pārstrādei” vienkāršotu noslēgšanu tādā pašā veidā kā civilajiem gaisa kuģiem.

(4)

Tāpēc Regula (EEK) Nr. 2454/93 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 544. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

gaisa kuģu piegāde; uzraudzības iestāde tomēr atļauj procedūru noslēgt, kad ievedpreces ir pirmo reizi lietotas gaisa kuģu vai to daļu izgatavošanai, remontēšanai, pārveidošanai vai pārbūvei, ar nosacījumu, ka pēc turētāja uzskaites datiem ir iespējams pārbaudīt, vai procedūra tiek piemērota un izpildīta pareizi;”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).