7.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/55


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 611/2014

(2014. gada 11. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz atbalsta programmām olīveļļas un galda olīvu nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pants nosaka noteikumus par darba programmām, lai atbalstītu olīveļļas un galda olīvu nozari. Šie noteikumi ir jāpapildina, lai garantētu Savienības atbalsta efektīvu un faktisku izmantošanu. Ar šiem jaunajiem noteikumiem vajadzēs aizstāt tos, kas paredzēti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 867/2008 (2), kuru attiecīgi būtu jāatceļ.

(2)

Lai darba programmas varētu pildīt efektīvi, būtu jāparedz, ka Savienības finansējumu piešķir proporcionāli to ilgumam, vienlaikus nodrošinot, lai gada izdevumi, kas paredzēti apstiprināto darba programmu izpildei, nepārsniegtu summu, kas paredzēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. panta 2. punktā.

(3)

Lai nodrošinātu atzītu ražotājorganizāciju, atzītu ražotājorganizāciju apvienību un atzītu starpnozaru organizāciju (turpmāk “saņēmējorganizācijas”) darbības vispārēju saskaņotību, būtu jāprecizē, kādi pasākumu veidi ir atbilstīgi Savienības finansējumam un kādi darbību veidi nav atbilstīgi. Turklāt būtu jāprecizē darba programmu iesniegšanas kārtība un šo programmu atlases kritēriji. Tomēr būtu jāatļauj attiecīgajām dalībvalstīm paredzēt, kādi būtu atbilstības papildu nosacījumi, lai nodrošinātu pasākumu labāku piemērotību situācijai attiecīgās valsts olīvu nozarē.

(4)

Ņemot vērā gūto pieredzi, lai nodrošinātu vismaz noteikta skaita pasākumu īstenošanu jutīgās un prioritārās jomās, būtu jānosaka Savienības finansējuma limiti šādām jomās: olīvu nozares ietekmi uz vidi uzlabošanā, olīvkopības konkurētspējas uzlabošanā, izmantojot modernizāciju un izsekojamību, kā arī olīveļļas un galda olīvu kvalitātes sertifikācijas un aizsardzībā, jo īpaši pārbaudot galapatērētājiem pārdotās olīveļļas kvalitāti.

(5)

Lai nodrošinātu darba programmu īstenošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantu un panāktu saņēmējorganizāciju atbalsta shēmas efektīvu administratīvo pārvaldību, būtu jānosaka apstiprināšanas pieteikumu un darba programmu atlases un apstiprināšanas kārtība.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 231. pantā noteikts, ka tās daudzgadu programmas, kas pieņemtas līdz 2014. gada 1. janvārim, turpina reglamentēt ar attiecīgajiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (3) noteikumiem, līdz beidzas minēto programmu darbības termiņš. Tāpēc būtu jāparedz, ka Regulu (EK) Nr. 867/2008 turpina piemērot darba programmām, kas darbojas dienā, kad stājas spēkā šī regula,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu paredz noteikumus, ar kuriem papildina Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības finansējuma saņemšanai atbilstīgajiem pasākumiem, Savienības finansējuma minimālo sadalījumu dalībvalstīs pa konkrētām jomām un darba programmu apstiprināšanas kritērijus un kārtību olīveļļas un galda olīvu nozarē.

2. pants

Savienības finansējums

Dalībvalstis gādā par to, ka Savienības finansējums, kas paredzēts ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantu, tiek piešķirts proporcionāli minētajā pantā paredzētajam darba programmu ilgumam, nodrošinot, ka gada izdevumi, kas atvēlēti apstiprināto darba programmu izpildei, nepārsniedz minētā panta 2. punktā paredzēto summu.

3. pants

Savienības finansējuma piešķiršanai atbilstīgie pasākumi

1.   Pasākumi, par kuriem ir tiesības saņemt Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. panta 1. punktā paredzēto Savienības finansējumu, ir šādi:

a)

olīveļļas un galda olīvu nozares tirgus uzraudzības un administratīvās pārvaldības jomā:

i)

datu vākšana par nozari un tirgu saskaņā ar kompetentās valsts iestādes noteiktajām specifikācijām, kas attiecas uz metodi, ģeogrāfisko pārstāvību un precizitāti;

ii)

pētījumu īstenošana par tematiem, kas saistīti ar citiem attiecīgo saņēmējorganizāciju darba programmā paredzētajiem pasākumiem;

b)

olīvu nozares ietekmes uz vidi uzlabošanas jomā:

i)

kolektīvās darbības, kuru mērķis ir saglabāt pamešanas riskam pakļautās olīvu birzis, kam piemīt augsta vides vērtība, atbilstīgi kompetentās iestādes paredzētajiem nosacījumiem, kuru pamatā ir objektīvi kritēriji, jo īpaši attiecībā uz reģionālajiem apgabaliem, kuriem var būt tiesības saņemt Savienības finansējumu, kā arī attiecībā uz platību un olīveļļas ražotāju obligāto skaitu, kas jāiesaista, lai attiecīgās darbības būtu efektīvas;

ii)

labas olīvu audzēšanas prakses veidošana, kuras pamatā ir vietējiem apstākļiem pielāgoti vides kritēriji, kā arī šīs prakses izplatīšana olīvu audzētāju vidū un tās praktiskās izmantošanas turpmākā izvērtēšana;

iii)

tādu paņēmienu praktiski demonstrējumi, kas ir alternatīvi olīvu mušas ķīmiskajai apkarošanai, kā arī pasākumi tās sezonālās attīstības novērošanai;

iv)

uz vides aizsardzību un lauku vides apsaimniekošanu vērstu olīvu audzēšanas paņēmienu, piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības, zema ražošanas resursu līmeņa lauksaimniecības, augšņu aizsardzības, ierobežojot eroziju, un integrētās lauksaimniecības, praktiski demonstrējumi;

v)

izturīgo šķirņu un apdraudēto šķirņu aizsardzības pasākumi;

c)

olīvkopības konkurētspējas uzlabošanas jomā, izmantojot modernizāciju:

i)

apūdeņošanas sistēmu un audzēšanas paņēmienu uzlabošana;

ii)

mazproduktīvu olīvkoku aizstāšana ar jauniem olīvkokiem;

iii)

ražotāju apmācība jaunu audzēšanas paņēmienu izmantošanā;

iv)

apmācības un komunikācijas pasākumi;

d)

olīveļļas un galda olīvu ražošanas kvalitātes uzlabošanas jomā:

i)

olīvu audzēšanas, novākšanas, piegādes un pirmspārstrādes uzglabāšanas apstākļu uzlabošana atbilstīgi valsts kompetentās iestādes noteiktajām tehniskajām specifikācijām;

ii)

šķirņu uzlabošana olīvu birzīs, kuras atrodas individuālajās saimniecībās, ja šīs saimniecības sekmē darba programmu mērķu sasniegšanu;

iii)

olīveļļas un galda olīvu uzglabāšanas apstākļu uzlabošana un lietderīga olīveļļas un galda olīvu ražošanas atlikumu izmantošana, kā arī apstākļu uzlabošana olīveļļas iepildīšanai pudelēs;

iv)

ar produktu kvalitātes uzlabošanu saistīta tehniskā palīdzība ražošanai, olīveļļas pārstrādes rūpniecībai, galda olīvu ražošanas uzņēmumiem, olīveļļas spiestuvēm un fasēšanai;

v)

neapstrādātas olīveļļas analīžu laboratoriju izveide un uzlabošana;

vi)

degustētāju apmācība neapstrādātas olīveļļas un galda olīvu organoleptisko pārbaužu veikšanai;

e)

jomā, kas saistīta ar olīveļļas un galda olīvu kvalitātes izsekojamību, sertifikāciju un aizsardzību, jo īpaši pārbaudot galapatērētājiem pārdotās olīveļļas kvalitāti:

i)

tādu sistēmu izveide un pārvaldība, kas ļauj izsekot līdzi produktiem no olīvu audzētāja līdz iesaiņošanai un marķēšanai saskaņā ar valsts kompetentās iestādes noteiktajām specifikācijām;

ii)

tādu kvalitātes sertifikācijas sistēmu izveide un pārvaldība, kuru pamatā ir riska analīze un kritisko punktu kontroles sistēma un kuras atbilst valsts kompetentās iestādes pieņemtajiem tehniskajiem kritērijiem;

iii)

sistēmu izveide un pārvaldība, lai uzraudzītu to normu ievērošanu, kas attiecas uz tirgojamās olīveļļas un galda olīvu autentiskumu, kvalitāti un tirdzniecību saskaņā ar valsts kompetentās iestādes noteiktajām tehniskajām specifikācijām;

f)

tādas informācijas izplatīšanas jomā, ko veic, lai ziņotu par saņēmējorganizāciju veiktajām darbībām, kuru mērķis ir uzlabot olīveļļas un galda olīvu kvalitāti:

i)

informācijas izplatīšana par pasākumiem, ko tirgus saņēmējorganizācijas veikušas a)–e) apakšpunktā minētajās jomās;

ii)

tādas tīmekļa vietnes izveidošana un uzturēšana, kurā sniedz informāciju par pasākumiem, ko saņēmējorganizācijas veikušas a)–e) apakšpunktā minētajās jomās.

2.   Attiecībā uz 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā un d) apakšpunkta ii) punktā paredzētajiem pasākumiem dalībvalstis nodrošina attiecīgu noteikumu pieņemšanu, lai varētu atgūt ieguldījumus vai to atlikušo vērtību, ja biedrs, kas ir individuālās saimniecības īpašnieks, izstājas no ražotāju organizācijas.

3.   Dalībvalstis var pieņemt papildu nosacījumus, ar ko precizē Savienības finansējumam atbilstīgos pasākumus, ja vien šie nosacījumi nepadara pasākumu ierosināšanu vai īstenošanu neiespējamu.

4.   Atzītai ražotāju organizācijai vai atzītai ražotāju organizāciju apvienībai ārpakalpojumu izmantošana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 155. pantu var tikt atļauta attiecībā uz 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētajiem pasākumiem ar šādiem nosacījumiem:

a)

rakstiska līguma noslēgšana starp ražotājorganizāciju vai atzītu ražotājorganizāciju apvienību un citu struktūrvienību, lai veiktu attiecīgo pasākumu. Tomēr ražotājorganizācija vai ražotājorganizāciju apvienība paliek atbildīga par šā pasākuma veikšanu, kā arī par minētā rakstiskā līguma vispārējo pārvaldības kontroli un vispārējo uzraudzību;

b)

lai nodrošinātu faktisku pārvaldības kontroli un pārraudzību, a) apakšpunktā minētais līgums:

i)

ļauj ražotājorganizācijai vai ražotājorganizāciju apvienībai dot saistošus noradījumus un ietver noteikumus, kas ļauj organizācijai vai apvienībai lauzt līgumu, ja pakalpojumu sniedzējs neievēro minētā līguma noteikumus un nosacījumus;

ii)

nosaka detalizētus noteikumus un nosacījumus, tostarp obligātās paziņošanas pienākumu un termiņus, kas ļauj ražotājorganizācijai vai ražotājorganizāciju apvienībai izvērtēt un īstenot faktisku kontroli pār ārpakalpojumu pasākumiem.

4. pants

Savienības finansējumam neatbilstīgas darbības un izmaksas

1.   Savienības finansējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantu nav tiesību saņemt par šādiem pasākumiem:

a)

darbības, par kurām saņem Savienības finansējumu, kas nav Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantā paredzētais finansējums;

b)

pasākumi, kuru mērķis ir ražošanas, uzglabāšanas vai pārstrādes jaudas tiešs palielinājums;

c)

darbības, kas saistītas ar olīveļļas vai galda olīvu iegādi vai uzglabāšanu vai kas ietekmē to cenas;

d)

darbības, kas saistītas ar olīveļļas vai galda olīvu komercreklāmu;

e)

darbības, kas saistītas ar zinātnisko pētniecību, izņemot pētniecības rezultātu izplatīšanu olīvkopības uzņēmumos;

f)

pasākumi, kas var kropļot konkurenci citās saņēmējorganizāciju saimnieciskās darbības jomās;

g)

darbības, kas saistītas ar olīvu mušas apkarošanu, izņemot 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā paredzētos pasākumus.

2.   Lai nodrošinātu atbilstību 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītajam noteikumam, saņēmējorganizācijas attiecībā uz pasākumiem, kurus finansē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantu, savā un savu biedru vārdā rakstveidā apņemas atteikties no jebkura finansējuma, ko piešķir saskaņā ar citu Savienības atbalsta shēmu.

3.   Īstenojot 3. pantā minētos pasākumus, Savienības finansējumam nav atbilstīgas šādas izmaksas:

a)

tādu aizņēmumu atmaksāšana (jo īpaši gadskārtēju maksājumu veidā), kuri ņemti pilnīgai vai daļējai pasākuma īstenošanai pirms darbības programmas sākšanas;

b)

negūto ienākumu kompensēšanai paredzēti maksājumi saņēmējorganizācijām, kas piedalās sanāksmēs un mācību programmās;

c)

izdevumi attiecībā uz administratīvajām un personāla izmaksām, kas radušās dalībvalstīm un ELGF atbalsta saņēmējorganizācijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (4);

d)

neapbūvētas zemes pirkšana;

e)

lietotu iekārtu pirkšana;

f)

izdevumi, kas saistīti ar izpirkumnomas līgumiem, tostarp attiecīgajiem nodokļiem, procentiem un apdrošināšanas izmaksām;

g)

nomas maksa, ja izvēlēta ir noma, nevis pirkšana, un īrēto nekustamo īpašumu apsaimniekošanas izdevumi.

4.   Dalībvalstis var pieņemt papildu prasības, ar ko precizē 1. un 3. punktā minētajās darbības un izmaksas, par kurām nav tiesību saņemt Savienības finansējumu.

5. pants

Savienības finansējuma sadalījums

1.   Katrā dalībvalstī vismaz 20 % no tās Savienības finansējuma summas, kura ir pieejama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. pantu, tiek atvēlēta 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai jomai, vismaz 15 % minētās Savienības finansējuma summas tiek atvēlēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai jomai un vismaz 10 % minētās Savienības finansējuma summas tiek atvēlēta 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajai jomai.

2.   Ja 1. punktā minētais minimālais procentuālais apjoms nav pilnībā izlietots 1. punktā minēto jomu darbībām, neizlietotās summas nedrīkst izmantot citām darbības jomām; šīs summas iemaksā atpakaļ Savienības budžetā.

6. pants

Darba programmu atlases kritēriji un atbilstība

1.   Dalībvalsts atlasa Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. panta 1. punktā minētās darba programmas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

a)

programmas vispārīgā kvalitāte un tās saderība ar olīvu nozares attīstības virzieniem un prioritātēm attiecīgajā reģionālajā apgabalā, ko noteikusi dalībvalsts;

b)

saņēmējorganizāciju finansiālā uzticamība un finanšu resursu atbilstība ierosināto pasākumu īstenošanai;

c)

tā reģionālā apgabala lielums, uz kuru attiecas darba programma;

d)

tās ekonomiskās situācijas dažādība attiecīgajā reģionālajā apgabalā, kas ņemta vērā darba programmā;

e)

vairāku pasākumu jomu esība un saņēmējorganizāciju finansiālā ieguldījuma apjoms;

f)

dalībvalsts noteiktie kvantitatīvie un kvalitatīvie efektivitātes rādītāji, kas ļauj veikt programmas novērtējumu tās īstenošanas laikā un ex post novērtējumu;

g)

to programmu novērtējums, ko saņēmējorganizācijas ir varējušas īstenot iepriekš saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1334/2002 (5), Komisijas Regulu (EK) Nr. 2080/2005 (6) vai Regulu (EK) Nr. 867/2008.

Dalībvalsts ņem vērā pieteikumu sadalījumu starp dažāda veida saņēmējorganizācijām katrā reģionālajā apgabalā.

2.   Dalībvalsts noraida darba programmas, kuras ir nepilnīgas vai satur neprecīzu informāciju vai kurās ir iekļauta kāda no 4. pantā paredzētajām neatbilstīgajām darbībām.

7. pants

Darba programmu sākums un apstiprināšana

1.   Darba programmu pirmais trīsgadu periods, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 29. panta 1. punktā, sākas 2015. gada 1. aprīlī. Nākamie secīgie periodi sākas 1. aprīlī reizi trijos gados.

2.   Katra saņēmējorganizācija, kas apstiprināta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, līdz dienai, ko nosaka dalībvalsts, bet ne vēlāk kā katra gada 15. februārī, var iesniegt pieteikumu vienas darba programmas apstiprināšanai.

3.   Apstiprinājuma pieteikumā iekļauj šādus elementus:

a)

attiecīgās saņēmējorganizācijas identifikāciju;

b)

informāciju par 6. panta 1. punktā minētajiem atlases kritērijiem;

c)

katras piedāvātās darbības aprakstu, pamatojumu un izpildes grafiku;

d)

izdevumu plānu ar sadalījumu atbilstīgi 3. panta 1. punktā minētajiem pasākumu veidiem un pasākumu jomām, iekļaujot ziņas par katru divpadsmit mēnešu periodu no darba programmas apstiprināšanas datuma un atsevišķi norādot pieskaitāmās izmaksas, kas nedrīkst pārsniegt 5 % no kopējiem izdevumiem, un pārējos galvenos izmaksu veidus;

e)

finansējuma plānu, kas sadalīts atbilstīgi 3. panta 1. punktā minētajām pasākumu jomām, iekļaujot ziņas par katru divpadsmit mēnešu periodu no darba programmas apstiprināšanas datuma un konkrēti norādot pieprasīto Savienības finansējumu un, ja vajadzīgs, arī saņēmējorganizāciju un dalībvalsts finansiālo ieguldījumu;

f)

aprakstu, kurā izklāstīti efektivitātes rādītāji attiecībā uz kvantitāti un kvalitāti un kurš ļaus izvērtēt attiecīgo programmu gan tās īstenošanas laikā, gan arī dot tās ex post novērtējumu, pamatojoties uz dalībvalsts noteiktajiem vispārīgajiem kritērijiem;

g)

pierādījumu par to, ka ir iemaksāts nodrošinājums atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. 282/2012 (7);

h)

avansa maksājuma pieprasījumu;

i)

paziņojums, kas apliecina 4. panta 2. punktā paredzēto apņemšanos;

j)

saņēmējorganizācijām – to saņēmējorganizāciju identifikāciju, kuras atbild par to savu programmu darbību faktisko īstenošanu, kuras uzticētas apakšuzņēmumiem;

k)

pierādījumu par to, ka uz saņēmējorganizāciju programmās paredzētajiem pasākumiem neattiecas cits Savienības finansējuma pieprasījums saskaņā ar šo regulu.

4.   Darba programmas galīgais apstiprinājums var būt atkarīgs no to grozījumu iekļaušanas, ko dalībvalsts uzskata par vajadzīgiem. Šādā gadījumā attiecīgā saņēmējorganizācija dara zināmu savu piekrišanu piecpadsmit dienu laikā no grozījumu paziņošanas dienas.

Dalībvalstis nodrošina, ka Savienības finansējums tiek piešķirts katrai saņēmēju kategorijai, ņemot vērā saņēmējorganizāciju biedru saražotās vai pārdotās olīveļļas vērtību.

Katru gadu ne vēlāk kā 15. martā dalībvalsts informē saņēmējorganizācijas par to, kuras darba programmas ir apstiprinātas, un, ja vajadzīgs, par to, kurām darba programmām tās ir piešķīrušas attiecīgo valsts finansējumu.

Gadījumos, kad piedāvāto darba programmu neapstiprina, dalībvalsts nekavējoties atbrīvo 3. punkta g) apakšpunktā minēto nodrošinājumu.

8. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 867/2008. Tomēr to joprojām piemēro darba programmām, kas darbojas dienā, kad stājas spēkā šī regula.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. septembra Regula (EK) Nr. 867/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz olīvu nozares tirgus dalībnieku organizācijām, to darba programmām un finansējumu (OV L 237, 4.9.2008., 5. lpp.).

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotas TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(5)  Komisijas 2002. gada 23. jūlija Regula (EK) Nr. 1334/2002, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1638/98 piemērošanai attiecībā uz tirgus dalībnieku organizāciju darba programmām olīvu nozarē 2002./2003., 2003./2004. un 2004./2005. tirdzniecības gadā (OV L 195, 24.7.2002., 16. lpp.).

(6)  Komisijas 2005. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 2080/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 865/2004 piemērošanai attiecībā uz olīvu nozares uzņēmēju organizācijām, to darba programmām un finansējumu (OV L 333, 20.12.2005., 8. lpp.).

(7)  Komisijas 2012. gada 28. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2012, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (OV L 92, 30.3.2012., 4. lpp.).