14.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 44/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 141/2014

(2014. gada 13. februāris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas augu eļļas / krustnagliņu eļļas apstiprināšanas nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Darbīgā viela augu eļļa / krustnagliņu eļļa tika iekļauta Padomes Direktīvas 91/414/EEK (2) I pielikumā ar Komisijas Direktīvu 2008/127/EK (3) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2229/2004 (4) 24.b pantā paredzēto procedūru. Kopš Direktīva 91/414/EEK ir aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, uzskata, ka šī viela ir apstiprināta atbilstoši minētajai regulai un iekļauta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (5) pielikuma A daļā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2229/2004 25.a pantu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2011. gada 16. decembrī sniedza Komisijai savu viedokli attiecībā uz pārskata ziņojuma projektu par augu eļļu / krustnagliņu eļļu (6). Iestāde savu viedokli par augu eļļu / krustnagliņu eļļu darīja zināmu ziņotājam. Komisija aicināja ziņotāju iesniegt komentārus attiecībā uz pārskata ziņojuma projektu par augu eļļu / krustnagliņu eļļu. Dalībvalstis un Komisija izskatīja pārskata ziņojuma projektu un Iestādes secinājumus Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2013. gada 13. decembrī tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par augu eļļu / krustnagliņu eļļu.

(3)

Ir apstiprināts, ka darbīgā viela augu eļļa / krustnagliņu eļļa ir uzskatāma par apstiprinātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, ir jāgroza apstiprināšanas nosacījumi. Īpaši lietderīgi ir pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums.

(6)

Būtu jānodrošina, lai dalībvalstīm būtu laiks grozīt vai atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur augu eļļu / krustnagliņu eļļu.

(7)

Ja dalībvalstis atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantam atvēl pagarinājuma periodu, augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur augu eļļu / krustnagliņu eļļu, šis periods nedrīkst pārsniegt astoņpadsmit mēnešus pēc regulas spēkā stāšanās dienas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas pasākumi

Līdz 2014. gada 6. septembrim dalībvalstis atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1107/2009 vajadzības gadījumā groza vai atceļ atļaujas, kas izsniegtas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgo vielu augu eļļu / krustnagliņu eļļu.

3. pants

Pagarinājuma periods

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2015. gada 6. septembrī.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 18. decembra Direktīva 2008/127/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu vairākas darbīgās vielas (OV L 344, 20.12.2008., 89. lpp.).

(4)  Komisijas 2004. gada 3. decembra Regula (EK) Nr. 2229/2004, ar ko nosaka turpmākus sīki izstrādātus noteikumus, kā īstenot ceturto posmu darba programmā, kura minēta Padomes Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā (OV L 379, 24.12.2004., 13. lpp.).

(5)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(6)  Secinājums par speciālistu veikto pesticīdu riska novērtējumu attiecībā uz darbīgo vielu augu eļļu / krustnagliņu eļļu. EFSA Journal (2012); 10(1):2506. (43 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā 241. rindu par darbīgo vielu augu eļļu / krustnagliņu eļļu aizstāj ar šādu:

Numurs

Parastais nosaukums Identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“241

Augu eļļa / krustnagliņu eļļa

CAS Nr. 84961-50-2 (krustnagliņu eļļa)

97-53-0 (eigenols – galvenā sastāvdaļa)

CIPAC Nr. 906

Krustnagliņu eļļa ir sarežģīts ķīmisku vielu maisījums.

Galvenā sastāvdaļa ir eigenols.

≥ 800 g/kg

Attiecīgais piemaisījums: metileigenols, ne vairāk kā 0,1 % tehniskajā materiālā

2009. gada 1. septembris

2019. gada 31. augusts

A   DAĻA

Var atļaut lietot telpās tikai kā fungicīdu un baktericīdu pēc ražas novākšanas.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par krustnagliņu eļļu (SANCO/2622/2008), un jo īpaši I un II papildinājumu, ko pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš operatoru un strādnieku aizsardzībai un nodrošina, lai lietošanas nosacījumos būtu paredzēts attiecīgā gadījumā izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Ziņotājs iesniedz apstiprinošu informāciju par:

a)

tehniskajām specifikācijām,

b)

datiem, kuros dabiskā fona eksponētība augu eļļai / krustnagliņu eļļai, eigenolam un metileigenolam ir salīdzināta ar eksponētību, kas rodas, augu eļļu / krustnagliņu eļļu izmantojot par augu aizsardzības līdzekli. Šie dati attiecas uz cilvēku.

Ziņotājs minēto informāciju iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei līdz 2016. gada 30. aprīlim.”