12.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 109/9


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 371/2014

(2014. gada 10. aprīlis),

ar ko īsteno Regulas (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pretkonkrētām personām, vienībām un struktūrāmsaistībā ar situāciju Irānā, 12. panta 1. punktu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 359/2011 (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Regulu (ES) Nr. 359/2011.

(2)

Pamatojoties uz Padomes Lēmuma 2011/235/KĀDP (2) pārskatīšanu, Padome ir nolēmusi, ka minētie ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2015. gada 13. aprīlim.

(3)

Turklāt saskaņā ar Lēmumu 2014/205/KĀDP (3) būtu jāatjaunina ieraksti, kas attiecas uz konkrētām Padomes Regulas (ES) Nr. 359/2011 I pielikumā minētām personām.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 359/2011 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 359/2011 I pielikumu groza tā, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. aprīlī

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV L 100, 14.4.2011., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (OV L 100, 14.4.2011., 51. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/205/KĀDP (2014. gada 10. aprīlis), ar ko groza Padomes Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25 lappusi).


PIELIKUMS

Ar šādiem personu ierakstiem sarakstā aizstāj personu ierakstus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 359/2011 I pielikumā:

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Teherānas katastrofu seku mazināšanas organizācijas (Tehran Disaster Mitigation Organization (TDMO)) vadītājs. Bijušais Teherānas policijas vadītājs (līdz 2010. gada janvārim).

Azizollah Rajabzadeh kā Teherānas teritorijas tiesībsargājošo spēku komandieris ir augstākā amatpersona, kāda apsūdzēta par varmācību Kahrizak ieslodzījuma centrā.

 

2.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna) – Dzimšanas datums: 1945. gads

Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis un arī Augstākā vadoņa pārstāvis Markazi (“centra”) provincē. Bijušais Irānas ģenerālprokurors – līdz 2009. gada septembrim (Khatami prezidentūras laikā bijušais izlūkošanas ministrs).

Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja sarīkot paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem un pārraudzīja tās – apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un advokāts. Viņš ir atbildīgs arī par varmācību Kahrizak.

 

3.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna) – Dzimšanas datums: 1967. gads

Bijušais Irānas kontrabandas apkarošanas spēku priekšnieks, bijušais Teherānas ģenerālprokurors – līdz 2009. gada augustam.

Kā Teherānas ģenerālprokurors viņš izdeva virspavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai. Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktas izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nogalināšanā, kurus aizturēja pēc viņa pēc vēlēšanām izdotās pavēles.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Organizācijas “Organization for the Preservation of Morality” vadītājs. Bijušais Teherānas apelācijas tiesas tiesnesis, 36. nodaļa.

Viņš apstiprināja protestētāju ilgtermiņa ieslodzījuma un nāvessoda orderus.

 

5.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Ilam provinces vadītājs. Bijušais politiskais direktors Iekšlietu ministrijā.

Kā Likuma par politisko partiju un grupu darbību 10. pantā paredzētās komitejas vadītājs viņš ir atbildīgs par demonstrāciju un cita veida publisku pasākumu atļaušanu un politisko partiju reģistrāciju.

2010. gadā viņš apturēja darbību divām ar Mousavi saistītām reformatoriskām politiskajām partijām: Islāma Irānas līdzdalības frontei un Islāma revolūcijas modžahedu organizācijai.

Kopš 2009. gada viņš ir pastāvīgi un konsekventi atteicis atļaut jebkādas nevalstiskās pulcēšanās, tādējādi liedzot konstitucionālās tiesības paust protestu un izraisot daudzas miermīlīgu demonstrantu aizturēšanas, kas ir pretrunā tiesībām uz pulcēšanās brīvību.

2009. gadā viņš arī opozīcijai nedeva atļauju rīkot sēru ceremoniju, lai pieminētu cilvēkus, kas tika nogalināti protestos saistībā ar prezidenta vēlēšanām.

10.10.2011.

6.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (pazīstams arī kā:FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Dzimšanas vieta: Mashad

Dzimšanas datums: 3.2.1951.

Kā Irānas bruņoto spēku Štāba priekšnieks viņš ir augstākais militārais komandieris, kas ir atbildīgs par visu militāro vienību un politisko nostādņu vadību, ieskaitot Islāma revolucionāro gvardi (IRGC) un policiju. Viņam pakļautie spēki veica miermīlīgu protestētāju brutālu apspiešanu, kā arī masveida aizturēšanu.

Viņš ir arī Augstākās nacionālās drošības padomes (SNSC) un Konsultatīvās padomes (Expediency Council) loceklis.

10.10.2011.

7.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Kopš 2011. gada viņš ir Yazd provinces parlamenta deputāts. Bijušais studentu Basij spēku komandieris.

Pildot savus studentu Basij spēku komandiera pienākumus, viņš aktīvi piedalījās protestu apspiešanā skolās un universitātēs, kā arī aktīvistu un žurnālistu nelikumīgā aizturēšanā.

10.10.2011.

8.

SALARKIA Mahmoud

Teherānas futbola kluba “Persepolis” direktors.

Teherānas benzīna un transporta komisijas vadītājs. 2009. gadā notikušajā apspiešanā bija Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās.

Kā Teherānas ģenerālprokurora vietnieks cietumu lietās viņš bija tieši atbildīgs par daudziem nevainīgu, miermīlīgu protestētāju un aktīvistu apcietināšanas orderiem. Daudzi cilvēktiesību aizstāvju ziņojumi liecina, ka gandrīz visi apcietinātie pēc viņa rīkojuma tiek turēti bez sakariem, bez piekļuves advokātam vai ģimenei, un dažādus laikposmus bez apsūdzības, bieži apstākļos, kas līdzinās piespiedu pazušanai. Bieži viņu ģimenes nav informētas par apcietināšanu.

10.10.2011.

9.

SOURI Hojatollah

 

Lorestan provinces parlamenta deputāts. Parlamenta Ārlietu un drošības politikas jautājumu komisijas loceklis. Bijušais Evin cietuma priekšnieks.

Evin cietuma priekšnieks 2009. gadā viņš bija atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas viņa darbības laikā notika šajā cietumā, piemēram, piekaušanu, psiholoģisku vardarbību un dzimumvardarbību. Saskaņā ar dažādu avotu sniegtu ticamu informāciju spīdzināšana ir izplatīta prakse Evin cietumā. Cietuma 209. nodaļā tiek turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību.

10.10.2011.

10.

TALA Hossein (pazīstams arī kā: TALA Hosseyn)

 

Teherānas provinces ģenerālgubernatora vietnieks (“Farmandar”) līdz 2010. gada septembrim, īpaši atbildīgs par policijas spēku iejaukšanos un tādējādi par represijām pret demonstrantiem.

Viņš 2010. gada decembrī saņēma balvu par ieguldījumu pēc vēlēšanām notikušajās represijās.

10.10.2011.

11.

TAMADDON Morteza (pazīstams arī kā:TAMADON Morteza)

Dzimšanas vieta: Shahr Kord-Isfahan

Dzimšanas datums: 1959. gads

Bijušais Teherānas provinces ģenerālgubernators un Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājs, IRGC loceklis.

Kā gubernatoram un Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājam viņam bija vispārēja atbildība par visām represijas darbībām, tostarp politisko protestu apspiešanu 2009. gada jūnijā. Ir zināms, ka viņš bija personīgi iesaistīts opozīcijas līderu Karroubi un Moussavi mocīšanā.

10.10.2011.

12.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Dzimšanas vieta: Mashad (Irāna)

Dzimšanas datums: 1952. gads

Bijušais tieslietu ministrs (2009.–2013. gads), bijušais Isfahan ģenerālgubernators un Valsts cietumu organizācijas direktors (līdz 2004. gada jūnijam).

Pildot tieslietu ministra pienākumus, viņam bija izšķiroša loma irāņu emigrantu iebiedēšanā un terorizēšanā, paziņojot, ka ir izveidota īpaša tiesa, kas konkrēti nodarbosies ar irāņiem, kuri dzīvo ārpus valsts. Teherānas prokurors ir panācis to, ka divas pirmās instances un apelāciju tiesas nodaļas un vairākas miertiesnešu tiesu nodaļas tiks pilnvarotas nodarboties ar emigrējošo irāņu lietām.

10.10.2011.

13.

HOSSEINI Dr Mohammad (pazīstams arī kā: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Dzimšanas vieta: Rafsanjan, Kerman

Dzimšanas datums: 1961. gads

Bijušais Kultūras un islāmiskās vadības ministrs (2009.–2013.).

Kā bijušais IRGC loceklis viņš ir iesaistīts žurnālistu apspiešanā.

10.10.2011.

14.

MOSLEHI Heydar (pazīstams arī kā MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna)

Dzimšanas datums: 1956. gads

Bijušais izlūkošanas ministrs (2009.–2013. gads).

Izlūkošanas ministrija viņa vadībā plašā apjomā turpināja protestētāju un disidentu patvaļīgas aizturēšanas un vajāšanas. Izlūkošanas ministrija turpina vadīt Evin cietuma 209. nodaļu, kurā tiek turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību. Pratinātāji no Izlūkošanas ministrijas 209. nodaļā ieslodzītos piekāva un pakļāva psiholoģiskai un dzimumvardarbībai. Kā bijušais izlūkdienesta ministrs Moslehi ir atbildīgs par viņa darbības laikā notikušajiem pārkāpumiem.

10.10.2011.

15.

TAGHIPOUR Reza

Dzimšanas vieta: Maragheh (Irāna)

Dzimšanas datums: 1957. gads

Teherānas pilsētas padomes loceklis Bijušais Informācijas un komunikāciju ministrs (2009.–2012. gads).

Būdams informācijas ministrs, viņš bija viens no augstākā līmeņa amatpersonām, kas atbild par cenzūru un kontroli pār darbībām internetā, kā arī dažāda veida komunikācijām (īpaši – mobilajiem sakariem). Pratinot politiski ieslodzītos, pratinātāji izmanto viņu personas datus, sūtījumus un saziņu. Kopš pēdējām prezidenta vēlēšanām un ielu demonstrāciju laikā vairākos gadījumos ir tikuši atslēgti mobilie sakari un īsziņu pakalpojumi, traucēta satelītu televīzijas kanālu uztveršana, vietējā mērogā bloķēts internets vai vismaz samazināts tā ātrums.

23.3.2012.

16.

EMADI, Hamid Reza (pazīstams arī kā: Hamidreza Emadi)

Dzimšanas datums: aptuveni 1973. gads.

Dzimšanas vieta: Hamedan

Dzīvesvieta: Tehran

Darbavieta: Press TV vadība, Tehran

Press TV ziņu nodaļas direktors. Bijušais Press TV vecākais producents.

Atbildīgs par vardarbīgi panāktu aizturēto, tostarp žurnālistu, politisko aktīvistu, pie kurdu un arābu minoritātēm piederošu personu, atzīšanos producēšanu un pārraidi, pārkāpjot starptautiski atzītās tiesības uz taisnīgu tiesu un lietas izskatīšanu likumā paredzētā kārtībā. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV sodu GBP 100 000 apmērā par pārraidīto irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari vardarbīgi panāktu atzīšanos 2011. gadā, kas tika filmēta cietumā, uz Bahari izdarot spiedienu. NVO ir ziņojušas par jauniem televīzijā Press TV pārraidītiem vardarbīgi panāktu atzīšanos gadījumiem. Tādējādi Emadi ir saistīts ar tiesību uz lietas izskatīšanu likumā paredzētā kārtībā un taisnīgu tiesu pārkāpšanu.

12.3.2013.