16.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 209/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 771/2014

(2014. gada 14. jūlijs),

ar kuru, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, paredz noteikumus par darbības programmu noformējuma paraugu, par to papildu izmaksu kompensēšanas plānu struktūru, kuras operatoriem radušās saistībā ar dažu tādu zvejniecības un akvakultūras produktu zveju, audzēšanu, apstrādi un tirdzniecību, kuru izcelsme ir tālākajos reģionos, par finanšu datu nosūtījuma paraugu, par ex ante novērtējuma ziņojumu saturu un par minimālajām prasībām, kuras attiecina uz novērtēšanas plānu, kas iesniedzams Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbības satvarā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1), un jo īpaši tās 18. panta 3. punktu, 72. panta 3. punktu, 98. panta 2. punktu un 115. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (ES) Nr. 508/2014 īstenošanā, ir jāpieņem noteikumi, kuros izklāstīts:

darbības programmu noformēšanas paraugs attiecībā uz pasākumiem, kuri tiks līdzfinansēti no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (“EJZF”),

to papildu izmaksu kompensēšanas plānu struktūra, kuras operatoriem radušās saistībā ar dažu tādu zvejniecības un akvakultūras produktu zveju, audzēšanu, apstrādi un tirdzniecību, kuru izcelsme ir LESD 349. pantā minētajos tālākajos reģionos (“kompensācijas plāni”),

finanšu datu nosūtījuma paraugs attiecībā uz prognozēto summu, par kādu dalībvalstis iecerējušas iesniegt maksājuma pieteikumus,

darbības programmu ex ante (provizoriskā) novērtējuma ziņojumā iekļaujamie elementi,

minimālās prasības attiecībā uz tā darbības programmu novērtējuma plāniem, kas veicams plānošanas perioda laikā.

(2)

Minētie noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo attiecas uz dažādiem to darbības programmu un kompensācijas plānu satura un noformējuma aspektiem, kas dalībvalstīm jāiesniedz EJZF satvarā. Lai nodrošinātu vajadzīgo saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā visiem vienlaicīgi, un lai sekmētu minēto noteikumu piemērošanu, ko veic vadošā iestāde, ir lietderīgi tos apvienot šajā regulā.

(3)

Darbības programmu noformējuma paraugam vajadzētu nodrošināt to, ka ikvienā darbības programmas sadaļā dati ikreiz tiek strukturēti vienādā veidā. Tas vajadzīgs, lai nodrošinātu to, ka dati ir konsekventi, salīdzināmi un vajadzības gadījumā var tikt agregēti.

(4)

Darbības programmu noformējuma paraugs būs Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 74. panta 4. punktā minētās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izstrādes pamatā attiecībā uz darbības programmām. Tāpēc ar šo paraugu būtu jānosaka veids, kādā dati par darbības programmām tiks ievadīti elektroniskās datu apmaiņas sistēmā. Tomēr tas nedrīkstētu ietekmēt darbības programmu galīgo noformējumu, tostarp teksta un tabulu izkārtojumu, jo elektroniskās datu apmaiņas sistēma ļaus dažādi strukturēt un noformēt tajā ievadītos datus.

(5)

Darbības programmu noformējuma paraugam būtu jāatspoguļo darbības programmu saturs, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. pantā un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 27. pantā. Lai nodrošinātu vienādus datu ievadīšanas nosacījumus, ar šo paraugu būtu jānosaka katra elektroniskās datu apmaiņas sistēmas lauka tehniskās specifikācijas. Ar šo paraugu būtu jāparedz iespēja papildus strukturēto datu ievadīšanai iesniegt nestrukturētu informāciju obligātu vai neobligātu pielikumu veidā. Šādiem pielikumiem nav nepieciešams noteikt tehniskās specifikācijas.

(6)

Regulas (ES) Nr. 508/2014 72. pantā paredzēts, ka attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai plānu par to papildu izmaksu kompensēšanu, kuras operatoriem radušās saistībā ar dažu tādu zvejniecības un akvakultūras produktu zveju, audzēšanu, apstrādi un tirdzniecību, kuru izcelsme ir LESD 349. pantā minētajos tālākajos reģionos.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 73. pantu šiem kompensācijas plāniem būtu jāietver arī informācija par valsts atbalstu, ko dalībvalstis piešķīrušas kā papildu finansējumu kompensācijas plānu īstenošanai.

(8)

Kompensācijas plāna struktūrai vajadzētu būt tādai, lai nodrošinātu informācijas saskaņotību un kvalitāti, zināmu detalizācijas pakāpi un standartizētu formātu. Tai turklāt būtu jānodrošina attiecīgo reģionu, kā arī īstenošanas gadu salīdzināmība.

(9)

Kompensācijas plāna struktūrā būtu jāparedz par katru tālāko reģionu iekļaut sarakstu ar zvejniecības un akvakultūras produktiem un operatoru veidiem, par kuriem un kuri var pretendēt uz kompensāciju, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 70. pantu.

(10)

Kompensācijas plāna struktūrā turklāt būtu jāiekļauj arī kompensācijas apmērs, kuru aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 71. pantu.

(11)

Regulas (ES) Nr. 508/2014 98. pantā paredzēts, ka dalībvalstis Komisijai paziņo aptuvenu summu, par kādu tās iecerējušas iesniegt maksājuma pieteikumus attiecībā uz pašreizējo un nākamo finanšu gadu.

(12)

Paraugam, kuru dalībvalstīm jāizmanto, kad tās izdara minēto paziņojumu, būtu laikus jānodrošina viendabīgas informācijas pieejamība Komisijai, lai šādi aizsargātu Savienības finansiālās intereses, nodrošinātu līdzekļus programmu faktiskai īstenošanai un atvieglotu finanšu pārvaldību.

(13)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 55. pantu dalībvalstīm jāveic ex ante novērtējumi, lai uzlabotu katras programmas strukturālo kvalitāti. Regulas (ES) Nr. 1303/2013 55. panta 2. punktā prasīts minētos ex ante novērtējumus iesniegt Komisijai vienlaikus ar programmu un pievienot kopsavilkumu. Elementiem, kuri ex ante novērtējuma ziņojumos jāiekļauj saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 115. panta 1. punktu, vajadzētu nodrošināt datu saskanību tādā mērā, lai Komisija varētu veikt ex ante ziņojumu apkopojumu Savienības līmenī, kā prasīts Regulas (ES) Nr. 508/2014 118. pantā.

(14)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 56. pantu vadošajai iestādei jāizstrādā darbības programmas novērtēšanas plāns, kas īstenojams plānošanas perioda laikā. Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta 1. punkta j) apakšpunktā noteikts, ka novērtēšanas plāns jāiekļauj darbības programmās. Prasību minimumam attiecībā uz novērtēšanas plānu būtu jāļauj Komisijai pārbaudīt to, vai šajā plānā paredzētās novērtēšanas darbības un resursi ir reāli un vai tie ļaus dalībvalstīm izpildīt novērtēšanas prasības, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 1303/2013 54. panta 1. un 2. punktā un 56. panta 2. un 3.punktā.

(15)

Lai būtu iespējams tūlīt piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības programmas satura noformējums

Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. pantā aprakstītās darbības programmas saturu noformē atbilstoši paraugam, kas pievienots šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Tālākajiem reģioniem paredzēta kompensācijas plāna struktūra

Regulas (ES) Nr. 508/2014 72. pantā tālākajiem reģioniem paredzētā kompensācijas plāna struktūra ir noteikta šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Finanšu datu nosūtījuma paraugs

Kad dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 98. pantu iesniedz Komisijai finanšu datus, tās izmanto šīs regulas III pielikumā pievienoto paraugu.

4. pants

Ex ante novērtējuma saturs

Darbības programmai pievieno Regulas (ES) Nr. 1303/2013 55. pantā minēto ex ante novērtējumu, kurš ir noformēts kā ziņojums un kurā iekļauj šādus elementus:

a)

kopsavilkums angļu valodā;

b)

kopsavilkums attiecīgās dalībvalsts valodā vai valodās;

c)

šīs regulas IV pielikumā norādītie konkrētie elementi.

5. pants

Minimālās prasības par novērtēšanas plānu

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 56. pantā paredzētā novērtēšanas plāna sakarībā noteiktās minimālās prasības ir izklāstītas šīs regulas I pielikuma 10. punktā.

6. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).


I PIELIKUMS

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbības programmu paraugs

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Nosaukums

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versija

<0.3 type="N" input="G">

Pirmais gads

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Pēdējais gads

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Atbalsttiesīgums no

<0.6 type="D" input="G">

Atbalsttiesīgums līdz

<0.7 type="D" input="G">

EK lēmuma numurs

<0.8 type="S" input="G">

EK lēmuma datums

<0.9 type="D" input="G">

1.   DARBĪBAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANA UN PARTNERU IESAISTE

1.1.   Darbības programmas sagatavošana un partneru iesaiste (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 17. panta 2. punktu)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.    Ex ante novērtējuma rezultāti (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu)

1.2.1.   Ex ante novērtēšanas procesa apraksts

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Ex ante vērtētāju ieteikumu pārskats un īss apraksts par to, kā tie ir īstenoti

Temats [COM iepriekš noteikts]

Ieteikums

Kā ieteikums īstenots vai kāpēc tas nav ņemts vērā

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SVID UN VAJADZĪBU APZINĀŠANA (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 508/2014 18. PANTA 1. PUNKTU)

2.1.   SVID analīze un vajadzību apzināšana

Tabula jāatkārto par katru attiecīgo EJZF Savienības prioritāti

EJZF Savienības prioritāte

EJZF Savienības prioritātes nosaukums <2.1 type="S" input="S">]

Stiprās puses

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Vājās puses

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Iespējas

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Draudi

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Vajadzību apzināšana, pamatojoties uz SVID analīzi

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SVID analīzes saskaņotība ar valsts stratēģisko daudzgadu plānu akvakultūras jomā (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SVID analīzes saskaņotība ar panākumiem laba vides stāvokļa sasniegšanā, izstrādājot un īstenojot Jūras stratēģijas pamatdirektīvu

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Īpašas vajadzības saistībā ar nodarbinātību, vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām un inovācijas veicināšanu

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Konteksta rādītāji, kas atspoguļo sākotnējo situāciju

Tabula jāatkārto par katru attiecīgo EJZF Savienības prioritāti

EJZF Savienības prioritāte

EJZF Savienības prioritātes nosaukums <2.2 type="S" input="S">

Konteksta rādītājs, kas atspoguļo sākotnējo situāciju

Atsauces gads

Vērtība

Mērvienība

Informācijas avots

Piezīmes/pamatojums

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   STRATĒĢIJAS APRAKSTS DARBĪBAS PROGRAMMAS IEGULDĪJUMAM GUDRAI, ILGTSPĒJĪGAI UN INTEGRĒJOŠAI IZAUGSMEI (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1303/2013 27. PANTU)

3.1.   Stratēģijas apraksts

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Konkrētie mērķi un rezultātu rādītāji

Tabula jāatkārto par katru attiecīgo EJZF Savienības prioritāti

Savienības prioritāte

Savienības prioritātes nosaukums <3.2 type="S" input="S">

Konkrētais mērķis

Konkrētā mērķa nosaukums <3.2 type="S" input="S">

Rezultātu rādītājs, t. i., mērķis, ko dalībvalsts cenšas sasniegt ar EJZF atbalstu

Rezultātu rādītāja nosaukums un tā mērvienība

Mērķvērtība 2023. gadam

Mērvienība

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Attiecīgie pasākumi un iznākumu rādītāji

Tabula jāatkārto katram iepriekš izvēlētajam attiecīgās Savienības prioritātes konkrētajam mērķim

Savienības prioritāte

Savienības prioritātes nosaukums <3.3 type="S" input="G">

Konkrētais mērķis

Konkrētā mērķa nosaukums <3.3 type="S" input="G">

Attiecīgā izvēlētā pasākuma nosaukums

 

Iznākumu rādītāji katram pasākumam

Pamatojums EJZF pasākumu apvienošanai (pamatots ar ex ante novērtējumu un SVID analīzi)

Tematiskais mērķis, kurā ieguldījumu dod izvēlētais pasākums

Vai rādītājs jāiekļauj darbības rezultātu satvarā

Iznākumu rādītāja nosaukums un tā mērvienība

Mērķvērtība 2023. gadam

Mērvienība

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1 000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Programmas papildināmība ar citiem ESI fondiem

3.4.1.   Papildināmības un koordinācijas pasākumi ar citiem ESI fondiem un citiem attiecīgajiem Savienības un valsts finanšu instrumentiem

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Galvenās plānotās darbības, lai panāktu administratīvā sloga samazināšanu

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informācija par makroreģionālajām stratēģijām vai jūras baseinu stratēģijām (attiecīgā gadījumā)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   PRASĪBAS PAR KONKRĒTIEM EJZF PASĀKUMIEM

4.1.    Natura 2000 teritoriju īpašo vajadzību apraksts un programmas sniegtais ieguldījums saskanīga zivju krājumu atjaunošanas apgabalu tīkla izveidē, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013  (3) 8. pantā

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Mazapjoma piekrastes zvejas attīstības, konkurētspējas un ilgtspējas rīcības plāna apraksts (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta 1. punkta i) apakšpunktu)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Vienkāršoto izmaksu aprēķināšanas metodes apraksts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 67. panta 1. punkta b)–d) apakšpunktu

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Papildu izmaksu vai negūto ienākumu aprēķināšanas metodes apraksts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 96. pantu

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Tās metodes apraksts, ar kuru aprēķina kompensāciju saskaņā ar attiecīgiem kritērijiem, kas noteikti katrai atbilstoši Regulas (ES) Nr. 508/2014 40. panta 1. punktam un 53., 54., 55. un 67. pantam veiktajai darbībai

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Zvejas darbību galīgas pārtraukšanas pasākumu gadījumā atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 508/2014 34. pantam minētajā aprakstā ir jāiekļauj mērķi un pasākumi, kas jāveic zvejas kapacitātes samazināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 22. pantu. Tās metodes apraksts, kuru izmanto, lai aprēķinātu piemaksas, ko piešķir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 33. un 34. pantu

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Kopfondi, kas paredzēti nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem un vides incidentiem (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 35. pantu)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Tehniskās palīdzības izmantošanas apraksts (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 78. pantu)

4.8.1.   Tehniskā palīdzība pēc dalībvalsts ierosmes

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Valsts mēroga tīklu izveide

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   KONKRĒTA INFORMĀCIJA PAR INTEGRĒTU TERITORIĀLO ATTĪSTĪBU

5.1.   Informācija par sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) īstenošanu

Šai informācijai galvenokārt jābūt par SVVA nozīmi EJZF darbības programmā saskaņā ar informāciju, kas ietverta Partnerattiecību nolīgumā, nepieļaujot jau tajā iekļautās informācijas atkārtošanos.

5.1.1.   SVVA stratēģijas apraksts (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 60. pantu)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Kritēriju saraksts, pamatojoties uz kuriem atlasa zivsaimniecības reģionus (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta 1. punkta g) apakšpunktu)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Vietējās attīstības stratēģiju atlases kritēriju saraksts (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta 1. punkta h) apakšpunktu)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Skaidrs apraksts par ZVRG, vadošās iestādes vai ieceltās struktūras funkciju visos ar stratēģiju saistītos īstenošanas uzdevumos (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta 1. punkta m) apakšpunkta ii) punktu)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informācija par avansa maksājumiem ZVRG (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta 2. punktu)

Sadaļu par ZVRG valstu tīkliem skatīt 4.8.2. punktā (tehniskā palīdzība)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informācija par integrētām teritoriālām investīcijām (ITI) (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 36. pantu)

Ja saskaņā ar struktūrfondiem izveidotās ITI papildina ar finansiālu atbalstu no EJZF, aizpildīt šo tabulu:

Iekļautie EJZF pasākumi [izvēlēties nolaižamajā izvēlnē]

Indikatīvs finanšu piešķīrums no EJZF, EUR

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   EX ANTE NOSACĪJUMU IZPILDE (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1303/2013 55. PANTU)

6.1.   Piemērojamo ex ante nosacījumu identifikācija un to izpildes izvērtējums

6.1.1.   Tabula. Piemērojamie EJZF konkrētie ex ante nosacījumi un to izpildes izvērtējums

Ex ante nosacījums (EAC)

Savienības prioritāte vai prioritātes, uz kurām attiecas piemērojamais nosacījums

Vai piemērojamais nosacījums ir izpildīts

/

/

DAĻĒJI

Kritēriji

Kritēriji ir izpildīti

(jā/nē)

Pašnovērtējums ar paskaidrojumiem par katra piemērojamo ex ante nosacījumu kritērija izpildi

Atsauces

(uz stratēģijām, tiesību aktiem vai citiem attiecīgiem dokumentiem, tostarp attiecīgo sadaļu, pantu vai punktu, pievienojot interneta saiti vai piekļuvi pilnam tekstam)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

1. kritērijs

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

2. kritērijs

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabula. Piemērojamie vispārējie ex ante nosacījumi un to izpildes izvērtējums

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Veicamo darbību apraksts, atbildīgās struktūras un īstenošanas grafiks

6.2.1.   Tabula. Darbības, kas paredzētas, lai izpildītu EJZF konkrētos ex ante nosacījumus

Ex ante nosacījums

Neizpildītie kritēriji

Veicamās darbības

Termiņš (datums)

Par izpildi atbildīgās personas

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

1. darbība

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Struktūra x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabula. Darbības, kas paredzētas, lai izpildītu vispārējos ex ante nosacījumus

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   DARBĪBAS REZULTĀTU SATVARA APRAKSTS (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1303/2013 22. PANTU UN II PIELIKUMU)

7.1.   Tabula. Darbības rezultātu satvars

Tabula jāatkārto par katru attiecīgo EJZF Savienības prioritāti

Savienības prioritāte

 

Rādītājs un mērvienība, attiecīgā gadījumā [iznākumu rādītāji, kas iepriekš atlasīti 3.3. iedaļā atbilstoši Savienības prioritātēm un kas jāiekļauj darbības rezultātu satvarā]

Starpposma mērķis 2018. gadam

Mērķi 2023. gadam

[automātiski atlasīts no darbības programmas nodaļas, kurā aprakstīta darbības programmas stratēģija]

Finanšu rādītājs

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

1. iznākumu rādītājs

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

2. iznākumu rādītājs

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabula. Pamatojums to iznākumu rādītāju izvēlei, kuri jāiekļauj darbības rezultātu satvarā

Tabula jāatkārto par katru attiecīgo EJZF Savienības prioritāti

Savienības prioritāte

 

Darbības rezultātu satvarā (4) iekļauto iznākumu rādītāju izvēles pamatojums, tostarp paskaidrojums par finanšu piešķīruma daļu darbībām, kurām atbilst iznākumu rādītāji, kā arī metode, kas izmantota, lai aprēķinātu šo daļu, kurai jāpārsniedz 50 % no finanšu piešķīruma prioritātei

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Dati vai pierādījumi, ko izmanto, lai novērtētu starpposma mērķu un galamērķu vērtību un aprēķināšanas metodi (piem., dati par vienības izmaksām, kritēriji, standarta vai iepriekšējais īstenošanas līmenis, ekspertu konsultācijas un ex ante novērtējuma secinājumi)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informācija par to, kā tika izmantota metodoloģija un mehānismi, lai nodrošinātu konsekvenci darbības rezultātu satvara darbībā saskaņā ar Partnerattiecību nolīguma noteikumiem

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANŠU PLĀNS (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1303/2013 20. PANTU UN REGULAS (ES) Nr. 508/2014 16. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS AKTU)

8.1.   Katram gadam plānotais kopējais EJZF ieguldījums, euro

Gads

EJZF galvenais piešķīrums  (5)

EJZF izpildes rezerve

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Kopā

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   EJZF ieguldījums un līdzfinansējuma likme Savienības prioritātēm, tehniskajai palīdzībai un cita veida atbalstam (euro)

 

 

Kopējais atbalsts

Galvenais piešķīrums (kopējais finansējums, atņemot izpildes rezervi)

Izpildes rezerve

Izpildes rezerves summa proporcionāli kopējam Savienības atbalstam

Savienības prioritātes

Pasākums atbilstoši Savienības prioritātei

EJZF ieguldījums

(ar izpildes rezervi)

Valsts līdzfinansējums

(ar izpildes rezervi)

EJZF līdzfinansējuma likme

EJZF atbalsts

Valsts līdzfinansējums

EJZF izpildes rezerve

Valsts līdzfinansējums (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību

33., 34. pants un 41. panta 2. punkts (EJZF 13. panta 2. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finanšu piešķīrums pārējai Savienības prioritātei Nr. 1(EJZF 13. panta 2. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

līdz 75 %

vismaz 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru (EJZF 13. panta 2. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

līdz 75 %

vismaz 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Sekmēt KZP īstenošanu

Zinātniskas informācijas uzlabošana un sniegšana, kā arī datu vākšanas un pārvaldības uzlabošana (EJZF 13. panta 4. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu (76. panta 2. punkta a)–d) apakšpunkts un f)–l) apakšpunkts) (EJZF 13. panta 3. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Atbalsta sniegšana uzraudzībai, kontrolei un noteikumu izpildei, tādējādi palielinot iestāžu spēju un valsts pārvaldes efektivitāti, bet nepalielinot administratīvo slogu (76. panta 2. punkta e) apakšpunkts) (EJZF 13. panta 3. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju (EJZF 13. panta 2. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

līdz 85 %

vismaz 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Veicināt tirdzniecību un apstrādi

Uzglabāšanas atbalsts (67. pants) (EJZF 13. panta 6. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Tālākajiem reģioniem paredzētās kompensācijas (70. pants) (EJZF 13. panta 5. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finanšu piešķīrums pārējai Savienības prioritātei Nr. 5(EJZF 13. panta 2. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

līdz 75 %

vismaz 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Veicināt integrētās jūrlietu politikas īstenošanu (EJZF 13. panta 7. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

līdz 75 %

vismaz 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehniskā palīdzība (EJZF 13. panta 2. punkts)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

līdz 75 %

vismaz 20 %

 

 

0

0

0

Kopā [aprēķināts automātiski]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nepiemēro

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

nepiemēro

8.3.   EJZF ieguldījums ESI fondu tematiskajos mērķos

Tematiskais mērķis

EJZF ieguldījums, euro

(3)

veicināt MVU konkurētspēju, lauksaimniecības nozares konkurētspēju (ELFLA prioritāte) un zvejniecības un akvakultūras konkurētspēju (EJZF prioritāte);

<8.3 type="N" input="M">

(4)

atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs;

<8.3 type="N" input="M">

(6)

saglabāt un aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti;

<8.3 type="N" input="M">

(8)

veicināt stabilas un kvalitatīvas darbavietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti.

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTĀLIE PRINCIPI

9.1.   Darbību apraksts, lai ņemtu vērā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5  (7) ., 7. un 8. pantā noteiktos principus

9.1.1.   Dzimumu līdztiesības veicināšana un nediskriminācija (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 7. pants)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Ilgtspējīga attīstība

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Norāde par indikatīvo atbalsta summu, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķiem (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 18. panta. 1. punkta a) apakšpunktu)

EJZF pasākumi, kas dod ieguldījumu klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā [attiecīgie EJZF pasākumi, kurus dalībvalsts iekļāvusi darbības programmas nodaļā "Stratēģijas apraksts"]

Koeficients  (8)

Indikatīvs EJZF ieguldījums, euro [kopējā summa par pasākumu]

EJZF kopējā piešķīruma daļa darbības programmai (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   NOVĒRTĒŠANAS PLĀNS (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1303/2013 56. PANTU UN REGULAS (ES) Nr. 508/2014 18. PANTA 1. PUNKTA j) APAKŠPUNKTU)

Novērtēšanas plāna mērķi un nolūks

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SVID analīzē un ex ante novērtējumā jāsniedz attiecīgā perioda vērtēšanas vajadzību izvērtējums. Mērķos un nolūkā jāņem vērā minētās vajadzības, nodrošinot, ka tiek veiktas pietiekamas un piemērotas vērtēšanas darbības, jo īpaši to, ka tiek sniegta informācija, kas vajadzīga programmas vadībai, 2017. un 2019. gada ziņojumiem par īstenošanu un ex post novērtējumam, un ka tiek nodrošināta EJZF novērtējumiem vajadzīgo datu pieejamība.

Pārvaldība un koordinēšana

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Īss uzraudzības un novērtēšanas pasākumu apraksts, kurā sniegta informācija par koordinēšanu ar EJZF darbības programmas īstenošanu. Galveno iesaistīto struktūru un to pienākumu noteikšana. Informācija par novērtēšanas vadību, tostarp organizatoriskajām struktūrām, piemēram, par novērtēšanas nodaļu un/vai vadības grupu, kvalitātes kontroli, vienkāršošanu u. c.

Novērtējuma temati un darbības

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Jāsniedz informācija par novērtējuma tematiem un paredzētajām darbībām, tostarp, bet ne tikai, par ES prasību izpildi. Tās ietver darbības, kas jāveic, lai novērtētu katras prioritātes ieguldījumu mērķu sasniegšanā, rezultātu rādītāju vērtības un ietekmes izvērtējumu, neto ietekmes analīzi, tematiskus jautājumus, tādus transversālus jautājumus kā ilgtspējīga attīstība, klimata pārmaiņas, un citas konkrētas novērtējuma vajadzības.

Datu un informācijas stratēģija

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Īss apraksts par sistēmu, ar kuru reģistrē, saglabā, pārvalda un paziņo statistisko informāciju par darbības programmas īstenošanu un novērtēšanai vajadzīgo uzraudzības datu sniegšanu. Jānorāda izmantojamie datu avoti, datu iztrūkumi, iespējamie institucionālie jautājumi, kas saistīti ar datu sniegšanu, un ierosinātie risinājumi. Šajā sadaļā jāapliecina, ka atbilstošas datu vadības sistēmas būs laikus izmantojamas.

Termiņš

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Norādīt indikatīvu darbību plānojumu, lai vajadzīgajā laikā nodrošinātu novērtējuma rezultātu pieejamību, jo īpaši attiecībā uz KNR paredzētajiem obligātajiem novērtējumiem, datiem, kas vajadzīgi, lai sagatavotu visaptverošus 2017. un 2019. gada īstenošanas ziņojumus, un ex post novērtējuma ziņojumu.

Īpašas prasības sabiedrības virzītas vietējas attīstības (SVVA) novērtēšanai

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Apraksts par atbalstu, kas paredzēts novērtēšanai ZVRG līmenī, jo īpaši par pašnovērtējuma metožu izmantošanu, norādes ZVRG, lai sasniegumu kopumu varētu apliecināt EJZF darbības programmas līmenī.

Saziņa

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informācijas apraksts par novērtējuma rezultātu izplatīšanu ieinteresētajām personām un politikas veidotājiem, par novērtējuma rezultātu izmantošanas kontroles mehānismiem.

Resursi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Apraksts par nepieciešamajiem resursiem, kas paredzēti plāna īstenošanai, tostarp norāde par administratīvo spēju, datiem, finanšu resursiem, IT vajadzībām. To spēju veidošanas darbību apraksts, kas paredzētas, lai nodrošinātu, ka novērtēšanas plāns tiek pilnībā īstenots.

11.   PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 508/2014 18. PANTA 1. PUNKTA m) APAKŠPUNKTU)

11.1.   Iestāžu un starpniecības struktūru identifikācija

Iestāde/struktūra

Iestādes/struktūras nosaukums

Vadošā iestāde (VI)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Vadošās iestādes starpniecības struktūras nosaukums

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifikācijas iestāde (attiecīgā gadījumā)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifikācijas iestādes starpniecības struktūra (attiecīgā gadījumā)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Revīzijas iestāde

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Uzraudzības un novērtēšanas procedūru apraksts

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Uzraudzības komitejas vispārējais sastāvs

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Veicamo informācijas un publicitātes pasākumu apraksta kopsavilkums

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMĀCIJA PAR STRUKTŪRĀM, KAS IR ATBILDĪGAS PAR KONTROLES, INSPEKCIJAS UN IZPILDES SISTĒMAS ĪSTENOŠANU (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 508/2014 18. PANTA 1. PUNKTA o) APAKŠPUNKTU)

12.1.   Struktūras, kas īsteno kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmu

Iestādes/struktūras nosaukums

Struktūra Nr.x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Struktūra Nr.y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Īss apraksts par cilvēkresursiem un finanšu resursiem, kas pieejami zvejniecības kontrolei, inspekcijai un noteikumu izpildei

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Svarīgākais pieejamais aprīkojums, jo īpaši kuģu, lidmašīnu un helikopteru skaits

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Atlasīto darbības veidu saraksts

Darbības veids

Apraksts

Atlasītais darbības veids

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Saikne ar Komisijas noteiktajām prioritātēm, kā paredzēts EJZF 20. panta 3. punktā

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   DATU VĀKŠANA (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 508/2014 18. PANTA 1. PUNKTA p) APAKŠPUNKTU)

13.1.   Vispārējs apraksts par datu vākšanas darbībām, kas paredzētas 2014.–2020. gadā

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Apraksts par datu glabāšanas metodēm, datu pārvaldību un datu izmantošanu

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Apraksts par to, kā tiks nodrošināta savākto datu pareiza finansiālā un administratīvā pārvaldība

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANŠU INSTRUMENTI (SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1303/2013 OTRĀS DAĻAS IV SADAĻU)

14.1.   Apraksts par finanšu instrumentu paredzēto izmantošanu

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   EJZF pasākumu kopums, ko paredzēts īstenot, izmantojot finanšu instrumentus

EJZF pasākums [izvēlēties pasākumus COM sagatavotajā nolaižamajā izvēlnē]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Indikatīvas summas, ko paredzēts izmantot no finanšu instrumentiem

EJZF kopējā summa 2014.–2020. gadam, euro

<14.3 type="N" input="M">

Programmas pielikumi

To partneru saraksts, ar kuriem notika apspriešanās

Ex ante novērtējuma ziņojums un kopsavilkums

Ziņojums par stratēģisko vides novērtējumu (SVN)

Pārvaldības un kontroles sistēmas apraksta kopsavilkums (apraksta kopsavilkumā jāiekļauj arī paskaidrojums par to, kā ir īstenots funkciju nodalīšanas princips un funkcionālā neatkarība)

Kompensācijas plāns tālākajiem reģioniem

Kartes, kurās norādīta zvejniecības un akvakultūras apgabalu atrašanās vieta un platība, zvejas ostu un akvakultūras saimniecību atrašanās vieta un aizsargājamo teritoriju atrašanās vieta (kompleksa piekrastes teritorijas pārvaldība, aizsargājamas jūras teritorijas, Natura 2000)


(1)  Paskaidrojums lauku apzīmējumiem:

 

veids (type): N = numurs, D = datums, S= rinda, C = izvēles rūtiņa, P = procentu daļa, B = Būla vērtība,

 

ievade (input): M = manuāla, S = izvēles, G = sistēmas radīta,

 

“maxlength” = maksimālais zīmju skaits ar atstarpēm.

(2)  Piemērojams Savienības prioritātei Nr. 2.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(4)  Iznākumu rādītājus nosaka pasākumu izvēle, bet iznākumu rādītāju apakšgrupa, kas tika izmantota darbības rezultātu satvarā, būs jāpamato.

(5)  EJZF galvenais piešķīrums = kopējais Savienības piešķīrums bez piešķīruma no izpildes rezerves.

(6)  Valsts līdzfinansējumu sadala proporcionāli starp galveno piešķīrumu un izpildes rezervi.

(7)  5. pants ir aprakstīts darbības programmas 1. iedaļā “Darbības programmas sagatavošana un partneru iesaiste”

(8)  Atsevišķiem pasākumiem dalībvalsts var grozīt ierosināto procentu likmi no "0 %" līdz "40 %", kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 215/2014 (OV L 69, 8.3.2014., 65. lpp.).


II PIELIKUMS

KOMPENSĀCIJAS PLĀNA STRUKTŪRA

1.   To zvejniecības un akvakultūras produktu noteikšana, par kuriem var pretendēt uz kompensāciju  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorijas  (2)

Komerciālais nosaukums

Zinātniskais nosaukums

FAO kods

Sagatavošanas veids  (3)

KN kods

Daudzums  (4)

1.

Vēžveidīgie

Garnele

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

saldēti

 

X tonnas/gadā

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Operatoru identifikācija  (5)

#

(1)

(2)

Operatori vai to apvienības

Produktu kategorijas vai produkti

(saskaņā ar 1. tabulas (1) vai (2) sleju)

1.

Zvejnieki

Vēžveidīgie (kategorija)/garnele (produkts)

2.

Zivsaimnieki

 

 

3.   Papildu izmaksu kompensācijas apmērs, kas aprēķināts attiecībā uz produktiem vai produktu kategorijām

Produkts vai produktu kategorija  (6)

Izmaksu kategorija un posteņi

Vidējās izmaksas (7) gadā

Papildu izmaksu pamatojums

Izmaksas, kas radušās operatoram tālākajos reģionos

Izmaksas, kas radušās operatoram dalībvalsts teritorijas kontinentālajā daļā

Papildu izmaksas (8) (maksimālais kompensācijas apmērs)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

1-A kategorija: zvejniecības produktu ražošanas izmaksas

Degviela

 

 

 

 

Smērviela

 

 

 

 

Nolietojušās detaļas

 

 

 

 

Tehniskā apkope

(tostarp remonts)

 

 

 

 

Zvejas, navigācijas un drošības aprīkojums

 

 

 

 

Ēsmas

 

 

 

 

Zivju tilpņu ledus

 

 

 

 

Maksas par ostas infrastruktūru

 

 

 

 

Bankas maksājumi

 

 

 

 

Apdrošināšana

 

 

 

 

Telekomunikācijas (internets, tālrunis, fakss)

 

 

 

 

Konsultāciju pakalpojumi

 

 

 

 

Izmaksas, kas saistītas ar EJZF 68. pantā minētajām tirdzniecības darbībām

 

 

 

 

Pārtikas piegāde (apkalpe)

 

 

 

 

Personāla izmaksas

 

 

 

 

Citas izmaksas

 

 

 

 

Papildu izmaksu kopējā summa  (8) 1-A kategorijā

 

 

 

 

1-B kategorija: akvakultūras produktu ražošanas izmaksas

Mazuļi

 

 

 

 

Barība (iegāde un uzglabāšana)

 

 

 

 

Elektroenerģija un skābeklis

 

 

 

 

Uzturēšana (tostarp fitosanitārā)

 

 

 

 

Sīkmateriāli un rezerves daļas

 

 

 

 

Maksas par ostas infrastruktūru

 

 

 

 

Bankas maksājumi

 

 

 

 

Apdrošināšana

 

 

 

 

Telekomunikācijas (internets, tālrunis, fakss)

 

 

 

 

Konsultāciju pakalpojumi

 

 

 

 

Izmaksas, kas saistītas ar EJZF 68. pantā minētajām tirdzniecības darbībām

 

 

 

 

Personāla izmaksas

 

 

 

 

Citas izmaksas

 

 

 

 

Papildu izmaksu kopējā summa  (8) 1-B kategorijā

 

 

 

 

2. kategorija: apstrādes izmaksas

Izejvielas

 

 

 

 

Atkritumu apstrāde

 

 

 

 

Toksisku vai indīgu sugu šķirošana un neitralizēšana

 

 

 

 

Elektroenerģija

 

 

 

 

Bankas maksājumi

 

 

 

 

Apdrošināšana

 

 

 

 

Telekomunikācijas (internets, tālrunis, fakss)

 

 

 

 

Konsultāciju pakalpojumi

 

 

 

 

Izmaksas, kas saistītas ar EJZF 69. pantā minēto ieguldījumu

 

 

 

 

Personāla izmaksas

 

 

 

 

Iepakošana un iesaiņošana

 

 

 

 

Dzesēšana un sasaldēšana

 

 

 

 

Izmaksas, kas saistītas ar EJZF 69. pantā minētajiem attiecīgajiem pasākumiem

 

 

 

 

Citas izmaksas

 

 

 

 

Papildu izmaksu kopējā summa  (8) 2. kategorijā

 

 

 

 

3. kategorija: tirdzniecības izmaksas

Iepakošana (arī ledus svaigiem produktiem)

 

 

 

 

Fiziska transportēšana (pa sauszemi, pa jūru un pa gaisu), ieskaitot apdrošināšanas izmaksas un muitošanu

 

 

 

 

Bankas maksājumi

 

 

 

 

Apdrošināšana

 

 

 

 

Telekomunikācijas (internets, tālrunis, fakss)

 

 

 

 

Konsultāciju pakalpojumi

 

 

 

 

Finansiālās izmaksas, kas izriet no piegādes laika

 

 

 

 

Personāla izmaksas

 

 

 

 

Citas izmaksas

 

 

 

 

Papildu izmaksu kopējā summa  (8) 3. kategorijā

 

 

 

 

Papildu izmaksu kopējā summa  (8) : (c) slejā norādīto papildu izmaksu summa

 

 

 

 

Citas publiskās intervences kopējā summa

Citi publiskās intervences veidi, kas ietekmē papildu izmaksu apjomu  (9)

 

 

 

 

Kopējais kompensācijas apmērs (kopējās papildu izmaksas + kopējā publiskā intervence)

 

 

 

 

Papildu informācija

Ja kompensācijas apmērs ir zemāks nekā papildu izmaksas, jāsniedz paskaidrojums par pamatojumu, kāpēc noteikts šāds kompensācijas apmērs.

 

4.   Kompetento iestāžu identifikācija

 

Iestādes nosaukums

Vadošā iestāde

Iestādes nosaukums, kas minēts darbības programmas 11.1. punktā “Iestāžu un starpniecības struktūru identifikācija”

5.   Papildu finansējums kompensācijas plāna īstenošanai (valsts atbalsts)

Informācija jāsniedz par katru plānoto shēmu/ad hoc atbalstu

Reģions

Reģiona(-u) nosaukums (NUTS  (10))

Piešķīrēja iestāde

Nosaukums

Pasta adrese

Tīmekļa vietne

Atbalsta pasākuma nosaukums

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

Pasākuma veids

Shēma

 

Ad hoc atbalsts

Saņēmējs un grupa (11), pie kuras tas pieder

Spēkā esošas atbalsta shēmas vai ad hoc atbalsta grozījums

 

Komisijas piešķirtais atbalsta atsauces numurs

Pagarinājums

Grozījumi

Ilgums (12)

Shēma

dd/mm/gggg līdz dd/mm/gggg

Piešķiršanas datums (13)

Ad hoc atbalsts

dd/mm/gggg

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

 

Attiecas tikai uz atsevišķām nozarēm: norādīt NACE grupas līmenī (14)

V

Saņēmēja veids

MVU

 

Lielie uzņēmumi

 

Budžets

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets (15)

Valsts valūta … (pilnas summas)

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopsumma (16)

Valsts valūta … (pilnas summas)

Attiecībā uz garantijām (17)

Valsts valūta … (pilnas summas)

Atbalsta instruments

Dotācija/procentu likmes subsīdija

Aizdevums/atmaksājamie avansi

Garantija (vajadzības gadījumā atsauce uz Komisijas lēmumu (18))

Nodokļu atvieglojums vai atbrīvojums no nodokļiem

Riska finansējuma nodrošinājums

Cits (norādīt)

Pamatojums

Norādīt, kāpēc ir izveidota valsts atbalsta shēma vai piešķirts ad hoc atbalsts, nevis pieprasīta palīdzība no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF):

pasākums nav iekļauts valsts darbības programmā

prioritāšu noteikšana, iedalot līdzekļus saskaņā ar valsts darbības programmu

finansējums saskaņā ar EJZF vairs nav pieejams

cits (norādīt)


(1)  Produkta kategorija ir produktu kopums, kuram var piemērot kopīgu pieeju papildu izmaksu aprēķināšanai.

(2)  Nav obligāti jāaizpilda, ja kompensācija tiek aprēķināta attiecībā uz produktiem.

(3)  Svaigi, saldēti, sagatavoti, konservēti.

(4)  Izsaka tonnās dzīvsvara, kā definēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1224/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(5)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 70. panta 6. punktu.

(6)  Tabula jāsagatavo par katru produktu vai produktu kategoriju.

(7)  Aprēķināts, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. …/2014.

(8)  Papildu izmaksas jāizsaka euro par tonnu dzīvsvara, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1224/2009.

(9)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 71. panta b) punktu

(10)  NUTS – kopēja statistiski teritoriālo vienību klasifikācija. Parasti norāda 2. līmeņa reģionu. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

(11)  Uzņēmums Līguma konkurences noteikumu un šīs regulas nolūkos ir ikviens subjekts, kas veic saimniecisko darbību, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un finansēšanas veida. Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka subjekti, kurus (juridiski vai faktiski) kontrolē viens un tas pats subjekts, būtu uzskatāmi par vienu uzņēmumu.

(12)  Periods, kura laikā piešķīrēja iestāde apņemas piešķirt atbalstu.

(13)  “Atbalsta piešķiršanas diena” ir diena, kad saņēmējam saskaņā ar piemērojamo valsts tiesisko regulējumu ir nodotas likumīgās tiesības saņemt atbalstu.

(14)  NACE 2. red. – saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Savienībā. Parasti nozari norāda grupas līmenī.

(15)  Atbalsta shēmas gadījumā: norādīt shēmā ieplānoto kopējo budžeta summu gadā vai nodokļu zaudējumu novērtējumu gadā visiem atbalsta instrumentiem, ko aptver šī shēma.

(16)  Ad hoc atbalsta piešķiršanas gadījumā: norādīt kopējo atbalsta summu/nodokļu zaudējumu.

(17)  Attiecībā uz garantijām norādīt maksimālo nodrošināto aizdevumu summu.

(18)  Attiecīgā gadījumā atsauce uz Komisijas lēmumu, ar kuru apstiprina dotācijas bruto ekvivalenta aprēķināšanas metodi.


III PIELIKUMS

Prognoze par summu, par kādu dalībvalsts paredz iesniegt maksājumu pieteikumus par kārtējo finanšu gadu un nākamo finanšu gadu

 

Savienības ieguldījums (EUR)

[kārtējais finanšu gads]

[nākamais finanšu gads]

janvāris–oktobris

novembris–decembris

janvāris–decembris

Darbības programma (CCI)

<type=“N” input=“M”>

<type=“N” input=“M”>

<type=“N” input=“M”>


IV PIELIKUMS

Ex ante novērtējuma ziņojumā iekļaujamie elementi

I IEDAĻA: IEVADS

1.

Ex ante novērtējuma nolūks un mērķi

2.

To pasākumu apraksts, kas veikti, īstenojot ex ante novērtējumu

3.

Ex ante vērtētāja, vadošās iestādes un SVN vērtētāja mijiedarbība

II IEDAĻA: EX ANTE NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

1.   SVID analīze un vajadzību apzināšana

2.   Darbības programmas stratēģija un struktūra

2.1.

Ieguldījums stratēģijā “Eiropa 2020”

2.2.

Ieguldījums kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanā

2.3.

Saskanība ar Kopienas atbalsta shēmu, Partnerības nolīgumu, konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem un citiem saistītiem instrumentiem

2.4.

Programmas intervences loģika

2.5.

Ierosinātie atbalsta veidi

2.6.

Mērķu sasniegšanai izvēlēto pasākumu paredzamais ieguldījums

2.7.

Budžeta piešķīrumu atbilstība mērķiem

2.8.

Noteikumi sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA)

2.9.

Tehniskās palīdzības izlietojums

2.10.

Programmas piemērotība un saskanība

3.   To pasākumu novērtējums, kuri veikti, lai pārraudzītu darbības programmas virzību un rezultātus

3.1.

Rādītājiem noteiktās skaitliski izteiktās mērķa vērtības

3.2.

Darbības rezultātu satvaram atlasīto starpposma mērķu piemērotība

3.3.

Ierosinātā pārraudzības un novērtēšanas sistēma

3.4.

Novērtēšanas plāns

4.   Darbības programmas īstenošanai ieplānoto pasākumu novērtējums

4.1.

Cilvēkresursu un administratīvās spējas atbilstība pārvaldībai

4.2.

Administratīvā sloga samazināšana

5.   Horizontālo tematu novērtējums

5.1.

Vienlīdzīgu iespēju veicināšana un diskriminācijas novēršana

5.2.

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana