12.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/14


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 756/2014

(2014. gada 8. jūlijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku

(ECB/2014/30)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 6. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) (2) stājās spēkā 2013. gada 27. novembrī un pārskatu sniegšanai par monetāro finanšu iestāžu (MFI) procentu likmju datiem tiks piemērota no 2015. gada 1. janvāra.

(2)

Regula (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) prasa sniegt atsevišķus pārskatus par pārskatīto kredīta līgumu jauno darījumu apjoma datiem, un Pamatnostādnes ECB/2014/15 (3) II pielikuma 13. daļas 4. punkts arī prasa sniegt datus par pārskatītajiem kredīta līgumiem piemērojamām procentu likmēm.

(3)

Jāsaskaņo Regulas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) un Pamatnostādnes ECB/2014/15 piemērošana pārskatītajiem kredīta līgumiem, nodrošinot pienācīgu iegrāmatošanu kredīta līgumu pārskatīšanai, kas notiek pārskatu sniegšanas periodā, kurā kredīts piešķirts, kā arī precīzu pārskatu sniegšanu par pārskatīto kredīta līgumu jauno darījumu apjomiem gadījumos, kuros kredīti vēl nav pilnībā izmantoti, t. i., kredīti tiek izņemti pa daļām.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums

Regulas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) I pielikuma 2. daļas VI iedaļas 22. punktu aizstāj ar šādu:

“22.

Sniedzot atsevišķus pārskatus MFI procentu likmju statistikai par jauno darījumu apjomu attiecībā uz pārskatītajiem mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību kredīta līgumiem, pārskatītie kredīta līgumi ietver no jauna izsniegtos kredītus, kas nav atjaunojamie kredīti, pārsnieguma kredīti un norēķinu karšu parādi un kas piešķirti, bet vēl nav atmaksāti to pārskatīšanas laikā.”

2. pants

Noslēguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 8. jūlijā

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (ECB/2013/34) (OV L 297, 7.11.2013., 51. lpp.).

(3)  2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pieņemta 2014. gada 4. aprīlī un pieejama ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu). Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta.