14.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/177


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 421/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienota un globāla tirgus mehānisma piemērošanu starptautiskās aviācijas emisijām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 129, 2014. gada 30. aprīlis )

3. lappusē 1. panta 1. punktā jaunā 28.a panta 2. punkta trešajā daļā:

tekstu:

“(..) līdz 2014. gada 1. augustam (..)”

lasīt šādi:

“(..) līdz 2014. gada 1. septembra (..)”.