19.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/26


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 666/2014

(2014. gada 12. marts),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 nosaka Savienības pārskata sistēmas pamatprasības un ņem vērā izmaiņas globālās sasilšanas potenciālos un starptautiski apstiprinātās vadlīnijās par pārskatu veikšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu un 7. panta 6. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Monitoringa un siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņošanas mehānisms ir nepieciešams, lai varētu novērtēt faktisko progresu, kas panākts attiecībā uz to Savienības un dalībvalstu saistību izpildi, kuras attiecas uz siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanu vai samazināšanu saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC), kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 94/69/EK (2), tās Kioto protokolu, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2002/358/EK (3), un 2009. gadā pieņemtajiem Savienības tiesību aktiem jeb t. s. klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu.

(2)

Lēmumā 19/CMP.1, kas pieņemts UNFCCC Pušu konferencē, kura reizē ir Kioto protokola pušu sanāksme, ir noteiktas vadlīnijas attiecībā uz valstu sistēmām, ko pusēm vajadzētu piemērot. Lai izpildītu minētajā lēmumā paredzētos pienākumus, būtu jānosaka noteikumi par Savienības pārskata sistēmu kuri nodrošinātu, ka informācija par siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko Savienība paziņo UNFCCC sekretariātam, ir savlaicīga, pārredzama, precīza, konsekventa, salīdzināma un pilnīga.

(3)

Lai nodrošinātu, ka Savienības pārskata sistēma ir kvalitatīva, ir nepieciešams paredzēt sīkākus noteikumus par Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskata kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programmu.

(4)

Lai nodrošinātu Savienības pārskata pilnīgumu atbilstīgi vadlīnijām par valstu siltumnīcefekta gāzu pārskatu sagatavošanu, ir nepieciešams noteikt metodes un datus, ko Komisija izmantos, kad atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 525/2013 9. panta 2. punktam tā, apspriežoties un cieši sadarbojoties ar attiecīgo dalībvalsti, sagatavos aplēses par dalībvalsts pārskatā trūkstošajiem datiem.

(5)

Lai nodrošinātu UNFCCC Kioto protokolā noteikto Savienības pienākumu savlaicīgu un efektīvu izpildi, ir nepieciešams noteikt termiņus attiecībā uz sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm un Savienību ikgadējo pārskatu sniegšanas procesā un pārskatu izskatīšanā atbilstīgi UNFCCC.

(6)

Būtu jāņem vērā izmaiņas globālās sasilšanas potenciāla vērtībās un starptautiski apstiprinātajās vadlīnijās par valstu pārskatiem attiecībā uz antropogēnām emisijām no avotiem un antropogēno piesaisti piesaistītājos atbilstīgi attiecīgajiem lēmumiem, ko pieņēmušas UNFCCC un Kioto protokola struktūras.

(7)

Lai nodrošinātu saskanību ar UNFCCC un Kioto protokola monitoringa un ziņošanas prasību izpildi, šī regula būtu jāpiemēro no 2015. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskats ir summa, ko veido dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisijas no avotiem un to piesaiste piesaistītājos un kas attiecas uz Eiropas Savienības teritoriju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 52. pantu, un to aprēķina attiecībā uz pārskata gadu pilnīgajām laikrindām, par pamatu izmantojot dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu pārskatus, kas paziņoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 7. pantu.

2.   Ar šo regulu paredz noteikumus par Savienības pārskata sistēmas prasībām, izstrādājot sīkāk noteikumus par Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskata sagatavošanu un administrēšanu, tostarp noteikumus par sadarbību ar dalībvalstīm ikgadējo pārskatu sniegšanas procesā un pārskatu izskatīšanā atbilstīgi ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC).

3.   Ar šo regulu arī paredz noteikumus attiecībā uz globālās sasilšanas potenciāla vērtībām un starptautiski apstiprinātajām pārskata vadlīnijām, kas dalībvalstīm un Komisijai jāizmanto, sagatavojot un paziņojot siltumnīcefekta gāzu pārskatu.

2. pants

Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskats

1.   Sagatavojot un administrējot Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatu, Komisija cenšas nodrošināt, ka:

a)

Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskats ir pilnīgs, proti, tā piemēro Regulas (ES) Nr. 525/2013 9. panta 2. punktā noteikto procedūru;

b)

Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatā ir sniegts pārredzams apkopojums par dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisijām un to piesaisti piesaistītājos un ir pārredzami parādīts, kāds īpatsvars attiecībā pret Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatu ir dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisijām un to piesaistei piesaistītājos;

c)

Savienības kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas un to piesaiste piesaistītājos pārskata sniegšanas gadā ir vienāda ar summu, kuru veido dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu emisijas un to piesaiste piesaistītājos, par ko attiecībā uz to pašu gadu paziņots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 7. panta 1.–5. punktu;

d)

Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatā ir iekļautas konsekventas siltumnīcefekta gāzu emisiju un to piesaistes piesaistītājos laikrindas par visiem gadiem, attiecībā uz kuriem sniegti pārskati.

2.   Komisija un dalībvalstis cenšas palielināt dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu pārskatu salīdzināmību.

3. pants

Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskata kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programma

1.   Savienības kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programma, kas minēta Regulas (ES) Nr. 525/2013 6. panta 1. punktā, papildina dalībvalstu īstenotās kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programmas.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka darbības dati, emisijas koeficienti un citi parametri, kas izmantoti to valsts siltumnīcefekta gāzu pārskatā, ir kvalitatīvi, tostarp piemērojot 6. un 7. pantu.

3.   Ja Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatu izskatīšanā atbilstīgi UNFCCC rodas attiecīga vajadzība, dalībvalstis sniedz Komisijai un Eiropas Vides aģentūrai visu attiecīgo informāciju no to arhīviem, kas izveidoti un tiek pārvaldīti atbilstīgi 16. punkta a) apakšpunktam pielikumā, kas pievienots Lēmumam 19/CMP.1, kurš pieņemts UNFCCC Pušu konferencē, kas reizē ir Kioto protokola pušu sanāksme.

4. pants

Nepilnību novēršana

1.   Komisijas aplēsēs par dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu pārskatos trūkstošajiem datiem, kas minētas Regulas (ES) Nr. 525/2013 9. panta 2. punktā, par pamatu izmanto turpmāk minētās metodes un datus:

a)

ja dalībvalsts iepriekšējā pārskata sniegšanas gadā attiecībā uz attiecīgo emisiju avota kategoriju, kurai nav piemēroti pielāgojumi saskaņā ar Kioto protokola 5. panta 2. punktu, ir iesniegusi konsekventas aplēšu laikrindas un ja ir piemērojams viens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

i)

attiecīgā dalībvalsts ir iesniegusi aptuvenu siltumnīcefekta gāzu pārskatu par X – 1 gadu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 525/2013 8. panta 1. punktam, kurā ir iekļauta trūkstošā aplēse – izmanto datus no minētā aptuvenā siltumnīcefekta gāzu pārskata;

ii)

attiecīgā dalībvalsts nav iesniegusi aptuvenu siltumnīcefekta gāzu pārskatu par X – 1 gadu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 8. panta 1. punktu, bet Savienība ir aplēsusi dalībvalstu aptuvenās siltumnīcefekta gāzu emisijas par X – 1 gadu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 525/2013 8. panta 1. punktam – izmanto datus no minētā Savienības aptuvenā siltumnīcefekta gāzu pārskata;

iii)

attiecībā uz trūkstošajām aplēsēm enerģētikas nozarē – aptuvenā siltumnīcefekta gāzu pārskata datus nav iespējams izmantot vai tā rezultātā var rasties ļoti neprecīza aplēse – izmanto datus, kas iegūti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 (4);

iv)

attiecībā uz trūkstošajām aplēsēm nozarēs, kas nav enerģētikas nozare, – aptuvenā siltumnīcefekta gāzu pārskata datus nav iespējams izmantot vai tā rezultātā var rasties ļoti neprecīza aplēse – izmanto aplēsi, kura aprēķināta, pamatojoties uz tehniskajiem norādījumiem par metodēm pielāgojumiem saskaņā ar Kioto protokola 5. panta 2. punktu, bet nepiemērojot piesardzības koeficientu, kurš noteikts minētajos norādījumos;

b)

ja iepriekšējos gados aplēsei par attiecīgo emisiju avota kategoriju tika piemēroti pielāgojumi saskaņā ar Kioto protokola 5. panta 2. punktu un attiecīgā dalībvalsts nav iesniegusi pārskatītu aplēsi – izmanto pielāgojumu pamatmetodi, ko izmantojusi ekspertu veidotā pārskatu izskatīšanas grupa, kā noteikts tehniskajos norādījumos par metodēm pielāgojumiem saskaņā ar Kioto protokola 5. panta 2. punktu, bet nepiemēro piesardzības koeficientu, kurš noteikts minētajos norādījumos;

c)

ja iepriekšējos gados aplēsei par attiecīgo kategoriju tika piemērotas tehniskas korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 19. panta 3. punkta c) apakšpunktu un attiecīgā dalībvalsts nav iesniegusi pārskatītu aplēsi – izmanto metodi, ko tehnisko korekciju aprēķināšanai izmantojusi ekspertu veidotā pārskatu izskatīšanas grupa;

d)

ja attiecībā uz attiecīgo emisiju avota kategoriju paziņoto aplēšu laikrindas nav konsekventas un aplēsei par emisiju avota kategoriju nav piemēroti pielāgojumi saskaņā ar Kioto protokola 5. panta 2. punktu – izmanto tehniskos norādījumus attiecībā uz pielāgojumiem, bet nepiemēro piesardzības koeficientu, kurš noteikts minētajos norādījumos.

2.   Komisija, apspriežoties ar attiecīgo dalībvalsti, 1. punktā minētās aplēses sagatavo līdz pārskata sniegšanas gada 31. martam.

3.   Lai nodrošinātu Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskata saskanību ar dalībvalstu siltumnīcefekta gāzu pārskatiem, attiecīgā dalībvalsts 1. punktā minētās aplēses izmanto valsts pārskatā, kas tai līdz 15. aprīlim jāiesniedz UNFCCC sekretariātam.

5. pants

Termiņi attiecībā uz sadarbību un koordināciju ikgadējo pārskatu sniegšanas procesā un pārskatu izskatīšanā atbilstīgi UNFCCC

1.   Ja dalībvalsts plāno atkārtoti iesniegt pārskatu UNFCCC sekretariātam līdz 27. maijam, attiecīgā dalībvalsts līdz 8. maijam to pašu pārskatu iepriekš paziņo Komisijai. Komisijai paziņotā informācija neatšķiras no pārskata, ko iesniedz UNFCCC sekretariātam.

2.   Ja dalībvalsts plāno UNFCCC sekretariātam pēc 27. maija atkārtoti iesniegt pārskatu, kurā informācija atšķiras no Komisijai jau paziņotās, attiecīgā dalībvalsts šo informāciju paziņo Komisijai ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc tam, kad tā atkārtoti iesniegusi pārskatu UNFCCC sekretariātam.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

ekspertu veidotās pārskatu izskatīšanas grupas norādes par iespējamām problēmām dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu pārskatā, kuras saistītas ar obligāta rakstura prasībām un kuru rezultātā varētu tikt piemērots pielāgojums vai jautājums par īstenošanu (dokuments Saturday paper) – vienas nedēļas laikā pēc informācijas saņemšanas no UNFCCC sekretariāta;

b)

siltumnīcefekta gāzu emisiju aplēšu korekcijas, kas, attiecīgajai dalībvalstij vienojoties ar ekspertu veidoto pārskatu izskatīšanas grupu, izdarītas attiecībā uz iesniegto siltumnīcefekta gāzu pārskatu tā izskatīšanas procesā un kas norādītas atbildē uz a) apakšpunktā minētajām norādēm, – vienas nedēļas laikā pēc atbildes iesniegšanas UNFCCC sekretariātam;

c)

individuālā pārskata izskatīšanas ziņojuma projektu, kurā norādītas koriģētās siltumnīcefekta gāzu emisiju aplēses vai jautājums par īstenošanu, ja dalībvalsts vēl nav atrisinājusi ekspertu veidotās pārskatu izskatīšanas grupas norādīto problēmu, – vienas nedēļas laikā pēc minētā ziņojuma saņemšanas no UNFCCC sekretariāta;

d)

dalībvalsts atbildi uz individuālā pārskata izskatīšanas ziņojuma projektu (ja ierosinātais pielāgojums nav pieņemts), kam pievieno kopsavilkumu, kurā dalībvalsts norāda, vai tā pieņem vai noraida ierosinātos pielāgojumus, – vienas nedēļas laikā pēc atbildes iesniegšanas UNFCCC sekretariātam;

e)

galīgo individuālo pārskata izskatīšanas ziņojumu – vienas nedēļas laikā pēc ziņojuma saņemšanas no UNFCCC sekretariāta;

f)

ikvienu jautājumu par īstenošanu, kas iesniegts Kioto protokola Atbilstības komitejai, Atbilstības komitejas paziņojumu par īstenošanas jautājuma risināšanu un visus Atbilstības komitejas un tās nodaļu sākotnējos konstatējumus un lēmumus, kas attiecas uz dalībvalsti, – vienas nedēļas laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no UNFCCC sekretariāta.

4.   Komisijas dienesti sniedz visām dalībvalstīm kopsavilkumu par 3. punktā minēto informāciju.

5.   Komisijas dienesti sniedz dalībvalstīm 3. punktā minēto informāciju, minēto punktu piemērojot mutatis mutandis Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatam.

6.   Korekcijas, kas minētas 3. punkta b) apakšpunktā, attiecībā uz iesniegto Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatu izdara sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti.

7.   Ja dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu pārskatā tiek izdarīti pielāgojumi saskaņā ar Kioto protokola atbilstības mehānismu, attiecīgā dalībvalsts turpmāk minētajos termiņos saskaņo ar Komisiju savu atbildi, kas tiek sniegta pārskata izskatīšanas procesa rezultātā, attiecībā uz pienākumiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 525/2013:

a)

termiņos, kuri noteikti saskaņā ar Kioto protokolu, ja koriģētās aplēses vienā gadā vai kumulatīvie pielāgojumi secīgos saistību perioda gados vienā vai vairākās dalībvalstīs nozīmētu, ka ir jāizdara pielāgojumi Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatā tādā apjomā, kas liedz izpildīt metodiskās un ziņošanas prasības, kas noteiktas saskaņā ar Kioto protokola 7. panta 1. punktu, – lai izpildītu prasības attiecībā uz tiesībām piedalīties Kioto mehānismos, kuras noteiktas vadlīnijās, kas pieņemtas saskaņā ar Kioto protokola 7. pantu;

b)

divās nedēļās, pirms tiek iesniegti šādi dokumenti:

i)

pieprasījums par tiesību piedalīties Kioto mehānismos pārskatīšanu, ko iesniedz attiecīgajām struktūrām, kuras izveidotas saskaņā ar Kioto protokolu;

ii)

atbilde, ko sniedz attiecībā uz lēmumu risināt jautājumu par īstenošanu vai attiecībā uz Atbilstības komitejas sākotnējiem konstatējumiem.

8.   Nedēļā, kurā tiek izskatīts Savienības pārskats atbilstīgi UNFCCC, dalībvalstis pēc iespējas drīzāk sniedz atbildes uz UNFCCC pārskatu izskatītāju uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz problēmjautājumiem, kas ir to kompetencē saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. un 3. punktu.

6. pants

Siltumnīcefekta gāzu pārskata vadlīnijas

Dalībvalstis un Komisija sagatavo siltumnīcefekta gāzu pārskatus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 525/2013 7. panta 1.–5. punktā, saskaņā ar:

a)

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 2006. gada vadlīnijām par valstu siltumnīcefekta gāzu pārskatiem;

b)

IPCC 2013. gada pārskatītajām papildu metodēm un labas prakses norādījumiem, kas izriet no Kioto protokola;

c)

2013. gada papildinājumu IPCC 2006. gada vadlīnijām par valstu siltumnīcefekta gāzu pārskatiem “Mitrāji” attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 525/2013 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto mitrāju nosusināšanu un atjaunošanu;

d)

UNFCCC vadlīniju attiecībā uz to pušu nacionālo paziņojumu sagatavošanu, kas iekļautas konvencijas I pielikumā, I daļu “UNFCCC ziņošanas vadlīnijas par gada pārskatiem”, kas izklāstītas UNFCCC Pušu konferences Lēmumā 24/CP.19;

e)

vadlīnijām par tās informācijas sagatavošanu, kas nepieciešama saskaņā ar Kioto protokola 7. pantu, kuras pieņemtas UNFCCC Pušu konferencē, kas reizē ir Kioto protokola pušu sanāksme.

7. pants

Globālās sasilšanas potenciāli

Dalībvalstis un Komisija, sagatavojot un paziņojot siltumnīcefekta gāzu pārskatus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 525/2013 7. panta 1.–5. punktu un Savienības siltumnīcefekta gāzu pārskatu, izmanto globālās sasilšanas potenciālus, kas minēti UNFCCC Pušu konferences Lēmuma 24/CP.19 III pielikumā.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 12. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.

(2)  Padomes 1993. gada 15. decembra Lēmums 94/69/EK, kas attiecas uz ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un tās noslēgšanu (OV L 33, 7.2.1994., 11. lpp.).

(3)  Padomes 2002. gada 25. aprīļa Lēmums 2002/358/EK par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (OV L 130, 15.5.2002., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (OV L 304, 14.11.2008., 1. lpp.).