28.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 159/41


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 574/2014

(2014. gada 21. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu attiecībā uz būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas izstrādē izmantojamo paraugu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 60. panta e) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 305/2011 4. panta 1. punktā noteikts: ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam, kas tam izdots, ražotājs, laižot šo izstrādājumu tirgū, izstrādā ekspluatācijas īpašību deklarāciju. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. panta 4. punktu šo deklarāciju izstrādā, izmantojot minētās regulas III pielikumā sniegto paraugu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 60. panta e) punktu Komisijai ir deleģēts uzdevums pielāgot Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu atbilstīgi tehnikas attīstībai.

(3)

Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumā sniegtais paraugs būtu jāpielāgo, lai reaģētu uz tehnikas attīstību, nodrošinātu dažādiem būvizstrādājumu un ražotāju veidiem nepieciešamo elastīgumu, kā arī vienkāršotu ekspluatācijas īpašību deklarāciju.

(4)

Turklāt III pielikuma īstenošanas gaitā gūtā pieredze liecina, ka ražotājiem būtu nepieciešamas sīkākas norādes par būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju izstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šādu norāžu sniegšana arī nodrošinātu saskaņotu un pareizu III pielikuma piemērošanu.

(5)

Ražotājiem būtu jānodrošina zināms elastīgums saistībā ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju izstrādi, ja vien tie nodrošina Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. pantā paredzētās būtiskās informācijas skaidru un loģisku izklāstu.

(6)

Lai nepārprotami identificētu izstrādājumu, uz kuru attiecas ekspluatācijas īpašību deklarācija, saistībā ar tā ekspluatācijas īpašību līmeņiem vai klasēm, ražotājiem katrs atsevišķs izstrādājums būtu jāsasaista ar attiecīgo izstrādājumu tipu un ekspluatācijas līmeņu vai klašu kopumu, izmantojot Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto unikālo identifikācijas kodu.

(7)

Regulas (ES) Nr. 305/2011 11. panta 4. punkta mērķis ir nodrošināt katra atsevišķa būvizstrādājuma identificēšanu un izsekojamību, paredzot, ka ražotājiem jānorāda tipa, partijas vai sērijas numurs. Šis mērķis nav sasniedzams ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kas ar laiku būtu jāizmanto visiem izstrādājumiem, kuri atbilst tajā definētajam izstrādājuma tipam. Tāpēc nebūtu jāprasa 11. panta 4. punktā noteiktās informācijas iekļaušana ekspluatācijas īpašību deklarācijā.

(8)

Ja ir atbilstoši norādītas paziņotās iestādes, tad visu sertifikātu, testu, aprēķinu vai sagatavoto novērtējuma ziņojumu uzskaitījuma veidošana var kļūt laikietilpīga un apgrūtinoša, taču tā nerada pievienoto vērtību tādu izstrādājumu lietotājiem, uz kuriem attiecas ekspluatācijas īpašību deklarācija. Tāpēc ražotājiem nevajadzētu likt iekļaut šo uzskaitījumu savās ekspluatācijas īpašību deklarācijās.

(9)

Lai kopumā uzlabotu Eiropas būvniecības nozares efektivitāti un konkurētspēju, ražotājiem, kuri iesniedz ekspluatācijas īpašību deklarācijas un vēlas izmantot vienkāršotu deklarāciju un norādes, kas atvieglotu šādu deklarāciju iesniegšanu, vajadzētu būt iespējai to darīt iespējami drīz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, kas izsniegtas pirms šīs regulas stāšanās spēkā un kas atbilst Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. pantam un sākotnējam III pielikumam, uzskata par atbilstīgām šai regulai.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 21. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.

1.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

2.

Paredzētais izmantojums:

3.

Ražotājs:

4.

Pilnvarotais pārstāvis:

5.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

6.a

Saskaņotais standarts:

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

6.b

Eiropas novērtējuma dokuments:

Eiropas tehniskais novērtējums:

Tehniskā novērtējuma iestāde:

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

7.

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

8.

Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

 

[vārds, uzvārds]

 

[Vieta] [izdošanas datums]

 

[Paraksts]

Norādes par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izstrādi

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šīs norādes paredzētas tam, lai palīdzētu ražotājiem izstrādāt ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011, izmantojot šajā pielikumā sniegto paraugu (turpmāk “paraugs”).

Šīs norādes nav daļa no ekspluatācijas īpašību deklarācijām, kas jāizdod ražotājiem, un tās šajās deklarācijās nevajadzētu iekļaut.

Izstrādājot ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ražotājs:

1)

izmanto paraugā ietvertos tekstus un virsrakstus, kas nav norādīti kvadrātiekavās;

2)

aizvieto tukšās vietas un kvadrātiekavas ar nepieciešamo informāciju.

Ražotāji ekspluatācijas īpašību deklarācijā var iekļaut arī atsauci uz tīmekļa vietni, kurā attiecīgās ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopija darīta pieejama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 3. punktu. To var iekļaut pēc 8. punkta vai citur, kur tā neapgrūtina obligātās informācijas lasāmību un skaidrību.

2.   ELASTĪGUMS

Ja vien Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. pantā paredzētās obligātās informācijas izklāsts ir skaidrs, pilnīgs un loģisks, tad, izstrādājot ekspluatācijas īpašību deklarāciju, ir iespējams:

1)

izmantot teksta izkārtojumu, kas atšķiras no paraugā norādītā;

2)

apvienot vairākus paraugā norādītos punktus;

3)

mainīt paraugā norādīto punktu secību vai apkopot tos vienā vai vairākās tabulās;

4)

izlaist dažus no paraugā norādītajiem punktiem, ja tie neattiecas uz izstrādājumu, kuram attiecīgā ekspluatācijas īpašību deklarācija izstrādāta. Piemēram, tas ir lietderīgi, jo katras ekspluatācijas īpašību deklarācijas pamatā ir tikai viena no alternatīvām: vai nu saskaņots standarts, vai izstrādājumam izdots Eiropas tehniskais novērtējums. Tāpat varētu tikt izlaisti arī punkti par pilnvaroto pārstāvi vai atbilstīgās tehniskās dokumentācijas un īpašās tehniskās dokumentācijas izmantojumu;

5)

nelietot punktu numerāciju.

Ja ražotājs vēlas izdot vienotu ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kas attiecas uz dažādiem izstrādājumu tipiem, katram izstrādājumu veidam atsevišķi un skaidri jānorāda vismaz šādi elementi: ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs, 1. punktā minētais identifikācijas kods un 7. punktā minētās deklarētās ekspluatācijas īpašības.

3.   NORĀDES PAR VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANU

Punkts paraugā

Norāde

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs

Šis ir ekspluatācijas īpašību deklarācijas atsauces numurs, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 305/2011 9. panta 2. punktā.

Numuru izvēlas ražotājs.

Šis numurs var būt tāds pats kā izstrādājumu tipa unikālais identifikācijas kods, kas norādīts parauga 1. punktā.

1. punkts

Norāda Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto izstrādājumu tipa unikālo identifikācijas kodu.

Regulas (ES) Nr. 305/2011 9. panta 2. punktā paredzēts, ka ražotāja noteiktais unikālais identifikācijas kods, kuru norāda aiz CE zīmes, ir saistīts ar izstrādājuma tipu un līdz ar to ar būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību līmeņiem vai klasēm, kas noteikti šim izstrādājumu tipam izstrādātajā ekspluatācijas īpašību deklarācijā. Turklāt būvizstrādājumu saņēmējiem, jo īpaši galalietotājiem, ir jābūt iespējai nepārprotami identificēt jebkura izstrādājuma ekspluatācijas īpašību līmeņu vai klašu kopumu. Tāpēc ražotājiem būtu jānodrošina, ka katrs būvizstrādājums, kuram izstrādāta ekspluatācijas īpašību deklarācija, ir sasaistīts ar tā attiecīgo izstrādājumu tipu un attiecīgo ekspluatācijas īpašību līmeņu vai klašu kopumu, izmantojot unikālo identifikācijas kodu, kas ir arī Regulas (ES) Nr. 305/2011 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā atsauce.

2. punkts

Norāda ražotāja noteikto būvizstrādājuma paredzēto izmantojumu vai attiecīgā gadījumā paredzēto izmantojumu sarakstu saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju.

3. punkts

Norāda ražotāja nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto tirdzniecības zīmi un kontaktadresi, kā prasīts Regulas (ES) Nr. 305/2011 11. panta 5. punktā.

4. punkts

Šo punktu iekļauj un aizpilda tikai tad, ja ir iecelts pilnvarots pārstāvis. Pilnvarotais pārstāvis veic Regulas (ES) Nr. 305/2011 12. panta 2. punktā paredzētos uzdevumus, kas noteikti tā pilnvarā, un deklarācijā norāda šā pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi.

5. punkts

Norāda būvizstrādājumam piemērojamās ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēmu vai sistēmas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 305/2011 V pielikumā. Ja tiek izmantotas vairākas sistēmas, deklarācijā norāda tās visas.

6.a un 6.b punkts

Tā kā ražotājs ekspluatācijas īpašību deklarāciju var izstrādāt, pamatojoties vai nu uz saskaņotu standartu, vai izstrādājumam izdotu Eiropas tehnisko novērtējumu, šīs abas situācijas, kas norādītas attiecīgi 6.a un 6.b punktā, uzskatāmas par alternatīvām, tāpēc jāpiemēro un ekspluatācijas īpašību deklarācijā jānorāda tikai viena no tām.

Attiecībā uz 6.a punktu, t. i., ja ekspluatācijas īpašību deklarācijas pamatā ir saskaņots standarts, norāda:

a)

saskaņotā standarta atsauces numuru un izdošanas datumu (datēta atsauce); un

b)

paziņotās iestādes identifikācijas numuru.

Paziņotās iestādes nosaukumu ir svarīgi norādīt oriģinālvalodā, netulkojot to citās valodās.

Attiecībā uz 6.b punktu, t. i., ja ekspluatācijas īpašību deklarācijas pamatā ir izstrādājumam izdots Eiropas tehniskais novērtējums, norāda:

a)

Eiropas novērtējuma dokumenta numuru un izdošanas datumu;

b)

Eiropas tehniskā novērtējuma numuru un izdošanas datumu;

c)

tehniskā novērtējuma iestādes nosaukumu; un

d)

paziņotās iestādes identifikācijas numuru.

7. punkts

Šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijas punktā norāda:

a)

sarakstu ar būtiskiem raksturlielumiem, kas noteikti attiecīgajā saskaņotajā tehniskajā specifikācijā attiecībā uz 2. punktā norādīto paredzēto izmantojumu vai izmantojumiem; un

b)

katra būtiskā raksturlieluma deklarētās ekspluatācijas īpašības, kas izteiktas līmeņos vai klasēs, vai aprakstā, saistībā ar šo raksturlielumu. Attiecībā uz raksturlielumiem, kuru ekspluatācijas īpašības nav deklarētas, norāda burtus NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).

Šo punktu var aizpildīt, izmantojot tabulu, kurā parādīta saikne starp saskaņotām tehniskajām specifikācijām un ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmām, ko attiecīgi piemēro katram būtiskam izstrādājuma raksturlielumam, kā arī ekspluatācijas īpašības saistībā ar katru būtisko raksturlielumu.

Ekspluatācijas īpašības deklarācijā norāda skaidri un nepārprotami. Tāpēc nepietiek ar to, ka ekspluatācijas īpašību apraksta vietā ekspluatācijas īpašību deklarācijā iekļauj tikai aprēķinu formulu, kas jāpiemēro saņēmējiem. Turklāt atsauces dokumentos noteiktos ekspluatācijas īpašību līmeņus vai klases norāda pašā ekspluatācijas īpašību deklarācijā, tāpēc nepietiek ar to, ka ekspluatācijas īpašību deklarācijā ietver tikai atsauces uz šiem dokumentiem.

Tomēr ekspluatācijas īpašības, jo īpaši saistībā ar būvizstrādājuma strukturālo noturību, drīkst norādīt kā atsauci uz attiecīgo ražošanas dokumentāciju vai konstrukcijas projekta aprēķiniem. Šādā gadījumā ekspluatācijas īpašību deklarācijai pievieno attiecīgos dokumentus.

8. punkts

Šo punktu ekspluatācijas īpašību deklarācijā iekļauj un aizpilda tikai tad, ja ir izmantota atbilstīga tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 36. līdz 38. pantu, lai norādītu prasības, kādām izstrādājums atbilst.

Šādā gadījumā šajā ekspluatācijas īpašību deklarācijas punktā norāda:

a)

izmantotās tehniskās dokumentācijas un/vai īpašās tehniskās dokumentācijas atsauces numuru; un

b)

prasības, kādām izstrādājums atbilst.

Paraksts

Kvadrātiekavu vietā norāda prasīto informāciju un parakstu.”