8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 118/2014

(2014. gada 30. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1560/2003, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 6. panta 5. punktu, 8. panta 6. punktu, 16. panta 4. punktu, 21. panta 3. punktu, 22. panta 3. punktu, 23. panta 4. punktu, 24. panta 5. punktu, 29. panta 1. un 4. punktu, 31. panta 4. punktu, 32. panta 1. un 5. punktu un 35. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1560/2003 (2) tika pieņemti vairāki īpaši pasākumi, kas nepieciešami Padomes Regulas (EK) Nr. 343/2003 (3) piemērošanai.

(2)

2013. gada jūnijā tika pieņemta Regula (ES) Nr. 604/2013, ar kuru tika pārstrādāta Regula (EK) Nr. 343/2003. Regulas (ES) Nr. 604/2013 efektīvai piemērošanai būtu jāizveido vairāki turpmāki īpaši pasākumi.

(3)

Lai palielinātu sistēmas efektivitāti un uzlabotu valstu iestāžu sadarbību, ir nepieciešams grozīt noteikumus saistībā ar pieprasījumu par uzņemšanu un atpakaļuzņemšanu nosūtīšanu un izskatīšanu, informācijas pieprasīšanu, sadarbību saistībā ar ģimenes locekļu un citu radinieku atkalapvienošanos gadījumos, kad ir iesaistīti nepilngadīgie bez pavadības un atkarīgas personas, un cilvēku pārsūtīšanu.

(4)

Regulā (EK) Nr. 1560/2003 nav paredzēts kopējs buklets par Dublinu/Eurodac, kā arī īpašs buklets nepilngadīgajiem bez pavadības, standarta veidlapa attiecīgas informācijas apmaiņai par nepilngadīgajiem bez pavadības, vienādi nosacījumi attiecībā uz apspriešanos un informācijas apmaiņu par nepilngadīgajiem un atkarīgām personām, standarta veidlapa datu apmaiņai pirms pārsūtīšanas; vienots veselības sertifikāts, vienādi nosacījumi un praktiskie noteikumi attiecībā uz informācijas apmaiņu par personas veselības datiem pirms pārsūtīšanas. Tādēļ būtu jāpievieno jauni noteikumi.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (4) aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 2725/2000 (5) un ievieš izmaiņas Eurodac sistēmā. Tādēļ Regula (EK) Nr. 1560/2003 būtu jāpielāgo, lai pareizi atspoguļotu mijiedarbību starp procedūrām, kas paredzētas Regulā (ES) Nr. 604/2013, un Regulas (ES) Nr. 603/2013 piemērošanu.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 767/2008 (6) paredzēti noteikumi par Regulas (ES) Nr. 604/2013 piemērošanas atvieglošanu. Tādēļ būtu jāgroza vienādi nosacījumi pieteikuma iesniedzēju uzņemšanas pieprasījumu sagatavošanai un nosūtīšanai, lai iekļautu noteikumus par Vīzu informācijas sistēmas datu izmantošanu.

(7)

Ir nepieciešami tehniski pielāgojumi, lai reaģētu uz piemērojamo standartu attīstību un praktiskajiem noteikumiem par elektroniskā datu pārraides tīkla izmantošanu, kurš izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1560/2003 nolūkā atvieglot Regulas (ES) Nr. 604/2013 īstenošanu.

(8)

Apstrādei, ko veic saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (7).

(9)

Regulu (ES) Nr. 604/2013 piemēro starptautiskās aizsardzības pieteikumiem, kas iesniegti no 2014. gada 1. janvāra. Tādēļ nepieciešams, lai šī regula stātos spēkā iespējami drīz, lai varētu pilnībā piemērot Regulu (ES) Nr. 604/2013.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 44. panta 2. punktu.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1560/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1560/2003

Regulu (EK) Nr. 1560/2003 groza šādi:

1)

regulas 1. pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Ja pieprasījums pamatots ar pozitīvu atbildi, kas saņemta no Vīzu informācijas sistēmas (VIS) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008 (*1) 21. pantu pēc starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu salīdzināšanas ar tiem pirkstu nospiedumiem, kuri iegūti iepriekš un nosūtīti uz VIS saskaņā ar minētās regulas 9. pantu un kas pārbaudīti saskaņā ar tās pašas regulas 21. pantu, tajā iekļauj arī no VIS saņemtos datus.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).”;"

2)

regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sagatavošana

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumi jāiesniedz, izmantojot standarta veidlapu atbilstīgi III pielikumā noteiktajam paraugam, norādot pieprasījuma būtību, tā iemeslus un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013 (*2) noteikumus, uz kuriem pamatojoties tas iesniegts.

Pieprasījumā attiecīgi iekļauj arī:

a)

visu pierādījumu un netiešu pierādījumu kopijas, kuras pierāda, ka pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kuram attiecīgos gadījumos pievienoti paskaidrojumi par apstākļiem, kādos tie iegūti, un pierādošā vērtība, kuru tai noteikusi pieprasītāja dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 22. panta 3. punktā minētajiem pierādījumu un netiešu pierādījumu sarakstiem, kas noteikti šīs regulas II pielikumā;

b)

pozitīvu atbildi, kas saņemta no “Eurodac” centrālās vienības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2725/2000 4. panta 5. punktu pēc pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu salīdzināšanas ar iepriekš noņemtajiem un tiem uz centrālo vienību nosūtītajiem pirkstu nospiedumiem saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. un 2. punktu, kas pārbaudīti saskaņā ar tās pašas regulas 4. panta 6. punktu.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).”;"

3)

regulas 8. pantam pievieno jaunu punktu:

“3.   Lai uz atbildīgo dalībvalsti nosūtītu datus, kas ir būtiski pārsūtāmās personas tiesību un neatliekamo vajadzību aizsardzībai, izmanto VI pielikumā paredzēto standarta veidlapu. Minēto standarta veidlapu uzskata par brīdinājumu 2. punkta izpratnē.”;

4)

regulas 9. pantā iekļauj jaunu punktu:

“1.a   Ja pārsūtīšana ir aizkavēta pēc pārsūtītājas dalībvalsts pieprasījuma, pārsūtītājai dalībvalstij un atbildīgajai dalībvalstij ir jāsazinās, lai varētu organizēt jaunu pārsūtīšanu saskaņā ar 8. pantu iespējami drīz un ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no brīža, kad iestādes uzzina, ka atlikšanu vai aizkavēšanu izraisījušie apstākļi vairs nepastāv. Tādā gadījumā pirms pārsūtīšanas nosūta atjauninātu standarta veidlapu datu nosūtīšanai pirms pārsūtīšanas, kas paredzēta VI pielikumā.”;

5)

regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalsts, kura kāda Regulas (ES) Nr. 604/2013 29. panta 2. punktā minēta iemesla dēļ parastajā sešu mēnešu termiņā no dienas, kad akceptēts pieprasījums uzņemt vai uzņemt atpakaļ attiecīgo personu, vai no dienas, kad pieņemts galīgais lēmums par pārsūdzību vai pārskatīšanu, ja tas aptur pārsūtīšanu, nevar veikt pārsūtīšanu, pirms šā termiņa beigām par to informē atbildīgo dalībvalsti. Pretējā gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 29. panta 2. punktu pieprasītāja dalībvalsts uzņemas atbildību par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu un citām no minētās regulas izrietošajām saistībām.”;

6)

regulas 11. pantam pievieno jaunu punktu:

“6.   Ja pieteikuma iesniedzējs atrodas vienas dalībvalsts teritorijā, bet bērns, brālis vai māsa vai vecāks, kā minēts Regulas (ES) Nr. 604/2013 16. panta 1. punktā, atrodas citā dalībvalstī, abas dalībvalstis savā starpā apspriežas un apmainās ar informāciju, lai noteiktu:

a)

vai pastāv pierādītas ģimenes saiknes starp pieteikuma iesniedzēju un bērnu, brāli vai māsu vai vecāku;

b)

vai pastāv atkarības saikne starp pieteikuma iesniedzēju un bērnu, brāli vai māsu vai vecāku;

c)

attiecīgās personas spēju rūpēties par atkarīgo personu;

d)

ja nepieciešams – elementus, kas jāņem vērā, lai izvērtētu nespēju ceļot ievērojami ilgu laiku.

Pirmajā daļā minētās informācijas apmaiņai izmanto standarta veidlapu, kas paredzēta šīs regulas VII pielikumā.

Pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts cenšas sniegt atbildi četru nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja pārliecinoši pierādījumi liecina, ka turpmākas izmeklēšanas rezultātā varētu iegūt atbilstošāku informāciju, pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts informē pieprasītāju dalībvalsti, ka ir nepieciešamas papildu divas nedēļas.

Informācijas pieprasījums saskaņā ar šo pantu tiek veikts, nodrošinot, ka tiek pilnībā ievēroti Regulas (ES) Nr. 604/2013 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. punktā, 23. panta 2. punktā, 24. panta 2. punktā un 25. panta 1. punktā noteiktie termiņi. Šis pienākums neskar Regulas (ES) Nr. 604/2013 34. panta 5. punktu.”;

7)

regulas 12. pantam pievieno šādus punktus:

“3.   Nolūkā atvieglot atbilstīgas darbības, lai identificētu nepilngadīgā bez pavadības ģimenes locekļus, brāļus vai māsas vai radiniekus, dalībvalsts, kurā nepilngadīgais bez pavadības iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, pēc personiskas sarunas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 5. pantu, kura notikusi pārstāvja klātbūtnē, kas minēts tās pašas regulas 6. panta 2. punktā, meklē un/vai ņem vērā visu informāciju, kuru sniedzis nepilngadīgais vai kura iegūta no citiem uzticamiem avotiem, kam zināms nepilngadīgā personiskais stāvoklis vai ceļojuma maršruts, vai kuru sniedzis nepilngadīgā ģimenes loceklis, brālis vai māsa vai radinieks.

Iestādes, kas veic procedūru, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par nepilngadīgā bez pavadības pieteikuma izskatīšanu, iespējami lielākā mērā iesaista šajā procedūrā Regulas (ES) Nr. 604/2013 6. panta 2. punktā minēto pārstāvi.

4.   Ja dalībvalstij, kas veic procedūru, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par nepilngadīgā bez pavadības pieteikuma izskatīšanu, pildot no Regulas (ES) Nr. 604/2013 8. panta izrietošās saistības, ir informācija, kas ļauj sākt identificēt ģimenes locekli, brāli vai māsu vai radinieku un/vai noteikt viņa atrašanās vietu, minētā dalībvalsts attiecīgā gadījumā apspriežas ar citām dalībvalstīm un apmainās ar informāciju, lai:

a)

identificētu nepilngadīgā bez pavadības ģimenes locekļus, brāļus vai māsas vai radiniekus, kuri atrodas dalībvalstu teritorijā;

b)

konstatētu, ka pastāv pierādītas ģimenes saiknes;

c)

izvērtētu radinieka spēju rūpēties par nepilngadīgo bez pavadības, tostarp, ja ģimenes locekļi, brāļi vai māsas vai radinieki uzturas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

5.   Ja 4. punktā minētās informācijas apmaiņas rezultātā izrādās, ka citā dalībvalstī vai dalībvalstīs atrodas vēl citi ģimenes locekļi, brāļi vai māsas vai radinieki, dalībvalsts, kurā atrodas nepilngadīgais bez pavadības, sadarbojas ar attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstīm, lai noteiktu piemērotāko personu, kurai uzticēt nepilngadīgo, un jo īpaši lai noteiktu:

a)

cik ciešas ir ģimenes saiknes starp nepilngadīgo un dalībvalstu teritorijā identificētajām personām;

b)

attiecīgo personu spēju un gatavību rūpēties par nepilngadīgo;

c)

nepilngadīgā intereses katrā gadījumā.

6.   Šā panta 4. punktā minētās informācijas apmaiņai izmanto standarta veidlapu, kas paredzēta šīs regulas VIII pielikumā.

Pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts cenšas sniegt atbildi četru nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja pārliecinoši pierādījumi liecina, ka turpmākas izmeklēšanas rezultātā varētu iegūt atbilstošāku informāciju, pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts informēs pieprasītāju dalībvalsti, ka ir nepieciešamas papildu divas nedēļas.

Informācijas pieprasījums saskaņā ar šo pantu tiek veikts, nodrošinot, ka tiek pilnībā ievēroti Regulas (ES) Nr. 604/2013 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. punktā, 23. panta 2. punktā, 24. panta 2. punktā un 25. panta 1. punktā noteiktie termiņi. Šis pienākums neskar Regulas (ES) Nr. 604/2013 34. panta 5. punktu.”;

8)

regulas 15. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Visi ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 piemērošanu saistītie pieprasījumi, atbildes un visa rakstveida korespondence starp dalībvalstīm jāsūta, izmantojot elektronisko sakaru tīklu “DubliNet”, kas izveidots saskaņā ar šīs regulas II sadaļu.”;

9)

iekļauj jaunu 15.a pantu:

“15.a pants

Vienādi nosacījumi un praktiskie noteikumi attiecībā uz veselības datu apmaiņu pirms pārsūtīšanas

Veselības datu apmaiņa pirms pārsūtīšanas un jo īpaši IX pielikumā paredzētā veselības sertifikāta nosūtīšana notiek tikai starp iestādēm, par ko Komisijai paziņots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 35. pantu, un izmantojot elektroniskās komunikācijas tīklu “DubliNet”.

Dalībvalsts, kas veic pieteikuma iesniedzēja pārsūtīšanu, un atbildīgā dalībvalsts pirms veselības sertifikāta nosūtīšanas cenšas vienoties par minētā sertifikāta aizpildīšanai izmantojamo valodu, ņemot vērā lietas apstākļus, jo īpaši vajadzību steidzami rīkoties pēc ierašanās.”;

10)

iekļauj jaunu 16.a pantu:

“16.a pants

Informatīvi bukleti starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem

1.   X pielikumā ir ietverts kopējs buklets visu starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju informēšanai par Regulas (ES) Nr. 604/2013 noteikumiem un Regulas (ES) Nr. 603/2013 piemērošanu.

2.   XI pielikumā ir ietverts īpašs buklets bērniem bez pavadības, kas iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

3.   XII pielikumā ir ietverta informācija trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem, kas aizturēti sakarā ar nelikumīgu kādas ārējās robežas šķērsošanu.

4.   XIII pielikumā ir ietverta informācija trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem, kas nelikumīgi atrodas dalībvalstī.”;

11)

regulas 18. panta 2. punktu svītro;

12)

regulas 19. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ar I un III pielikumā noteiktā parauga veidlapām un V, VI, VII, VIII un IX pielikumā noteiktā parauga informācijas pieprasījuma veidlapām valstu piekļuves punkti apmainās, ievērojot Komisijas noteikto formātu. Komisija informē dalībvalstis par nepieciešamajiem tehniskajiem standartiem.”;

13)

regulas 20. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Visiem sūtījumiem jābūt identifikācijas numuram, pēc kura nepārprotami identificē lietu, uz kuru tas attiecas, un dalībvalsti, kas iesniedz pieprasījumu. Ar šo numuru jābūt iespējai noteikt, vai sūtījums attiecas uz atbildības uzņemšanās pieprasījumu (1. veids), atpakaļuzņemšanas pieprasījumu (2. veids), informācijas pieprasījumu (3. veids), informācijas apmaiņu par pieteikuma iesniedzēja bērnu, brāli vai māsu vai vecāku atkarības situācijā (4. veids), informācijas apmaiņu par nepilngadīgā bez pavadības ģimeni, brāli vai māsu vai radinieku (5. veids), informācijas nosūtīšanu pirms pārsūtīšanas (6. veids) vai vienota veselības sertifikāta nosūtīšanu (7. veids).”;

14)

regulas 20. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja pieprasījuma pamatā ir “Eurodac” sniegtie dati, jāiekļauj arī pieprasījumu saņēmušās dalībvalsts “Eurodac” identifikācijas numurs.”;

15)

regulas 21. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja kāds valsts piekļuves punkts nosūtījis datus tādam valsts piekļuves punktam, kuram radies darbības pārtraukums, pārraides datuma un laika apliecināšanai izmanto pārraidīšanas žurnālu centrālās komunikācijas infrastruktūras līmenī. Regulā (ES) Nr. 604/2013 noteiktie pieprasījumu un atbilžu nosūtīšanas termiņi netiek pagarināti par attiecīgā valsts piekļuves punkta darbības pārtraukuma laiku.”;

16)

pielikumus aizstāj ar šīs regulas pielikumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 2. septembra Regula (EK) Nr. 1560/2003, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 222, 5.9.2003., 3. lpp.).

(3)  Padomes 2003. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 603/2013 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2000. gada 11. decembra Regula (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas konvenciju (OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Image 1

Teksts attēlu

Image 2

Teksts attēlu