20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/36


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 529/2014

(2014. gada 12. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, lai novērtētu uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas un attīstītās mērīšanas pieejas paplašinājumu un izmaiņu būtiskumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši ņemot vērā 143. panta 5. punkta trešo daļu un 312. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 3. punktu reitingu sistēmas piemērošanas joma ietver tāda veida riska darījumus, kuriem var noteikt reitingu saskaņā ar specifisku reitingu sistēmu.

(2)

Regulā (ES) Nr. 575/2013 ir nošķirti uz iekšējiem reitingiem balstītas pieejas (IRB pieeja) un attīstītās mērīšanas pieejas (AMP) būtiski paplašinājumi vai izmaiņas, kurus nepieciešams apstiprināt, un visas pārējās izmaiņas, par kurām ir jāziņo. Attiecībā uz visām pārējām izmaiņām, par kurām jāziņo, Regulā (ES) Nr. 575/2013 nav norādes par paplašinājumu vai izmaiņas paziņošanas laiku, t. i., to, vai par izmaiņu būtu jāziņo pirms vai pēc tās īstenošanas. Būtu jāņem vērā tas, ka kompetentajām iestādēm nav nepieciešams būt iepriekš informētām par mazāk nozīmīgiem paplašinājumiem un izmaiņām. Turklāt būtu arī lietderīgāk un mazāk apgrūtinoši, ja iestādes apkopotu šādas mazāk nozīmīgas izmaiņas un informētu par tām kompetentās iestādes ik pēc noteikta laika. Patiesībā šādu uzraudzības praksi īsteno jau vairākās dalībvalstīs. Tādējādi paplašinājumi un izmaiņas, par kuriem jāziņo, būtu papildus jāsadala paplašinājumos un izmaiņās, par kuriem jāziņo pirms to īstenošanas, un paplašinājumos un izmaiņās, par kuriem jāziņo tikai pēc to īstenošanas. Tas turklāt dotu iespēju kompetentajām iestādēm savā ikdienas darbā pievērst vairāk uzmanības tādiem paplašinājumiem un izmaiņām, kuri var būtiski mainīt pašu kapitāla prasības, modeļu darbību vai reitingu sistēmas. Tas arī nodrošinātu, ka iestādes, pamatojoties uz risku orientētu uzraudzības pieeju, nodala ļoti būtiskus paplašinājumus un izmaiņas no mazāk būtiskiem paplašinājumiem un izmaiņām. Šāds sadalījums starp paplašinājumiem un izmaiņām, par kuriem jāziņo pirms to īstenošanas, un paplašinājumiem un izmaiņām, par kuriem jāziņo pēc to īstenošanas, būtu saprātīgs, ņemot vērā to, ka šāda paziņošana pirms īstenošanas ļautu kompetentajām iestādēm pārskatīt šīs regulas pareizu piemērošanu. Tas savukārt samazinātu iestādes uzraudzības slogu.

(3)

Paplašinājumu vai izmaiņu būtiskums modeļos parasti ir atkarīgs no ierosinātā paplašinājuma vai izmaiņu veida un kategorijas (kas būtu jāatspoguļo kvalitātes kritērijos), kā arī no to potenciāla mainīt pašu kapitāla prasības vai, attiecīgā gadījumā, riska darījumu riska svērtās vērtības (kas būtu jāatspoguļo kvantitatīvajos kritērijos). Tādēļ visi kvantitatīvie kritēriji paplašinājumu vai izmaiņu būtiskuma pārskatīšanai būtu jānosaka kā robežvērtības, pamatojoties uz procentuālām izmaiņām pašu kapitāla prasībās, vai, attiecīgā gadījumā, riska darījumu riska svērtajās vērtībās pirms un pēc izmaiņas.

(4)

Lai gan kvantitatīvā robežvērtība attiecībā uz AMP paplašinājumiem un izmaiņām vienkāršības labad būtu jāaprēķina, pamatojoties uz pašu kapitāla prasībām, tomēr robežvērtība IRB pieeju izmaiņām būtu jāaprēķina, pamatojoties uz riska darījumu riska svērtajām vērtībām, lai izvairītos no tā, ka šīs robežvērtības nepamatoti ietekmē atšķirības veikto kredīta vērtību korekciju summās, kas iespaido pašu kapitāla prasības, bet ne riska darījumu riska svērtās vērtības. Turklāt kvantitatīvās robežvērtības būtu jāveido tā, lai tiktu ņemta vērā kopējā paplašinājumu vai izmaiņu ietekme uz nepieciešamo kapitālu, pamatojoties uz iekšējām pieejām, kā arī standartizētajām pieejām, lai atspoguļotu apjomu, kādā tiek izmantotas iekšējās pieejas attiecībā uz kopējām pašu kapitāla prasībām un riska darījumu riska svērtajām vērtībām. Tas attiecas uz visām robežvērtībām abās pieejās, izņemot otro robežvērtību, kas attiecībā uz IRB pieeju minēta 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā, un IRB pieejas iepriekšējas paziņošanas robežvērtību, kuras noteiktas, ņemot vērā ietekmi, ko rada riska darījumu riska svērto vērtību izmaiņas, uz kurām attiecas specifiska modeļa piemērošanas joma. Attiecīgās paplašinājuma vai izmaiņu ietekmes aprēķini – gan IRB pieejā, gan AMP – būtu jāveic, par atskaites punktu izmantojot vienu un to pašu laiku, ņemot vērā to, ka riska darījumu kopums (IRB pieejas gadījumā) un riska profils (AMP gadījumā) ir relatīvi stabili laikā.

(5)

Kompetentās iestādes var jebkurā laikā veikt piemērotus uzraudzības pasākumus attiecībā uz paziņotiem modeļa paplašinājumiem un izmaiņām, pamatojoties uz esošo atļauju izmantot iekšējās pieejas pastāvīgu pārskatīšanu, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (2) 101. pantā. No vienas puses, tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas, II sadaļas 3. nodaļas 6. iedaļā, Trešās daļas III sadaļas 4. nodaļā vai Trešās daļas IV sadaļas 5. nodaļā. No otras puses, noteikumi ir vajadzīgi, lai paredzētu izraisītājmehānismus jauniem apstiprinājumiem, paziņojumiem par paplašinājumiem un iekšējo pieeju izmaiņām. Šādiem noteikumiem nevajadzētu ietekmēt iekšējā modeļa uzraudzības pārskata pieejas vai administratīvos procesus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. panta 8. punktā.

(6)

Izmaiņas pastāvīgā iekšējo pieeju daļējā izmantošanā vai, attiecīgā gadījumā, secīgā iekšējo pieeju īstenošanā ir reglamentētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 148. un 150. pantā attiecībā uz IRB pieeju un Regulas (ES) Nr. 575/2013 314. pantā attiecībā uz AMP. Tāpēc šajā regulā šāda veida izmaiņas nebūtu jāreglamentē.

(7)

Kompetento iestāžu atļauja attiecas uz pieejās izmantotajām metodēm, procesiem, pārbaudēm, datu vākšanu un informācijas tehnoloģiju sistēmām, tāpēc šajā regulā nebūtu jāreglamentē pastāvīga modeļu saskaņošana attiecībā uz izmantotā datu kopuma aprēķināšanu, pamatojoties uz apstiprinātām metodēm, procesiem, pārbaudēm, datu vākšanu un informācijas tehnoloģiju sistēmām.

(8)

Lai kompetentās iestādes varētu novērtēt, vai iestādes ir pareizi piemērojušas noteikumus par paplašinājumu un izmaiņu būtiskuma novērtēšanu, iestādēm būtu jāiesniedz kompetentajām iestādēm attiecīgi dokumenti. Lai šajā jomā mazinātu uzraudzības iestāžu slogu un palielinātu kompetento iestāžu procedūru efektivitāti un lietderīgumu, būtu jāparedz noteikumi ar mērķi precizēt prasības tiem dokumentiem, kas iesniedzami kopā ar pieteikumiem apstiprinājuma saņemšanai vai paplašinājumu un izmaiņu paziņojumiem.

(9)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(10)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz paplašinājumiem un/vai izmaiņām AMP un IRB pieejā pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku un operacionālo risku un tāpēc, ka attiecīgi uzraudzības jautājumi un procedūras šajās abās iekšējās pieejās ir vienādi. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem un sekmētu to, ka personām, kurām ir saistoši attiecīgie pienākumi, ir iespējams tos visaptveroši pārskatīt un koordinēti tiem piekļūt, ir vēlams, lai tie stātos spēkā vienlaicīgi un visi Regulā (ES) Nr. 575/2013 paredzētie tehniskie standarti attiecībā uz paplašinājumiem un izmaiņām iekšējos modeļos saistībā ar kredītrisku un operacionālo risku būtu iekļauti vienā regulā. Tomēr, ņemot vērā to, ka 312. panta 4. punkta a) apakšpunktā ir atšķirīgs regulējuma priekšmets, šajā regulā aplūkots tikai b) un c) apakšpunkts.

(11)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvu tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz nosacījumus, atbilstīgi kuriem novērtē paplašinājumu un izmaiņu būtiskumu uz iekšējiem reitingiem balstītajās pieejās un attīstītās mērīšanas pieejās, kas noteiktas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, tostarp šādu izmaiņu un paplašinājumu paziņošanas kārtību.

2. pants

Paplašinājumu un izmaiņu kategorijas

1.   To, cik būtiskas ir kapitāla vērtspapīru riska darījumu reitinga sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomas izmaiņas, vai kapitāla vērtspapīru riska darījumu reitingu sistēmu vai iekšējo modeļu pieeju izmaiņas uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas gadījumā (“izmaiņas IRB pieejā”) vai paplašinājumi un izmaiņas attīstītās mērīšanas pieejas (“AMP paplašinājumi un izmaiņas”) gadījumā, klasificē vienā no šādām kategorijām:

a)

būtiski paplašinājumi un izmaiņas, attiecībā uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 3. punktu un 312. panta 2. punktu jāsaņem kompetento iestāžu atļauja;

b)

citi paplašinājumi un izmaiņas, par kuriem jāinformē kompetentās iestādes.

2.   Paplašinājumus un izmaiņas, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, klasificē:

a)

paplašinājumos un izmaiņās, par kuriem jāziņo pirms to īstenošanas;

b)

paplašinājumos un izmaiņās, par kuriem jāziņo pēc to īstenošanas.

3. pants

Paplašinājumu un izmaiņu klasificēšanas principi

1.   IRB pieejas izmaiņu klasificēšanu veic saskaņā ar šo pantu un saskaņā ar 4. un 5. pantu.

AMP paplašinājumu un izmaiņu klasificēšanu veic saskaņā ar šo pantu un saskaņā ar 6. un 7. pantu.

2.   Ja iestādēm ir jāaprēķina kvantitatīvā ietekme, ko rada jebkuri paplašinājumi vai izmaiņas pašu kapitāla prasībās, vai, attiecīgā gadījumā, riska darījumu riska svērtajās vērtībās, tad iestādes piemēro šādu metodiku:

a)

lai novērtētu kvantitatīvo ietekmi, iestādes izmanto visjaunākos pieejamos datus;

b)

ja precīza kvantitatīvās ietekmes novērtēšana nav iespējama, iestādes tās vietā veic ietekmes novērtēšanu, pamatojoties uz izlases pārbaudi vai citām drošām metodēm secinājumu izdarīšanai;

c)

izmaiņām, kurām nav tiešas kvantitatīvas ietekmes, neaprēķina kvantitatīvo ietekmi, kas attiecībā uz IRB pieeju izklāstīta 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā vai attiecībā uz AMP – 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

3.   Vienu būtisku paplašinājumu vai izmaiņu nesadala vairākās mazāk būtiskās izmaiņās vai paplašinājumos.

4.   Šaubu gadījumā iestādes paplašinājumus un izmaiņas iedala kategorijā ar vislielāko būtiskuma potenciālu.

5.   Ja kompetentās iestādes ir devušas savu atļauju būtiskam paplašinājumam vai izmaiņai, iestādes aprēķina pašu kapitāla prasības, pamatojoties uz apstiprināto paplašinājumu vai izmaiņu no datuma, kas norādīts jaunajā atļaujā, kura aizstāj iepriekšējo atļauju. Gadījumā, ja paplašinājums vai izmaiņas, attiecībā uz kuriem kompetentās iestādes devušas atļauju, nav īstenoti jaunajā atļaujā norādītajā datumā, no kompetentajām iestādēm ir jāsaņem jauna atļauja, kas jāizmanto bez nepamatotas kavēšanās.

6.   Gadījumā, ja paplašinājuma vai izmaiņu, attiecībā uz kuriem kompetentās iestādes devušas atļauju, īstenošana kavējas, iestāde informē kompetento iestādi un iesniedz tai plānu par apstiprinātā paplašinājuma vai izmaiņu savlaicīgu īstenošanu, kuru tā piemēro termiņā, par ko vienojas ar kompetento iestādi.

7.   Ja paplašinājumu vai izmaiņas klasificē kā tādus, attiecībā uz kuriem ir vajadzīga kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja, un ja (pēc paziņošanas) iestādes pieņem lēmumu neīstenot šo paplašinājumu vai izmaiņas, iestādes bez nepamatotas kavēšanās informē kompetentās iestādes par šādu lēmumu.

4. pants

IRB pieejas būtiskas izmaiņas

1.   IRB pieejas izmaiņas ir uzskatāmas par būtiskām, ja tās atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

a)

tās ietilpst jebkurās no kapitāla vērtspapīru riska darījumu reitingu sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomas izmaiņām, kā aprakstīts I pielikuma I daļas 1. iedaļā;

b)

tās ietilpst jebkurās no kapitāla vērtspapīru riska darījumu reitingu sistēmu vai iekšējo modeļu pieejas izmaiņām, kā aprakstīts I pielikuma II daļas 1. iedaļā;

c)

tās atbilst kādam no šādiem rezultātiem:

i)

samazinājums par 1,5 % kādam no šādiem elementiem:

Eiropas Savienības mātes iestādes kopējās konsolidētās riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam,

kopējās riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam, ja iestāde nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums;

ii)

samazinājums par 15 % vai vairāk no riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam, kas saistīts ar kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējās reitingu sistēmas vai iekšējās modeļu pieejas piemērošanas jomu.

2.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punkta vajadzībām un saskaņā ar 3. panta 2. punktu izmaiņas ietekmi novērtē kā attiecību, kuru aprēķina šādi:

a)

skaitītājā – atšķirība starp riska darījumu riska svērtajām vērtībām kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma risku, kas saistīts ar kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējās reitingu sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomu pirms un pēc izmaiņas Eiropas Savienības mātes iestādes konsolidētajā līmenī vai tādas iestādes līmenī, kas nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums;

b)

saucējā – kopējās riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam pirms izmaiņas Eiropas Savienības mātes iestādes konsolidētajā līmenī vai, attiecīgi, tādas iestādes līmenī, kas nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums.

Aprēķinu veic par vienu un to pašu laiku.

Novērtējot ietekmi uz riska darījumu riska svērtajām vērtībām, atsaucas tikai uz izmaiņas radīto ietekmi IRB pieejā, pieņemot, ka riska darījumu kopums saglabājas nemainīgs.

3.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punkta vajadzībām un saskaņā ar 3. panta 2. punktu izmaiņas ietekmi novērtē kā attiecību, kuru aprēķina šādi:

a)

skaitītājā – atšķirība starp riska darījumu riska svērtajām vērtībām kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma risku, kas saistīts ar kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējās reitingu sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomu pirms un pēc izmaiņas.

b)

saucējā – riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam pirms izmaiņas, kas saistīta ar kapitāla vērtspapīru riska darījumu reitingu sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomu.

Aprēķinu veic par vienu un to pašu laiku.

Novērtējot ietekmi uz riska darījumu riska svērtajām vērtībām, atsaucas tikai uz izmaiņas radīto ietekmi IRB pieejā, pieņemot, ka riska darījumu kopums saglabājas nemainīgs.

5. pants

IRB pieejas izmaiņas, kuras nav uzskatāmas par būtiskām

1.   IRB pieejas izmaiņas, kuras nav būtiskas, bet par kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 143. panta 4. punktu ir jāinformē kompetentās iestādes, paziņo šādi:

a)

izmaiņas, kas atbilst jebkuram no turpmāk minētajiem nosacījumiem, paziņo kompetentajām iestādēm vismaz divus mēnešus pirms to īstenošanas:

i)

izmaiņas, kas aprakstītas I pielikuma I daļas 2. iedaļā;

ii)

izmaiņas, kas aprakstītas I pielikuma II daļas 2. iedaļā;

iii)

izmaiņas, kuru rezultātā par vismaz 5 % samazinās riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam, kas saistīts ar kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējās reitingu sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomu.

b)

visas pārējās izmaiņas vismaz reizi gadā pēc to īstenošanas paziņo kompetentajām iestādēm.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkta vajadzībām un saskaņā ar 3. panta 2. punktu izmaiņas ietekmi novērtē kā attiecību, kuru aprēķina šādi:

a)

skaitītājā – atšķirība starp riska darījumu riska svērtajām vērtībām kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma risku, kas saistīts ar kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējās reitingu sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomu pirms un pēc izmaiņas.

b)

saucējā – riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam pirms izmaiņas, kas saistīta ar kapitāla vērtspapīru riska darījumu reitingu sistēmas vai iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomu.

Aprēķinu veic par vienu un to pašu laiku.

Novērtējot ietekmi uz riska darījumu riska svērtajām vērtībām, atsaucas tikai uz izmaiņas radīto ietekmi IRB pieejā, pieņemot, ka riska darījumu kopums saglabājas nemainīgs.

6. pants

AMP būtiski paplašinājumi un izmaiņas

1.   Paplašinājumi un izmaiņas AMP ir uzskatāmi par būtiskiem, ja tie atbilst kādam no turpmākiem nosacījumiem:

a)

tie ietilpst jebkurā no paplašinājumiem, kā aprakstīts II pielikuma I daļas 1. iedaļā;

b)

tie ietilpst jebkurās no izmaiņām, kā aprakstīts II pielikuma II daļas 1. iedaļā;

c)

tās atbilst kādam no šādiem rezultātiem:

i)

samazinājums par 10 % vai vairāk kādam no turpmāk minētajiem elementiem:

Eiropas Savienības mātes iestādes kopējās konsolidētās pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku,

kopējās pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku, ja iestāde nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums;

ii)

samazinājums par 10 % vai vairāk kādam no turpmāk minētajiem elementiem:

kopējās pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku mātes iestādes konsolidētajā līmenī, kas nav Eiropas Savienības mātes iestāde,

kopējās pašu kapitāla prasības attiecībā uz meitasuzņēmuma operacionālo risku, ja mātes iestāde nav saņēmusi atļauju AMP izmantošanai.

2.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punkta vajadzībām un saskaņā ar 3. panta 2. punktu jebkura paplašinājuma vai izmaiņu ietekmi novērtē kā attiecību, kuru aprēķina šādi:

a)

skaitītājā – atšķirība starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku, kas saistīts ar AMP modeļa piemērošanas jomu, pirms un pēc paplašinājuma vai izmaiņām Eiropas Savienības mātes iestādes konsolidētajā līmenī vai tādas iestādes līmenī, kas nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums;

b)

saucējā – kopējās pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku, kas saistīts ar AMP modeļa piemērošanas jomu, pirms paplašinājuma vai izmaiņām ES mātes iestādes konsolidētajā līmenī vai, attiecīgi, tādas iestādes līmenī, kas nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums.

Aprēķinu veic par vienu un to pašu laiku.

Novērtējot ietekmi uz pašu kapitāla prasībām, atsaucas tikai uz paplašinājuma un izmaiņu radīto ietekmi AMP, un tāpēc tiek pieņemts, ka operacionālā riska profils saglabājas nemainīgs.

3.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punkta vajadzībām un saskaņā ar 3. panta 2. punktu jebkura paplašinājuma vai izmaiņu ietekmi novērtē kā attiecību, kuru aprēķina šādi:

a)

skaitītājā – atšķirība starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku, kas saistīts ar modeļa piemērošanas jomu, pirms un pēc paplašinājuma vai izmaiņām mātes iestādes konsolidētajā līmenī, kas nav Eiropas Savienības mātes iestāde, vai tādas iestādes līmenī, ja mātes iestāde nav saņēmusi atļauju izmantot AMP;

b)

saucējā – kopējās pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku pirms paplašinājuma vai izmaiņām tādas mātes iestādes konsolidētajā līmenī, kas nav Eiropas Savienības mātes iestāde, vai, attiecīgi, meitasuzņēmuma līmenī, ja mātes iestāde nav saņēmusi atļauju izmantot AMP.

Aprēķinu veic par vienu un to pašu laiku.

Novērtējot ietekmi uz pašu kapitāla prasībām, atsaucas tikai uz paplašinājuma un izmaiņu radīto ietekmi AMP, un tāpēc tiek pieņemts, ka operacionālā riska profils saglabājas nemainīgs.

7. pants

AMP paplašinājumi un izmaiņas, kas nav uzskatāmi par būtiskiem

AMP paplašinājumus un izmaiņas, kuri nav būtiski, bet par kuriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 312. panta 3. punktu ir jāinformē kompetentās iestādes, paziņo šādi:

a)

paplašinājumus un izmaiņas, kas minēti II pielikuma I daļas 2. iedaļā un II daļas 1. iedaļā, paziņo kompetentajām iestādēm vismaz divus mēnešus pirms to īstenošanas;

b)

visus pārējos paplašinājumus un izmaiņas vismaz reizi gadā pēc to īstenošanas paziņo kompetentajām iestādēm.

8. pants

Paplašinājumu un izmaiņu dokumentācija

1.   Saistībā ar tiem IRB pieejas vai AMP paplašinājumiem un izmaiņām, kas klasificēti kā darbības, kam vajadzīgs kompetento iestāžu apstiprinājums, iestādes kopā ar pieteikumu iesniedz šādus dokumentus:

a)

paplašinājumu vai izmaiņu apraksts, to pamatojums un mērķis;

b)

īstenošanas datums;

c)

piemērošanas joma, ko ietekmē modeļa paplašinājums vai izmaiņas, kā arī apjoma rādītāji;

d)

tehniskie un procesuālie dokumenti;

e)

ziņojumi par iestādes neatkarīgu pārskatu vai validāciju;

f)

apliecinājums tam, ka kompetentās iestādes, izmantojot iestādes apstiprināšanas procedūras, ir apstiprinājušas paplašinājumu vai izmaiņas un apstiprināšanas datums;

g)

attiecīgā gadījumā – izmaiņas vai paplašinājuma kvantitatīvā ietekme uz riska darījumu riska svērtajām vērtībām vai pašu kapitāla prasībām;

h)

ziņas par iestādes pašreizējo un iepriekšējās versijas iekšējo modeļu skaitu, uz kuriem attiecas apstiprināšana.

2.   Saistībā ar tiem paplašinājumiem un izmaiņām, kas klasificēti kā darbības, par kurām jāziņo, iestādes kopā ar attiecīgu paziņojumu iesniedz dokumentus, kas minēti 1. punkta a), b), c), f) un g) apakšpunktā.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 12. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

IRB PIEEJAS IZMAIŅAS

I DAĻA

IZMAIŅAS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU RISKA DARĪJUMU REITINGU SISTĒMU VAI IEKŠĒJO MODEĻU PIEEJU PIEMĒROŠANAS JOMĀ

1. IEDAĻA

Izmaiņas, attiecībā uz kurām vajadzīgs kompetento iestāžu apstiprinājums (“būtiskas”)

1.

Reitingu sistēmas piemērošanas jomas paplašināšana uz:

a)

tāda paša veida produktu grupas vai parādnieku riska darījumiem citā uzņēmējdarbības vienībā;

b)

tās pašas produktu grupas vai parādnieku riska darījumiem, ja vien papildu veida produkts vai parādnieks neietilpst apstiprinātas reitingu sistēmas piemērošanas jomā, pamatojoties uz kritērijiem, kas minēti c) punkta i) un ii) apakšpunktā;

c)

papildu riska darījumiem, kas saistīti ar trešās puses lēmumu piešķirt aizdevumu grupai, ja vien iestāde nevar pierādīt, ka minētie papildu riska darījumi ietilpst apstiprinātas reitingu sistēmas piemērošanas jomā, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

i)

tādu datu “reprezentativitāte”, kas izmantoti, lai veidotu modeli ar mērķi iedalīt riska darījumus kategorijās vai portfeļos attiecībā uz galvenajiem iestādes papildu riska darījumu rādītājiem, ja trešā puse ir pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 174. panta c) punktu;

ii)

novērtēšanā izmantotajos datos iekļautās riska darījumu kopas “salīdzināmība”, aizdošanas standarti, kurus izmanto datu ieguvē, un citi attiecīgie rādītāji līdz ar papildu riska darījumu rādītājiem, ja trešā puse ir pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 179. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Nolūkā noteikt “reprezentativitāti” un “salīdzināmību” saskaņā ar i) un ii) apakšpunktu iestādes nodrošina izmantoto kritēriju un pasākumu pilnīgu aprakstu.

2.

Kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomas paplašināšana uz kādu no šāda veida riska darījumiem:

a)

vienkāršo riska pakāpju metode saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 155. panta 2. punktu;

b)

PD/LGD pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 155. panta 3. punktu;

c)

pagaidu daļējas izmantošanas noteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 495. pantu;

d)

tāda paša veida produkts citā uzņēmējdarbības vienībā;

e)

cita veida produkts, ja vien iestāde nevar pierādīt, ka tas ietilpst iekšējo modeļu pieejas kapitāla vērtspapīru riska darījumiem piemērošanas jomā.

2. IEDAĻA

Izmaiņas, par kurām iepriekš jāinformē kompetentās iestādes

1.

Reitingu sistēmas piemērošanas jomas vai darbības jomas samazināšana.

2.

Kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomas samazināšana.

3.

Tādas reitingu sistēmas piemērošanas jomas paplašināšana, par kuru var pierādīt, ka uz to neattiecas šā pielikuma I daļas 1. iedaļas 1. punkts.

4.

Kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējo modeļu pieejas piemērošanas jomas paplašināšana, ja uz šādu paplašināšanu neattiecas šā pielikuma I daļas 1. iedaļas 2. punkts.

II DAĻA

IZMAIŅAS REITINGU SISTĒMĀS VAI IEKŠĒJO MODEĻU PIEEJĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU RISKA DARĪJUMIEM

1. IEDAĻA

Izmaiņas, attiecībā uz kurām ir vajadzīgs kompetento iestāžu apstiprinājums (“būtiskas”)

1.

Izmaiņas metodikā, ko izmanto riska darījumu iedalīšanai riska darījumu kategorijās un reitingu sistēmās. Tās ietver:

a)

izmaiņas metodikā, ko izmanto riska darījumu iedalīšanai dažādās riska darījumu kategorijās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 147. pantu;

b)

izmaiņas metodikā, ko izmanto parādnieka vai darījuma iedalīšanai reitinga sistēmā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 169. panta 1. punktu.

2.

Šādas izmaiņas algoritmos un procedūrās, ko izmanto: parādnieku iedalīšanai parādnieku kategorijās vai portfeļos; riska darījumu iedalīšanai darījumu kategorijās vai portfeļos; vai parādnieka saistību neizpildes riska vai saistīto zaudējumu kvantitatīvai noteikšanai (“izmaiņas IRB sistēmu reitinga metodikā”):

a)

izmaiņas modeļu pieejā, lai iedalītu parādnieku kategorijās vai portfeļos un/vai riska darījumus – riska darījumu kategorijās vai portfeļos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 171. panta 1. punktu un 172. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu;

b)

izmaiņas iestādes pieejā attiecībā uz “principu: viens parādnieks – viens reitings” saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 172. panta 1. punkta e) apakšpunktu;

c)

izmaiņas pieņēmumos, kas ir pamatā reitingu sistēmas reitingiem attiecībā uz apjomu, kādā izmaiņas ekonomikas apstākļos varētu izraisīt ievērojama skaita riska darījumu, parādnieku vai darījumu neto migrāciju modeļa kategorijās vai portfeļos – pretēji tikai dažu riska darījumu, parādnieku vai darījumu migrācijai vienīgi to individuālo rādītāju dēļ, kuru apjoma un nozīmīguma līmeni definē iestādes;

d)

izmaiņas reitinga kritērijos, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 170. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā un 170. panta 4. punktā, un/vai šo kritēriju nozīmīgumā, secīgumā un hierarhijā, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

i)

tās būtiski izmaina Regulas (ES) Nr. 575/2013 170. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 3. punkta c) apakšpunktā noteikto prioritātes iedalījumu, un šāda būtiskuma apjomu un līmeni iepriekš noteikusi iestāde;

ii)

tās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 170. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktu un 170. panta 3. punkta b) apakšpunktu būtiski izmaina parādnieku, darījumu vai riska darījumu iedalījumu kategorijās vai portfeļos, un šāda būtiskuma apjomu un līmeni iepriekš noteikusi iestāde.

e)

tāda ārējā reitinga ieviešana vai atcelšana, ko izmanto kā galveno faktoru, nosakot iedalījumu pēc iekšējā reitinga saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 171. panta 2. punktu;

f)

izmaiņas pamata metodikā, atbilstīgi kurai novērtē PD un LGD, tostarp paredzamo zaudējumu maksimāli precīzāko aplēsi un korekcijas pakāpes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 180., 181. un 182. pantu, kas ietver metodiku piesardzības rezerves iegūšanai saistībā ar aplēses kļūdu paredzamo diapazonu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 179. panta 1. punkta f) apakšpunktu. LGD un korekcijas pakāpju gadījumā tas ietver arī izmaiņas metodikā, kuru izmanto ekonomikas lejupslīdes aprēķināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 182. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

g)

papildu veida nodrošinājuma iekļaušana LGD aplēsēs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta c) līdz g) apakšpunktu, ja uz to attiecas regulējums, kas atšķiras no jau apstiprinātām procedūrām.

3.

Saistību neizpildes definīcijas izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu.

4.

Izmaiņas validācijas metodikā un/vai validācijas procesos, kā rezultātā izmainās iestādes novērtējums par attiecīgo riska parametru aplēšu precizitāti un konsekvenci, reitingu procesiem vai savu reitinga sistēmu darbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 185. panta a) punktu.

5.

Kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējo modeļu pieejas izmaiņas. Tās ietver:

a)

izmaiņas riskam pakļautās vērtības modeļu pieejā, lai aplēstu riska darījumu riska svērtās vērtības kapitāla vērtspapīru riska darījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 155. panta 4. punktu;

b)

izmaiņas metodikā, atbilstīgi kurai koriģē iespējamo zaudējumu aplēses, lai iegūtu attiecīgu pietiekami reālu un/vai konservatīvu līmeni, vai izmaiņas analītiskajā metodē ar mērķi pārvērst īsāka laikposma datus ceturkšņa ekvivalentā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 186. panta a) punktu;

c)

modeļa, ar kuru aptver nozīmīgos riska rādītājus, izmaiņas, ņemot vērā specifisko riska profilu un sarežģītību, tostarp iestādes kapitāla vērtspapīru portfeļa nelineāro raksturu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 186. panta b) un c) punktu;

d)

izmaiņas pamata metodikā, atbilstīgi kurai atsevišķas pozīcijas pieskaņo starpniekpozīcijām, tirgus indeksiem vai riska faktoriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 186. panta d) punktu.

2. IEDAĻA

Izmaiņas, par kurām ex ante jāinformē kompetentās iestādes

1.

Izmaiņas attiecībā uz nopirktajiem debitoru parādiem piemērotā procedūrā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 153. panta 6. un 7. punktu un 154. panta 5. punktu.

2.

Šādas izmaiņas IRB sistēmu reitinga metodikā:

a)

izmaiņas iekšējās procedūrās un kritērijos, lai piešķirtu riska pakāpes specializētiem kreditēšanas riska darījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 153. panta 5. punktu un 170. panta 2. punktu;

b)

izmaiņas, kas rodas, izmantojot atsevišķu parādnieku vai riska darījumu riska parametru tiešas aplēses attiecībā uz diskrētu reitingu skalu vai otrādi – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 169. panta 3. punktu, ja vien šīs izmaiņas jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai;

c)

izmaiņas reitingu skalā saistībā ar reitinga kategoriju skaitu un struktūru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 170. panta 1. punktu, ja vien tās jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 2. iedaļai;

d)

izmaiņas reitingu kritērijos un/vai to nozīmīgumā vai hierarhijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 170. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktu un 170. panta 4. punktu, ja vien tās jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai;

e)

izmaiņas kategoriju vai portfeļa definīcijās vai kritērijos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 171. panta 1. punktu un 172. pantu, ja vien tās jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai;

f)

izmaiņas informācijā, ko izmanto parādnieku iedalīšanai kategorijās vai portfeļos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 171. panta 2. punktu, vai jaunas vai papildu informācijas iekļaušana modelī parametru noteikšanai atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 179. panta 1. punkta d) apakšpunktam;

g)

izmaiņas atkāpju izmantošanas noteikumos un procesos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 172. panta 3. punktu, ja vien šīs izmaiņas jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai;

h)

izmaiņas metodikā, atbilstīgi kurai novērtē PD un LGD, tostarp paredzamo zaudējumu maksimāli precīzāko aplēsi un korekcijas pakāpes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 180., 181. un 182. pantu, kas ietver metodiku piesardzības rezerves iegūšanai saistībā ar aplēses kļūdu paredzamo diapazonu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 179. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien šīs izmaiņas jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai. LGD un korekcijas pakāpju gadījumā tas ietver arī izmaiņas metodikā, atbilstīgi kurai aprēķina ekonomikas lejupslīdi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 182. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

i)

izmaiņas attiecībā uz veidu un apjomu, kādā LGD aplēsēs ņem vērā nosacījumu garantijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 183. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

j)

papildu nodrošinājuma veidu iekļaušana LGD aplēsēs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. panta 1. punkta c) līdz g) apakšpunktu, ja vien tas jau nav klasificēts kā būtisks atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai;

k)

ja iestāde attiecina tās iekšējās kategorijas uz skalu, ko izmanto ĀKNI, un tad ārējās organizācijas kategoriju saistību neizpildes rādītāju saista ar iestādes kategorijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 180. panta 1. punkta f) apakšpunktu, – šajā nolūkā izmantotās attiecināšanas izmaiņas, ja vien tās jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai.

3.

Izmaiņas validācijas metodikā un/vai procesā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 185. pantu un 188. pantu, ja vien tās jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai.

4.

Procesu izmaiņas. Tās ietver:

a)

izmaiņas kredītriska kontroles struktūrvienībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 190. pantu attiecībā uz tās stāvokli organizācijā un tās atbildību;

b)

izmaiņas validācijas struktūrvienībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 190. panta 1. un 2. punktu attiecībā uz tās stāvokli organizācijā un tās atbildību;

c)

izmaiņas organizatoriskajā vai kontroles vidē vai galvenajos procesos, kas būtiski ietekmē reitingu sistēmu.

5.

Datu izmaiņas. Tās ietver:

a)

ja iestāde uzsāk vai pārtrauc tādu datu izmantošanu, kas ir savākti kopā ar citām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 179. panta 2. punktu;

b)

tādu datu avotu izmaiņas, ko izmanto procesā, kurā riska darījumus iedala kategorijās vai portfeļos, vai parametru aplēsēs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 176. panta 5. punkta a) apakšpunktu un 175. panta 4. punkta a) apakšpunktu;

c)

izmaiņas tādu laika rindu ilgumā un struktūrā, kuras izmanto parametru aplēsēs saskaņā ar 179. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tādējādi pārsniedzot ikgadējo jaunāko novērojumu iekļaušanu, ja vien šīs izmaiņas jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai.

6.

Izmaiņas modeļu izmantošanā, ja iestāde sāk iekšējās darbības mērķiem izmantot riska parametru aplēses, kas nav regulatīvam mērķim izmantotās aplēses, un ja tā nav noticis iepriekš – saskaņā ar prasībām, kas iekļautas Regulas (ES) Nr. 575/2013 179. panta 1. punktā.

7.

Kapitāla vērtspapīru riska darījumu iekšējo modeļu pieejas izmaiņas. Tās ietver:

a)

izmaiņas datos, kurus izmanto, lai atspoguļotu ieņēmumu sadalījumu attiecībā uz kapitāla vērtspapīru riska darījumiem atbilstīgi iekšējo modeļu pieejai – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 186. panta a) punktu;

b)

izmaiņas organizatoriskajā vai kontroles vidē vai galvenajos procesos, kas būtiski ietekmē iekšējo modeļu pieeju kapitāla vērtspapīru riska darījumiem.


II PIELIKUMS

AMP PAPLAŠINĀJUMI UN IZMAIŅAS

I DAĻA

1. IEDAĻA

Paplašinājumi, attiecībā uz kuriem ir vajadzīgs kompetento iestāžu apstiprinājums (“būtiski”)

1.

Pasākumu pirmreizēja ieviešana, lai nodrošinātu paredzamos zaudējumus ar iestādes iekšējās darbības praksēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

2.

Tādu operacionālā riska samazinājuma paņēmienu pirmreizēja ieviešana, kā, piemēram, apdrošināšana vai citi riska pārvešanas mehānismi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 323. panta 1. punktu.

3.

Operacionālā riska zaudējumu korelācijas pirmreizēja atzīšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

4.

Tādas metodikas pirmreizēja ieviešana, atbilstīgi kurai operacionālā riska kapitālu iedala starp dažādām grupas sabiedrībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

5.

AMP ieviešana tajās iestādes vai iestāžu grupas daļās, uz kurām vēl neattiecas apstiprinājums vai apstiprināts ieviešanas plāns saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 314. panta 1. punktu, ja šīs citas daļas veido vairāk nekā 5 % no ES mātes iestādes konsolidētajā līmenī vai no iestādes, kas nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums.

Iepriekš minēto aprēķinu veic iepriekšējā saimnieciskā gada beigās, izmantojot attiecīgā rādītāja summu, kas piešķirts jomās, kurās ieviesīs AMP, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 316. pantā.

2. IEDAĻA

Paplašinājumi, par kuriem ex ante jāinformē kompetentās iestādes

AMP ieviešana tajās iestādes vai iestāžu grupas daļās, uz kurām vēl neattiecas apstiprinājums vai apstiprināts ieviešanas plāns saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 314. panta 1. punktu, ja šīs citas daļas attiecībā uz ES mātes iestādi konsolidētajā līmenī vai iestādi, kas nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums, atbilst šādā divām procentuālām vērtībām:

a)

vairāk par 1 %;

b)

mazāk par 5 % vai 5 % apmērā.

Iepriekš minēto aprēķinu veic iepriekšējā saimnieciskā gada beigās, izmantojot attiecīgā rādītāja summu, kas piešķirts jomās, kurās ieviesīs AMP, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 316. pantā.

II DAĻA

AMP IZMAIŅAS

1. IEDAĻA

Izmaiņas, attiecībā uz kurām ir vajadzīgs kompetento iestāžu apstiprinājums (“būtiskas”)

1.

Neatkarīgas riska pārvaldības struktūras operacionālajam riskam organizatoriskās un operacionālās struktūras izmaiņas (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 321. pantu), kas samazina operacionālā riska pārvaldības struktūras spēju pārraudzīt un vadīt operacionālo struktūru lēmumu pieņemšanas procesu un atbalstīt to kontrolētās struktūrvienības.

2.

Izmaiņas operacionālā riska mērīšanas sistēmā, ja tās atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

a)

tās izmaina mērīšanas sistēmas struktūru attiecībā uz tādu četru datu elementu kombināciju, kas ir dati par iekšējiem un ārējiem zaudējumiem, scenāriju analīzi, uzņēmējdarbības vidi un iekšējās kontroles faktoriem – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

b)

tās izmaina tādas metodikas loģiku un rādītājus, kuru izmanto, lai iedalītu operacionālā riska kapitālu starp dažādām grupas sabiedrībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

3.

Izmaiņas procedūrās attiecībā uz iekšējiem un ārējiem datiem, scenāriju analīzi, uzņēmējdarbības vidi un iekšējās kontroles faktoriem, ja tās:

a)

samazina kontroles līmeni attiecībā uz apkopoto operacionālā riska datu pilnīgumu un kvalitāti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 3. un 4. punktu;

b)

izmaina ārējo datu avotus, ko izmanto mērīšanas sistēmā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 4. un 5. punktu, ja vien šie dati nav salīdzināmi un reprezentatīvi operacionālā riska profila vajadzībām.

4.

Izmaiņas vispārējā metodē, atbilstīgi kurai apdrošināšanas līgumus un/vai citus riska pārvešanas mehānismus atzīst AMP kapitāla prasību aprēķinā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 323. panta 1. punktu.

5.

Operacionālā riska daļas, kam piemēro AMP, samazināšana iestādē vai iestāžu grupā, kas izmanto AMP saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 314. panta 2. un 3. punktu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

jomas, kurās neturpinās izmantot AMP, veido vairāk kā 5 % no kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku ES mātes iestādē konsolidētajā līmenī vai iestādē, kas nav ne mātes iestāde, ne meitasuzņēmums;

b)

jomu, uz kurām attiecas AMP, samazinājuma rezultātā AMP tiks izmantota tajā iestādes daļā, kas atbilst zemākai procentuālai daļai, nekā to pieprasa kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 314. panta 3. punktu.

Šo aprēķinu veic, kad iestāde lūdz atļauju veikt izmaiņas un tā pamatā ir kapitāla prasības, kas aprēķinātas iepriekšējā saimnieciskā gada beigās.

2. IEDAĻA

Izmaiņas, par kurām ex ante jāinformē kompetentās iestādes

1.

Izmaiņas veidā, kādā operacionālā riska mērīšanas sistēmu sāk izmantot ikdienas pārvaldības procesā, izmantojot operacionālā riska procesus un politiku saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 321. panta a) un c) punktu, ja šīm izmaiņām ir kāda no šādām pazīmēm:

a)

tās izmaina apjomu, kādā operacionālā riska mērīšanas sistēma nodrošina būtisku informāciju iestādes riska pārvaldībā un saistītajos lēmumu pieņemšanas procesos, tostarp jaunu produktu, sistēmu un procesu apstiprināšanā un operacionālā riska pieļaujamā līmeņa definēšanā;

b)

tās samazina piemērošanas jomu, saņēmēju grupas un tādas pārskatu sniegšanas sistēmas biežumu, ko izmanto, lai informētu iestādes visas attiecīgās daļas par operacionālā riska mērīšanas sistēmas rezultātiem un lēmumiem, kas pieņemti, reaģējot uz būtiska operacionālā riska notikumiem.

2.

Neatkarīgas riska pārvaldības struktūras operacionālajam riskam organizatoriskās un operacionālās struktūras izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 321. panta b) punktu, ja tās atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

a)

tās samazina operacionālā riska pārvaldības struktūras vai tās vadītāja hierarhisko līmeni;

b)

to rezultātā būtiski samazinās operacionālā riska pārvaldības struktūras pienākumi un atbildība;

c)

tās paplašina operacionālā riska pārvaldības struktūras pienākumus un atbildību, ja vien nepastāv interešu konflikts un operacionālā riska pārvaldības struktūrai netiek nodrošināti attiecīgi papildu resursi;

d)

to rezultātā par vairāk nekā 10 % samazinās iestādei vai grupai pieejamie budžeta resursi un personāls, kopš saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 312. panta 2. punktu tika piešķirta pēdējā atļauja, ja vien iestādes vai grupas līmenī pieejamie budžeta resursi un personāls nav samazināti, ievērojot tādu pašu attiecību.

3.

Izmaiņas Regulas (ES) Nr. 575/2013 321. panta e) un f) punktā paredzētajos validācijas procesos un iekšējā pārskatā, ja tās izmaina loģiku un metodikas, ko izmanto, lai iekšēji validētu un pārskatītu AMP sistēmu.

4.

Operacionālā riska kapitāla prasību aprēķina izmaiņas, kas izmaina kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

a)

operacionālā riska kapitāla prasību aprēķināšanā izmantotā datu kopuma struktūra un iezīmes (“aprēķina datu kopums”), ietverot jebkuru no turpmāk minētā:

i)

bruto zaudējumu summas definīcija, kas izmantojama aprēķina datu kopumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 3. punkta d) apakšpunktu;

ii)

zaudējumu notikumu atsauces datums, kas izmantojams aprēķina datu kopumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

iii)

datu par zaudējumiem laika rindu ilguma noteikšanas metode, kas izmantojama aprēķina datu kopumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

iv)

kritēriji tādiem grupas zaudējumiem, kurus izraisījis kopējs operacionālā riska notikums vai saistītie notikumi laika gaitā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 3. punkta b) un e) apakšpunktu;

v)

riska kategoriju vai tām līdzvērtīga iedalījuma skaits vai veids, pamatojoties uz ko aprēķina operacionālā riska kapitāla prasības;

vi)

metode, lai noteiktu zaudējumu līmeņa slieksni, kuru pārsniedzot modeli var pielāgot datiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

vii)

attiecīgā gadījumā – metode, lai noteiktu slieksni, ar kuru nošķir datu galveno daļu no pārējiem datiem, kad tos pielāgo, izmantojot dažādas metodes – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

viii)

procesi un kritēriji, lai novērtētu datu būtiskumu, mērogotu vai veiktu citas korekcijas operacionālā riska datos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 3. punkta f) apakšpunktu;

ix)

izmaiņas ārējos datu avotos, kas izmantojami mērīšanas sistēmā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 4. un 5. punktu, ja vien tās jau nav klasificētas kā būtiskas izmaiņas atbilstīgi šā pielikuma II daļas 1. iedaļai.

b)

kritēriji, lai atlasītu, atjauninātu un pārskatītu izmantoto sadalījumu un metodes parametru novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

c)

kritēriji un procedūras, lai noteiktu kopējo zaudējumu sadali un aprēķinātu attiecināmu operacionālā riska pasākumu regulatīvās uzticības līmenī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

d)

metodika paredzamo zaudējumu noteikšanai un to nodrošināšana ar iekšējās darbības praksēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

e)

metodika par to, kā atzīst operacionālā riska zaudējumu korelācijas attiecībā pret atsevišķām operacionālā riska aplēsēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

5.

Izmaiņas standartos attiecībā uz iekšējiem datiem, scenāriju analīzi, uzņēmējdarbības vidi un iekšējās kontroles faktoriem, ja tās:

a)

izmaina iekšējos procesus un kritērijus attiecībā uz iekšējo zaudējumu datu apkopošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 3. punktu:

i)

iekšējo zaudējumu datu apkopošanas sliekšņa palielināšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

ii)

metodes vai kritēriji darbību vai riska darījumu izslēgšanai no iekšējo zaudējumu datu vākšanas tvēruma saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

b)

iekšējo procesu un kritēriju izmaiņas attiecībā uz vienu no šādiem elementiem:

i)

izpildes scenārija analīze saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 5. punktu;

ii)

uzņēmējdarbības vides un iekšējo kontroles faktoru noteikšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 322. panta 6. punktu.

6.

Izmaiņas ar apdrošināšanu saistītos standartos un citos riska pārvešanas mehānismos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 323. pantu, ja tās atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

a)

tās būtiski izmaina nodrošinātā seguma līmeni;

b)

tās izmaina procesus un kritērijus, ko izmanto, lai aprēķinātu apdrošināšanas atzīšanas summas diskontus, kas ieviesti ar mērķi atspoguļot maksājumu nenoteiktību, seguma nesakritības un polises atlikušo termiņu un anulēšanas termiņus, ja tie mazāki par vienu gadu – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 323. panta 4. punktu.

7.

Būtiskas izmaiņas IT sistēmās, kuras izmanto, lai apstrādātu AMP, tostarp datu apkopošanu un administrēšanu, pārskatu sniegšanas procedūras un operacionālā riska mērīšanas sistēmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 312. panta 2. punktu un vispārējiem riska pārvaldības standartiem, kas noteikti Direktīvas 2013/36/ES 74. pantā un kas samazina datu vai IT sistēmu integritāti un pieejamību.