30.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 286/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1011/2014

(2014. gada 22. septembris),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz paraugiem, saskaņā ar kuriem iesniedz noteiktu informāciju Komisijai, un sīki izstrādātiem noteikumiem saistībā ar informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošajām iestādēm, sertifikācijas iestādēm, revīzijas iestādēm un starpniekstruktūrām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 41. panta 4. punktu, 102. panta 1. punktu, 112. panta 5. punktu, 122. panta 3. punktu, 124. panta 7. punktu, 131. panta 6. punktu un 137. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 184/2014 (2) paredz programmu sagatavošanai nepieciešamos noteikumus. Lai nodrošinātu Eiropas strukturālo un investīciju fondu (“ESI fondu”) finansēto programmu īstenošanu, ir nepieciešams ieviest turpmākus noteikumus Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanai. Lai veicinātu visaptverošu pārskatu un piekļuvi šiem noteikumiem, tie jāiekļauj vienā īstenošanas aktā.

(2)

Lai nodrošinātu, ka informācija, kuru Komisijai iesniedz vadošā iestāde, tostarp skaidras norādes par lielā projekta investīciju iespējamību un ekonomisko dzīvotspēju, ir konsekventa un kvalitatīva, ir jāizveido standarta formāts, ar ko nosaka vienotas prasības attiecībā uz tādas informācijas struktūru un saturu, ar kuru Komisijai paziņo par lielo projektu atlasi.

(3)

Lai nodrošinātu ESI fondu finansēto programmu īstenošanas lielāku efektivitāti un pārredzamību, ir jāizveido finanšu datu nosūtīšanas paraugs, maksājuma pieteikumu paraugs un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 41. panta 4. punktu paraugs, kas jāizmanto, kopā ar maksājuma pieteikumiem iesniedzot Komisijai papildu informāciju par finanšu instrumentiem, kā arī darbības programmu pārskatu paraugs.

(4)

Šim pašam nolūkam jāizveido arī vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta paraugs un paraugs neatkarīgās revīzijas struktūras ziņojumam un atzinumam. Tajos jānosaka katras jomas tehniskie parametri elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā. Tā kā šie paraugi būs pamatā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 4. punktā minētās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izstrādei, tajos jānosaka arī veids, kādā šajā sistēmā elektroniskās informācijas apmaiņas nolūkos tiks ievadīti dati par atbilstīgiem izdevumiem.

(5)

Jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par to sistēmu darbības jomu un parametriem, kas atbalsta elektronisko informācijas apmaiņu starp atbalsta saņēmējiem un vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi, revīzijas iestādi un starpniekstruktūrām tā, lai dalībvalstīm nodrošinātu juridisko noteiktību par pienākumiem, kas tām jāizpilda Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktā noteiktajā termiņā.

(6)

Lai samazinātu atbalsta saņēmēju administratīvo slogu viņiem efektīvā, iedarbīgā un apmierinošā veidā, vienlaikus garantējot efektīvu, raitu un drošu elektronisko informācijas apmaiņu, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktā minētajām sistēmām ir jānosaka konkrētas pamatprasības un tehniskie parametri.

(7)

Jāparedz principi un piemērojamie noteikumi attiecībā uz dokumentu un datu nosūtīšanu, izmantojot sistēmas, saistībā ar tās personas identificēšanu, kas atbildīga par dokumentu un jebkādu to atjauninājumu augšupielādi, tostarp alternatīvs risinājums gadījumā, kad force majeure dēļ sistēmas izmantot nav iespējams.

(8)

Šajā regulā jāievēro pamattiesības un principi, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību. Tāpēc šī regula jāpiemēro atbilstoši šīm tiesībām un principiem. Attiecībā uz personas datu apstrādi dalībvalstīs piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (3). Attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās un šādu datu brīvu apriti piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (4).

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PARAUGI UN FORMĀTS, KAS JĀIZMANTO, IESNIEDZOT KOMISIJAI NOTEIKTU INFORMĀCIJU

1. pants

Formāts, kādā paziņo par liela projekta atlasi

Paziņojumu, ko Komisijai iesniedz vadošā iestāde par liela projekta atlasi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 102. panta 1. punkta pirmajai daļai, sagatavo atbilstoši šīs regulas I pielikumā noteiktajam formātam.

2. pants

Finanšu datu nosūtīšanas paraugs

Iesniedzot Komisijai finanšu datus uzraudzības nolūkos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 112. pantu, dalībvalstis izmanto šīs regulas II pielikumā norādīto paraugu.

3. pants

Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta paraugs

1.   Vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru aprakstu sagatavo atbilstoši šīs regulas III pielikumā norādītajam paraugam.

2.   Ja vairākām darbības programmām piemēro kopēju sistēmu, var sagatavot vienu 1. punktā minēto funkciju un procedūru aprakstu.

4. pants

Neatkarīgās revīzijas struktūras ziņojuma paraugs

1.   Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktā aprakstītās neatkarīgās revīzijas struktūras revīzijas ziņojumu sagatavo atbilstoši šīs regulas IV pielikumā norādītajam paraugam.

2.   Ja vairākām darbības programmām piemēro kopēju sistēmu, var sagatavot vienu 1. punktā minēto revīzijas ziņojumu.

5. pants

Neatkarīgās revīzijas struktūras atzinuma paraugs

1.   Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktā aprakstītās neatkarīgās revīzijas struktūras atzinumu sagatavo atbilstoši šīs regulas V pielikumā norādītajam paraugam.

2.   Ja vairākām darbības programmām piemēro kopēju sistēmu, var sagatavot vienu 1. punktā minēto atzinumu.

6. pants

Maksājuma pieteikuma, tostarp papildu informācijas par finanšu instrumentiem, paraugs

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 41. panta 4. punktā un 131. panta 6. punktā minēto maksājuma pieteikumu sagatavo atbilstoši šīs regulas VI pielikumā norādītajam paraugam, un tajā attiecīgā gadījumā ietver papildu informāciju par finanšu instrumentiem.

7. pants

Pārskatu paraugs

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punktā minētos pārskatus iesniedz Komisijai atbilstoši šīs regulas VII pielikumā norādītajam paraugam.

II NODAĻA

SĪKI IZSTRĀDĀTI NOTEIKUMI SAISTĪBĀ AR INFORMĀCIJAS APMAIŅU STARP ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM UN VADOŠAJĀM IESTĀDĒM, SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDĒM, REVĪZIJAS IESTĀDĒM UN STARPNIEKSTRUKTŪRĀM

8. pants

Elektronisko datu apmaiņas sistēmu definīcija un darbības joma

1.   Ar “elektroniskajām datu apmaiņas sistēmām”, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punkta pirmajā daļā, saprot mehānismus un instrumentus, kas nodrošina dokumentu un datu, tostarp audiovizuālo mediju materiālu, skenētu dokumentu un elektronisku failu, elektronisku apmaiņu.

Dokumentu un datu apmaiņa ietver ziņošanu par izpildes gaitu, maksājuma pieprasījumiem un tādas informācijas apmaiņu, kas saistīta ar vadības pārbaudēm un revīziju.

2.   Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas dara iespējamu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 5. punktā minēto administratīvo pārbaudi attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju iesniegto atlīdzības pieteikumu un revīzijas, kuru pamatā ir elektroniskajās datu apmaiņas sistēmās pieejamā informācija un dokumenti, ja šādas informācijas un dokumentu apmaiņa elektroniskā formātā notiek atbilstoši minētās regulas 122. panta 3. punktam. Šīs atbildīgās iestādes var pieprasīt drukātus dokumentus tikai izņēmuma gadījumos pēc riska analīzes un tikai tad, ja drukātie dokumenti ir skenēto, elektroniskajās datu apmaiņas sistēmās augšupielādēto dokumentu oriģinālās versijas.

9. pants

Elektronisko datu apmaiņas sistēmu parametri

1.   Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas garantē datu drošību, datu integritāti, datu konfidencialitāti un sūtītāja autentifikāciju atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktam, 125. panta 4. punkta d) apakšpunktam, 125. panta 8. punktam un 140. pantam.

Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas ir pieejamas un darbojas standarta darbalaikos un ārpus tiem, izņemot gadījumus, kad tiek veiktas tehniskās apkopes darbības.

2.   Ja dalībvalsts pēc savas iniciatīvas nosaka atbalsta saņēmējiem elektronisko datu apmaiņas sistēmu obligātu izmantošanu, tā nodrošina, lai šo sistēmu tehniskie parametri nekavētu fondu veiksmīgu īstenošanu un neierobežotu neviena atbalsta saņēmēja piekļuvi.

Šī prasība neattiecas uz atbalsta saņēmēju elektroniskajām datu apmaiņas sistēmām, kuras dalībvalsts iepriekšēja plānošanas perioda laikā noteikusi kā obligātas un kuras atbilst citām šajā regulā noteiktajām prasībām.

3.   Elektroniskās datu apmaiņas sistēmas aprīko ar vismaz šādām funkcijām:

a)

interaktīvas veidlapas un/vai veidlapas, ko iepriekš aizpildījusi sistēma, pamatojoties uz datiem, kas saglabāti procedūru secīgajos posmos;

b)

attiecīgā gadījumā automātiski aprēķini;

c)

automātiski iegultie kontrolieri, kas pēc iespējas samazina atkārtotu dokumentu vai informācijas apmaiņu;

d)

sistēmas radīti brīdinājumi, kas informē atbalsta saņēmēju par to, ka iespējams veikt konkrētas darbības;

e)

tiešsaistes statusa izsekošana, ar kuru atbalsta saņēmējs var uzraudzīt projekta pašreizējo statusu;

f)

visu to datu un dokumentu pieejamība, kas apstrādāti elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā.

10. pants

Dokumentu un datu nosūtīšana ar elektronisko datu apmaiņas sistēmu starpniecību

1.   Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punkta pirmajā daļā minētie atbalsta saņēmēji un iestādes pievieno dokumentus un datus, par kuriem viņi atbild, un to atjauninājumus elektroniskajām datu apmaiņas sistēmām dalībvalsts noteiktajā elektroniskajā formātā.

Dalībvalsts nosaka sīki izstrādātus noteikumus par elektronisko datu apmaiņu dokumentā, kurā izklāstīti atbalsta saņemšanas nosacījumi katrai darbībai, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

2.   Datu apmaiņā un darījumos ir iekļauts elektroniskais paraksts, kas atbilst vienam no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/93/EK (5) definētajiem trim elektronisko parakstu veidiem.

3.   Par datumu, kad atbalsta saņēmējs iestādēm (un otrādi), kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punkta pirmajā daļā, nosūta dokumentus un datus, uzskata datumu, kad ir elektroniski iesniegta informācija, kura tiek glabāta elektroniskajās datu apmaiņas sistēmās.

4.   Dokumentus un datus attiecībā uz vienu un to pašu darbību visām iestādēm, kas īsteno vienu un to pašu programmu, ar elektronisko datu apmaiņas sistēmu starpniecību iesniedz tikai vienreiz, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punkta otrajā daļā.

Šīs iestādes sadarbojas juridiskā, organizatoriskā, semantiskā un tehniskā līmenī, nodrošinot efektīvu komunikāciju, kā arī informācijas un zināšanu apmaiņu un atkārtotu izmantošanu.

Tas neskar procesus, kas ļauj atbalsta saņēmējam atjaunināt kļūdainus vai novecojušus datus vai nesalasāmus dokumentus.

5.   Elektronisko datu apmaiņas sistēmu piekļuvi nodrošina vai nu tieši ar interaktīvas lietotāja saskarnes (tīmekļa lietotnes), vai ar tehniskas saskarnes starpniecību, kas ļauj automātiski sinhronizēt un nosūtīt datus starp atbalsta saņēmēju un dalībvalstu sistēmām.

6.   Apstrādājot informāciju, elektroniskās datu apmaiņas sistēmas garantē personas datu privātuma aizsardzību fiziskām personām un komerciālo konfidencialitāti juridiskām personām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK (6), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/136/EK (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (8).

7.   Force majeure gadījumā un jo īpaši tad, ja elektroniskās datu apmaiņas sistēmas darbojas nepareizi vai tām nav noturīga datu savienojuma, attiecīgais atbalsta saņēmējs var kompetentajām iestādēm iesniegt nepieciešamo informāciju, izmantojot formātu un līdzekļus, ko šādiem gadījumiem noteikušas dalībvalstis. Tiklīdz zūd force majeure cēlonis, dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgie dokumenti tiek integrēti datubāzē, kas saistīta ar elektroniskajām datu apmaiņas sistēmām.

Atkāpjoties no 3. punkta, par datumu, kurā iesniegta nepieciešamā informācija, tiks uzskatīts datums, kurā dokumenti tika nosūtīti, izmantojot norādīto formātu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, ka visi atbalsta saņēmēji var izmantot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktā minētās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas, ieskaitot atbalsta saņēmējus, kuru darbības jau notiek datumā, kad elektroniskās datu apmaiņas sistēmas uzsāk darbību, un uz kuriem attiecas noteikums par elektronisko datu apmaiņu.

11. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 22. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 184/2014, ar kuru nosaka elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju piemērojamos noteikumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” pieņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros piešķirtā atbalsta intervences kategoriju nomenklatūru (OV L 57, 27.2.2014., 7. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).


I PIELIKUMS

Formāts, kādā paziņo par liela projekta atlasi

PAZIŅOJUMS KOMISIJAI PAR ATLASĪTO LIELO PROJEKTU SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1303/2013 102. PANTA 1. PUNKTA PIRMO DAĻU

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS/KOHĒZIJAS FONDS

INVESTĪCIJAS INFRASTRUKTŪRĀ/RAŽOŠANĀ

Projekta nosaukums [“”]

CCI []

A DAĻA.

Informācija, kas jāsniedz saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 102. panta 1. Punkta a) apakšpunktu

A.   STRUKTŪRA, KAS ATBILDĪGA PAR LIELĀ PROJEKTA ĪSTENOŠANU

A.1.   Iestāde, kas atbildīga par paziņošanu par projektu (vadošā iestāde vai starpniekstruktūra)

A.1.1.

Nosaukums:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2.

Adrese:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4.

Kontaktpersonas amats

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5.

Tālruņa numurs:

<type='N' input='M'>

A.1.6.

E-pasta adrese:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Struktūra, kas atbildīga par projekta īstenošanu (atbalsta saņēmējs  (2) )

A.2.1.

Nosaukums:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2.

Adrese:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4.

Kontaktpersonas amats

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5.

Tālruņa numurs:

<type='N' input='M'>

A.2.6.

E-pasta adrese:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Vai šis projekts ir lielā projekta posms  (3) ? <type='C' input='M'>

Ja atbilde ir jā, lūdzu, sniedziet visa projekta fizisko un finanšu mērķu aprakstu.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Vai Komisija iepriekš ir apstiprinājusi kādu šī lielā projekta daļu? <type='C' input='M'>

Ja atbilde ir jā, norādiet apstiprinātā lielā projekta kopējo identifikācijas kodu (CCI).

<type='S' input='M'>

Ja šis projekts ir daļa no lielā projekta, kura pirmais posms ir īstenots 2007.–2013. gadā, lūdzu, sīki aprakstiet iepriekšējā posma fiziskos un finanšu mērķus, ieskaitot pirmā posma īstenošanas aprakstu, un apstipriniet, ka tas ir vai būs gatavs izmantošanai paredzētajam nolūkam.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Vai neatkarīgi eksperti ir veikuši kvalitātes pārbaudi un vai ekspertu ziņojums ir pievienots B daļā? <type='C' input='M'>

 (4)

B.   APRAKSTS PAR INVESTĪCIJĀM, TO VIETU, IZPILDES GRAFIKU UN PAREDZAMO LIELĀ PROJEKTA IEGULDĪJUMU ATTIECĪGĀ PRIORITĀRĀ VIRZIENA VAI VIRZIENU KONKRĒTO MĒRĶU SASNIEGŠANĀ

B.1.   Projekta darbības iedalījums kategorijās  (5)

 

Kods

Summa

Procentuālais apmērs

B.2.1.

Kods(-i), kas attiecas uz intervences jomas dimensiju(-ām)

(Jāizmanto vairāk par vienu, ja, veicot procentuālu aprēķinu, atbilstīgas ir vairākas intervences jomas)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Kods, kas attiecas uz finansēšanas dimensijas veidu

(Dažos gadījumos atbilstīgi var būt vairāk par vienu – jānorāda proporcija)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Kods, kas attiecas uz teritorijas dimensiju

(Dažos gadījumos atbilstīgi var būt vairāk par vienu – jānorāda proporcija)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Kods, kas attiecas uz teritorijas dimensijas īstenošanas mehānismu

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Kods, kas attiecas uz tematiskā mērķa dimensiju

(Dažos gadījumos atbilstīgi var būt vairāk par vienu – jānorāda proporcija)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Kods, kas attiecas uz saimnieciskās darbības dimensiju (NACE kods (6))

(Dažos gadījumos atbilstīgi var būt vairāk par vienu – jānorāda proporcija)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Kods, kas attiecas uz atrašanās vietas dimensiju(-ām) (NUTS III) (7)

(Dažos gadījumos atbilstīgi var būt vairāk par vienu – jānorāda proporcija)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Investīciju veids (8) (jāaizpilda tikai attiecībā uz ražošanas investīcijām)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Attiecīgais izstrādājums (9) (jāaizpilda tikai attiecībā uz ražošanas investīcijām)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Darbības programma vai darbības programmas un prioritārais virziens vai prioritārie virzieni

B.2.1.   Darbības programmas vai darbības programmu (OP) un prioritārā virziena vai prioritāro virzienu identifikācija:

OP CCI

OP prioritārais virziens

Līdzfinansēšanas fonds

OP1<type='S' input='S'>

OP 1 prioritārais virziens <type='S' input='S'>

ERAF/KF

<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

OP 1 prioritārais virziens <type='S' input='S'>

ERAF/KF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

OP 2 prioritārais virziens <type='S' input='S'>

ERAF/KF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

OP 2 prioritārais virziens <type='S' input='S'>

ERAF/KF

<type='S' input='S'>

B.3.   Projekta apraksts

a)

Lūdzu, sniedziet īsu projekta aprakstu, norādot tā galvenos mērķus un projekta galvenās daļas.

Ražošanas investīciju gadījumā ir jānorāda arī īss tehniskais apraksts.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

b)

Lūdzu, nodrošiniet karti, kurā ir identificēta projekta teritorija un ģeogrāfiskie atsauces dati (10).

c)

Lūdzu, turpmāk norādiet lielā projekta izstrādes un tā īstenošanas grafiku.

 

Sākuma datums

(A)

Beigu datums

(B)

1.

Priekšizpēte (vai uzņēmējdarbības plāns ražošanas investīciju gadījumā):

<type='D' input='M'>  (11)

<type='D' input='M'>

2.

Izmaksu un ieguvumu analīze:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Ietekmes uz vidi novērtējums:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Izstrādes izpēte:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Konkursa dokumentācijas(-u) sagatavošana):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Konkursa procedūra(-as):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Zemes iegāde:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Atļauja veikt izstrādi:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Būvniecības posms/līgums:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Darbības posms:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

d)

Lūdzu, norādiet sīkāku informāciju par paredzamo lielā projekta ieguldījumu rezultātu rādītāju sasniegšanā saskaņā ar darbības programmas(-u) attiecīgā prioritārā virziena vai prioritāro virzienu konkrētajiem mērķiem.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   KOPĒJĀS IZMAKSAS UN KOPĒJĀS ATBILSTĪGĀS IZMAKSAS

C.1.   Lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto tabulu, pamatojoties uz informācijas sniegšanas formātu, kas izveidots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. pantam.

 

EUR

Projekta kopējās izmaksas

(A)

Neatbilstīgās izmaksas

(B)

Atbilstīgās izmaksas

(C) = (A) – (B)

Kopējo atbilstīgo izmaksu procentuālā attiecība

 

 

Ieguldījums

Ieguldījums

Aprēķināts

Aprēķināts

1.

Plānošanas/izstrādes maksas

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2.

Zemes iegāde

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3.

Būvniecība un celtniecība

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4.

Ražotne un mehānismi vai aprīkojums

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5.

Neparedzēti izdevumi

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6.

Cenu precizējums (attiecīgā gadījumā)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7.

Reklāma

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8.

Uzraudzība celtniecības īstenošanas laikā

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9.

Tehniskā palīdzība

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10.

Apakšsumma

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11.

(PVN)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12.

KOPĀ

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Lūdzu, norādiet maiņas kursu un atsauci (attiecīgā gadījumā).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet skaidrojumu par katru no iepriekš minētajiem elementiem.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Atbilstība noteikumiem par valsts atbalstu

Gadījumā, ja projekts ir saistīts ar valsts atbalsta piešķiršanu, lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto tabulu (12).

 

Atbalsta summa (EUR) BDE (13)

Atbilstīgo izmaksu kopsumma (EUR) (14)

Atbalsta intensitāte (%)

Valsts atbalsta numurs/grupu atbrīvojuma atbalsta reģistrācijas numurs

Apstiprinātā atbalsta shēma vai apstiprinātais ad hoc atbalsts

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Atbalsts, uz kuru attiecas grupu atbrīvojuma regula

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Atbalsts saskaņā ar VTNP lēmumu (15) vai regulu par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Nepiemēro

Piešķirtais atbalsts kopā

<type='N' input='G'>

Nepiemēro

Nepiemēro

Nepiemēro

C.3.   Kopējo atbilstīgo izmaksu aprēķins

Lūdzu, izvēlieties atbilstīgo iespēju un ierakstiet informāciju, pamatojoties uz informācijas sniegšanas formātu, kas izveidots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. pantam.

Potenciālo neto ienākumu aprēķināšanas metode

Ar “x” atzīmējiet tikai vienu aili

Diskontēto neto ienākumu aprēķināšana

<type='C' input='M'>

Vienotās likmes metode

<type='C' input='M'>

Samazinātās līdzfinansēšanas likmes metode

<type='C' input='M'>

Diskontēto neto ienākumu aprēķināšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. panta 3. punkta b) apakšpunkts)

 

 

Vērtība

1.

Atbilstīgo izmaksu kopsumma, pirms tiek ņemtas vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantā noteiktās prasības (EUR, bez diskontēšanas)

<type='N' input='M'>

2.

Diskontēto neto ienākumu proporcionāla piemērošana (%) (attiecīgā gadījumā)

<type='N' input='M'>

3.

Atbilstīgo izmaksu kopsumma pēc tam, kad ir ņemtas vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantā paredzētās prasības (EUR, bez diskontēšanas) = (1)*(2)

Maksimālajam publiskajam ieguldījumam ir jābūt saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu un saskaņā ar iepriekš ziņoto kopējā piešķirtā atbalsta summu (attiecīgā gadījumā)

<type='N' input='M'>

Vienotās likmes metode vai samazinātā līdzfinansējuma likmes metode (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 61. panta 5. punkts)

 

 

Vērtība

1.

Atbilstīgo izmaksu kopsumma, pirms tiek ņemtas vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantā paredzētās prasības (EUR, bez diskontēšanas)

<type='N' input='M'>

2.

Neto ienākumu pamata likme, kā ir noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 V pielikumā vai deleģētajos aktos (FR) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Atbilstīgo izmaksu kopsumma pēc tam, kad ir ņemtas vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantā paredzētās prasības (EUR, bez diskontēšanas) = (1)*(1-FR)*

Maksimālajam publiskajam ieguldījumam ir jābūt saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu un saskaņā ar iepriekš ziņoto kopējā piešķirtā atbalsta summu (attiecīgā gadījumā)

* Samazinātā līdzfinansējuma likmes metodes gadījumā, šī formula nav piemērojama (vienotā likme ietekmē prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi, pazeminot ERAF/KF finansējumu), un kopīgās atbilstīgās izmaksas ir vienādas ar 1. punktā minēto summu.

<type='N' input='M'>

D.   FINANSĒJUMA PLĀNS UN FIZISKIE UN FINANŠU RĀDĪTĀJI ATTIECĪBĀ UZ PROGRESA UZRAUDZĪBU, ŅEMOT VĒRĀ APZINĀTOS RISKUS

D.1.   Līdzfinansējuma avoti

Finansējuma avota kopējie investīciju izdevumi (EUR)

 

No tiem (informācijas nolūkos)

Kopējās investīciju izmaksas

[C.1.12.(A)]

Savienības atbalsts

Valsts publiskais sektors (vai līdzvērtīgs)

Valsts privātais sektors

Citi avoti (norādīt)

 

EIB/EIF finansējums:

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Kopējo atbilstīgo izdevumu, kas deklarējami Komisijai, gada plāns (finanšu rādītāji attiecībā uz progresa uzraudzību)

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kas deklarējami Komisijai, ir jānorāda turpmāk, izsakot, kā gada daļu euro. Gadījumā, ja lielo projektu līdzfinansē saskaņā vairāk nekā vienā darbības programmā, gada plāns ir jānorāda atsevišķi katrai darbības programmai. Gadījumā, ja lielo projektu līdzfinansē saskaņā ar vairāk nekā vienu prioritāro virzienu, gada plāns ir jāsadala pa prioritārajiem virzieniem.

(EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Atbilstīgie izdevumi kopā

OP1 prioritārais virziens

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

OP1 prioritārais virziens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP2 prioritārais virziens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP2 prioritārais virziens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Iznākumu rādītāji  (17) un citi fiziskie rādītāji attiecībā uz progresa uzraudzību

Turpmāk norādītajā tabulā, lūdzu, sniedziet rezultātu rādītājus, ieskaitot kopējos rādītājus, kas norādīti darbības programmā(-ās), un citus fiziskos rādītājus attiecībā uz progresa uzraudzību. Informācijas apjoms ir atkarīgs no projektu sarežģītības, bet jānorāda tikai galvenie rādītāji.

OP un prioritārais virziens

Rādītāja nosaukums

Mērvienība

Lielā projekta mērķa vērtība

Mērķa gads

<type='S' input='S'>

Kopējais:

<type='S' input='S'>

Cits:

<type='S' input='M'>

Kopējais:

<type='S' input='S'>

Cits:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Riska novērtējums

Lūdzu, sniedziet īsu kopsavilkumu par galvenajiem riskiem, kas apdraud sekmīgu projekta fizisko un finanšu īstenošanu, kā arī ierosinātos pasākumus risku mazināšanai.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   VAI ATTIECĪBĀ UZ PROJEKTU TIEK ĪSTENOTA JURIDISKA PROCEDŪRA SAISTĪBĀ AR TĀ NEATBILSTĪBU SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTIEM? <type='C' input='M'>

Ja atbilde ir jā, lūdzu, norādiet sīkāku informāciju par šo jautājumu un pamatojiet ierosināto ieguldījumu projektā no Savienības budžeta attiecībā uz to:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   VAI ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMU IEPRIEKŠ IR BIJUSI VAI ŠOBRĪD IR IEROSINĀTA SAVIENĪBAS ATBALSTA ATGŪŠANAS PROCEDŪRA (18) PĒC TAM, KAD RAŽOŠANAS DARBĪBAS NORISES VIETA PĀRCELTA ĀRPUS PROGRAMMAS TERITORIJAS VAI ĀRPUS SAVIENĪBAS? <type='C' input='M'>

Ja atbilde ir jā, lūdzu, norādiet sīkāku informāciju par šo jautājumu un pamatojiet ierosināto ieguldījumu projektā no Savienības budžeta attiecībā uz to:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Turklāt attiecībā uz ražošanas investīcijām, lūdzu, sīki aprakstiet sagaidāmo projekta ietekmi uz nodarbinātību citos Savienības reģionos un norādiet, vai fondu finansiālais ieguldījums neradīs ievērojamu darbavietu zudumu pašreizējās ražošanas vietās Savienībā.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

B DAĻA.

Neatkarīgas kvalitātes pārbaudes ziņojums

Neatkarīgi eksperti paziņo, ka:

1)

viņi ir izpildījuši Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 23. panta 2. punkta b) apakšpunkta prasības;

2)

viņi ir novērtējuši projektu saskaņā ar visiem kritērijiem, kuri ir izklāstīti minētās regulas II pielikumā.

Dalībvalsts

 

Reģions un projekta atrašanās vieta

 

Projekta nosaukums

 

Atbalsta saņēmējs

 

Vadošā iestāde

 

Neatkarīgo ekspertu atsauce

 


[VĀRDS, UZVĀRDS un AMATS]

Neatkarīgie eksperti

Paraksts:


DATUMS

 

Lūdzu, apstipriniet, ka ir izpildīti visi turpmāk norādītie nosacījumi: darbība ir lielais projekts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 100. panta izpratnē; lielais projekts nav pabeigta darbība minētās regulas 2. panta 14. punkta un 65. panta 6. punkta izpratnē; lielais projekts ir iekļauts attiecīgajā(-ās) darbības programmā(-ās).

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Norādiet sīkāku informāciju

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   STRUKTŪRA, KURA IR ATBILDĪGA PAR LIELĀ PROJEKTA ĪSTENOŠANU, UN TĀS STATUSS

Rezumējiet būtiskāko informāciju par struktūru, kura ir atbildīga par lielā projekta īstenošanu, un par tās statusu, tostarp tehnisko, tiesisko, finanšu un administratīvo statusu.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst vai neatbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kuri ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   INVESTĪCIJU UN TO VIETAS APRAKSTS

Rezumējiet būtisko informāciju par investīciju un to vietas aprakstu.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst vai neatbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kuri ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   SKAIDROJUMS PAR TĀ ATBILSTĪBU ATTIECĪGĀS(-O) DARBĪBAS PROGRAMMAS(-U) PRIORITĀRAJIEM VIRZIENIEM UN PAREDZAMO IEGULDĪJUMU MINĒTO PRIORITĀRO VIRZIENU KONKRĒTO MĒRĶU SASNIEGŠANĀ, UN PAREDZAMO IEGULDĪJUMU SOCIĀLI EKONOMISKAJĀ ATTĪSTĪBĀ

Rezumējiet būtisko informāciju par projekta mērķiem un to saderību ar darbības programmas vai darbības programmu attiecīgajiem prioritārajiem virzieniem un par sagaidāmo ieguldījumu šo prioritāro virzienu konkrēto mērķu un rezultātu sasniegšanā, un sagaidāmo ieguldījumu teritorijas, uz kuru attiecas darbības programma, sociāli ekonomiskajā attīstībā, un par atbalsta saņēmēja īstenotajiem pasākumiem, lai nodrošinātu optimālu infrastruktūras izmantošanu darbības posmā.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst vai neatbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kuri ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   KOPĒJĀS IZMAKSAS UN KOPĒJĀS ATBILSTĪGĀS IZMAKSAS

4.1.   Rezumējiet būtisko informāciju par kopējām izmaksām, izmaksu aprēķinu gan ņemot vērā kopējās izmaksas sagaidāmo mērķu sasniegšanai, gan vienības izmaksas un kopējās atbilstīgās izmaksas, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. panta prasības.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kuri ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2.   Sniedziet informāciju par atbilstību noteikumiem par valsts atbalstu un to, kā noteikumi par valsts atbalstu ir ņemti vērā, aprēķinot kopējo publiskā sektora ieguldījumu projektā.

4.2.1.   Lūdzu, norādiet, vai neatkarīgie eksperti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 23. panta 1. punktu vai dalībvalsts ir konsultējusies ar Komisiju jautājumos par attiecīgiem valsts atbalsta jautājumiem.

Ja ir notikusi konsultēšanās ar Komisiju, lūdzu, norādiet konsultācijas datumu un atsauci, kā arī atbildes datumu un atsauci un rezumējiet konsultāciju rezultātus.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2.   Ja konsultēšanās ar Komisiju nav notikusi, lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

Vai jūs uzskatāt, ka šis projekts ir saistīts ar valsts atbalsta piešķiršanu? <type='C' input='M'>

Ja atbilde ir jā, lūdzu, paskaidrojiet, kādā veidā tiek nodrošināta atbilstība noteikumiem par valsts atbalstu. Lūdzu, sniedziet šo informāciju par visām valsts atbalsta potenciālo saņēmēju grupām, piemēram, infrastruktūru gadījumā par infrastruktūras īpašnieku, būvniekiem, pārvaldnieku un lietotājiem.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ja atbilde ir nē, lūdzu, sīki paskaidrojiet, kādēļ šis atbalsts nav uzskatāms par valsts atbalstu. Lūdzu, norādiet šo informāciju par visām valsts atbalsta potenciālo saņēmēju grupām (piemēram, infrastruktūru gadījumā potenciālie saņēmēji ir: infrastruktūras īpašnieks, būvnieks, pārvaldnieks un infrastruktūras lietotāji) (19).Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet, vai iemesls, kādēļ jūs uzskatāt, ka projekts nav saistīts ar valsts atbalstu, ir tāds, ka i) projekts nav saistīts ne ar vienu saimniecisko darbību (ieskaitot darbības sabiedrības labā) vai ka ii) atbalsta saņēmējam(-iem) ir likumīgs saistīto darbību monopols un tas/tie nav aktīvs(-i) nevienā citā liberalizētā sektorā (vai arī, ja saņēmējs(-i) ir aktīvs(-i) citos sektoros, tam/tiem ir atsevišķi konti).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   VEIKTĀ PRIEKŠIZPĒTE, IESKAITOT IESPĒJU ANALĪZI UN REZULTĀTUS

5.1.   Rezumējiet būtisko informāciju par veikto priekšizpēti un rezultātiem šādos aspektos: institucionālais, tehniskais, vides, tostarp klimata pārmaiņu (attiecīgā gadījumā), aspekts un citi aspekti.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2.   Rezumējiet būtisko informāciju par pieprasījuma analīzi (vai ražošanas investīciju gadījumā – uzņēmējdarbības plānu).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3.   Rezumējiet būtisko informāciju par iespēju analīzi un labākās iespējas atlasi.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   IZMAKSU UN IEGUVUMU ANALĪZE, IESKAITOT FINANŠU UN EKONOMISKO ANALĪZI, UN RISKU NOVĒRTĒJUMS

6.1.   Rezumējiet būtisko informāciju par finanšu analīzi, ieskaitot galvenos finanšu analīzes rādītājus, piemēram, FRR un FNPV, neto ienākuma aprēķinu un tā rezultātu, tarifa stratēģiju un pieejamību cenu ziņā (attiecīgā gadījumā) un finanšu dzīvotspēju (ilgtspēju).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un vai ir ievērota izmaksu un ieguvumu analīzes metode, kā aprakstīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. […]/2014 (20) III pielikumā un saistītajos norādījumos, metode neto ienākuma aprēķināšanai, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 61. pantā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 15.–19. pantā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2.   Rezumējiet būtisko informāciju par ekonomisko analīzi, ieskaitot galvenos ekonomiskās analīzes rādītājus, piemēram, ERR un ENPV, un galvenos ekonomiskos ieguvumus un izmaksas.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un vai ir ievērota izmaksu un ieguvumu analīzes metode, kā aprakstīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. […]/2014 (20) III pielikumā un saistītajos norādījumos, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3.   Rezumējiet būtisko informāciju par risku novērtējumu, ieskaitot galvenos apzinātos riskus un pasākumus to mazināšanai.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un vai ir ievērota izmaksu un ieguvumu analīzes metode, kā ir aprakstīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. […]/2014 (20) III pielikumā un saistītajos norādījumos, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   IETEKMES UZ VIDI ANALĪZE, ŅEMOT VĒRĀ NEPIECIEŠAMĪBU PIELĀGOTIES KLIMATA PĀRMAIŅĀM UN MAZINĀT TĀS, UN IZTURĪBA PRET KATASTROFĀM

7.1.   Rezumējiet būtisko informāciju par ietekmes uz vidi analīzi.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2.   Rezumējiet būtisko informāciju par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu, un izturību pret katastrofām.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   FINANSĒJUMA PLĀNS, KURĀ NORĀDĪTI KOPĒJIE PLĀNOTIE FINANŠU RESURSI UN PLĀNOTAIS ATBALSTS NO FONDIEM, EIB UN VISIEM PĀRĒJIEM FINANSĒJUMA AVOTIEM KOPĀ AR FIZISKAJIEM UN FINANŠU RĀDĪTĀJIEM ATTIECĪBĀ UZ PROGRESA UZRAUDZĪBU, ŅEMOT VĒRĀ APZINĀTOS RISKUS

Rezumējiet būtisko informāciju par finanšu plānu kopā ar fiziskajiem un finanšu rādītājiem attiecībā uz progresa uzraudzību, ņemot vērā apzinātos riskus, un par Savienības ieguldījuma aprēķināšanu, ieskaitot informāciju par aprēķināšanas metodi.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   LIELĀ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GRAFIKS

Rezumējiet būtisko informāciju par lielā projekta īstenošanas grafiku (vai tā posma īstenošanas grafiku gadījumā, ja īstenošanas laiks ir ilgāks par plānošanas periodu), ieskaitot publisko iepirkumu.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Skaidri norādiet, vai projekts atbilst attiecīgajiem kvalitātes pārbaudes kritērijiem, kas ir izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 II pielikumā, un pamatojiet šo apgalvojumu.

 

Atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

Apgalvojums un pamatojums

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

NEATKARĪGĀS KVALITĀTES PĀRBAUDES SECINĀJUMI

 

 

 

 

Vai neatkarīgie eksperti atzinīgi novērtē lielo projektu un apliecina tā īstenojamību un ekonomisko dzīvotspēju, pamatojoties uz informāciju, kuru projekta atbalsta saņēmējs ir nodrošinājis šīs neatkarīgās kvalitātes pārbaudes veikšanai, un uz šīs informācijas analīzi, pamatojoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 23. pantu un II pielikumu?

 

<type='C' input='M'>

 

<type='C' input='M'>

Lūdzu, atbilstīgo atzīmējiet ar “x”

 

C DAĻA.

Valsts kompetentās iestādes deklarācija

Es apliecinu, ka šajā veidlapā iekļautā informācija ir precīza un pareiza.

Es apliecinu, ka neatkarīgās kvalitātes pārbaudes ziņojums nav zaudējis savu derīgumu, neraugoties uz to, ka laikā starp datumu, kad galīgais ziņojums iesniegts dalībvalstij, un datumu, kad par lielo projektu ir paziņots Komisijai, saistībā ar lielo projektu ir notikušas pārmaiņas, kuras nav aplūkotas ziņojumā.

VĀRDS, UZVĀRDS:

PARAKSTS: (elektroniski parakstīts, izmantojot SFC)

ORGANIZĀCIJA:

(VADOŠĀ(-ĀS) IESTĀDE(-ES))

DATUMS:


(1)  Laukumu apzīmējumu skaidrojums:

 

Tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, C = izvēles rūtiņa, P = procenti

 

Ievade: M = manuāla, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati

 

“Maxlength” = maksimālais rakstzīmju skaits, ieskaitot atstarpes

(2)  Publiskā un privātā sektora partnerības darbības gadījumā, ja pēc darbības apstiprinājuma tiek atlasīts privātā sektora partneris un tas tiek ierosināts kā atbalsta saņēmējs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 63. panta 2. punktu, šajā sadaļā ir jāiekļauj informācija par publisko tiesību struktūru, kura ir uzsākusi darbību (t. i., iepirkuma iestāde).

(3)  Lielais projekts, kas uzsākts 2007.–2013. gada plānošanas periodā, kura viens vai vairāki posmi ir pabeigti tajā plānošanas periodā, un šis projekts ir posms, kurš tiks īstenots un pabeigts 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai lielais projekts, kas uzsākts 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kurā šis posms tiks pabeigts, bet nākamais posms tiks pabeigts šajā vai nākamajā plānošanas periodā.

(4)  Projektiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 103. pants, nav nepieciešamas iesniegt neatkarīgas kvalitātes pārbaudes ziņojumu.

(5)  I pielikums Komisijas 2014. gada 7. marta Īstenošanas regulai (ES) Nr. 215/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, ja nav norādīts citādi.

(6)  NACE-Rev.2, 4 ciparu kods: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.) ar grozījumiem. Jāizmanto detalizētākais un atbilstīgākais NUTS III kods. Ja projekts attiecas uz vairākām individuālām NUTS III līmeņa teritorijām, jāapsver kodēšana, izmantojot NUTS III vai augstāka līmeņa kodus.

(8)  Jaunbūve = 1; paplašināšana = 2; pārbūve/modernizēšana = 3; vietas maiņa = 4; izveide, veicot pārņemšanu = 5.

(9)  Kombinētā nomenklatūra (CN), Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(10)  Ģeogrāfiskos atsauces datus, lūdzu, norādiet vektoru formātā, kas satur daudzstūrus, līnijas un/vai punktus, kā ir atbilstīgi, lai projektu attēlotu, vēlams, vektordatu formātā.

(11)  Laukumu apzīmējumu skaidrojums:

 

Tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, C = izvēles rūtiņa, P = procenti

 

Ievade: M = manuāla, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati

 

“Maxlength” = maksimālais rakstzīmju skaits, ieskaitot atstarpes

(12)  Šis pieteikums neaizstāj paziņojumu Komisijai saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu. Pozitīvs Komisijas lēmums par lielo projektu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013 nav uzskatāms par valsts atbalsta atzīšanu.

(13)  Bruto dotācijas ekvivalents (BDE) ir atbalsta diskontētā vērtība, kas izteikta procentos no atbilstīgo izmaksu diskontētās vērtības un ko aprēķina atbalsta piešķiršanas brīdī, pamatojoties uz attiecīgajā dienā piemērojamo atsauces likmi.

(14)  Noteikumos par valsts atbalstu ir iekļauti nosacījumi par atbilstīgajām izmaksām. Šajā ailē dalībvalstīm jānorāda atbilstīgo izmaksu kopsumma, pamatojoties uz piemērotajiem noteikumiem par valsts atbalstu.

(15)  Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums par LESD 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (OV L 7, 11.1.2012., 3. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).

(17)  Kā ir noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 102. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punktā.

(18)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 2. punktu.

(19)  Komisijas dienesti dalībvalstīm ir snieguši norādījumus veicināt novērtēšanu gadījumā, ja investīcijas infrastruktūrā varētu būt saistītas ar valsts atbalstu. Jo īpaši Komisijas dienesti ir sagatavojuši analītiskās shēmas. Paziņojums par atbalsta jēdzienu šobrīd tiek gatavots. Lai skaidrotu, kādēļ ir uzskatāms, ka atbalsts nav saistīts ar valsts atbalsta piešķiršanu, Komisija aicina dalībvalstis izmantot analītiskās shēmas valsts atbalsta noteikšanai un topošo paziņojumu.

(20)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


II PIELIKUMS

Finanšu datu nosūtīšanas paraugs (1)

1. tabula

Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Finanšu piešķīrums prioritārajam virzienam, pamatojoties uz darbības programmu

[izvilkums no darbības programmas 18.a tabulas]

Datu apkopojums par darbības programmas finanšu progresu

Prioritārais virziens

Fonds (2)

Reģiona kategorija (3)

Pamats Savienības atbalsta aprēķināšanai*

(Kopējās atbilstīgās izmaksas vai publiskās atbilstīgās izmaksas)

Kopējais finansējums

(EUR)

Līdzfinansēšanas likme

(%)

Darbību, kas atlasītas atbalstam, kopējās atbilstīgās izmaksas (EUR)

Kopējā piešķīruma, kas attiecas uz atlasītajām darbībām, proporcija (%)

[7. aile/5. aile × 100]

Darbību, kas atlasītas atbalstam, publiskās atbilstīgās izmaksas

(EUR)

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei

Kopējā piešķīruma proporcija, uz kuru attiecas atbilstīgie izdevumi, kurus deklarējuši atbalsta saņēmēji (%)

[10. aile/5. aile × 100]

Atlasīto darbību skaits

 

 

Aprēķins

 

 

Aprēķins

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. prioritārais virziens

ERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. prioritārais virziens

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prioritārais virziens

JNI (4)

Nepiemēro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. prioritārais virziens

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JNI (5)

Nepiemēro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. prioritārais virziens

Kohēzijas fonds

Nepiemēro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Mazāk attīstīti reģioni

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

ERAF

Pārejas reģioni

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

ERAF

Vairāk attīstīti reģioni

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

ERAF

Īpašais piešķīrums attālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

ESF (6)

Mazāk attīstīti reģioni

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

ESF (7)

Pārejas reģioni

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

ESF (8)

Vairāk attīstīti reģioni

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

JNI (9)

Nepiemēro

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Kopā

Kohēzijas fonds

Nepiemēro

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Viss kopā

Visi fondi

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


2. tabula

Apkopoto finanšu datu sadalījums pa intervenču kategorijām attiecībā uz nosūtīšanu, kas veikta līdz 31. janvārim

Prioritārais virziens

Izdevumu raksturlielumi

Kategoriju sadalījuma dimensijas

Finanšu dati

 

Fonds (10)

Reģiona kategorija

1

Intervences joma

2

Finansējuma veids

3

Teritorijas dimensija

4

Teritorijas dimensijas īstenošanas mehānisms

5

Tematiskā mērķa dimensija

ERAF/Kohēzijas fonds

6

ESF sekundārā tēma

7

Saimnieciskās darbības dimensija

8

Atrašanās vietas dimensija

Darbību, kas atlasītas atbalstam, kopējās atbilstīgās izmaksas (EUR)

Darbību, kas atlasītas atbalstam, publiskās atbilstīgās izmaksas

(EUR)

Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei

Atlasīto darbību skaits

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


3. tabula

Prognoze attiecībā uz summu, par kādu dalībvalsts ir iecerējusi iesniegt starpposma maksājuma pieteikumus par kārtējo finanšu gadu un nākamo finanšu gadu

Attiecīgā gadījumā katrai programmai jāaizpilda par katru fondu un reģiona kategoriju


Fonds

Reģiona kategorija

Savienības ieguldījums

[kārtējais finanšu gads]

[nākamais finanšu gads]

janvāris – oktobris

novembris – decembris

janvāris – decembris

ERAF

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Attālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETS

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kohēzijas fonds

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Laukumu apzīmējumu skaidrojums:

 

tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, C = izvēles rūtiņa, P = procenti, B = Būla vērtība, Cu = valūta

 

ievade: M = manuāla, S = atlase, G = sistēmas ģenerēts

(2)  Gadījumā, ja JNI ir plānota kā daļa no prioritārā virziena (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta 2. daļas c) apakšpunktu), informācija ir jānorāda atsevišķi no otras prioritārā virziena daļas.

(3)  Tas neattiecas uz resursiem, kuri piešķirti JNI (t. i., īpašais piešķīrums JNI un ESF atbilstošais atbalsts).

(4)  Šajā prioritārajā virzienā ir iekļauts īpašs piešķīrums JNI un atbilstošais ESF atbalsts.

(5)  Šajā prioritārā virziena daļā ir iekļauts konkrēts piešķīrums JNI un atbilstošais ESF atbalsts.

(6)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI.

(7)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI.

(8)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI.

(9)  Ietver JNI īpašo piešķīrumu un atbilstošo ESF atbalstu.

(10)  Dati par JNI jānorāda atsevišķi, nenodalot īpašo piešķīrumu JNI un atbilstošo ESF atbalstu.

(11)  Te ir tikai jānorāda īpašais piešķīrums tālākajiem reģioniem/mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem.

(12)  Tas ietver īpašo piešķīrumu JNI un atbilstošo ESF atbalstu.


III PIELIKUMS

Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta paraugs

1.   VISPĀRĪGI

1.1.   Informāciju iesniedza:

dalībvalsts [nosaukums];

programmas nosaukums un CCI kods: (visas darbības programmas, kuras attiecas uz vadošo iestādi/sertifikācijas iestādi) gadījumā, ja ir vienota pārvaldības un kontroles sistēma);

galvenā kontaktpunkta nosaukums, tostarp e-pasta adrese: (struktūra, kas atbildīga par aprakstu).

1.2.   Sniegtā informācija raksturo situāciju: (dd/mm/gg)

1.3.   Sistēmas struktūra (vispārīga informācija un plūsmkarte, kurā attēlotas organizatoriskās attiecības starp iestādēm/struktūrām, kas iesaistītas pārvaldības un kontroles sistēmā).

1.3.1.   Vadošā iestāde (nosaukums, adrese, kontaktpunkts vadošajā iestādē):

Norādiet, vai vadošā iestāde ir izraudzīta arī kā sertifikācijas iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 3. punktu.

1.3.2.   Sertifikācijas iestāde (nosaukums, adrese, kontaktpunkts sertifikācijas iestādē).

1.3.3.   Starpniekstruktūras (nosaukums, adrese un kontaktpunkts starpniekstruktūrās).

1.3.4.   Ja ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 5. punkts, norādiet, kādā veidā tiek nodrošināts princips, kas paredz funkciju nodalīšanu starp revīzijas iestādi un vadošajām/sertifikācijas iestādēm.

2.   VADOŠĀ IESTĀDE

2.1.   Vadošā iestāde un tās galvenās funkcijas

2.1.1.   Vadošās iestādes (valsts, reģionāla vai vietējā līmeņa publiskā struktūra vai privātā struktūra) (1) un struktūras, kuras daļa tā ir, statuss.

2.1.2.   Vadošās iestādes tieši īstenoto funkciju un uzdevumu sīks apraksts.

Ja vadošā iestāde papildus īsteno arī sertifikācijas iestādes funkcijas, apraksts, kā tiek nodrošināta funkciju nodalīšana.

2.1.3.   To funkciju sīks apraksts, kuras oficiāli deleģējusi vadošā iestāde, starpniekstruktūru identifikācija un deleģēšanas veids (pamatā vadošā iestāde saglabā pilnīgu atbildību pār deleģētajām funkcijām) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 6. un 7. punktu. Atsauce uz saistītajiem dokumentiem (tiesību akti ar pilnvarojumu, vienošanās).Attiecīgā gadījumā tādu kontrolieru funkciju sīks apraksts, kas attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības programmām paredzētas Regulas (ES) Nr. 1299/2013 23. panta 4. punktā.

2.1.4.   Tādu procedūru apraksts, ar ko nodrošina efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus, ieskaitot atsauci uz veikto riska novērtējumu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4. punkta c) apakšpunkts).

2.2.   Vadošās iestādes organizācija un procedūras

2.2.1.   Organizācijas shēma un vienību funkciju sīks apraksts (ieskaitot atbilstošo cilvēkresursu ar nepieciešamajām prasmēm iedalīšanas plānu).Šī informācija attiecas arī uz starpniekstruktūrām, kurām ir deleģētas atsevišķas funkcijas.

2.2.2.   Sistēma, ar ko nodrošina, lai vajadzības gadījumā tiktu veikti pienācīgi riska pārvaldības pasākumi, it īpaši gadījumos, kad pārvaldības un kontroles sistēmā ir veiktas būtiskas izmaiņas.

2.2.3.   Turpmāk norādīto procedūru apraksts (kas rakstveidā jānodrošina vadošās iestādes un starpniekstruktūru darbiniekiem; datums un atsauce).

2.2.3.1.

Procedūras uzraudzības komitejas darba atbalstam.

2.2.3.2.

Procedūras sistēmai, kas paredzēta, lai vāktu, ierakstītu un datorizētā formā uzglabātu datus par katru darbību, kas nepieciešami uzraudzībai, izvērtēšanai, finanšu vadībai, pārbaudei un revīzijai, ieskaitot attiecīgā gadījumā datus par individuāliem dalībniekiem un datu par rādītājiem sadalījumu pēc dzimumiem, ja tas ir nepieciešams.

2.2.3.3.

Procedūras vadošās iestādes oficiāli deleģēto funkciju uzraudzībai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 6. un 7. punktu.

2.2.3.4.

Procedūras darbību novērtēšanai, atlasei un apstiprināšanai un to atbilstības piemērojamajiem noteikumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkts) nodrošināšanai visā īstenošanas periodā, ieskaitot instrukcijas un norādījumus, kas nodrošina darbību ieguldījumu attiecīgo prioritāšu konkrētu mērķu un rezultātu sasniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktu, un procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu to, ka netiek atlasītas darbības, ja tās ir fiziski pabeigtas vai pilnīgi īstenotas pirms atbalsta saņēmējs ir pieteicies finansējumam (ieskaitot procedūras, kuras starpniekstruktūras izmanto, ja darbību novērtēšana, atlase un apstiprināšana ir deleģēta).

2.2.3.5.

Procedūras, lai nodrošinātu atbalsta saņēmējam dokumentu, kurā izklāstīti katras darbības atbalsta nosacījumi, ieskaitot procedūras, lai nodrošinātu to, ka atbalsta saņēmēji uztur vai nu atsevišķu uzskaites sistēmu, vai atbilstīgu uzskaites kodu visiem darījumiem saistībā ar darbību.

2.2.3.6.

Darbību pārbaudes procedūras (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4.–7. punkta prasībām), tostarp, lai nodrošinātu darbību atbilstību Savienības politikas virzieniem (piemēram, tiem, kas saistīti ar noteikumiem par partnerību un vairāku līmeņu pārvaldību, vienlīdzības veicināšanu starp vīriešiem un sievietēm, nediskrimināciju, pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, ilgtspējīgu attīstību, publisko iepirkumu, valsts atbalstu un vidi), un iestāžu vai struktūru, kuras veic šādas pārbaudes, identifikācija. Aprakstā ir jāietver administratīvās pārvaldības pārbaudes attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju pieteikumu par atlīdzību un individuālu darbību pārvaldības pārbaudes, kuras var veikt izlases veidā. Ja pārvaldības pārbaudes ir deleģētas starpniekstruktūrām, aprakstā ir jāiekļauj procedūras, kuras starpniekstruktūras piemēro šādām pārbaudēm, un procedūras, kuras vadošā iestāde piemēro, lai uzraudzītu starpniekstruktūrām deleģēto funkciju izpildes efektivitāti. Biežumam un tvērumam ir jābūt proporcionālam darbībai sniegtā publiskā atbalsta apmēram un riska līmenim, kas apzināts šajās pārbaudēs un revīzijas iestādes veiktajās revīzijās attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu kopumā.

2.2.3.7.

Procedūru apraksts, saskaņā ar kurām pieteikumi par atlīdzību tiek saņemti no atbalsta saņēmējiem, pārbaudīti un apstiprināti un saskaņā ar kurām maksājumi atbalsta saņēmējiem tiek atļauti, izpildīti un uzskaitīti saskaņā ar pienākumiem, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktā, sākot no 2016. gada (ieskaitot procedūras, kuras izmanto starpniekstruktūras, apstrādājot deleģētos pieteikumus par atlīdzību), lai tiktu ievērots maksājumu atbalsta saņēmējiem 90 dienu termiņš, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 132. pantā.

2.2.3.8.

To iestāžu vai struktūru identifikācija, kuras īsteno pieteikuma par atmaksu apstrādes katru posmu, ieskaitot plūsmkarti, kurā attēlotas visas iesaistītās struktūras.

2.2.3.9.

Apraksts, kā vadošā iestāde sertifikācijas iestādei nodod informāciju, tostarp informāciju par trūkumiem un/vai pārkāpumiem (tostarp par iespējamu vai konstatētu krāpniecību), kuri konstatēti Savienības vai valsts struktūrām veicot pārvaldības pārbaudes, revīzijas un kontroles, un to pēckontroli.

2.2.3.10.

Apraksts, kā vadošā iestāde revīzijas iestādei nodod informāciju, tostarp informāciju par trūkumiem un/vai pārkāpumiem (tostarp par iespējamu un konstatētu krāpniecību), kuri konstatēti, Savienības vai valsts struktūrām veicot pārvaldības pārbaudes, revīzijas un kontroles un to pēckontroli.

2.2.3.11.

Atsauce uz valsts noteikumiem par atbilstību, kurus noteikusi dalībvalsts un kuri ir piemērojami darbības programmai.

2.2.3.12.

Procedūras, kurās sagatavo un iesniedz Komisijai gada un nobeiguma ziņojumus par īstenošanu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 2. punkta b) apakšpunkts), ieskaitot procedūras, kurās apkopo uzticamus datus par izpildījuma rādītājiem un par tiem ziņo (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 2. punkta a) apakšpunkts).

2.2.3.13.

Procedūras, kā izstrādāt pārvaldības deklarāciju (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 4. punkta e) apakšpunkts).

2.2.3.14.

Procedūras, kurās izstrādā nobeiguma revīzijas ziņojumu un veikto kontroļu gada kopsavilkumu, ieskaitot sistēmās konstatēto kļūdu un trūkumu būtības un apmēra, kā arī veikto vai plānoto koriģējošo darbību analīzi (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) 125. panta 4. punkta e) apakšpunkts).

2.2.3.15.

Procedūras saistībā ar saziņu ar darbiniekiem, kuri īsteno iepriekš minētās procedūras, kā arī norāde par organizēto/paredzēto apmācību un izdotajiem norādījumiem (datums un atsauce).

2.2.3.16.

Attiecīgā gadījumā vadošās iestādes procedūru apraksts saistībā ar darbības jomu, noteikumiem un procedūrām attiecībā uz dalībvalsts noteikto efektīvo kārtību (2), kā ir izskatāmas sūdzības saistībā ar ESI fondiem Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 3. punkta kontekstā.

2.3.   Revīzijas liecības

2.3.1.   Procedūras, kā nodrošināt atbilstīgas revīzijas liecības un arhivēšanas sistēmu, tostarp nodrošinot datu drošību, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktu, saskaņā ar valsts noteikumiem par dokumentu atbilstības apliecināšanu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4. punkta d) apakšpunkts un Komisijas deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014 25. pants).

2.3.2.   Sniegtie norādījumi par to, kā atbalsta saņēmējiem/starpniekstruktūrām/vadošajai iestādei jāglabā pieejamie apliecinošie dokumenti (datums un atsauce):

2.3.2.1.

Norāde par periodu, cik ilgi dokumenti ir jāglabā.

2.3.2.2.

Formāts, kādā dokumenti ir jāglabā.

2.4.   Pārkāpumi un atgūtās summas

2.4.1.   Tādu procedūru (kas rakstveidā būtu jānodrošina vadošās iestādes un starpniekstruktūru darbiniekiem: datums un atsauce) apraksts, kas saistītas ar ziņošanu par pārkāpumiem (ieskaitot krāpniecību), to novēršanu un pēckontroli un atsaukto un atgūto summu, atgūstamo summu, neatgūstamo summu un summu, kas saistītas ar darbībām, kuras atliktas saskaņā ar tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība, reģistrēšanu.

2.4.2.   Procedūru, kas paredzētas, lai tiktu izpildīts pienākums par pārkāpumiem ziņot Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punktu, apraksts (ieskaitot plūsmkarti, kurā norādīta ziņošanas secība).

3.   SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDE

3.1.   Sertifikācijas iestāde un tās galvenās funkcijas

3.1.1.   Sertifikācijas iestādes (valsts, reģionāla vai vietējā līmeņa publiskā struktūra) un struktūras, kuras daļa tā ir, statuss.

3.1.2.   Sertifikācijas iestādes veikto funkciju apraksts.Ja vadošā iestāde papildus īsteno arī sertifikācijas iestādes funkcijas, apraksts, kā tiek nodrošināta funkciju nodalīšana (sk. 2.1.2.).

3.1.3.   Funkcijas, kuras oficiāli deleģējusi vadošā iestāde, starpniekstruktūru identifikācija un deleģēšanas forma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 6. punktu. Atsauce uz attiecīgajiem dokumentiem (tiesību akti ar pilnvarojumu, vienošanās). Procedūru, kuras starpniekstruktūras izmanto, lai īstenotu deleģētos uzdevumus, un procedūru, kuras īsteno sertifikācijas iestāde, lai uzraudzītu, kā starpniekstruktūras īsteno deleģētos uzdevumus, apraksts.

3.2.   Sertifikācijas iestādes organizācija

3.2.1.   Organizācijas shēma un vienību funkciju sīks apraksts (ieskaitot atbilstošo cilvēkresursu ar nepieciešamajām prasmēm iedalīšanas plānu). Šī informācija attiecas arī uz starpniekstruktūrām, kurām ir deleģēti atsevišķi uzdevumi.

3.2.2.   Turpmāk norādīto procedūru apraksts rakstveidā jānodrošina sertifikācijas iestādes un starpniekstruktūru darbiniekiem (datums un atsauce):

3.2.2.1.

Maksājuma pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas procedūras:

tādas pastāvošās kārtības apraksts, kādā sertifikācijas iestāde piekļūst informācijai par darbībām un kas nepieciešama, lai sagatavotu un iesniegtu maksājuma pieteikumus, ieskaitot pārvaldības pārbaužu (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. pantu) un visu saistīto revīziju rezultātus;

tādas procedūras apraksts, saskaņā ar kuru maksājuma pieteikumi tiek sagatavoti un iesniegti Komisijai, ieskaitot procedūru, ar kuru tiek nodrošināta starpposma maksājuma galīgā pieteikuma nosūtīšana līdz 31. jūlijam pēc iepriekšējā grāmatvedības gada beigām.

3.2.2.2.

Tādas uzskaites sistēmas apraksts, kura tiek izmantota par pamatu izdevumu pārskatu, kas tiek nodoti Komisijai, apliecināšanai (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta d) apakšpunkts):

kārtība, kādā sertifikācijas iestādei ir jānosūta datu apkopojums gadījumā, ja pastāv decentralizēta sistēma;

saikne starp uzskaites sistēmu un informācijas sistēmu, kas aprakstīta 4.1. punktā;

Eiropas Strukturālā un investīciju fonda darījumu identifikācija gadījumā, ja pastāv kopīga sistēma ar citiem fondiem.

3.2.2.3.

Tādu procedūru apraksts, kas paredzētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 59. panta 5. punktā minēto pārskatu sagatavošanai (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta b) punkts). Kārtība, kādā apliecināt pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu un to, ka pārskatos iekļautie izdevumi atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta c) punkts), ņemot vērā visu pārbaužu un revīziju rezultātus.

3.2.2.4.

Attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes iestādes procedūru apraksts saistībā ar darbības jomu, noteikumiem un procedūrām attiecībā uz dalībvalsts noteikto efektīvo kārtību (3), kā ir izskatāmas sūdzības saistībā ar ESI fondiem Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 3. punkta kontekstā.

3.3.   Atgūtās summas

3.3.1.   Sistēmas apraksts, kā panākt publiskā sektora atbalsta, tostarp Savienības atbalsta, tūlītēju atgūšanu.

3.3.2.   Procedūras, ar kurām nodrošina atbilstīgas revīzijas liecības, veicot datorizētu grāmatvedības uzskaiti, ieskaitot atgūtās summas, atgūstamās summas, no maksājuma pieteikuma atsauktās summas, neatgūstamās summas un summas, kas saistītas ar darbībām, kas atliktas saskaņā ar tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība, katrai darbībai, ieskaitot summas, kas atgūtas, piemērojot Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantu par darbību ilgumu.

3.3.3.   Kārtība, kādā atgūtās summas vai atsaucamās summas ir atskaitāmas no deklarējamajiem izdevumiem.

4.   INFORMĀCIJAS SISTĒMA

4.1.   Informācijas sistēmu apraksts, ieskaitot plūsmkarti (centrālā vai kopējā tīkla sistēma vai decentralizētā sistēma ar saitēm starp sistēmām), kas paredzēta, lai:

4.1.1.

Datorizētā veidā vāktu, ierakstītu un uzglabātu datus par katru darbību, tostarp attiecīgā gadījumā datus par individuāliem dalībniekiem un datu par rādītājiem sadalījumu pēc dzimumiem (ja tas tiek prasīts), kas nepieciešami, lai veiktu uzraudzību, novērtēšanu, finanšu pārvaldību, pārbaudi un revīziju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 2. punkta d) apakšpunktā un Komisijas Deleģētās regulas Nr. 480/2014 24. pantā.

4.1.2.

Nodrošinātu to, lai iepriekšējā punktā minētie dati tiktu apkopoti, ievadīti un uzglabāti sistēmā un lai dati par rādītājiem tiktu iedalīti pēc dzimumiem, ja tā ir prasīts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 I un II pielikumu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

4.1.3.

Nodrošinātu, lai būtu sistēma, kurā datorizētā veidā ieraksta un uzglabā grāmatvedības ierakstus par katru darbību un kura atbalstītu visus datus, kas nepieciešami maksājuma pieteikumu un pārskatu sagatavošanai, ieskaitot ierakstus par atgūstamajām summām, atgūtajām summām, neatgūstamajām summām un summām, kuras atsauktas pēc tam, kad ir pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai vai darbības programmai, kā ir noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta d) punktā un 137. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

4.1.4.

Uzturētu datorizētu grāmatvedības uzskaiti par Komisijai deklarētajiem izdevumiem un atbilstošo publisko ieguldījumu, kas izmaksāts atbalsta saņēmējiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta g) punktā.

4.1.5.

Veiktu uzskaiti par atgūstamām summām un summām, kas atsauktas pēc tam, kad pilnībā vai daļēji atcelts ieguldījums kādai darbībai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta h) punktā.

4.1.6.

Veiktu uzskaiti par summām, kuras ir saistītas ar darbībām, kas atliktas saskaņā ar tiesvedību vai administratīvu pārsūdzību, kam ir atliekoša iedarbība.

4.1.7.

Rādītāji, kas liecina, vai sistēmas ir darbspējīgas un var uzticami reģistrēt iepriekš minētos datus.

4.2.   Tādu procedūru apraksts, kuras izmanto, lai pārbaudītu, vai ir nodrošināta IT sistēmu drošība.

4.3.   Pašreizējās situācijas apraksts attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 3. punktā paredzēto nosacījumu īstenošanu.


(1)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 123. panta 3. punktu gadījumā, ja vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde atrodas vienā struktūrā, vadošai iestādei ir jābūt publiskai iestādei vai struktūrai.

(2)  Atsauce uz dokumentu vai valsts tiesību aktu, kurā dalībvalsts ir noteikusi šo efektīvo kārtību.

(3)  Atsauce uz dokumentu vai valsts tiesību aktu, kurā dalībvalsts ir noteikusi šo efektīvo kārtību.


IV PIELIKUMS

Paraugs Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktā aprakstītās neatkarīgās revīzijas struktūras ziņojumam

1.   Ievads

1.1.   Noteikt ziņojuma mērķi, t. i., izklāstīt novērtējuma rezultātus attiecībā uz vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles darbībām un uzraudzību, lai sniegtu atzinumu par to atbilstību izraudzīšanās kritērijiem.

1.2.   Noteikt ziņojuma darbības jomu, t. i., aptverto(-ās) struktūru(-as), proti, vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi (un attiecīgā gadījumā šo iestāžu deleģētās funkcijas) un to atbilstību Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles darbībām un uzraudzību attiecībā uz konkrētiem aptvertajiem fondiem un programmām.

1.3.   Norādīt struktūru, kas sagatavojusi ziņojumu (“neatkarīgā revīzijas struktūra”), un precizēt, vai tā ir aptvertās(-o) darbības programmas(-u) revīzijas iestāde.

1.4.   Norādīt, kā tiek nodrošināta neatkarīgās revīzijas struktūras funkcionālā neatkarība no vadošās un sertifikācijas iestādes (sk. Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktu). Attiecīgā gadījumā arī norādīt, kā tiek nodrošināta neatkarīgās revīzijas struktūras funkcionālā neatkarība no kopīgā sekretariāta (noteikts Regulas (ES) Nr. 1299/2013 23. panta 2. punktā).

2.   Darba metodoloģija un darbības joma

2.1.   Norādīt revīzijas periodu un grafiku (datums, kad neatkarīgā revīzijas struktūra saņēma vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru galīgo aprakstu; datums, kad tika uzsākta un pabeigta revīzija un piešķirti resursi).

2.2.   Attiecīgā gadījumā precizēt iepriekšējā revīzijas darba 2007.–2013. gada plānošanas periodam izmantošanas apmēru atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktam.

2.3.   Precizēt a) citu struktūru veikta revīzijas darba izmantošanas apmēru un b) šādam revīzijas darbam veiktu kvalitātes kontroli attiecībā uz darba atbilstību.

2.4.   Aprakstīt veikto darbu, lai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktu novērtētu, vai [dalībvalsts] izraudzītas vadošās un sertifikācijas iestādes ir izpildījušas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā izklāstītos kritērijus saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles darbībām un uzraudzību, papildus citiem elementiem aptverot turpmāk minētos.

2.4.1.

Vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksta pārbaude atbilstoši šīs regulas III pielikumā norādītajam paraugam.

2.4.2.

Citu ar sistēmu saistītu būtisku dokumentu pārbaude; norādīt jebkādu tiesību aktu, ministru aktu, apkārtrakstu, iekšējās procedūras/citu rokasgrāmatu, vadlīniju un/vai kontrolsarakstu apskatu.

2.4.3.

Intervijas ar darbiniekiem galvenajās struktūrās (tostarp attiecīgā gadījumā starpniekstruktūrās). Iekļaut atlases metodes un kritēriju aprakstu, informāciju par to, kādi temati ir aplūkoti, cik intervijas ir notikušas un kurš ir intervēts.

2.4.4.

Apraksta un procedūru apskats saistībā ar informācijas sistēmām, kas jo īpaši aptver Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā noteiktās prasības, un pārbaude par to, vai šīs sistēmas darbojas un ir izveidotas, lai nodrošinātu: i) atbilstošas revīzijas liecības; ii) personas datu aizsardzību; iii) datu integritāti, pieejamību un autentiskumu; iv) uzticamu, precīzu un pilnīgu informāciju par darbības programmas īstenošanu (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 2. punkta a) apakšpunktu), tādus datus par katru darbību, kas vajadzīgi uzraudzībai, novērtēšanai, finanšu pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 2. punkta d) un e) apakšpunktu) un datus, kas vajadzīgi maksājumu pieteikumu un pārskatu sagatavošanai (kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta d), g) un h) punktā.

2.4.5.

Ja vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde funkcijas ir deleģējusi citām struktūrām, apraksts par veikto revīzijas darbu, lai pārbaudītu, ka vadošā un/vai sertifikācijas iestāde ir novērtējusi šo struktūru spēju veikt deleģētos uzdevumus un ka tai ir ieviestas pietiekamas procedūras, lai uzraudzītu šīs starpniekstruktūras un jebkādu saistītu revīzijas darbu.

2.5.   Norādīt, vai pirms šā ziņojuma izsniegšanas ir veiktas jebkādas pretrunu procedūras, un norādīt attiecīgās iestādes/struktūras.

2.6.   Apstiprināt, ka darbs ir veikts, ņemot vērā starptautiski atzītus revīzijas standartus.

2.7.   Noteikt, vai tika ieviesti darbības jomas ierobežojumi (1), jo īpaši ierobežojumi, kas ietekmē neatkarīgās revīzijas struktūras atzinumu.

3.   Katras iestādes/sistēmas novērtējuma rezultāti

3.1.   Aizpildiet šo tabulu par katru iestādi/sistēmu:

CCI vai sistēma (CCI grupa)

Attiecīgā iestāde (vadošā vai sertifikācijas iestāde)

Apraksta pilnīgums un pareizība (J/N)

Secinājums (bez piezīmēm, ar piezīmēm, negatīvs)

Skartie izraudzīšanās kritēriji

Skarto funkciju un procedūru apraksta daļa

Nepilnības

Skartās prioritātes

Ieteikumi/korektīvi pasākumi

Attiecīgās iestādes apstiprināts grafiks korektīvo pasākumu ieviešanai

CCI x

Vadošā iestāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikācijas iestāde

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistēma y

Vadošā iestāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikācijas iestāde

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Sniegt novērtējuma rezultātus jomās, kas nav pilnībā aptvertas iepriekš norādītajā tabulā, tostarp turpmāk minētajās jomās.

3.2.1.

Ieviestās procedūras, lai sagatavotu pārskatus, kas minēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2) 59. panta 5. punkta a) apakšpunktā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta b) punkts).

3.2.2.

Noteikumi, saskaņā ar kuriem apliecina pārskatu pilnīgumu, pareizumu un patiesumu un to, ka pārskatos iekļautie izdevumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas atlasītas finansējumam saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami darbības programmai un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta c) punkts).

3.2.3.

Ieviestās procedūras, ar ko nodrošina efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot vērā apzinātos riskus (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4. punkta c) apakšpunkts).

3.2.4.

Sistēma, ar ko nodrošina, lai vajadzības gadījumā tiktu veikti pienācīgi riska pārvaldības pasākumi, it īpaši gadījumos, kad pārvaldības un kontroles sistēmā ir veiktas būtiskas izmaiņas. (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikuma 2. punkts).

3.2.5.

Noteikumi, saskaņā ar kuriem izstrādā pārvaldības deklarāciju un gada kopsavilkumu par galīgajām revīzijām un kontrolēm un noteiktajiem trūkumiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 4. punkta e) apakšpunkts).

3.2.6.

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem datorizētā veidā apkopo, ievada un glabā datus par katru darbību, kas vajadzīga uzraudzībai, novērtēšanai, finanšu pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai, tostarp datus par rādītājiem un rezultātiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 2. punkta d) un e) apakšpunkts).

3.2.7.

Sistēma, ar ko gadījumiem, kad uzdevumi tiek deleģēti starpniekstruktūrām, tiek nodrošināta starpniekstruktūru atbildības un pienākumu noteikšana, tām deleģēto uzdevumu veikšanas spēju pārbaude un ziņošanas procedūru esamība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikuma 1. punkta ii) apakšpunkts).


(1)  Darbības jomas ierobežojums: iestāde reizēm var ieviest revidenta darbības jomas ierobežojumus (piemēram, ja darbības nosacījumi paredz, ka revidents neveiks revīzijas procedūru, kura, pēc revidenta domām, nav nepieciešama). Darbības jomas ierobežojumus var ieviest attiecīgos apstākļos. Tos var ieviest arī tad, ja, pēc revidenta domām, iestādes grāmatvedības uzskaite ir neatbilstoša vai ja revidents nespēj veikt revīzijas procedūru, kas uzskatāma par vēlamu.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


V PIELIKUMS

Paraugs neatkarīgās revīzijas struktūras atzinumam par vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem

Kam: (dalībvalsts iestāde/struktūra)

IEVADS

Es, apakšā parakstījies, pārstāvu [neatkarīgās revīzijas struktūras nosaukums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktu] kā struktūru, kas ir funkcionāli neatkarīga no vadošās un sertifikācijas iestādes un kas ir atbildīga par tāda ziņojuma un atzinuma sagatavošanu, kurā izklāstīti novērtējuma rezultāti attiecībā uz vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību izraudzīšanās kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā attiecībā uz [darbības programmas(-u) nosaukums, CCI kods(-i)] (turpmāk tekstā – programma(-s)), un esmu veicis pārbaudi saskaņā ar iepriekšminētās regulas 124. panta 2. punktu.

PĀRBAUDES DARBĪBAS JOMA

Pārbaude aptvēra vadošo iestādi, sertifikācijas iestādi un (attiecīgā gadījumā) šo iestāžu deleģētās funkcijas, kā aprakstīts pievienotā ziņojuma 1. daļā [šīs regulas IV pielikums].

Pārbaudes apmērs un darbības joma ir sīkāk izklāstīta pievienotā ziņojuma 2. daļā. Papildu citiem šajā ziņojumā aprakstītajiem aspektiem pārbaudes pamatā bija vadošās iestādes un attiecīgā gadījumā sertifikācijas iestādes pastāvošo funkciju un procedūru apraksts, ko sagatavoja un par ko atbild [par aprakstu atbildīgās struktūras vai struktūru nosaukums] un kurš tika saņemts [dd/mm/gggg] no [tās struktūras vai struktūru nosaukums, kas iesniedza aprakstu].

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmu (1) [vadošās iestādes vai sertifikācijas iestādes nosaukums] saistībā ar … esmu konstatējis, ka sistēma būtībā ir tāda pati kā iepriekšējā plānošanas periodā un ka, pamatojoties uz revīzijas darbu, kas veikts saskaņā ar attiecīgajiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2) vai Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006 (3) nosacījumiem, pastāv pierādījumi par efektīvu tās darbību šā perioda laikā. Tāpēc, neveicot papildu revīzijas darbu, konstatēju, ka attiecīgie kritēriji ir izpildīti.

ATZINUMS

(Atzinums bez piezīmēm)

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, uzskatu, ka vadošā iestāde un/vai sertifikācijas iestāde, kas izraudzīta šai/šīm programmai(-ām), atbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles darbībām un uzraudzību.

Vai

(Atzinums ar piezīmēm)

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, uzskatu, ka vadošā iestāde un/vai sertifikācijas iestāde, kas izraudzīta šai/šīm programmai(-ām), atbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles darbībām un uzraudzību, izņemot šādus kritērijus (4)

Iemesls manam uzskatam, ka šī/šīs iestāde(-es) neatbilst izraudzīšanās kritērijam(-iem), un mans situācijas nopietnības novērtējums ir šāds (5):

Vai

(Negatīvs atzinums)

Pamatojoties uz iepriekš minēto pārbaudi, uzskatu, ka vadošā iestāde un/vai sertifikācijas iestāde, kas izraudzīta šai/šīm programmai(-ām), neatbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 XIII pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem saistībā ar iekšējo kontroles vidi, riska pārvaldību, pārvaldības un kontroles darbībām un uzraudzību.

Negatīvā atzinuma pamatojums:

 (6)

Uzsvērums (lietojams attiecīgā gadījumā)

[Neatkarīgā revīzijas struktūra var arī iekļaut uzsvērumu, kas neskar tās atzinumu, kā noteikts starptautiski atzītos revīzijas standartos.]

Datums

Paraksts


(1)  Šī rindkopa jāizmanto tikai attiecīgā gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 124. panta 2. punktu.

(2)  Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).

(3)  Padomes 2006. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.).

(4)  Norādīt iestādi(-es) un izraudzīšanās kritērijus, kuriem tā/tās neatbilst.

(5)  Norādīt minētā(-o) iebilduma(-u) iemeslu(-us) katrai iestādei un par katru izraudzīšanās kritēriju.

(6)  Norādiet negatīvā atzinuma iemeslu(-us) katrai iestādei un par katru aspektu.


VI PIELIKUMS

Maksājuma pieteikuma, tostarp papildu informācijas par finanšu instrumentiem, paraugs

MAKSĀJUMA PIETEIKUMS

EIROPAS KOMISIJA

Attiecīgais fonds  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisijas atsauce (CCI kods):

<type='S' input='S'>

Darbības programmas nosaukums:

<type='S' input='G'>

Komisijas lēmums:

<type='S' input='G'>

Komisijas lēmuma datums:

<type='D' input='G'>

Maksājuma pieteikuma numurs:

<type='N' input='G'>

Maksājuma pieteikuma iesniegšanas termiņš:

<type='D' input='G'>

Valsts atsauce (fakultatīvi):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Lūdzu, norādiet maksājuma pieteikuma veidu:

Starpposma maksājuma pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 131. pantu

<radio button>

Pēdējais starpposma maksājuma pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 135. panta 2. punktu

<radio button>

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 135. pantu šis maksājuma pieteikums attiecas uz šādu pārskata periodu:

no (3)

<type='D' input='G'>

līdz

<type='D' input='G'>

Izdevumi, kas sadalīti pēc prioritātes un reģionu kategorijas, kā norādīts sertifikācijas iestādes pārskatos

(Ieskaitot programmas finansējumu, ko piešķir finanšu instrumentam (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 41. pants), un avansus, ko izmaksā valsts atbalsta kontekstā (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 131. panta 5. punkts))

Prioritāte

Aprēķina pamats (publiskā vai kopējā)

Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kopā

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pavisam kopā

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonda, ETS, EJZF, EKI un IPA finansējums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

Aprēķina pamats (publiskā vai kopējā) (6)

Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pavisam kopā

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SERTIFIKĀTS

Apstiprinot šo maksājuma pieteikumu, sertifikācijas iestāde apliecina, ka ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta a), d), e), f), g) un h) punktā noteiktie pienākumi, un pieprasa turpmāk minēto summu maksājumu.

Sertifikācijas iestādes vārdā:

<type='S' input='G'>

MAKSĀJUMA PIETEIKUMS

FONDS

SUMMAS

Mazāk attīstīti reģioni

Pārejas reģioni

Vairāk attīstīti reģioni

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI (7)

<type='Cu' input='G'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonda, ETS, EJZF, EKI un IPA finansējums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

FONDS

SUMMA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Maksājums tiks veikts uz šādu bankas kontu:

Izraudzītā iestāde

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Banka

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC kods

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Bankas konta numurs

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Konta īpašnieks (ja tā nav izraudzītā iestāde)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Ja programma aptver vairākus fondus, maksājuma pieteikums jānosūta atsevišķi par katru no tiem. Neatkarīgi no tā, kādā veidā tiek īstenota JNI (tai veltīta darbības programma, īpašs prioritārais virziens vai prioritārā virziena daļa), ar JNI saistīto darbību izdevumus vienmēr deklarē ESF maksājuma pieteikumā, tāpēc tas iekļauj gan JNI īpašo piešķīrumu, gan attiecīgo ESF atbalstu.

(2)  Apzīmējumi:

 

tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, C = izvēles rūtiņa, P = procenti, B = Būla vērtība, Cu = valūta

 

ievade: M = manuāli, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati

(3)  Pārskata gada pirmā diena, ko IT sistēma automātiski kodē.

(4)  JNI īsteno kā prioritātes daļu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. pantā.

(5)  JNI īsteno kā prioritāro virzienu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. pantā.

(6)  EJZF līdzfinansējumam piemēro tikai “Kopējos attaisnotos publiskos izdevumus”. Tāpēc EJZF gadījumā aprēķina pamats šajā paraugā tiks automātiski pielāgots parametram “publisks”.

(7)  Aptver īpašu piešķīrumu JNI un attiecīgu ESF atbalstu.

1. papildinājums

Informācija par programmas finansējumu, ko piešķir finanšu instrumentam, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 41. pantā, un iekļauj maksājuma pieteikumos (summējot no programmas sākuma) (1)

 

Programmas finansējums, ko piešķir finanšu instrumentam un ko iekļauj maksājuma pieteikumos

Summas, ko piešķir kā atbilstīgus izdevumus Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta izpratnē (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioritāte (5)

Programmas finansējuma, ko piešķir finanšu instrumentam, kopējā summa

Attiecīgo publisko izdevumu summa

Programmas ieguldījumu kopējā summa, ko finanšu instruments faktiski samaksājis vai – garantiju gadījumā – par ko tas uzņēmies saistības kā par atbilstīgo izdevumu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta izpratnē (2)

Attiecīgo publisko izdevumu summa

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonda, ETS, EJZF, EKI un IPA ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

 

Programmas finansējums, ko piešķir finanšu instrumentam un ko iekļauj maksājuma pieteikumos

Summas, ko piešķir kā atbilstīgus izdevumus Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta izpratnē (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritāte

Programmas finansējuma, ko piešķir finanšu instrumentam, kopējā summa

Attiecīgo publisko izdevumu summa

Programmas ieguldījumu kopējā summa, ko finanšu instruments faktiski samaksājis vai – garantiju gadījumā – par ko tas uzņēmies saistības kā par atbilstīgo izdevumu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta izpratnē (8)

Attiecīgo publisko izdevumu summa

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Attiecībā uz ELFLA iekļauts izdevumu ceturkšņa deklarācijā.

(2)  Slēgšanas brīdī attiecībā uz atbilstīgajiem izdevumiem jāievēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1., 2. un 3. punkts.

(3)  Jāņem vērā, ka ELFLA specifikas dēļ (B) un (D) kolonnā norādītās vērtības ir vienādas ar attiecīgi (A) un (C) kolonnā norādītajām vērtībām.

(4)  Jāņem vērā, ka ELFLA specifikas dēļ (B) un (D) kolonnā norādītās vērtības ir vienādas ar attiecīgi (A) un (C) kolonnā norādītajām vērtībām.

(5)  Attiecībā uz ELFLA pasākuma kodu.

(6)  JNI īsteno kā prioritātes daļu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. pantā. Aptver īpašu piešķīrumu JNI un attiecīgu ESF atbalstu.

(7)  JNI īsteno kā prioritāro virzienu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. pantā. Aptver īpašu piešķīrumu JNI un attiecīgu ESF atbalstu.

(8)  Slēgšanas brīdī attiecībā uz atbilstīgajiem izdevumiem jāievēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1., 2. un 3. punkts.

2. papildinājums

Avansa maksājumi, kas veikti saistībā ar valsts atbalstu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 131. panta 5. punkts) un iekļauti maksājumu pieteikumos (summējot no programmas sākuma)

Prioritāte

Kopējā summa, kas maksāta no darbības programmas kā avansi (1)

Summa, kuru sedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši trīs gados no avansu izmaksas

Summa, kuru nesedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši, un kurai trīs gadu laikposms vēl nav pagājis

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

Kopējā summa, kas maksāta no darbības programmas kā avansi (4)

Summa, kuru sedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši trīs gados no avansu izmaksas

Summa, kuru nesedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši, un kurai trīs gadu laikposms vēl nav pagājis

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Šo summu iekļauj maksājumu pieteikumā norādītajā to atbilstīgo izdevumu kopējā summā, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā. Valsts atbalsts būtībā ir publiskie izdevumi, tāpēc šī kopējā summa ir vienāda ar publisko izdevumu summu.

(2)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu.

(3)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu.

(4)  Šo summu iekļauj maksājumu pieteikumā norādītajā to atbilstīgo izdevumu kopējā summā, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā. Valsts atbalsts būtībā ir publiskie izdevumi, tāpēc šī kopējā summa ir vienāda ar publisko izdevumu summu.


VII PIELIKUMS

Pārskatu paraugs

PĀRSKATI PAR PĀRSKATA PERIODU

<type='D' – type='D' input='S'>

EIROPAS KOMISIJA

Attiecīgais fonds  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisijas atsauce (CCI kods):

<type='S' input='S'>

Darbības programmas nosaukums:

<type='S' input='G'>

Komisijas lēmums:

<type='S' input='G'>

Komisijas lēmuma datums:

<type='D' input='G'>

Pārskatu redakcija:

<type='S' input='G'>

Pārskatu iesniegšanas datums:

<type='D' input='G'>

Valsts atsauce (fakultatīvi):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

SERTIFIKĀTS

Sertifikācijas iestāde ar šo apliecina, ka:

1)

pārskati ir pilnīgi, pareizi un patiesi un ka pārskatos iekļautie izdevumi atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un ir radušies saistībā ar darbībām, kas atlasītas finansējumam saskaņā ar kritērijiem, kuri piemērojami darbības programmai un atbilst piemērojamiem tiesību aktiem;

2)

ir ievēroti konkrētu fondu regulu, Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 59. panta 5. punkta un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta d) un f) punkta noteikumi;

3)

ir ievēroti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 140. panta noteikumi par dokumentu pieejamību.

Sertifikācijas iestādes vārdā:

<type='S' input='G'>


(1)  Ja programma aptver vairākus fondus, attiecīgie pārskati jāiesniedz atsevišķi par katru no tiem. JNI gadījumā gada pārskatos iekļauj gan īpašo piešķīrumu JNI, gan attiecīgo ESF atbalstu.

(2)  Apzīmējumi

 

tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, C = izvēles rūtiņa, P = procenti, B = Būla vērtība, Cu = valūta

 

ievade: M = manuāli, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati

1. papildinājums

Summas, kas iegrāmatotas sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Prioritāte

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās un ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti Komisijai

Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

Attiecīgo maksājumu kopējā summa, kas atbalsta saņēmējam izmaksāta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 132. panta 1. punktam.

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās un ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti Komisijai

Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

Attiecīgo maksājumu kopējā summa, kas atbalsta saņēmējam izmaksāta atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 132. panta 1. punktam.

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu, kas norādīts (C) slejā.

(2)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu, kas norādīts (C) slejā.

2. papildinājums

Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Prioritāte

ATSAUKTĀS SUMMAS

ATGŪTĀS SUMMAS (1)

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

Attiecīgie publiskie izdevumi

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

Attiecīgie publiskie izdevumi

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Grāmatvedības gada laikā atsaukto un atgūto summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas … 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

ATSAUKTĀS SUMMAS

ATGŪTĀS SUMMAS (4)

 

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

Attiecīgie publiskie izdevumi

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta maksājumu pieteikumos

Attiecīgie publiskie izdevumi

 

(A)

(B)

(C)

(D)

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Grāmatvedības gada laikā atsaukto un atgūto summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas ... 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Izņemot summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantu (sk. 4. papildinājumu).

(2)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(3)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(4)  Izņemot summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantu (sk. 4. papildinājumu).

3.papildinājums

Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Prioritāte

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa (1)

Attiecīgie publiskie izdevumi

(A)

(B)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Kopā

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas … 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa (4)

Attiecīgie publiskie izdevumi

(A)

(B)

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas … 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Tostarp izdevumi, kas atgūstami atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantam.

(2)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(3)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(4)  Tostarp izdevumi, kas atgūstami atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantam.

4. papildinājums

Summas, kas grāmatvedības gadā atgūtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantu – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Prioritāte

ATGŪTĀS SUMMAS

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa

Attiecīgie publiskie izdevumi

(A)

(B)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Kopā

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Grāmatvedības gada laikā atgūto summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas … 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

ATGŪTĀS SUMMAS

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa

Attiecīgie publiskie izdevumi

(A)

(B)

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Grāmatvedības gada laikā atgūto summu sadalījums pa grāmatvedības gadiem, kuros deklarēti attiecīgie izdevumi

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas 2015. gada 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Attiecībā uz grāmatvedības gadu, kas beidzas … 30. jūnijā (kopā)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tostarp summas, kas koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(2)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

5. papildinājums

Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Prioritāte

NEATGŪSTAMĀS SUMMAS

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa (1)

Attiecīgie publiskie izdevumi

Komentāri (obligāti)

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

JNI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

4. prioritāte

JNI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

NEATGŪSTAMĀS SUMMAS

 

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa (4)

Attiecīgie publiskie izdevumi

Komentāri (obligāti)

(A)

(B)

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

PAVISAM KOPĀ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Tostarp neatgūstami publiskie izdevumi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantam.

(2)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(3)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(4)  Tostarp neatgūstami publiskie izdevumi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 71. pantam.

6. papildinājums

Programmu ieguldījumu summas, kas izmaksātas finanšu instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 41. pantu (summējot no programmas sākuma) – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta c) apakšpunkts

 

Programmu ieguldījumi, kas iemaksāti finanšu instrumentos un iekļauti maksājumu pieteikumos

Summas, kas iemaksātas kā atbilstīgie izdevumi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritāte

Finanšu instrumentos iemaksāto programmu ieguldījumu kopējā summa

Attiecīgo publisko izdevumu summa

Programmu ieguldījumu kopējā summa, kas faktiski samaksāta vai – garantiju gadījumā – piesaistīta kā atbilstīgie izdevumi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē (2)

Attiecīgo publisko izdevumu summa

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

 

Programmu ieguldījumi, kas iemaksāti finanšu instrumentos un iekļauti maksājumu pieteikumos

Summas, kas iemaksātas kā atbilstīgie izdevumi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritāte

Finanšu instrumentos iemaksāto programmu ieguldījumu kopējā summa

Attiecīgo publisko izdevumu summa

Programmu ieguldījumu kopējā summa, kas faktiski samaksāta vai – garantiju gadījumā – piesaistīta kā atbilstīgie izdevumi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunkta nozīmē (5)

Attiecīgo publisko izdevumu summa

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Slēgšanas brīdī atbilstīgie izdevumi atbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumiem.

(2)  Slēgšanas brīdī atbilstīgie izdevumi atbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumiem.

(3)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu.

(4)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu.

(5)  Slēgšanas brīdī atbilstīgie izdevumi atbilst Regulas (ES) Nr. 1303/2013 42. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumiem.

7. papildinājums

Avansa maksājumi, kas veikti saistībā ar valsts atbalstu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 131. panta 5. punktam (summējot no programmas sākuma) – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Prioritāte

Kopējā summa, kas maksāta no darbības programmas kā avansi (1)

Summa, kuru sedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši trīs gados no avansu izmaksas

Summa, kuru nesedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši, un kurai trīs gadu laikposms vēl nav pagājis

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

4. prioritāte

JNI (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā – arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

Kopējā summa, kas maksāta no darbības programmas kā avansi (4)

Summa, kuru sedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši trīs gados no avansu izmaksas

Summa, kuru nesedz izdevumi, ko atbalsta saņēmēji izmaksājuši, un kurai trīs gadu laikposms vēl nav pagājis

(A)

(B)

(C)

1. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

3. prioritāte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Šo summu iekļauj maksājumu pieteikumā norādītajā to atbilstīgo izdevumu kopējā summā, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā. Valsts atbalsts būtībā ir publiskie izdevumi, tāpēc šī kopējā summa ir vienāda ar publisko izdevumu summu.

(2)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu.

(3)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem. Maksājumi ietver īpašo piešķīrumu JNI un attiecīgo ESF atbalstu.

(4)  Šo summu iekļauj maksājumu pieteikumā norādītajā to atbilstīgo izdevumu kopējā summā, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā. Valsts atbalsts būtībā ir publiskie izdevumi, tāpēc šī kopējā summa ir vienāda ar publisko izdevumu summu.

8. papildinājums

Izdevumu saskaņošana – Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Prioritāte

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta Komisijai iesniegtajos maksājumu pieteikumos  (1)

Izdevumi, kas deklarēti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta a) apakšpunktam  (2)

Atšķirība  (3)

Komentāri (atšķirību gadījumā komentāri ir obligāti)

Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās un ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti Komisijai

Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

JNI  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. prioritāte

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3. prioritāte

JNI  (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

Mazāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Pārejas reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Vairāk attīstīti reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Tālākie reģioni un mazapdzīvoti ziemeļu reģioni

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

JNI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Paraugu automātiski pielāgo, pamatojoties uz CCI. Piemēram, programmām, kas neietver reģionu kategorijas (Kohēzijas fonds, ETS, EJZF, EKI un PPI ieguldījums ETS, attiecīgā gadījumā arī īpaša JNI darbības programma bez tehniskās palīdzības), tabula izskatās šādi:

Prioritāte

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iekļauta Komisijai iesniegtajos maksājumu pieteikumos  (6)

Izdevumi, kas deklarēti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta a) apakšpunktam  (7)

Atšķirība  (8)

Komentāri (atšķirību gadījumā komentāri ir obligāti)

Tādu atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kuri radušies atbalsta saņēmējiem un kurus tie samaksājuši darbību īstenošanā

Tādu publisko izdevumu kopējā summa, kuri radušies darbību īstenošanā

Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas iegrāmatota sertifikācijas iestādes uzskaites sistēmās un ir tikusi iekļauta maksājumu pieteikumos, kuri iesniegti Komisijai

Attiecīgo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies darbību īstenošanā

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

1. prioritāte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. prioritāte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Tostarp summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz pēdējo starpposma maksājumu pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 135. panta 2. punktu.

(2)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz I papildinājumu.

(3)  Aprēķina automātiski.

(4)  JNI īsteno kā prioritātes daļu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(5)  JNI īsteno kā īpašu prioritāti atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1304/2013 18. panta noteikumiem.

(6)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz pēdējo starpposma maksājumu pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 135. panta 2. punktu.

(7)  Aizpilda automātiski, pamatojoties uz I papildinājumu.

(8)  Aprēķina automātiski.