10.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/56


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 362/2014

(2014. gada 9. aprīlis),

ar kuru labo spāņu valodas versiju Regulai (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 2. decembra Regulu (ES) Nr. 1258/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz nitrātu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (2), un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Spāņu valodas versijā Komisijas Regulai (EK) Nr. 1881/2006 (3) un tās grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu (ES) Nr. 1258/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz nitrātu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, ir pieļauta kļūda. Tāpēc spāņu valodas versijā ir nepieciešams labot Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumā iekļautās tabulas tekstu. Minētais neattiecas uz versijām citās valodās.

(2)

Tāpēc būtu attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 1881/2006.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Attiecas tikai uz spāņu valodas versiju.)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 3.12.2011., 15. lpp.

(3)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).