29.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/11


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 578/2014

(2014. gada 28. maijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Divas personas un viena vienība vairs ilgāk nebūtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā ietvertajā to personu un vienību sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

(3)

Būtu jāatjaunina informācija par dažām personām un vienībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. VENIZELOS


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

I.

Turpmāk uzskaitītās personas un vienības, kā arī saistītos ierakstus svītro no saraksta, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā:

A.   Personas

Nr. 14 Asif Shawkat

Nr. 178 Sulieman Maarouf

B.   Vienības

Nr. 45 Syria International Islamic Bank

II.

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā, aizstāj ar šādiem ierakstiem:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (jeb Bushra Shawkat)

Dzimšanas datums: 24.10.1960.

Bashar Al-Assad māsa un Drošības un izlūkošanas štāba vadītāja vietnieka Asif Shawkat atraitne. Ņemot vērā tuvās personīgās attiecības un būtiskās finansiālās attiecības ar Sīrijas prezidentu Bashar Al-Assad, viņa gūst labumu no Sīrijas režīma un ir ar to saistīta.

23.3.2012.

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (jeb Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Dzimis: 1945. gadā;

dzimšanas vieta: Damaska

Bijušais finanšu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

1.12.2011.

152.

Dr. Qadri (

Image

) (jeb Kadri) Jamil (

Image

) (jeb Jameel)

 

Bijušais premjerministra vietnieks ārlietu un emigrantu jautājumos. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

156.

Inženiere Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (jeb Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Bijusī tūrisma ministre. Kā bijusī valdības ministre ir līdzatbildīga par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

158.

Inženieris Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (jeb Al-Abdullah)

 

Bijušais lauksaimniecības un agrārās reformas lietu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (jeb Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (jeb Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (jeb Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Bijušais augstākās izglītības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (jeb Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad)Zafer (

Image

) (jeb Dhafer) Mohabak (

Image

) (jeb Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Bijušais ekonomikas un ārējās tirdzniecības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Bijušais mājokļu un pilsētu attīstības lietu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

164.

Inženieris Yasser (

Image

) (jeb Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (jeb Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Bijušais būvdarbu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

165.

Inženieris Sa'iid (

Image

) (jeb Sa'id, Sa'eed, Saeed)Ma'thi (

Image

) (jeb Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

Bijušais naftas un minerālresursu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

167.

Dr. Jassem (

Image

) (jeb Jasem) Mohammad (

Image

) (jeb Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Dzimis: 1968. gadā

Bijušais darba un sociālo lietu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (jeb Abdou) Al Sikhny (

Image

) (jeb Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Bijušais rūpniecības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir atbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Bijušais rūpniecības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir atbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.

175.

Najm-eddin (

Image

) (jebNejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (jeb Khrait)

 

Bijušais valsts ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir atbildīgs par režīma vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.”