28.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/81


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 320/2014

(2014. gada 27. marts),

ar kuru groza VIII pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (1), un jo īpaši tās 57.a panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 57.a panta 9. punktu Horvātija līdz 2014. gada 31. janvārim ir paziņojusi Komisijai zemes platību, kas 2013. gadā ir atmīnēta un ko atkal izmanto lauksaimniecības darbībām. Paziņojumā bija norādīts arī attiecīgais budžeta piešķīrums 2014. pieprasījumu gadam un turpmākajiem gadiem. Pamatojoties uz pieaugumu shēmu, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 73/2009 121. pantā, būtu attiecīgi jāgroza minētās regulas VIII pielikums.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 73/2009 VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 27. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 73/2009 VIII pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2. tabulas slejā par 2014. gadu ierakstu par Horvātiju aizstāj ar šādu:

(tūkstošos EUR)

 

2014

“Horvātija

114 180”;

2)

pielikuma 3. tabulas slejā par 2014. gadu ierakstu par Horvātiju aizstāj ar šādu:

(tūkstošos EUR)

 

2014

“Horvātija

114 180”