15.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1078/2014

(2014. gada 7. augusts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (1) un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 649/2012 tiek īstenota 1998. gada 11. septembrī parakstītā un Kopienas vārdā ar Padomes Lēmumu 2003/106/EK (2) apstiprinātā Roterdamas konvencija par procedūru (PIC procedūra), saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem.

(2)

Ir lietderīgi, ka tiek ņemta vērā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (5) veiktā reglamentējošā darbība attiecībā uz dažām ķīmiskām vielām.

(3)

Vielas bitertanola apstiprināšana ir atcelta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tāpēc bitertanolu ir aizliegts izmantot kā pesticīdu, un tas būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(4)

Vielas ciheksatīns un azociklotīns nav apstiprinātas kā darbīgās vielas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tāpēc minētās vielas ir aizliegts izmantot kā pesticīdus, un tās būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(5)

Vielas cinidonetils, ciklanilīds, etoksisulfurons un oksadiargils vairs nav apstiprinātas kā darbīgās vielas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tāpēc minētās vielas ir aizliegts izmantot kā pesticīdus, un tās būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(6)

Viela rotenons nav apstiprināta kā darbīgā viela saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tāpēc rotenonu tikai ar ļoti stingriem ierobežojumiem drīkst izmantot kā pesticīdu, jo faktiski tā izmantošana jebkādā veidā ir aizliegta, neraugoties uz to, ka rotenons tika identificēts un paziņots novērtēšanai 17. produktu veidam saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 un ka tādējādi dalībvalstis var turpināt to atļaut līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums saskaņā ar minēto regulu. Tāpēc rotenons būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(7)

Vielas didecildimetilamonija hlorīda apstiprināšana ir atcelta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tāpēc didecildimetilamonija hlorīdu ir aizliegts izmantot kā augu aizsardzības līdzekļu grupas pesticīdu, un tas būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(8)

Vielas varfarīns un ciflutrīns vairs nav apstiprinātas kā darbīgās vielas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tāpēc minētās vielas ir aizliegts izmantot kā augu aizsardzības līdzekļu grupas pesticīdus, un tās būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(9)

Roterdamas konvencijas pušu sestajā konferencē, kas notika no 2013. gada 28. aprīļa līdz 10. maijam, tika pieņemts lēmums minētās konvencijas III pielikumā iekļaut azinfosmetilu, perfluoroktānsulfoskābi, perfluoroktānsulfonātus, perfluoroktānsulfonamīdus un perfluoroktānsulfonilus, kas nozīmē, ka minētajām ķīmiskajām vielām tiek piemērota PIC procedūra atbilstīgi minētajai konvencijai. Līdz ar to minētās vielas būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 2. daļas ķīmisko vielu saraksta un jāiekļauj minētā pielikuma 3. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(10)

Roterdamas konvencijas puses konferencē pieņēma arī lēmumu minētās konvencijas III pielikumā iekļaut tehnisko pentabromdifenilēteri, tostarp tetra- un pentabromdifenilēteri, kā arī tehnisko oktabromdifenilēteri, tostarp heksa- un heptabromdifenilēteri, kas nozīmē, ka minētajām ķīmiskajām vielām tiek piemērota PIC procedūra atbilstīgi šai konvencijai. Tā kā tetrabromdifenilēteris, pentabromdifenilēteris, heksabromdifenilēteris un heptabromdifenilēteris jau ir iekļauti Regulas (ES) Nr. 649/2012 V pielikumā un tādēļ uz šīm vielām attiecas eksporta aizliegums, minētās vielas nav iekļautas Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 3. daļas ķīmisko vielu sarakstā.

(11)

Ieraksts par hlorātu Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikuma 1. un 2. daļā būtu jāgroza, lai ieviestu lielāku skaidrību par to, uz kurām vielām minētais ieraksts attiecas.

(12)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 649/2012.

(13)

Lai visām ieinteresētajām pusēm atvēlētu pietiekamu laiku veikt pasākumus, kas nepieciešami atbilstības nodrošināšanai šai regulai, un dalībvalstīm – veikt šīs regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus, šīs regulas piemērošana būtu jāatliek,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 7. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.

(2)  Padomes 2002. gada 19. decembra Lēmums 2003/106/EK, ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 63, 6.3.2003., 27. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 649/2012 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

ierakstus par azinfosmetilu un perfluoroktānsulfonātiem aizstāj ar šādiem:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods

Apakškategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

Valstis, uz kurām paziņošana neattiecas

“Azinfosmetils (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluoroktānsulfonāti

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metāla sāls (O-M +), halogenīds, amīds un citi atvasinājumi, ietverot polimērus) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

un citi

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr”

 

b)

ierakstu par hlorātu aizstāj ar šādu:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods

Apakškategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

Valstis, uz kurām paziņošana neattiecas

“Hlorāts (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

un citi

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b”

 

c)

pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods

Apakškategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

Valstis, uz kurām paziņošana neattiecas

“Azociklotīns (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanols (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidonetils (+)

142891-20-1

n.a.

2925 19 95

p(1)

b

 

Ciklanilīds (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrīns

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Ciheksatīns (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etoksisulfurons (+)

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Didecildimetilamonija hlorīds

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oksadiargils (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenons (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Varfarīns

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b”

 

2)

pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

ierakstu par perfluoroktānsulfonātiem aizstāj ar šādu:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods

Kategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

“Perfluoroktānsulfonātu atvasinājumi (ietverot polimērus), uz kuriem neattiecas

perfluoroktānsulfoskābe, perfluoroktānsulfonāti, perfluoroktānsulfonamīdi un perfluoroktānsulfonili

57589-85-2

68081-83-4

un citi

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr”

b)

ierakstu par hlorātu aizstāj ar šādu:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods

Kategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

“Hlorāts

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

un citi

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b”

c)

ierakstu par azinfosmetilu svītro;

d)

pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela

CAS Nr.

Einecs numurs

KN kods

Kategorija (*)

Lietojuma ierobežojums (**)

“Azociklotīns

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanols

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidonetils

142891-20-1

n.a.

2925 19 95

p

 

Ciklanilīds

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Ciheksatīns

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etoksisulfurons

126801-58-9

n.a.

2933 59 95

p

 

Oksadiargils

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenons

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”

 

3)

pielikuma 3. daļai pievieno šādus ierakstus:

Ķīmiskā viela

Attiecīgais CAS numurs

HS kods

Viela tīrā veidā

HS kods

Maisījumi, kuru sastāvā ir viela

Kategorija

“Azinfosmetils

86-50-0

2933.99

3808.10

pesticīds

Perfluoroktānsulfoskābe, perfluoroktānsulfonāti, perfluoroktānsulfonamīdi un perfluoroktānsulfonili

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

un citi

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

rūpniecisks”