24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 693/2014

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Būtu jāatjaunina informācija par vienu personu, kas iekļauta sarakstā Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno divpadsmit personas.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.

Ierakstu par turpmāk norādīto personu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā, aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“152.

Dr. Qadri (

Image

) (jeb Kadri) Jamil (

Image

) (jeb Jameel)

 

Bijušais premjerministra vietnieks ekonomikas jautājumos, bijušais iekšzemes tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.”

2.

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā iekļauto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu papildina ar turpmāk minētajām personām.

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

180.

Ahmad al-Qadri

Dzimšanas datums: 1956

Lauksaimniecības un agrārās reformas ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Naftas un minerālresursu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Dzimšanas datums: 1959

Rūpniecības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

183.

Kinda al-Shammat

(pazīstams arī kā Shmat)

Dzimšanas datums: 1973

Sociālo lietu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

184.

Hassan Hijazi

Dzimšanas datums: 1964

Nodarbinātības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

185.

Ismael Ismael

(pazīstams arī kā Ismail Ismail vai IsmaIl Ismail)

Dzimšanas datums: 1955

Finanšu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

186.

Dr. Khodr Orfali

(pazīstams arī kā Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Dzimšanas datums: 1956

Ekonomikas un Ārējās tirdzniecības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Dzimšanas datums: 1966

Iekšējās tirdzniecības un patērētāju tiesību aizsardzības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

188.

Bishr Riyad Yazigi

Dzimšanas datums: 1972

Tūrisma ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

189.

Dr. Malek Ali

(pazīstams arī kā Malik)

Dzimšanas datums: 1956

Augstākās izglītības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

190.

Hussein Arnous

(pazīstams arī kā Arnus)

Dzimšanas datums: 1953

Publisku būvdarbu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(pazīstams arī kā Hasib)

Dzimšanas datums: 1957

Valsts ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.