24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 404/2014

(2014. gada 17. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (1) un jo īpaši tās 8. panta 9. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 692/2008 (2) XII pielikumā izklāstīta jauna metode, ar kuru nosaka CO2 emisijas no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kam tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā (turpmāk “vairākposmu procesā apstiprināti transportlīdzekļi”), un šo transportlīdzekļu degvielas patēriņu. Šo jauno metodi piemēro no 2014. gada 1. janvāra, bet brīvprātīgi to var piemērot jau no 2013. gada 1. janvāra.

(2)

Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma B daļas 7. punktā noteikts, ka vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās CO2 emisijas attiecina uz bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Lai to izdarītu, jānodrošina, ka vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli monitoringa procesā var atpazīt un ka var identificēt bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Tāpat ir vajadzīgi atsevišķi ar bāzes transportlīdzekli saistīti dati, kurus nosaka atbilstīgi metodoloģijai, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumā.

(3)

Bāzes transportlīdzekļa ražotājiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktu ir tiesības pārbaudīt datus, kas saistīti ar vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekli un kas izmantoti par pamatu ražotāja īpatnējo CO2 emisiju mērķu aprēķinam. Tāpēc ir lietderīgi sniegt attiecīgos datu parametrus, lai nodrošinātu, ka šādu pārbaudi var veikt efektīvi.

(4)

Metodoloģiju, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumā, piemēro attiecībā uz nepabeigtiem un vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem. Savukārt, ja pabeigtu transportlīdzekli pirms pirmās reģistrācijas vēl pārveido, būtu jāprecizē, ka īpatnējo emisiju mērķu aprēķina vajadzībām būtu jāmonitorē un jāņem vērā transportlīdzekļa pašmasa un CO2 emisijas no pabeigtā transportlīdzekļa, ko izmanto par bāzes transportlīdzekli.

(5)

Lai nodrošinātu, ka vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu CO2 emisijas var pienācīgi un efektīvi monitorēt un pārbaudīt, ir vēl sīkāk jāprecizē, kādi dati būtu jāsniedz.

(6)

Transportlīdzekli identificē transportlīdzekļa identifikācijas numurs (turpmāk “VIN”), t. i., burtciparu kods, ko ražotājs [izgatavotājs] piešķir transportlīdzeklim saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 19/2011 (3). Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (4) XVII pielikuma 4. iedaļa paredz pamatnoteikumu, ka bāzes transportlīdzekļa identifikācijas numurs jāsaglabā visos tipa apstiprināšanas procesa turpmākajos posmos, lai nodrošinātu procesa izsekojamību. Līdz ar to, izmantojot VIN, būtu jāvar vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli sasaistīt ar bāzes transportlīdzekli un tādējādi noteikt bāzes transportlīdzekļa ražotāju, kurš ir atbildīgs par CO2 emisijām. Turklāt VIN vajadzētu sniegt bāzes transportlīdzekļa ražotājam iespēju pārbaudīt atbilstošos datus, kas saistīti ar bāzes transportlīdzekli. Tā kā nepastāv citi parametri, kas varētu nodrošināt šāda veida sasaisti, ir lietderīgi prasīt, lai dalībvalstis uzraudzītu un Komisijai ziņotu pirmo reizi reģistrētu N1 kategorijas transportlīdzekļu VIN, izmantojot Eiropas Vides aģentūras (EVA) datu vākšanas sistēmu.

(7)

Lai aprēķinātu īpatnējo emisiju mērķi attiecībā uz vairākposmu procesā apstiprinātiem transportlīdzekļiem, ir nepieciešams saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma B daļas 7. punktu ņemt vērā iepriekš noteikto papildmasu, ko nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma 5.3. punktu. Tādēļ būs jāuzrauga un jāziņo bāzes transportlīdzekļa pašmasa un tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa, ar ko varētu noteikt iepriekš noteikto papildmasu, vai jāuzrauga un jāziņo pati iepriekš noteiktā papildmasa. Turklāt, lai noteiktu, vai uz vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekli attiecas Regula (ES) Nr. 510/2011, ir jāpārbauda, vai vairākos posmos pabeigtā transportlīdzekļa standartmasa nepārsniedz ierobežojumus, kas norādīti minētās regulas 2. panta 1. punktā.

(8)

Ja dalībvalsts jauno vieglo kravas automobiļu datu reģistrēšanas sistēmas uzbūve ir tāda, ka dalībvalsts nespēj sniegt visus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu prasītos parametrus, tad šos parametrus var sniegt attiecīgie ražotāji paziņojumā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktā.

(9)

Šā paša iemesla dēļ ražotāji saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 (5) var Komisijai un EVA iesniegt VIN, ko tie piešķīruši transportlīdzekļiem, kuri pārdoti iepriekšējā kalendārajā gadā vai par kuriem minētajā gadā izdota garantija.

(10)

Pēc transportlīdzekļa reģistrācijas tā dalībai ceļu satiksmē VIN var sasaistīt ar datu kopām, kas ļauj identificēt transportlīdzekļa īpašnieku. VIN pats par sevi tomēr nav personas datu nesējs, un, lai apstrādātu datus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 510/2011, nav nepieciešams piekļūt saistītajiem personas datiem vai tos apstrādāt. Tāpēc VIN uzraudzību un ziņošanu neuzskata par personas datu apstrādi, uz ko attiektos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (6) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (7). Tomēr tiek atzīts, ka VIN var uzskatīt par sensitīviem datiem, inter alia attiecībā uz transportlīdzekļa pretaizdzīšanu, tāpēc jānodrošina, lai Komisijai un EVA paziņotie VIN netiktu publiskoti.

(11)

Komisijai ar EVA atbalstu, pārbaudot dalībvalstu ziņoto VIN un ražotāju sniegto VIN sakritību, būtu jāidentificē attiecīgie ražotāji un transportlīdzekļi un jāsagatavo provizoriska datu kopa saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 293/2012 10.b pantu.

(12)

Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) Nr. 510/2011 monitoringa prasības pilnībā atbilst vieglajiem automobiļiem piemērojamām monitoringa prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 443/2009 (8), ir lietderīgi pielāgot Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumā noteiktās prasības par monitoringa datu kopsavilkumu sniegšanu un metodiku jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 monitoringa informācijas noteikšanai.

(13)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 8, 12.1.2011., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 3. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 par jaunu vieglo kravas automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 (OV L 98, 4.4.2012., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A daļu groza šādi:

a)

daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Detalizēti dati

1.1.   Pabeigti transportlīdzekļi, kas reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi

Attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem ar EK tipa apstiprinājumu, kas reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi, dalībvalstis par katru kalendāro gadu reģistrē šādus detalizētus datus par katru jaunu vieglo kravas automobili, kas pirmoreiz tiek reģistrēts attiecīgās dalībvalsts teritorijā:

a)

ražotājs;

b)

tipa apstiprinājuma numurs ar paplašinājumu;

c)

tips, variants un versija;

d)

marka;

e)

apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija;

f)

reģistrētā transportlīdzekļa kategorija;

g)

īpatnējās CO2 emisijas;

h)

pašmasa;

i)

tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa;

j)

balstvirsma: garenbāze, vadāmās ass šķērsbāze un pārējo asu šķērsbāze;

k)

degvielas tips un degvielas režīms;

l)

dzinēja darba tilpums;

m)

elektroenerģijas patēriņš;

n)

inovatīvās tehnoloģijas vai inovatīvo tehnoloģiju grupas kods un CO2 emisiju samazinājums šīs tehnoloģijas iespaidā;

o)

transportlīdzekļa identifikācijas numurs.

Datus sniedz formātā, kas noteikts C daļas 2. iedaļā.

1.2.   Transportlīdzekļi, kas apstiprināti vairākposmu procesā un reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi

Attiecībā uz vairākposmu procesā apstiprinātiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi, dalībvalstis par katru kalendāro gadu reģistrē šādus detalizētus datus:

a)

par bāzes (nepabeigtu) transportlīdzekli – datus, kas minēti 1.1. apakšpunkta a), b), c), d), e), g), h), i), n) un o) punktā, vai – h) un i) punktā norādīto datu vietā – iepriekš noteikto papildmasu, kas norādīta kā daļa no tipa apstiprinājuma informācijas, kura noteikta Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.17.2. punktā;

b)

par bāzes (pabeigtu) transportlīdzekli – datus, kas minēti 1.1. apakšpunkta a), b), c), d), e), g), h), i), n) un o) punktā;

c)

par vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli – datus, kas minēti 1.1. apakšpunkta a), f), g), h), j), k), l), m) un o) punktā.

Ja kādus šā apakšpunkta a) un b) punktā minētos datus par bāzes transportlīdzekli nevar sniegt, tad dalībvalsts to vietā sniedz datus par vairākos posmos pabeigto transportlīdzekli.

Datus par vairākos posmos pabeigtiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem sniedz formātā, kas noteikts C daļas 2. iedaļā.

Transportlīdzekļa identifikācijas numuru, kas minēts 1.1. apakšpunkta o) punktā, nedrīkst publiskot.”;

b)

daļas 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Dalībvalstis par katru kalendāro gadu nosaka:

a)

avotus, ko izmanto, lai savāktu 1. punktā minētos detalizētos datus;

b)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, uz kuriem attiecas EK tipa apstiprinājums;

c)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, uz kuriem attiecas vairākposmu tipa apstiprinājums, ja šāda informācija ir pieejama;

d)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, kuriem piešķirts individuāls apstiprinājums;

e)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, kuriem piešķirts valsts tipa apstiprinājums mazām sērijām.”;

2)

pielikuma B daļu groza šādi:

a)

ievaddaļu un 1. punktu groza šādi:

“B.   Metodika jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 monitoringa informācijas noteikšanai

Monitoringa informāciju, kas dalībvalstīm jānosaka atbilstīgi šā pielikuma A daļas 1. un 3. punktam, nosaka saskaņā ar šajā daļā norādīto metodiku.

1.   Reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu skaits

Dalībvalstis nosaka savā teritorijā reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu skaitu attiecīgajā monitoringa gadā, atsevišķi norādot transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas EK tipa apstiprinājums, individuāli apstiprinājumi un valsts tipa apstiprinājumi mazām sērijām, un, ja šāda informācija ir pieejama, vairākposmu procesā apstiprināto transportlīdzekļu skaitu.”;

b)

daļas 4. punktu svītro;

c)

daļas 7. punktam pievieno šādu daļu:

“Lai gan šā pielikuma C daļas vajadzībām nosaka iepriekš noteikto papildmasu, ja šo masas vērtību nevar noteikt, 8. panta 4. punktā minētā īpatnējo emisiju mērķa provizoriskajam aprēķinam var izmantot vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa pašmasu.

Ja bāzes transportlīdzeklis ir pabeigts transportlīdzeklis, īpatnējo emisiju mērķa aprēķinam izmanto minētā transportlīdzekļa pašmasu. Savukārt, ja šo masas vērtību nevar noteikt, īpatnējo emisiju mērķa aprēķinam var izmantot vairākos posmos pabeigtā transportlīdzekļa pašmasu.”;

3)

pielikuma C daļu aizstāj ar šādu:

“C.   Datu nosūtīšanas formāts

Dalībvalstis par katru gadu ziņo A daļas 1. un 3. punktā norādīto informāciju šādā formātā:

1. iedaļa. Monitoringa datu kopsavilkums

Dalībvalsts (1)

 

Gads

 

Datu avots

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, uz kuriem attiecas EK tipa apstiprinājums

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, kuriem piešķirts individuāls apstiprinājums

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, kuriem piešķirts valsts tipa apstiprinājums mazām sērijām

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, uz kuriem attiecas vairākposmu tipa apstiprinājums (ja šāda informācija ir pieejama)

 


2. iedaļa. Detalizēti monitoringa dati – viena transportlīdzekļa ieraksts

Atsauce uz A daļas 1.1. apakšpunktu

Detalizēti dati par katru reģistrēto transportlīdzekli (2)

a)

Ražotājs, ES standarta nosaukums (3)

Ražotājs, OEM deklarācijā norādītais nosaukums

PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS/BĀZES TRANSPORTLĪDZEKLIS (4)

Ražotājs, OEM deklarācijā norādītais nosaukums

VAIRĀKOS POSMOS PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS (4)

Ražotāja nosaukums dalībvalsts reģistrā (3)

b)

Tipa apstiprinājuma numurs un tā paplašinājums

c)

Tips

Variants

Versija

d)

Marka

e)

Apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija

f)

Reģistrētā transportlīdzekļa kategorija

g)

Īpatnējās CO2 emisijas

h)

Pašmasa

BĀZES TRANSPORTLĪDZEKLIS

Pašmasa

VAIRĀKOS POSMOS PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS/PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS

i) (5)

Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa

j)

Garenbāze

Vadāmās ass (1. ass) šķērsbāze

Pārējo asu (2. ass) šķērsbāze

k)

Degvielas tips

Degvielas režīms

l)

Dzinēja darba tilpums (cm3)

m)

Elektroenerģijas patēriņš (Wh/km)

n)

Inovatīvās tehnoloģijas vai inovatīvo tehnoloģiju grupas kods

Emisiju samazinājums inovatīvās(-o) tehnoloģijas(-u) iespaidā

o)

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Direktīvas 2007/46/EK (6) I pielikuma 2.17.2. punkts

Iepriekš noteiktā papildmasa (attiecīgā gadījumā vairākposmu procesā apstiprinātiem transportlīdzekļiem)


(1)  ISO 3166 divu burtu kodi, izņemot Grieķiju un Apvienoto Karalisti, kuru kodi ir attiecīgi “EL” un “UK”.

(2)  Ja vairākposmu procesā apstiprināta transportlīdzekļa gadījumā nevar sniegt datus par bāzes transportlīdzekli, dalībvalsts sniedz vismaz šajā formātā sagatavotus datus par vairākos posmos pabeigto transportlīdzekli. Ja nevar sniegt transportlīdzekļa identifikācijas numuru, jāsniedz visi detalizētie dati par pabeigto transportlīdzekli, vairākos posmos pabeigto transportlīdzekli, kā arī bāzes transportlīdzekli saskaņā ar šā pielikuma A daļas 1.2. apakšpunkta a), b) un c) punktu.

(3)  Attiecībā uz valsts tipa apstiprinājumiem mazām sērijām (NSS) vai individuālajiem apstiprinājumiem (IVA) ražotāja nosaukumu norāda slejā “Ražotāja nosaukums dalībvalsts reģistrā”, savukārt slejā “Ražotājs, ES standarta nosaukums” norāda “AA-NSS” vai “AA-IVA” atkarībā no konkrētā gadījuma.

(4)  Vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu gadījumā norāda (nepabeigtā/pabeigtā) bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Ja informācija par bāzes transportlīdzekļa ražotāju nav pieejama, norāda tikai vairākos posmos pabeigtā transportlīdzekļa ražotāju.

(5)  Vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu gadījumā norāda bāzes transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu.

(6)  Vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu gadījumā pašmasu un bāzes transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu var aizstāt ar iepriekš noteikto papildmasu, kas norādīta tipa apstiprinājuma informācijā saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.17.2. punktu.”