5.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/27


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 206/2014

(2014. gada 4. marts),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 601/2012 attiecībā uz globālās sasilšanas potenciālu siltumnīcefekta gāzēm, kas nav CO2

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 601/2012 (2) VI pielikumā ir noteikts globālās sasilšanas potenciāls (GSP) siltumnīcefekta gāzēm, kas nav CO2.

(2)

Lēmumā 15/CP.17 (3), ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) Līgumslēdzēju pušu konference pieņēma, lai izmantotu Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2006. gada IPCC Pamatnostādnes par valstu siltumnīcefekta gāzu pārskatiem, ir noteikts, ka no 2015. gada līdz attiecīga UNFCCC Līgumslēdzēju pušu konferences lēmuma pieņemšanai par GSP, ko Līgumslēdzējas puses izmanto, lai aprēķinātu antropogēno emisiju oglekļa dioksīda ekvivalentus pa avotiem un uztveršanu piesaistītājsistēmās, būtu jāizmanto tas GSP, kas izklāstīts Lēmuma 15/CP.17 III pielikumā.

(3)

Lai nodrošinātu saskaņotību starp attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un metodoloģijām, kuras izmanto UNFCCC procesā, Regula (ES) Nr. 601/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 13. panta 1. punktu emisiju kvotas, kas piešķirtas sākot ar 2013. gada 1. janvāri, ir derīgas uz astoņus gadus ilgu tirdzniecības periodu, kas sākas minētajā datumā. To kvotu apjoma korekciju, kuras piešķiramas no 2013. gada 1. janvāra, nosaka atbilstīgi minētās direktīvas 9.a panta 1. punktam, ņemot vērā GSP, kas izklāstīts UNFCCC Līgumslēdzēju pušu konferences Lēmuma 15/CP.17 III pielikumā. Tā kā Regulu (ES) Nr. 601/2012 piemēro no 2013. gada 1. janvāra, arī šo regulu būtu jāpiemēro no minētā datuma, tādējādi nodrošinot to visu siltumnīcefekta gāzu emisiju datu konsekvenci, kas sniegti visa astoņus gadus ilgā tirdzniecības perioda laikā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 601/2012 VI pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 4. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regula (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181, 12.7.2012., 30. lpp.).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, 23. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 601/2012 VI pielikuma 6. tabulu aizstāj ar šādu:

“6. tabula:   Globālās sasilšanas potenciāls

Gāze

Globālās sasilšanas potenciāls

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6