9.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 740/2014

(2014. gada 8. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (1) un jo īpaši tās 8.a panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

2006. gada 18. maijā Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju.

(2)

Padome uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumā iekļautajam to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāpievieno viena persona.

(3)

Padome arī uzskata, ka astoņas personas būtu jāizsvītro no Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumā iekļautā to personu un vienību saraksta, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(4)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu ar šo groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 8. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. C. PADOAN


(1)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

I.

Šādas personas tiek svītrotas no Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikuma A daļā iekļautā saraksta:

Nr. 8

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 21

Berastau, Valery Vasilievich;

Nr. 27

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

Nr. 131

Mihun, Andrei Arkadzevich;

Nr. 164

Samaliuk, Hanna Valerieuna;

Nr. 195

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich;

Nr. 200

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich;

Nr. 212

Varapaev, Ihar Ryhoravich.

II.

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikuma A daļā ietvertajā sarakstā pievieno šādu personu:

 

Vārds

Vārds

(baltkrievu valodas rakstībā)

Vārds

(krievu valodas rakstībā)

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

 

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

 

 

Shklov apgabaltiesas tiesnesis. 2012. gada janvārī viņš nolēma nosūtīt bijušo prezidenta amata kandidātu un opozīcijas aktīvistu N. Statkevich uz slēgta tipa cietumu, kas atrodas Mogilov, pamatojoties tikai uz to, ka N. Statkevich it kā ir pārkāpis ieslodzījuma noteikumus Shklov labošanas darbu kolonijā IK-17. Tādējādi šis lēmums ir izraisījis N. Statkevich cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp miega trūkumu un draudus veselībai.

9.7.2014.