24.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 218/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 796/2014

(2014. gada 23. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 501/2008, ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (1) un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 501/2008 (2) ir izklāstīti noteikumi par Regulas (EK) Nr. 3/2008 6. pantā minēto programmu sagatavošanu, atlasi, īstenošanu, finansēšanu un pārbaudi.

(2)

Ņemot vērā Savienības politikas reformu attiecībā uz lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumiem, kuru plānots piemērot no 2015. gada 1. decembra, ir lietderīgi mainīt programmu iesniegšanas kalendārplānu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 501/2008 8. un 11. pantā. Mainītais kalendārplāns arī ļaus attiecīgajām nozares vai starpnozaru organizācijām iepazīties ar jauno programmu iesniegšanas biežumu, ko piemēros no 2016. gada, ņemot vērā politikas reformu.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 501/2008.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 501/2008 groza šādi:

a)

regulas 8. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecīgās nozares pārstāvošās Savienības nozares vai starpnozaru organizācijas (turpmāk – programmu iesniedzējas organizācijas) iesniedz savas programmas dalībvalstij ne vēlāk kā 28. februārī.”;

b)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Programmu atlase Komisijā

1.   Dalībvalstis nosūta Komisijai 9. panta 1. punktā minēto sarakstu, vajadzības gadījumā iekļaujot izvēlēto īstenotājorganizāciju sarakstu, ja tās jau ir izvēlētas saskaņā ar 8. panta 3. punktu, kā arī visu programmu kopijas. Sarakstu nosūta elektroniski un pa pastu, un Komisija to saņem ne vēlāk kā 30. aprīlī.

Ja programmās piedalās vairākas dalībvalstis, šo paziņojumu sastāda, attiecīgajām dalībvalstīm kopīgi vienojoties.

2.   Ne vēlāk kā 15. jūlijā Komisija informē attiecīgās dalībvalstis, ja tā atklāj, ka programma pilnībā vai daļēji neatbilst:

a)

Savienības noteikumiem; vai

b)

pamatnostādnēm attiecībā uz iekšējo tirgu; vai

c)

regulas 9. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem attiecībā uz trešām valstīm.

3.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3/2008 7. panta 2. punkta trešo daļu dalībvalstis nosūta labotās programmas Komisijai 55 kalendāro dienu laikā pēc šā panta 2. punktā minētās informēšanas.

Pēc laboto programmu pārbaudīšanas un ne vēlāk kā 30. novembrī Komisija izlemj, kuras programmas tā var daļēji finansēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3/2008 16. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Programmu iesniedzēja(-as) organizācija(-as) ir atbildīga(-as) par izvēlētās programmas pareizu izpildi un pārvaldību.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro programmu priekšlikumiem, kas minēti Regulā (EK) Nr. 3/2008 un kas jāiesniedz, sākot no 2015. gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 3, 5.1.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 5. jūnija Regula (EK) Nr. 501/2008, ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 147, 6.6.2008., 3. lpp.).