8.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 118/2014

(2014. gada 30. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1560/2003, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu, 6. panta 5. punktu, 8. panta 6. punktu, 16. panta 4. punktu, 21. panta 3. punktu, 22. panta 3. punktu, 23. panta 4. punktu, 24. panta 5. punktu, 29. panta 1. un 4. punktu, 31. panta 4. punktu, 32. panta 1. un 5. punktu un 35. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1560/2003 (2) tika pieņemti vairāki īpaši pasākumi, kas nepieciešami Padomes Regulas (EK) Nr. 343/2003 (3) piemērošanai.

(2)

2013. gada jūnijā tika pieņemta Regula (ES) Nr. 604/2013, ar kuru tika pārstrādāta Regula (EK) Nr. 343/2003. Regulas (ES) Nr. 604/2013 efektīvai piemērošanai būtu jāizveido vairāki turpmāki īpaši pasākumi.

(3)

Lai palielinātu sistēmas efektivitāti un uzlabotu valstu iestāžu sadarbību, ir nepieciešams grozīt noteikumus saistībā ar pieprasījumu par uzņemšanu un atpakaļuzņemšanu nosūtīšanu un izskatīšanu, informācijas pieprasīšanu, sadarbību saistībā ar ģimenes locekļu un citu radinieku atkalapvienošanos gadījumos, kad ir iesaistīti nepilngadīgie bez pavadības un atkarīgas personas, un cilvēku pārsūtīšanu.

(4)

Regulā (EK) Nr. 1560/2003 nav paredzēts kopējs buklets par Dublinu/Eurodac, kā arī īpašs buklets nepilngadīgajiem bez pavadības, standarta veidlapa attiecīgas informācijas apmaiņai par nepilngadīgajiem bez pavadības, vienādi nosacījumi attiecībā uz apspriešanos un informācijas apmaiņu par nepilngadīgajiem un atkarīgām personām, standarta veidlapa datu apmaiņai pirms pārsūtīšanas; vienots veselības sertifikāts, vienādi nosacījumi un praktiskie noteikumi attiecībā uz informācijas apmaiņu par personas veselības datiem pirms pārsūtīšanas. Tādēļ būtu jāpievieno jauni noteikumi.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (4) aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 2725/2000 (5) un ievieš izmaiņas Eurodac sistēmā. Tādēļ Regula (EK) Nr. 1560/2003 būtu jāpielāgo, lai pareizi atspoguļotu mijiedarbību starp procedūrām, kas paredzētas Regulā (ES) Nr. 604/2013, un Regulas (ES) Nr. 603/2013 piemērošanu.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 767/2008 (6) paredzēti noteikumi par Regulas (ES) Nr. 604/2013 piemērošanas atvieglošanu. Tādēļ būtu jāgroza vienādi nosacījumi pieteikuma iesniedzēju uzņemšanas pieprasījumu sagatavošanai un nosūtīšanai, lai iekļautu noteikumus par Vīzu informācijas sistēmas datu izmantošanu.

(7)

Ir nepieciešami tehniski pielāgojumi, lai reaģētu uz piemērojamo standartu attīstību un praktiskajiem noteikumiem par elektroniskā datu pārraides tīkla izmantošanu, kurš izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1560/2003 nolūkā atvieglot Regulas (ES) Nr. 604/2013 īstenošanu.

(8)

Apstrādei, ko veic saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (7).

(9)

Regulu (ES) Nr. 604/2013 piemēro starptautiskās aizsardzības pieteikumiem, kas iesniegti no 2014. gada 1. janvāra. Tādēļ nepieciešams, lai šī regula stātos spēkā iespējami drīz, lai varētu pilnībā piemērot Regulu (ES) Nr. 604/2013.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 44. panta 2. punktu.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1560/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1560/2003

Regulu (EK) Nr. 1560/2003 groza šādi:

1)

regulas 1. pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Ja pieprasījums pamatots ar pozitīvu atbildi, kas saņemta no Vīzu informācijas sistēmas (VIS) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008 (8) 21. pantu pēc starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu salīdzināšanas ar tiem pirkstu nospiedumiem, kuri iegūti iepriekš un nosūtīti uz VIS saskaņā ar minētās regulas 9. pantu un kas pārbaudīti saskaņā ar tās pašas regulas 21. pantu, tajā iekļauj arī no VIS saņemtos datus.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).”;"

2)

regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sagatavošana

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumi jāiesniedz, izmantojot standarta veidlapu atbilstīgi III pielikumā noteiktajam paraugam, norādot pieprasījuma būtību, tā iemeslus un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013 (9) noteikumus, uz kuriem pamatojoties tas iesniegts.

Pieprasījumā attiecīgi iekļauj arī:

a)

visu pierādījumu un netiešu pierādījumu kopijas, kuras pierāda, ka pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts ir atbildīga par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kuram attiecīgos gadījumos pievienoti paskaidrojumi par apstākļiem, kādos tie iegūti, un pierādošā vērtība, kuru tai noteikusi pieprasītāja dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 22. panta 3. punktā minētajiem pierādījumu un netiešu pierādījumu sarakstiem, kas noteikti šīs regulas II pielikumā;

b)

pozitīvu atbildi, kas saņemta no “Eurodac” centrālās vienības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2725/2000 4. panta 5. punktu pēc pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu salīdzināšanas ar iepriekš noņemtajiem un tiem uz centrālo vienību nosūtītajiem pirkstu nospiedumiem saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. un 2. punktu, kas pārbaudīti saskaņā ar tās pašas regulas 4. panta 6. punktu.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).”;"

3)

regulas 8. pantam pievieno jaunu punktu:

“3.   Lai uz atbildīgo dalībvalsti nosūtītu datus, kas ir būtiski pārsūtāmās personas tiesību un neatliekamo vajadzību aizsardzībai, izmanto VI pielikumā paredzēto standarta veidlapu. Minēto standarta veidlapu uzskata par brīdinājumu 2. punkta izpratnē.”;

4)

regulas 9. pantā iekļauj jaunu punktu:

“1.a   Ja pārsūtīšana ir aizkavēta pēc pārsūtītājas dalībvalsts pieprasījuma, pārsūtītājai dalībvalstij un atbildīgajai dalībvalstij ir jāsazinās, lai varētu organizēt jaunu pārsūtīšanu saskaņā ar 8. pantu iespējami drīz un ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no brīža, kad iestādes uzzina, ka atlikšanu vai aizkavēšanu izraisījušie apstākļi vairs nepastāv. Tādā gadījumā pirms pārsūtīšanas nosūta atjauninātu standarta veidlapu datu nosūtīšanai pirms pārsūtīšanas, kas paredzēta VI pielikumā.”;

5)

regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalsts, kura kāda Regulas (ES) Nr. 604/2013 29. panta 2. punktā minēta iemesla dēļ parastajā sešu mēnešu termiņā no dienas, kad akceptēts pieprasījums uzņemt vai uzņemt atpakaļ attiecīgo personu, vai no dienas, kad pieņemts galīgais lēmums par pārsūdzību vai pārskatīšanu, ja tas aptur pārsūtīšanu, nevar veikt pārsūtīšanu, pirms šā termiņa beigām par to informē atbildīgo dalībvalsti. Pretējā gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 29. panta 2. punktu pieprasītāja dalībvalsts uzņemas atbildību par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu un citām no minētās regulas izrietošajām saistībām.”;

6)

regulas 11. pantam pievieno jaunu punktu:

“6.   Ja pieteikuma iesniedzējs atrodas vienas dalībvalsts teritorijā, bet bērns, brālis vai māsa vai vecāks, kā minēts Regulas (ES) Nr. 604/2013 16. panta 1. punktā, atrodas citā dalībvalstī, abas dalībvalstis savā starpā apspriežas un apmainās ar informāciju, lai noteiktu:

a)

vai pastāv pierādītas ģimenes saiknes starp pieteikuma iesniedzēju un bērnu, brāli vai māsu vai vecāku;

b)

vai pastāv atkarības saikne starp pieteikuma iesniedzēju un bērnu, brāli vai māsu vai vecāku;

c)

attiecīgās personas spēju rūpēties par atkarīgo personu;

d)

ja nepieciešams – elementus, kas jāņem vērā, lai izvērtētu nespēju ceļot ievērojami ilgu laiku.

Pirmajā daļā minētās informācijas apmaiņai izmanto standarta veidlapu, kas paredzēta šīs regulas VII pielikumā.

Pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts cenšas sniegt atbildi četru nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja pārliecinoši pierādījumi liecina, ka turpmākas izmeklēšanas rezultātā varētu iegūt atbilstošāku informāciju, pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts informē pieprasītāju dalībvalsti, ka ir nepieciešamas papildu divas nedēļas.

Informācijas pieprasījums saskaņā ar šo pantu tiek veikts, nodrošinot, ka tiek pilnībā ievēroti Regulas (ES) Nr. 604/2013 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. punktā, 23. panta 2. punktā, 24. panta 2. punktā un 25. panta 1. punktā noteiktie termiņi. Šis pienākums neskar Regulas (ES) Nr. 604/2013 34. panta 5. punktu.”;

7)

regulas 12. pantam pievieno šādus punktus:

“3.   Nolūkā atvieglot atbilstīgas darbības, lai identificētu nepilngadīgā bez pavadības ģimenes locekļus, brāļus vai māsas vai radiniekus, dalībvalsts, kurā nepilngadīgais bez pavadības iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, pēc personiskas sarunas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 5. pantu, kura notikusi pārstāvja klātbūtnē, kas minēts tās pašas regulas 6. panta 2. punktā, meklē un/vai ņem vērā visu informāciju, kuru sniedzis nepilngadīgais vai kura iegūta no citiem uzticamiem avotiem, kam zināms nepilngadīgā personiskais stāvoklis vai ceļojuma maršruts, vai kuru sniedzis nepilngadīgā ģimenes loceklis, brālis vai māsa vai radinieks.

Iestādes, kas veic procedūru, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par nepilngadīgā bez pavadības pieteikuma izskatīšanu, iespējami lielākā mērā iesaista šajā procedūrā Regulas (ES) Nr. 604/2013 6. panta 2. punktā minēto pārstāvi.

4.   Ja dalībvalstij, kas veic procedūru, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par nepilngadīgā bez pavadības pieteikuma izskatīšanu, pildot no Regulas (ES) Nr. 604/2013 8. panta izrietošās saistības, ir informācija, kas ļauj sākt identificēt ģimenes locekli, brāli vai māsu vai radinieku un/vai noteikt viņa atrašanās vietu, minētā dalībvalsts attiecīgā gadījumā apspriežas ar citām dalībvalstīm un apmainās ar informāciju, lai:

a)

identificētu nepilngadīgā bez pavadības ģimenes locekļus, brāļus vai māsas vai radiniekus, kuri atrodas dalībvalstu teritorijā;

b)

konstatētu, ka pastāv pierādītas ģimenes saiknes;

c)

izvērtētu radinieka spēju rūpēties par nepilngadīgo bez pavadības, tostarp, ja ģimenes locekļi, brāļi vai māsas vai radinieki uzturas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

5.   Ja 4. punktā minētās informācijas apmaiņas rezultātā izrādās, ka citā dalībvalstī vai dalībvalstīs atrodas vēl citi ģimenes locekļi, brāļi vai māsas vai radinieki, dalībvalsts, kurā atrodas nepilngadīgais bez pavadības, sadarbojas ar attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstīm, lai noteiktu piemērotāko personu, kurai uzticēt nepilngadīgo, un jo īpaši lai noteiktu:

a)

cik ciešas ir ģimenes saiknes starp nepilngadīgo un dalībvalstu teritorijā identificētajām personām;

b)

attiecīgo personu spēju un gatavību rūpēties par nepilngadīgo;

c)

nepilngadīgā intereses katrā gadījumā.

6.   Šā panta 4. punktā minētās informācijas apmaiņai izmanto standarta veidlapu, kas paredzēta šīs regulas VIII pielikumā.

Pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts cenšas sniegt atbildi četru nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja pārliecinoši pierādījumi liecina, ka turpmākas izmeklēšanas rezultātā varētu iegūt atbilstošāku informāciju, pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts informēs pieprasītāju dalībvalsti, ka ir nepieciešamas papildu divas nedēļas.

Informācijas pieprasījums saskaņā ar šo pantu tiek veikts, nodrošinot, ka tiek pilnībā ievēroti Regulas (ES) Nr. 604/2013 21. panta 1. punktā, 22. panta 1. punktā, 23. panta 2. punktā, 24. panta 2. punktā un 25. panta 1. punktā noteiktie termiņi. Šis pienākums neskar Regulas (ES) Nr. 604/2013 34. panta 5. punktu.”;

8)

regulas 15. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Visi ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 piemērošanu saistītie pieprasījumi, atbildes un visa rakstveida korespondence starp dalībvalstīm jāsūta, izmantojot elektronisko sakaru tīklu “DubliNet”, kas izveidots saskaņā ar šīs regulas II sadaļu.”;

9)

iekļauj jaunu 15.a pantu:

“15.a pants

Vienādi nosacījumi un praktiskie noteikumi attiecībā uz veselības datu apmaiņu pirms pārsūtīšanas

Veselības datu apmaiņa pirms pārsūtīšanas un jo īpaši IX pielikumā paredzētā veselības sertifikāta nosūtīšana notiek tikai starp iestādēm, par ko Komisijai paziņots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 604/2013 35. pantu, un izmantojot elektroniskās komunikācijas tīklu “DubliNet”.

Dalībvalsts, kas veic pieteikuma iesniedzēja pārsūtīšanu, un atbildīgā dalībvalsts pirms veselības sertifikāta nosūtīšanas cenšas vienoties par minētā sertifikāta aizpildīšanai izmantojamo valodu, ņemot vērā lietas apstākļus, jo īpaši vajadzību steidzami rīkoties pēc ierašanās.”;

10)

iekļauj jaunu 16.a pantu:

“16.a pants

Informatīvi bukleti starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem

1.   X pielikumā ir ietverts kopējs buklets visu starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju informēšanai par Regulas (ES) Nr. 604/2013 noteikumiem un Regulas (ES) Nr. 603/2013 piemērošanu.

2.   XI pielikumā ir ietverts īpašs buklets bērniem bez pavadības, kas iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

3.   XII pielikumā ir ietverta informācija trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem, kas aizturēti sakarā ar nelikumīgu kādas ārējās robežas šķērsošanu.

4.   XIII pielikumā ir ietverta informācija trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem, kas nelikumīgi atrodas dalībvalstī.”;

11)

regulas 18. panta 2. punktu svītro;

12)

regulas 19. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ar I un III pielikumā noteiktā parauga veidlapām un V, VI, VII, VIII un IX pielikumā noteiktā parauga informācijas pieprasījuma veidlapām valstu piekļuves punkti apmainās, ievērojot Komisijas noteikto formātu. Komisija informē dalībvalstis par nepieciešamajiem tehniskajiem standartiem.”;

13)

regulas 20. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Visiem sūtījumiem jābūt identifikācijas numuram, pēc kura nepārprotami identificē lietu, uz kuru tas attiecas, un dalībvalsti, kas iesniedz pieprasījumu. Ar šo numuru jābūt iespējai noteikt, vai sūtījums attiecas uz atbildības uzņemšanās pieprasījumu (1. veids), atpakaļuzņemšanas pieprasījumu (2. veids), informācijas pieprasījumu (3. veids), informācijas apmaiņu par pieteikuma iesniedzēja bērnu, brāli vai māsu vai vecāku atkarības situācijā (4. veids), informācijas apmaiņu par nepilngadīgā bez pavadības ģimeni, brāli vai māsu vai radinieku (5. veids), informācijas nosūtīšanu pirms pārsūtīšanas (6. veids) vai vienota veselības sertifikāta nosūtīšanu (7. veids).”;

14)

regulas 20. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ja pieprasījuma pamatā ir “Eurodac” sniegtie dati, jāiekļauj arī pieprasījumu saņēmušās dalībvalsts “Eurodac” identifikācijas numurs.”;

15)

regulas 21. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja kāds valsts piekļuves punkts nosūtījis datus tādam valsts piekļuves punktam, kuram radies darbības pārtraukums, pārraides datuma un laika apliecināšanai izmanto pārraidīšanas žurnālu centrālās komunikācijas infrastruktūras līmenī. Regulā (ES) Nr. 604/2013 noteiktie pieprasījumu un atbilžu nosūtīšanas termiņi netiek pagarināti par attiecīgā valsts piekļuves punkta darbības pārtraukuma laiku.”;

16)

pielikumus aizstāj ar šīs regulas pielikumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 2. septembra Regula (EK) Nr. 1560/2003, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 222, 5.9.2003., 3. lpp.).

(3)  Padomes 2003. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 603/2013 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2000. gada 11. decembra Regula (EK) Nr. 2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas konvenciju (OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 767/2008 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

II PIELIKUMS

(Atsauces ir uz Regulas (ES) Nr. 604/2013 pantiem)

A   SARAKSTS

PIERĀDĪJUMU VEIDI

I.   Par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšana

1.   Pieteikuma iesniedzēja, kas ir nepilngadīgais bez pavadības, ģimenes locekļa, radinieka vai citādi saistītas personas (tēva, mātes, bērna, brāļa vai māsas, tēva vai mātes māsas, tēva vai mātes brāļa, vecvecāka, par bērnu atbildīgā pieaugušā, aizbildņa) klātbūtne (8. pants)

Pārliecinoši pierādījumi:

no citas dalībvalsts saņemts šīs informācijas rakstisks apliecinājums,

izraksti no reģistriem,

ģimenes loceklim izsniegtas uzturēšanās atļaujas,

personu radniecības pierādījumi, ja tādi ir,

ja šādu pierādījumu nav, DNS vai asins analīžu rezultāti, ja nepieciešams.

2.   Ģimenes locekļa, kas ir atzīts par starptautiskās aizsardzības saņēmēju, likumīgā dzīvesvieta dalībvalstī (9. pants)

Pārliecinoši pierādījumi:

no citas dalībvalsts saņemts šīs informācijas rakstisks apliecinājums,

izraksti no reģistriem,

bēgļa statusu vai alternatīvas aizsardzības statusu ieguvušajai personai izsniegtas uzturēšanās atļaujas,

personu radniecības pierādījumi, ja tādi ir,

attiecīgo personu piekrišana.

3.   Ģimenes locekļa klātbūtne, kurš ir starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs un par kura pieteikumu dalībvalstī vēl nav pieņemts pirmais lēmums pēc būtības (10. pants)

Pārliecinoši pierādījumi:

no citas dalībvalsts saņemts šīs informācijas rakstisks apliecinājums,

izraksti no reģistriem,

pagaidu uzturēšanās atļaujas, kas personai izsniegtas uz pieteikuma izskatīšanas laiku,

personu radniecības pierādījumi, ja tādi ir,

ja šādu pierādījumu nav, DNS vai asins analīžu rezultāti, ja nepieciešams,

attiecīgo personu piekrišana.

4.   Derīgas uzturēšanās atļaujas (12. panta 1. un 3. punkts) vai uzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš beidzies mazāk nekā pirms diviem gadiem [un spēkā stāšanās datums] (12. panta 4. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

uzturēšanās atļauja,

izraksti no ārvalstnieku reģistra vai citiem līdzīgiem reģistriem,

uzturēšanās atļauju izsniegušās dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

5.   Derīgas vīzas (12. panta 2. un 3. punkts) un vīzas, kuru derīguma termiņš beidzies mazāk nekā pirms sešiem mēnešiem [un spēkā stāšanās datums] (12. panta 4. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

izsniegtā vīza (attiecīgi derīga vai tāda, kurai beidzies derīguma termiņš),

izraksti no ārvalstnieku reģistra vai citiem līdzīgiem reģistriem,

no VIS nosūtīta pozitīva atbilsme (sakritība) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 767/2008 21. pantu,

vīzu izsniegušās dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

6.   Likumīga ieceļošana teritorijā, šķērsojot ārējo robežu (14. pants)

Pārliecinoši pierādījumi:

ieceļošanas spiedogs pasē,

spiedogs par izceļošanu no dalībvalstij kaimiņos esošās valsts, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu,

biļetes, kas neapgāžami pierāda ieceļošanu, šķērsojot ārējo robežu,

ieceļošanas spiedogs vai līdzīga atzīme pasē.

7.   Nelikumīga ieceļošana, šķērsojot ārējo robežu (13. panta 1. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

no Eurodac saņemts apliecinājums par pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu atbilstību pirkstu nospiedumiem, kas iegūti saskaņā ar Eurodac regulas 14. pantu,

ieceļošanas spiedogs viltotā vai falsificētā pasē,

spiedogs par izceļošanu no dalībvalstij kaimiņos esošās valsts, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu,

biļetes, kas neapgāžami pierāda ieceļošanu, šķērsojot ārējo robežu,

ieceļošanas spiedogs vai līdzīga atzīme pasē.

8.   Uzturēšanās dalībvalstī vismaz piecus mēnešus (13. panta 2. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

uzturēšanās atļaujas, kas personai izsniegtas uz laiku, kamēr izskata pieteikumu pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai,

pieprasījumi atstāt dalībvalsts teritoriju vai izraidīšanas rīkojumi, kas izdoti vismaz pirms pieciem mēnešiem un nav izpildīti,

izraksti no slimnīcu, cietumu vai aizturēšanas iestāžu dokumentiem.

9.   Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (19. panta 2. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

izceļošanas spiedogs,

izraksti no trešo valstu reģistriem (kas apstiprina uzturēšanos tajās),

biļetes, kas neapgāžami pierāda aizbraukšanu vai ieceļošanu, šķērsojot ārējo robežu,

tās dalībvalsts paziņojums/apliecinājums, no kuras pieteikuma iesniedzējs atstājis dalībvalstu teritoriju,

dalībvalstij kaimiņos esošās trešās valsts spiedogs, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu.

II.   Par pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts pienākums uzņemt atpakaļ pieteikuma iesniedzēju

1.   Dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums, notiek atbildīgās dalībvalsts noteikšanas process (20. panta 5. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

no Eurodac saņemts apliecinājums par pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu atbilstību pirkstu nospiedumiem, kas iegūti saskaņā ar Eurodac regulas 9. pantu,

pieteikuma iesniedzēja iesniegta veidlapa,

iestāžu sagatavots oficiāls ziņojums,

saistībā ar pieteikumu iegūti pirkstu nospiedumi,

izraksti no attiecīgiem reģistriem un dokumentiem,

valsts iestāžu rakstisks ziņojums, kas apliecina pieteikuma iesniegšanu.

2.   Pieteikums tiek izskatīts vai ir iesniegts agrāk (18. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

no Eurodac saņemts apliecinājums par pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu atbilstību pirkstu nospiedumiem, kas iegūti saskaņā ar Eurodac regulas 9. pantu,

pieteikuma iesniedzēja iesniegta veidlapa,

iestāžu sagatavots oficiāls ziņojums,

saistībā ar pieteikumu iegūti pirkstu nospiedumi,

izraksti no attiecīgiem reģistriem un dokumentiem,

valsts iestāžu rakstisks ziņojums, kas apliecina pieteikuma iesniegšanu.

3.   Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (20. panta 5. punkts, 19. panta 2. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

izceļošanas spiedogs,

izraksti no trešo valstu reģistriem (kas apstiprina uzturēšanos tajās),

spiedogs par izceļošanu no dalībvalstij kaimiņos esošās trešās valsts, ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu,

iestāžu rakstisks apliecinājums par ārvalstnieka izraidīšanu.

4.   Izraidīšana no dalībvalstu teritorijas (19. panta 3. punkts)

Pārliecinoši pierādījumi:

iestāžu rakstisks apliecinājums par ārvalstnieka izraidīšanu,

izceļošanas spiedogs,

apstiprinājums informācijai par trešās valsts veiktu izraidīšanu.

B   SARAKSTS

NETIEŠI PIERĀDĪJUMI

I.   Par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšana

1.   Pieteikuma iesniedzēja, kas ir nepilngadīgais bez pavadības, ģimenes locekļa (tēva, mātes, aizbildņa) klātbūtne (8. pants)

Indikatīvi pierādījumi  (1):

pieteikuma iesniedzēja sniegta pārbaudāma informācija,

attiecīgo ģimenes locekļu paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

2.   Bēgļa statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu saņēmušā ģimenes locekļa likumīgā dzīvesvieta dalībvalstī (9. pants)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sniegta pārbaudāma informācija,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

3.   Ģimenes locekļa klātbūtne, kurš ir starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs un par kura pieteikumu dalībvalstī vēl nav pieņemts pirmais lēmums pēc būtības (10. pants)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sniegta pārbaudāma informācija,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

4.   Derīgas uzturēšanās atļaujas (12. panta 1. un 3. punkts) vai uzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš beidzies mazāk nekā pirms diviem gadiem [un spēkā stāšanās datums] (12. panta 4. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

uzturēšanās atļauju neizsniegušās dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

5.   Derīgas vīzas (12. panta 2. un 3. punkts) un vīzas, kuru derīguma termiņš beidzies mazāk nekā pirms sešiem mēnešiem [un spēkā stāšanās datums] (12. panta 4. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

uzturēšanās atļauju neizsniegušās dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

6.   Likumīga ieceļošana teritorijā, šķērsojot ārējo robežu (14. pants)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

citas dalībvalsts vai trešās valsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad iestādes izlēmušas iegūt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu.

Šādos gadījumos tie ir pārliecinoši pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

biļetes,

viesnīcu rēķini,

ieejas kartes dalībvalstu sabiedriskās un privātās iestādēs,

apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u. c.,

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izmantojis tūrisma aģentūras pakalpojumus,

citi līdzīga veida netieši pierādījumi.

7.   Nelikumīga ieceļošana teritorijā, šķērsojot ārējo robežu (13. panta 1. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

citas dalībvalsts vai trešās valsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad iestādes izlēmušas iegūt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu.

Šādos gadījumos tie ir pārliecinoši pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

biļetes,

viesnīcu rēķini,

ieejas kartes dalībvalstu sabiedriskās un privātās iestādēs,

apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u. c.,

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

citi līdzīga veida netieši pierādījumi.

8.   Uzturēšanās dalībvalstī vismaz piecus mēnešus (13. panta 2. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

nevalstisku organizāciju, piemēram, organizāciju, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus tiem, kuriem tie vajadzīgi, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

pirkstu nospiedumi,

biļetes,

viesnīcu rēķini,

ieejas kartes dalībvalstu sabiedriskās un privātās iestādēs,

apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u. c.,

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

citi līdzīga veida netieši pierādījumi.

9.   Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (19. panta 2. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

citas dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

attiecībā uz 19. panta 2. punktu: izceļošanas spiedogs, ja attiecīgais pieteikuma iesniedzējs atstājis dalībvalstu teritoriju vismaz uz trim mēnešiem,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad iestādes izlēmušas iegūt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu.

Šādos gadījumos tie ir pārliecinoši pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

biļetes,

viesnīcu rēķini,

apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u. c. trešā valstī,

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

citi līdzīga veida netieši pierādījumi.

II.   Par starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts pienākums uzņemt atpakaļ pieteikuma iesniedzēju

1.   Dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums, notiek atbildīgās dalībvalsts noteikšanas process (20. panta 5. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

citas dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

2.   Starptautiskās aizsardzības pieteikums tiek izskatīts vai ir iesniegts agrāk (18. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

citas dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi.

3.   Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (20. panta 5. punkts, 19. panta 2. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

citas dalībvalsts paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

izceļošanas spiedogs, ja attiecīgais pieteikuma iesniedzējs atstājis dalībvalstu teritoriju vismaz uz trim mēnešiem,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad iestādes izlēmušas iegūt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu.

Šādos gadījumos tie ir pārliecinoši pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

biļetes,

viesnīcu rēķini,

apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u. c. trešā valstī,

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

citi līdzīga veida netieši pierādījumi.

4.   Izraidīšana no dalībvalstu teritorijas (19. panta 3. punkts)

Indikatīvi pierādījumi:

pieteikuma iesniedzēja pārbaudāmi paziņojumi,

starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR, paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

izceļošanas spiedogs, ja attiecīgais pieteikuma iesniedzējs atstājis dalībvalstu teritoriju vismaz uz trim mēnešiem,

ģimenes locekļu, ceļabiedru u. c. sniegtie paziņojumi / informācijas apstiprinājumi,

pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad iestādes izlēmušas iegūt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu.

Šādos gadījumos tie ir pārliecinoši pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

biļetes,

viesnīcu rēķini,

apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u. c.,

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

citi līdzīga veida netieši pierādījumi.

III PIELIKUMS

Image

Image

IV PIELIKUMS

Image

V PIELIKUMS

Image

VI PIELIKUMS

Image

Image

VII PIELIKUMS

Image

Image

VIII PIELIKUMS

Image

Image

Image

IX PIELIKUMS

Image

Image

X PIELIKUMS

A   DAĻA

INFORMĀCIJA PAR DUBLINAS REGULU STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 604/2013 4. PANTU (2)

Jūs lūdzāt mums aizsardzību, jo uzskatāt, ka bijāt spiests atstāt savu valsti vajāšanas, kara vai smaga kaitējuma riska dēļ. Juridiski to sauc par starptautiskās aizsardzības pieteikumu/lūgumu un jūs – par pieteikuma iesniedzēju. Personas, kas meklē aizsardzību, bieži dēvē par patvēruma meklētājiem.

Fakts, ka jūs lūdzāt patvērumu šeit, negarantē, ka mēs izskatīsim jūsu lūgumu šeit. Valsts, kas izskatīs jūsu lūgumu, tiek noteikta procesā, kurš ieviests ar Eiropas Savienības tiesību aktu, ko dēvē par Dublinas regulu. Saskaņā ar minēto tiesību aktu par jūsu lūguma izskatīšanu ir atbildīga tikai viena valsts.

Minēto tiesību aktu piemēro ģeogrāfiskā reģionā, kas sastāv no 32 valstīm (3). Šajā bukletā 32 minētās valstis tiek dēvētas par Dublinas valstīm.

Ja jūs šajā bukletā kaut ko nesaprotat, lūdzu, jautājiet iestādēm.

Pirms jūsu patvēruma lūguma izskatīšanas mums ir jāpārbauda, vai par tā izskatīšanu esam atbildīgi mēs vai kāda cita valsts – mēs to saucam par Dublinas procedūru. Dublinas procedūra neattiecas uz jūsu patvēruma lūguma iemeslu. Tajā tikai tiks noskaidrots, kura valsts ir atbildīga par lēmuma pieņemšanu sakarā ar jūsu patvēruma pieteikumu.

Cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai noteiktu, kura valsts izskatīs manu pieteikumu?

Cik ilgā laikā tiks izskatīts mans pieteikums?

Ja mūsu iestādes nolems, ka mēs esam atbildīgi par lēmuma pieņemšanu sakarā ar jūsu patvēruma pieteikumu, tad jūs varēsiet palikt šajā valstī un jūsu pieteikumu izskatīs šeit. Tādā gadījumā jūsu pieteikuma izskatīšanu sāks nekavējoties.

Ja mēs nolemsim, ka par jūsu pieteikumu ir atbildīga cita valsts, mēs centīsimies pēc iespējas drīz nosūtīt jūs uz minēto valsti, lai tajā varētu izskatīt jūsu pieteikumu. Dublinas procedūra līdz brīdim, kamēr jūs pārsūta uz atbildīgo valsti, parastos apstākļos var ilgt līdz pat 11 mēnešiem. Pēc tam jūsu patvēruma pieteikumu izskatīs valstī, kas par to ir atbildīga. Šis laiks var būt atšķirīgs, ja jūs izvairāties no iestādēm, esat apcietināts vai aizturēts vai apstrīdat lēmumu par pārsūtīšanu. Ja esat kādā no minētajām situācijām, jūs saņemsiet īpašu informāciju par to, kāds termiņš uz jums attiecas. Ja esat aizturēts, jūs informēs par aizturēšanas iemesliem un jums pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Kā nosaka valsti, kura atbildīga par manu pieteikumu?

Tiesību aktā ir noteikti vairāki iemesli, kuru dēļ valsts var būt atbildīga par pieteikuma izskatīšanu. Iemeslus skata to svarīguma secībā, kas paredzēta tiesību aktā, sākot ar to, vai konkrētajā Dublinas valstī atrodas kāds no jūsu ģimenes locekļiem, vai jums pašlaik ir vai iepriekš bija kādas Dublinas valsts izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un vai jūs esat likumīgi vai nelikumīgi ceļojis uz citu Dublinas valsti vai šķērsojis to.

Ir svarīgi, lai jūs pēc iespējas drīz informētu mūs par to, vai jums ir ģimenes locekļi citā Dublinas valstī. Ja jūsu vīrs, sieva vai bērns ir iesniedzis patvēruma pieteikumu vai viņam ir piešķirta starptautiska aizsardzība citā Dublinas valstī, tad attiecīgā valsts varētu būt atbildīga par jūsu patvēruma pieteikuma izskatīšanu.

Mēs varam nolemt izskatīt jūsu pieteikumu mūsu valstī arī tad, ja mēs saskaņā ar Dublinas regulā paredzētajiem kritērijiem neesam atbildīgi par tā izskatīšanu. Mēs jūs nesūtīsim uz valsti, par kuru ir zināms, ka var tikt pārkāptas jūsu cilvēktiesības.

Kas notiek, ja es nevēlos doties uz citu valsti?

Jūs varat nepiekrist lēmumam nosūtīt jūs uz citu Dublinas valsti un apstrīdēt šo lēmumu tiesā. Jūs varat arī lūgt atļauju palikt šajā valstī, kamēr tiks pieņemts lēmums sakarā ar jūsu pārsūdzību vai pārskatīšanu.

Ja jūs atteiksieties no patvēruma pieteikuma šajā valstī un dosieties uz citu Dublinas valsti, jūs, visticamāk, pārsūtīs atpakaļ uz šo valsti vai uz atbildīgo valsti.

Tādēļ ir svarīgi, lai jūs, ja reiz esat lūdzis patvērumu, paliktu šeit līdz brīdim, kamēr mēs 1) izlemsim, kura valsts ir atbildīga par jūsu patvēruma pieteikuma izskatīšanu, un/vai 2) nolemsim izskatīt jūsu patvēruma pieteikumu šajā valstī.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja mēs uzskatīsim, ka jūs varat mēģināt aizbēgt vai izvairīties no mums, jo nevēlaties, lai mēs nosūtītu jūs uz citu valsti, jūs var aizturēt (izmitināt slēgta tipa centrā). Tādā gadījumā jums būs tiesības uz juridisko pārstāvi un mēs jūs informēsim par citām jūsu tiesībām, tostarp par tiesībām pārsūdzēt lēmumu par jūsu aizturēšanu.

Kāpēc ir jāiegūst mani pirkstu nospiedumi?

Ja jūs iesniedzat patvēruma pieprasījumu un esat vismaz 14 gadus vecs, tiks iegūti jūsu pirkstu nospiedumi, ko nosūtīs uz pirkstu nospiedumu datubāzi Eurodac. Jums jāsadarbojas šajā procedūrā – jums ir likumā noteikts pienākums ļaut iegūt jūsu pirkstu nospiedumus.

Ja jūsu pirkstu nospiedumu kvalitāte nav pietiekami augsta, tostarp gadījumā, ja jūs esat apzināti bojājis pirkstus, pirkstu nospiedumus atkārtoti iegūs vēlāk.

Jūsu pirkstu nospiedumus pārbaudīs Eurodac datubāzē, lai pārbaudītu, vai jūs esat lūdzis patvērumu iepriekš un vai jūsu pirkstu nospiedumi iepriekš tika iegūti, šķērsojot robežu. Tas palīdz noteikt, kura Dublinas valsts ir atbildīga par jūsu patvēruma pieprasījuma izskatīšanu.

Jūsu pirkstu nospiedumus var arī pārbaudīt Vīzu informācijas sistēmā (VIS), t. i., datubāzē, kurā iekļauta informācija saistībā ar Šengenas zonā izsniegtajām vīzām. Ja jums ir derīga vīza vai vīza, kurai beidzies derīguma termiņš un kuru izsniegusi cita Dublinas valsts, jūs var nosūtīt uz attiecīgo valsti, lai tā izskatītu jūsu starptautiskās aizsardzības pieteikumu.

Tā kā jūs lūdzāt patvērumu, dati par jūsu pirkstu nospiedumiem Eurodac tiks glabāti desmit gadus. Pēc šā termiņa beigām tie tiks automātiski dzēsti no datubāzes. Ja jūsu patvēruma pieprasījums tiks apmierināts, jūsu pirkstu nospiedumi paliks datubāzē līdz brīdim, kad tie tiks automātiski dzēsti. Ja jūs kļūsiet par Dublinas valsts pilsoni, pirkstu nospiedumi tiks dzēsti tajā brīdī. Eurodac tiks saglabāti jūsu pirkstu nospiedumi un dzimums – jūsu vārds, uzvārds, fotoattēls, dzimšanas datums un valstspiederība netiks nosūtīti uz Eurodac datubāzi, taču tie var tikt saglabāti valsts datubāzē.

Jebkurā laikā nākotnē jūs varat lūgt mums informāciju par saviem datiem, ko esam saglabājuši Eurodac. Ja uzskatāt, ka dati nav precīzi vai ka tie nebūtu jāsaglabā, jūs varat pieprasīt tos labot vai dzēst. Informāciju par iestādēm, kas atbildīgas par jūsu datu apstrādi (vai kontroli) šajā valstī, un attiecīgajām iestādēm, kuras atbildīgas par datu aizsardzības uzraudzību, skatīt tālāk.

Eurodac pārvalda Eiropas Savienības aģentūra eu-LISA. Jūsu datus var izmantot vienīgi likumā paredzētos nolūkos. Jūsu datus saņems vienīgi Eurodac centrālā sistēma. Ja jūs nākotnē lūgsiet patvērumu citā Dublinas valstī, jūsu pirkstu nospiedumus pārbaudes veikšanai nosūtīs attiecīgajai valstij. Eurodac saglabātie dati netiks nosūtīti citām valstīm vai organizācijām ārpus Dublinas valstīm.

Sākot ar 2015. gada 20. jūliju, jūsu pirkstu nospiedumus varēs meklēt tādas iestādes kā policija un Eiropas Policijas birojs (Eiropols), kas varēs pieprasīt piekļuvi Eurodac datubāzei nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagus noziedzīgus nodarījumus un terorismu.

Kādas ir manas tiesības laikposmā, kamēr tiek noteikta valsts, kas ir atbildīga par manu patvēruma pieprasījumu?

Jums ir tiesības palikt šajā valstī gadījumā, ja mēs esam atbildīgi par jūsu patvēruma pieprasījuma izskatīšanu, bet, ja par to ir atbildīga cita valsts, – līdz brīdim, kamēr jūs uz to pārsūtīs. Ja par jūsu patvēruma pieprasījuma izskatīšanu ir atbildīga šī valsts, jums ir tiesības palikt šeit vismaz līdz brīdim, kad par jūsu patvēruma pieteikumu tiek pieņemts pirmais lēmums. Uz jums attiecas arī uzņemšanas materiālie nosacījumi – jums ir tiesības, piemēram, uz izmitināšanu, pārtiku utt., kā arī primāro medicīnisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Jums tiks dota iespēja sniegt mums informāciju par jūsu stāvokli un ģimenes locekļiem Dublinas valstī mutiski un/vai rakstiski jūsu dzimtajā valodā vai citā valodā, kuru jūs labi zināt (vai vajadzības gadījumā tiks nodrošināts tulks). Jūs saņemsiet arī lēmuma pārsūtīt jūs uz citu valsti rakstisku kopiju. Jums ir tiesības sazināties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju, un/vai sazināties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) biroju šajā valstī.

Ja mēs uzskatīsim, ka par jūsu pieteikuma izskatīšanu varētu būt atbildīga cita valsts, jūs saņemsiet sīkāku informāciju par attiecīgo procedūru un to, kā tas ietekmē jūs un jūsu tiesības (4).

Kontaktinformācija, jo īpaši šāda (norādiet konkrētai dalībvalstij raksturīgu informāciju):

patvēruma iestādes adrese un kontaktinformācija,

informācija par valsts uzraudzības iestādi,

par Eurodac datu apstrādi atbildīgā persona un tās pārstāvis,

minētās atbildīgās personas biroja kontaktinformācija,

vietējā UNHCR biroja (ja tāds ir) kontaktinformācija,

juridiskās palīdzības sniedzēju / bēgļu atbalsta organizāciju kontaktinformācija,

Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) kontaktinformācija.

B   DAĻA

DUBLINAS PROCEDŪRA – INFORMĀCIJA STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJIEM DUBLINAS PROCEDŪRĀ SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 604/2013 4. PANTU (5)

Jūs saņēmāt šo bukletu, jo jūs lūdzāt starptautisko aizsardzību (patvērumu) šajā valstī vai citā Dublinas valstī un iestādēm šeit ir pamats uzskatīt, ka par jūsu pieprasījuma izskatīšanu varētu būt atbildīga cita valsts.

To, kura valsts ir atbildīga, mēs noteiksim procesā, kas ieviests ar Eiropas Savienības tiesību aktu, kuru dēvē par Dublinas regulu. Šo procesu sauc par Dublinas procedūru. Šā bukleta mērķis ir sniegt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas jums varētu rasties saistībā ar šo procedūru.

Ja jūs nesaprotat kaut ko no šajā bukletā norādītā, lūdzu, jautājiet iestādēm.

Kāpēc uz mani attiecas Dublinas procedūra?

Dublinas procedūru piemēro ģeogrāfiskā reģionā, kas sastāv no 32 valstīm. Tā dēvētās Dublinas valstis ir Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija un četras valstis, kas ir iesaistītas Dublinas sistēmā (Norvēģija, Islande, Šveice un Lihtenšteina).

Dublinas procedūrā tiek noteikts, kura valsts ir atbildīga par jūsu patvēruma pieteikuma izskatīšanu. Tas nozīmē, ka jūs var pārsūtīt no šīs valsts uz kādu citu valsti, kura ir atbildīga par jūsu pieteikuma izskatīšanu.

Dublinas procedūrai ir divi mērķi:

nodrošināt, ka jūsu patvēruma pieteikums nonāks tās valsts iestādē, kura atbildīga par tā izskatīšanu,

nodrošināt, lai jūs neiesniegtu vairākus patvēruma pieteikumus vairākās valstīs nolūkā pagarināt uzturēšanās laiku Dublinas valstīs.

Līdz brīdim, kad būs izlemts, kura valsts ir atbildīga par lēmuma pieņemšanu saistībā ar jūsu pieteikumu, šīs valsts iestādes neizskatīs jūsu pieteikumu detalizēti.

ŅEMIET VĒRĀ! Jums nav jādodas uz citu Dublinas valsti. Ja jūs dosieties uz citu Dublinas valsti, jūs pārsūtīs atpakaļ šurp vai uz valsti, kurā jūs iepriekš lūdzāt patvērumu. Arī tad, ja jūs atteiksieties no pieteikuma šeit, atbildīgā valsts nemainīsies. Ja jūs izvairīsieties vai aizbēgsiet, jūs var arī aizturēt.

Ja jūs iepriekš bijāt kādā no Dublinas valstīm un pirms ierašanās šajā valstī atstājāt Dublinas valstu reģionu, jums tas ir jāpaziņo mums. Tas ir svarīgi, jo var ietekmēt to, kura valsts ir atbildīga par jūsu pieteikuma izskatīšanu. Jums var lūgt sniegt pierādījumus par laiku, ko pavadījāt ārpus Dublinas valstīm; tie var būt, piemēram, zīmogs pasē, lēmums par atgriešanu vai izraidīšanu vai oficiāli dokumenti, kas liecina, ka jūs dzīvojāt vai strādājāt ārpus Dublinas valstīm.

Kāda informācija man obligāti jāsniedz iestādēm? Kā es varu šo informāciju izskaidrot iestādēm?

Iespējams, ka jūs intervēs, lai noteiktu, kura valsts ir atbildīga par jūsu patvēruma pieprasījuma izskatīšanu. Šajā intervijā mēs izskaidrosim Dublinas procedūru. Jums jāsniedz mums visa informācija, kas jums zināma par jūsu ģimenes locekļu vai radinieku atrašanos kādā no Dublinas valstīm, kā arī jebkāda cita informācija, kas, jūsuprāt, varētu būt būtiska, nosakot atbildīgo valsti (sīkākus paskaidrojumus par būtisku informāciju skatīt turpmāk). Jums arī jāsniedz jūsu rīcībā esoši dokumenti vai papīri, kas satur būtisku informāciju.

Lūdzu, sniedziet mums visu būtisko informāciju, lai palīdzētu noteikt, kura valsts ir atbildīga par jūsu pieteikuma izskatīšanu.

Intervija notiks valodā, kuru jūs saprotat vai kuru var pamatoti uzskatīt par valodu, ko jūs saprotat un kurā spējat sazināties.

Jūs varat lūgt tulka palīdzību, lai sazinātos, ja jūs nevarat saprast lietoto valodu. Tulkam jātulko vienīgi tas, ko sakāt jūs vai intervētājs. Tulks nedrīkst papildināt teikto ar savu personīgo viedokli. Ja jums ir grūtības saprast tulku, jums tas jāpaziņo mums un/vai jārunā ar savu juristu.

Intervija būs konfidenciāla. Tas nozīmē, ka nekāda jūsu sniegtā informācija, tostarp fakts, ka jūs lūdzāt patvērumu, netiks nosūtīta personām vai iestādēm jūsu izcelsmes valstī, kas jebkādā veidā var kaitēt jums vai jūsu ģimenes locekļiem, kuri joprojām atrodas jūsu izcelsmes valstī.

Tiesības uz interviju jums var tikt liegtas vienīgi gadījumā, ja jūs jau esat sniedzis šo informāciju citā veidā pēc tam, kad bijāt informēti par Dublinas procedūru un to, kā tā ietekmē jūsu situāciju. Ja jūs netiekat intervēti, jūs varat lūgt rakstveidā sniegt papildu informāciju, kas ir būtiska lēmuma par atbildīgo valsti pieņemšanā.

Kā iestādes noteiks valsti, kas atbildīga par mana pieteikuma izskatīšanu?

Ir vairāki iemesli, kuru dēļ valsts var būt atbildīga par jūsu pieteikuma izskatīšanu. Šos iemeslus piemēro to svarīguma secībā, kas paredzēta tiesību aktos. Ja kāds no iemesliem nepastāv, skata nākamo utt.

Minētie iemesli attiecas uz šādiem faktoriem (svarīguma secībā):

jums ir ģimenes loceklis (vīrs vai sieva, bērni, kuri ir jaunāki par 18 gadiem), kam ir piešķirta starptautiskā aizsardzība vai kas ir iesniedzis patvēruma pieteikumu citā Dublinas valstī.

Tādēļ ir svarīgi, lai jūs informētu mūs par to, vai jums ir ģimenes locekļi citā Dublinas valstī, pirms par jūsu patvēruma pieteikumu tiek pieņemts pirmais lēmums. Ja jūs vēlaties, lai jūs apvienotu ar ģimenes locekli tajā pašā valstī, jums un jūsu ģimenes loceklim būs jāpauž šī vēlme rakstveidā,

cita Dublinas valsts jums ir iepriekš izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju,

citā Dublinas valstī tika iegūti jūsu pirkstu nospiedumi (un saglabāti Eiropas datubāzē Eurodac  (6)),

ir pierādījumi, ka jūs esat bijis citā Dublinas valstī vai šķērsojis to, pat tad, ja tajā jūsu pirkstu nospiedumi netika iegūti.

Kas notiek gadījumā, ja esmu atkarīgs no kāda aprūpes vai kāds ir atkarīgs no manis?

Jūs varētu apvienot tajā pašā valstī, kurā atrodas jūsu māte, tēvs, bērns, brālis vai māsa, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

viņi likumīgi uzturas vienā no Dublinas valstīm,

viens no jums ir grūtniece vai vienam no jums ir jaundzimušais bērns, vai viens no jums ir smagi slims vai ar smagu invaliditāti, vai vecs,

vienam no jums ir vajadzīga otras personas palīdzība, kura spēj aprūpēt pirmo.

Valstij, kurā uzturas jūsu bērns, brālis vai māsa vai vecāks, parasti būtu jāuzņemas atbildība par jūsu pieteikuma izskatīšanu, ja jūsu radniecības saite jau pastāvēja jūsu izcelsmes valstī. Jums lūgs arī rakstveidā norādīt, ka jūs abi vēlaties apvienoties.

Jūs varat lūgt apvienošanu, ja jūs jau atrodaties valstī, kurā atrodas jūsu bērns, brālis vai māsa vai vecāks, vai arī ja jūs atrodaties citā valstī, nevis tajā, kurā uzturas jūsu radinieki. Pēdējā minētajā gadījumā jums būs jāceļo uz attiecīgo valsti, ja vien jūs veselības stāvokļa dēļ nevarat doties garākos ceļojumos.

Papildus šai iespējai patvēruma procedūras laikā jūs vienmēr varat lūgt pievienoties radiniekiem humānu, ģimenes vai kultūras apsvērumu dēļ. Ja šis lūgums tiks apmierināts, jums, iespējams, būs jādodas uz valsti, kurā atrodas jūsu radinieks. Arī tādā gadījumā jums lūgs paziņot savu piekrišanu rakstveidā. Ir svarīgi, lai jūs informētu mūs par jebkādiem humāniem apsvērumiem, kuru dēļ jūsu pieteikums būtu jāizskata šeit vai kādā citā valstī.

Ja tiek izskatīti radniecības, aprūpes vai humāni jautājumi, jums var lūgt sniegt paskaidrojumus vai pierādījumus, kas pamato jūsu apgalvojumus.

Kas notiek gadījumā, ja esmu slims vai man ir īpašas vajadzības?

Lai sniegtu jums atbilstošu medicīnisku aprūpi vai ārstēšanu, iestādēm ir jābūt informētām par īpašām vajadzībām, kas jums var būt, tostarp par jūsu veselības stāvokli, jo īpaši tad, ja:

jums ir invaliditāte,

jūs esat grūtniece,

jums ir nopietna saslimšana,

jūs esat pārcietis spīdzināšanu, izvarošanu vai cita veida nopietnu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību.

Ja jūs mums sniegsiet savus medicīniskos datus un tiks nolemts, ka jūs ir jānosūta uz citu valsti, mēs lūgsim jūsu atļauju nosūtīt šos medicīniskos datus uz valsti, uz kuru jūs nosūtīs. Ja jūs tam nepiekritīsiet, medicīniskie dati netiks nosūtīti, taču tas neliegs pārsūtīt jūs uz atbildīgo valsti. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs nepiekritīsiet savu medicīnisko datu nosūtīšanai uz citu valsti, tā nevarēs parūpēties par jūsu īpašajām vajadzībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu medicīniskos datus, ievērojot stingru konfidencialitāti, vienmēr apstrādās profesionāļi, uz kuriem attiecas noslēpumu glabāšanas pienākums.

Cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai noteiktu, kura valsts izskatīs manu pieteikumu? Pēc cik ilga laika mans pieteikums būs izskatīts?

Ja iestādes šajā valstī nolems, ka mēs esam atbildīgi par jūsu patvēruma pieteikuma izskatīšanu, tad jūs varēsiet palikt šajā valstī un jūsu pieteikumu izskatīs šeit.

Kas notiks gadījumā, ja tiks konstatēts, ka par mana pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga cita valsts, nevis tā, kurā es atrodos?

Ja mēs uzskatīsim, ka par jūsu pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga cita valsts, mēs lūgsim attiecīgajai valstij uzņemties atbildību triju mēnešu laikā no dienas, kad jūs iesniedzāt pieteikumu šajā valstī.

Taču gadījumā, ja citas valsts atbildība ir noteikta, pamatojoties uz jūsu pirkstu nospiedumu datiem, lūgums attiecīgajai valstij tiks nosūtīts divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemti rezultāti no Eurodac.

Ja jūs lūdzat patvērumu Dublinas valstī pirmoreiz, taču ir pamats uzskatīt, ka jūsu patvēruma pieteikums būtu jāizskata citai Dublinas valstij, mēs lūgsim attiecīgajai valstij uzņemties atbildību par jūsu lietu.

Valstij, uz kuru mēs nosūtīsim lūgumu, jāatbild divu mēnešu laikā no lūguma saņemšanas dienas. Ja attiecīgā valsts neatbildēs šajā termiņā, tas nozīmēs, ka tā ir uzņēmusies atbildību par jūsu pieteikumu.

Ja jūs jau iepriekš esat lūdzis patvērumu citā Dublinas valstī, nevis tajā, kur jūs pašlaik atrodaties, mēs lūgsim attiecīgajai valstij uzņemt jūs atpakaļ.

Valstij, uz kuru mēs nosūtīsim lūgumu, jāatbild viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas vai divu nedēļu laikā, ja lūguma pamatā ir Eurodac dati. Ja attiecīgā valsts neatbildēs šajā termiņā, tas nozīmēs, ka tā ir uzņēmusies atbildību par jūsu pieteikumu un piekrīt uzņemt jūs atpakaļ.

Taču gadījumā, ja jūs neesat lūdzis patvērumu šajā valstī un jūsu iepriekšējais patvēruma pieteikums citā valstī ir noraidīts ar galīgu lēmumu, mēs varam nosūtīt atbildīgajai valstij lūgumu uzņemt jūs atpakaļ vai arī atgriezt jūs uz jūsu izcelsmes valsti vai pastāvīgās dzīvesvietas valsti, vai arī uz drošu trešo valsti (7).

Ja cita valsts piekrīt, ka tā ir atbildīga par jūsu pieteikuma izskatīšanu, jūs informēs par mūsu lēmumu:

neizskatīt jūsu patvēruma pieteikumu šajā valstī un

pārsūtīt jūs uz atbildīgo valsti.

Jūsu pārsūtīšana notiks sešu mēnešu laikā no dienas, kad cita valsts uzņēmās atbildību, vai – gadījumā, ja jūs apstrīdēsiet lēmumu, – sešu mēnešu laikā no brīža, kad tiesa nolems, ka jūs var sūtīt uz minēto valsti. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja jūs aizbēgsiet no iestādēm šajā valstī vai ja jūs esat apcietināts.

Ja jūs esat aizturēts / atrodaties slēgta tipa centrā šajā valstī Dublinas procedūras ietvaros, tiks piemēroti īsāki termiņi (vairāk informācijas skatīt īpašajā iedaļā par aizturēšanu).

Atbildīgā valsts izturēsies pret jums kā pret patvēruma meklētāju, un jums būs visas no tā izrietošās tiesības. Ja jūs iepriekš nekad neesat lūdzis patvērumu attiecīgajā valstī, jums būs iespēja lūgt patvērumu pēc ierašanās tajā.

Kas notiek gadījumā, ja es nepiekrītu lēmumam nosūtīt mani uz citu valsti?

Jūs varat nepiekrist lēmumam nosūtīt jūs uz citu Dublinas valsti. To sauc par pārsūdzību vai par pārskatīšanu.

Jūs varat arī lūgt atlikt pārsūtīšanu uz pārsūdzības vai pārskatīšanas laiku.

Informāciju par to, ar kādām iestādēm jāsazinās, lai apstrīdētu lēmumu šajā valstī, jūs atradīsiet šā bukleta beigās.

No dienas, kad jūs no iestādēm saņemsiet oficiālu lēmumu par pārsūtīšanu, jums būs [X dienas  (8)] pārsūdzības iesniegšanai [pārsūdzības iestādes nosaukums  (9)]. Ir ļoti svarīgi, lai jūs apstrīdētu lēmumu (iesniegtu pārsūdzības vai pārskatīšanas pieteikumu) norādītajā termiņā.

Laikā, kamēr izskata jūsu pārsūdzības vai pārskatīšanas pieteikumu, jūs varat palikt šajā valstī. Vai  (10)

Jūsu pārsūtīšana tiks atlikta uz [y dienām  (11)], līdz tiesa izlems, vai jums ir droši atrasties atbildīgajā valstī, kamēr tiek izskatīta jūsu pārsūdzība. Vai

Jums [y dienu  (12)] laikā jāpieprasa atlikt jūsu pārsūtīšanu, kamēr tiek izskatīta jūsu pārsūdzība. Tiesa tuvākajā laikā pieņems lēmumu par šo pieprasījumu. Ja jūsu pieprasījums netiks apmierināts, jums tiks sniegts šāda lēmuma pamatojums.

Šīs procedūras laikā jums ir tiesības uz juridisku palīdzību un – vajadzības gadījumā – uz palīdzību valodas ziņā. Juridiska palīdzība nozīmē, ka jums ir tiesības uz juristu, kas sagatavos jūsu dokumentus un pārstāvēs jūs tiesā.

Jūs varat lūgt, lai šo palīdzību sniegtu bez maksas, ja jūs nevarat segt šādas izmaksas. Informācija par organizācijām, kas sniedz juridisku palīdzību, atrodama šā bukleta beigās.

Vai mani var aizturēt?

Ir iespējami citi iemesli jūsu aizturēšanai, bet Dublinas procedūras ietvaros jūs var aizturēt tikai tad, ja iestādes uzskata, ka pastāv būtisks risks, ka jūs aizbēgsiet, jo nevēlaties, lai jūs nosūta uz citu Dublinas valsti.

Ko tas nozīmē?

Ja mūsu iestādes uzskata, ka pastāv būtisks risks, ka jūs aizbēgsiet, piemēram, tādēļ, ka jūs jau reiz esat aizbēdzis, vai tādēļ, ka jūs nepildāt pienākumu sniegt informāciju utt., tās var aizturēt jūs jebkurā Dublinas procedūras posmā. Iemesli, kuru dēļ jūs var aizturēt, paredzēti tiesību aktā. Jūs var aizturēt tikai tiesību aktā paredzēto iemeslu dēļ.

Jums ir tiesības saņemt rakstveida informāciju par jūsu aizturēšanas iemesliem, kā arī par iespējām apstrīdēt aizturēšanas rīkojumu. Jums ir arī tiesības uz juridisku palīdzību, ja vēlaties apstrīdēt aizturēšanas rīkojumu.

Ja jūs tiekat aizturēts Dublinas procedūras laikā, procedūras termiņi būs šādi:

viena mēneša laikā no jūsu patvēruma pieteikuma iesniegšanas dienas mēs lūgsim attiecīgajai valstij uzņemties atbildību,

valstij, uz kuru mēs nosūtīsim lūgumu, būs jāatbild divu nedēļu laikā no mūsu lūguma saņemšanas dienas,

jūsu pārsūtīšanai vajadzētu notikt sešu nedēļu laikā no dienas, kad atbildīgā valsts piekritīs mūsu lūgumam. Ja jūs apstrīdēsiet lēmumu par pārsūtīšanu, sešu nedēļu termiņu skaitīs no dienas, kad iestādes vai tiesa nolems, ka ir droši nosūtīt jūs uz atbildīgo valsti, kamēr tiek izskatīta jūsu pārsūdzība.

Ja mēs nebūsim ievērojuši lūguma nosūtīšanas vai jūsu pārsūtīšanas termiņus, jūsu aizturēšana saistībā ar pārsūtīšanu Dublinas regulas ietvaros būs beigusies. Tādā gadījumā tiks piemēroti iepriekš norādītie parastie termiņi.

Kas notiks ar manis sniegtajiem personas datiem? Vai varu būt drošs, ka tie netiks ļaunprātīgi izmantoti?

Datus, ko jūs Dublinas valstu iestādēm sniedzat Dublinas procedūras laikā, minētās iestādes var viena otrai nosūtīt vienīgi tādēļ, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar Dublinas regulu un Eurodac regulu. Dublinas procedūrā jums ir tiesības uz visu to personas datu un informācijas aizsardzību, ko jūs sniedzat par sevi, jūsu ģimenes stāvokli utt. Jūsu datus var izmantot vienīgi likumā paredzētos nolūkos.

Jums būs tiesības piekļūt šādiem datiem:

dati par sevi. Jums ir tiesības pieprasīt šādu datu, tostarp Eurodac iekļauto datu, labošanu, ja tie nav precīzi, vai dzēšanu, ja tie ir nelikumīgi apstrādāti,

informācija par to, kā pieprasīt jūsu datu, tostarp Eurodac iekļauto datu, labošanu vai dzēšanu. Šī informācija ietver to kompetento iestāžu kontaktinformāciju, kas atbildīgas par jūsu Dublinas procedūru, un to valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformāciju, kuras atbildīgas par pieprasījumiem saistībā ar personas datu aizsardzību.

XI PIELIKUMS

INFORMĀCIJA BĒRNIEM BEZ PAVADĪBAS, KAS IESNIEDZ STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PIETEIKUMU, SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 604/2013 4. PANTU  (13)

Mēs tev iedevām šo bukletu, jo tu norādīji, ka tev ir nepieciešama aizsardzība un ka tu esi jaunāks par 18 gadiem. Ja tu vēl neesi 18 gadus vecs, tevi uzskata par bērnu. Iestādes var dēvēt tevi arī par nepilngadīgo, kas nozīmē to pašu, ko bērns. Iestādes nozīmē cilvēkus, kas atbildīgi par lēmuma pieņemšanu saistībā ar tavu aizsardzības lūgumu.

Gadījumu, kad tu lūdz aizsardzību šeit, jo baidījies palikt savā izcelsmes valstī, mēs saucam par patvēruma meklēšanu. Patvērums ir vieta, kurā tu esi aizsargāts un drošībā.

Ja tu iesniedz oficiālu pieprasījumu iestādēm, kurā lūdz patvērumu, likumā to sauc par starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai pieprasījumu. Persona, kas lūdz aizsardzību, ir pieteikuma iesniedzējs. Dažreiz tu dzirdēsi arī, ka tevi sauc par patvēruma meklētāju.

Taviem vecākiem vajadzētu būt kopā ar tevi, bet, ja tā nav vai ja tevi ceļojot nošķīra no viņiem, tad tu esi nepilngadīgais bez pavadības.

Tādā gadījumā MĒS PIEŠĶIRSIM TEV PĀRSTĀVI, PROTI, PIEAUGUŠO, KURŠ PALĪDZĒS TEV PROCEDŪRAS LAIKĀ. VIŅŠ VAI VIŅA PALĪDZĒS TEV SAISTĪBĀ AR PIETEIKUMU UN VAR PAVADĪT TEVI, KAD TEV BŪS JĀRUNĀ AR IESTĀDĒM. AR TAVU PĀRSTĀVI TU VARI RUNĀT PAR SAVĀM PROBLĒMĀM UN BAILĒM. TAVA PĀRSTĀVJA UZDEVUMS IR NODROŠINĀT, KA PIRMĀM KĀRTĀM TIEK ŅEMTAS VĒRĀ TAVAS INTERESES, UN TAS NOZĪMĒ, KA TIEK ŅEMTAS VĒRĀ TAVAS VAJADZĪBAS, DROŠĪBA, LABKLĀJĪBA, SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA UN TAVS VIEDOKLIS. TAVS PĀRSTĀVIS IZSKATĪS ARĪ ĢIMENES ATKALAPVIENOŠANĀS IESPĒJU.

JA TU KAUT KO NESAPROTI, LŪDZ PALĪDZĪBU SAVAM PĀRSTĀVIM VAI IESTĀDĒM!

LAI ARĪ TU LŪDZI PATVĒRUMU ŠAJĀ VALSTĪ, VAR BŪT, KA TAVS AIZSARDZĪBAS PIEPRASĪJUMS BŪS JĀIZSKATA CITAI VALSTIJ.

Par tava aizsardzības lūguma izskatīšanu var būt atbildīga tikai viena valsts. Tas ir noteikts likumā, ko sauc par Dublinas regulu. Saskaņā ar šo likumu mums jāpārbauda, vai par tava pieteikuma izskatīšanu esam atbildīgi mēs vai kāda cita valsts, – mēs to saucam par Dublinas procedūru.

Minēto likumu piemēro ģeogrāfiskā reģionā, kas sastāv no 32 valstīm (14). Šajā bukletā 32 minētās valstis tiek dēvētas par Dublinas valstīm.

NEBĒDZ NO IESTĀDĒM VAI UZ KĀDU CITU DUBLINAS VALSTI! DAŽI CILVĒKI VARĒTU APGALVOT, KA TAS IR LABĀKAIS, KO TU VARI DARĪT. JA KĀDS TEV SAKA, KA TEV IR JĀBĒG VAI KA TEV IR JĀDODAS PROM KOPĀ AR VIŅU, NEKAVĒJOTIES PASTĀSTI PAR TO SAVAM PĀRSTĀVIM VAI VALSTS IESTĀDĒM!

LŪDZU, PĒC IESPĒJAS DRĪZ PAZIŅO VALSTS IESTĀDĒM, VAI ESI KĀDĀ NO ŠĀDĀM SITUĀCIJĀM:

Tu esi viens pats un domā, ka tava māte, tēvs, brālis vai māsa, tante  (15), onkulis  (16), vecāmāte vai vectēvs varētu būt kādā no citām 32 Dublinas valstīm.

Ja tā, tad paziņo, vai tu gribi dzīvot kopā ar viņiem vai ne.

Tu ceļoji uz šo valsti kopā ar kādu citu, un, ja tā, tad ar ko?

Tu jau esi bijis kādā no citām 32 Dublinas valstīm.

Citā Dublinas valstī tika iegūti tavi pirkstu nospiedumi (pirkstu nospiedumi ir pirkstu attēli, ko iegūst no taviem pirkstiem un kas palīdz tevi identificēt).

Tu jau esi lūdzis patvērumu citā Dublinas valstī.

IR ĻOTI SVARĪGI, LAI TU SADARBOTOS AR VALSTS IESTĀDĒM UN VIENMĒR TEIKTU PATIESĪBU.

Dublinas sistēma var palīdzēt tev, ja tevi nepavada vecāki, kad tu lūdz aizsardzību.

Ja mums būs pietiekama informācija par taviem vecākiem vai radiniekiem, mēs viņus meklēsim Dublinas valstīs. Ja mums izdosies viņus atrast, mēs mēģināsim jūs apvienot valstī, kurā atrodas tavi vecāki vai radinieki. Tādā gadījumā attiecīgā valsts būs atbildīga par tava aizsardzības lūguma izskatīšanu.

Ja tu esi viens un tev nav ģimenes locekļu vai radinieku citā Dublinas valstī, ir ļoti iespējams, ka tavs pieteikums tiks izskatīts šajā valstī.

Mēs varam nolemt izskatīt tavu pieteikumu šajā valstī arī tad, ja saskaņā ar likumu par to varētu būt atbildīga cita valsts. Mēs tā varam darīt arī humānu, ģimenes vai kultūras apsvērumu dēļ.

Šīs procedūras laikā mēs vienmēr rīkosimies tavās interesēs un nesūtīsim tevi uz valsti, par kuru ir zināms, ka tur var tikt pārkāptas tavas cilvēktiesības.

Ko tas nozīmē, ka mums vienmēr jārīkojas tavās interesēs? Tas nozīmē, ka mums būs:

jāpārbauda, vai ir iespējams apvienot tevi ar tavu ģimeni vienā valstī,

jāpārliecinās, ka tu būsi drošībā, jo īpaši pasargāts no cilvēkiem, kas var vēlēties slikti apieties ar tevi vai kaitēt tev,

jāpārliecinās, ka tu varēsi uzaugt drošā un veselīgā vidē, ka tev būs pārtika un pajumte un ka būs apmierinātas tavas sociālās attīstības vajadzības,

jāņem vērā tavs viedoklis, piemēram, par to, vai tu vēlies palikt kopā ar radinieku vai ne.

TAVS VECUMS

Personas, kas vecākas par 18 gadiem, sauc par pieaugušajiem. Uz viņiem attiecas citādi noteikumi nekā uz bērniem un pusaudžiem (nepilngadīgajiem).

Lūdzu, saki mums taisnību par savu vecumu.

Ja tev ir kāds dokuments, kurā norādīts tavs vecums, parādi to iestādēm. Ja iestādes šaubās par tavu vecumu, iespējams, ka ārsts gribēs tevi izmeklēt, lai noteiktu, vai tu esi jaunāks vai vecāks par 18 gadiem. Pirms jebkādas medicīniskas izmeklēšanas būs vajadzīga tava un/vai tava pārstāvja piekrišana.

TURPMĀKAJĀ TEKSTĀ MĒS MĒĢINĀSIM ATBILDĒT UZ BIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM, KAS TEV VARĒTU RASTIES PAR DUBLINAS PROCEDŪRU, PAR TO, KĀ TĀ VAR PALĪDZĒT TEV UN KAS NOTIKS TĀLĀK.

Kas ir PIRKSTU NOSPIEDUMI? Kāpēc tie jāiegūst?

Ja tu lūdz patvērumu un esi vismaz 14 gadus vecs, tiks iegūti tavu pirkstu attēli (kurus sauc par pirkstu nospiedumiem), ko nosūtīs uz pirkstu nospiedumu datubāzi Eurodac. Tev ir jāsadarbojas šajā procedūrā – visiem, kas lūdz patvērumu, ir likumā noteikts pienākums ļaut iegūt savus pirkstu nospiedumus.

Tavus pirkstu nospiedumus kādā brīdī var pārbaudīt, lai noteiktu, vai tu esi lūdzis patvērumu iepriekš un vai tavi pirkstu nospiedumi iepriekš tika iegūti, šķērsojot robežu. Ja tiek atklāts, ka tu jau esi lūdzis patvērumu citā Dublinas valstī, tad tevi var nosūtīt uz attiecīgo valsti, ja doties uz turieni ir tavās interesēs. Tādā gadījumā attiecīgā valsts būs atbildīga par tava starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu.

Tavi pirkstu nospiedumi tiks glabāti desmit gadus. Pēc desmit gadiem tie tiks automātiski dzēsti no datubāzes. Ja tavs aizsardzības lūgums tiks apmierināts, tavi pirkstu nospiedumi paliks datubāzē līdz brīdim, kad tie tiks automātiski dzēsti. Ja vēlāk tu kļūsi par Dublinas valsts pilsoni, tavi pirkstu nospiedumi tiks dzēsti. Eurodac tiks saglabāti tikai tavi pirkstu nospiedumi un dzimums – tavs vārds, uzvārds, fotoattēls, dzimšanas datums un valstspiederība netiks nosūtīti uz datubāzi vai saglabāti. Tomēr minētie dati var tikt saglabāti mūsu valsts datubāzē. Eurodac saglabātie dati netiks nosūtīti citām valstīm vai organizācijām ārpus Dublinas valstīm.

Sākot ar 2015. gada 20. jūliju, tavus pirkstu nospiedumus varēs meklēt tādas iestādes kā policija un Eiropas Policijas birojs (Eiropols), kas varēs meklēt tavus pirkstu nospiedumus un pieprasīt piekļuvi Eurodac datubāzei nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagus noziedzīgus nodarījumus un terorismu.

Kāda informācija par tavu situāciju tev obligāti jāsniedz valsts iestādēm?

Iespējams, ka tevi intervēs, lai noteiktu, kura valsts ir atbildīga par tava patvēruma pieprasījuma izskatīšanu. Šajā intervijā mūsu valsts iestādes izskaidros tev Dublinas procedūru un centīsies noskaidrot, vai ir iespējams tevi apvienot ar tavu ģimeni citā Dublinas valstī.

Ja tu zini, ka tavi vecāki, brāļi vai māsas vai radinieki ir citā Dublinas valstī, lūdzu, neaizmirsti par to pateikt personai, kas tevi intervēs. Lai palīdzētu mums atrast tavu ģimeni, sniedz pēc iespējas vairāk informācijas, piemēram, vārdus, adreses, tālruņa numurus utt.

Intervijas laikā tev var arī jautāt, vai jau esi bijis citās Dublinas valstīs. Lūdzu, saki patiesību!

Tavs pārstāvis var nākt tev līdzi uz interviju, palīdzēt tev un atbalstīt tevi, un rīkoties tā, kā ir labāk tev. Ja kāda iemesla dēļ tu nevēlies, lai tavs pārstāvis būtu klāt, pasaki par to valsts iestādēm.

INTERVIJAS SĀKUMĀ INTERVĒTĀJS UN TAVS PĀRSTĀVIS PASKAIDROS TEV PROCEDŪRAS UN TAVAS TIESĪBAS. JA TU KAUT KO NESAPROTI VAI TEV IR CITI JAUTĀJUMI, JAUTĀ PĀRSTĀVIM VAI INTERVĒTĀJAM!

Tev ir tiesības uz šo interviju, un tā ir svarīga tava pieteikuma daļa.

Intervija notiks tev saprotamā valodā. Ja tu nevari saprast lietoto valodu, tu vari lūgt, lai tulks palīdz tev sazināties. Tulkam jātulko vienīgi tas, ko saki tu vai intervētājs. Tulks nedrīkst papildināt teikto ar savu personīgo viedokli. Ja tev ir grūtības saprast tulku, tev tas jāpaziņo mums un/vai jārunā ar savu pārstāvi.

Intervija būs konfidenciāla. Tas nozīmē, ka nekāda informācija, ko tu sniegsi, tostarp fakts, ka tu lūdzi aizsardzību mūsu valstī, netiks nosūtīta personām vai iestādēm, kuras var jebkādā veidā kaitēt tev vai tavas ģimenes locekļiem, kas joprojām atrodas tavā mītnes valstī.

IR SVARĪGI, LAI TU UN TAVS PĀRSTĀVIS BŪTU INFORMĒTI PAR TERMIŅIEM DUBLINAS PROCEDŪRĀ.

Izlasi atbildes uz turpmākajiem jautājumiem!

Pēc cik ilga laika tu zināsi, vai tev jādodas uz citu valsti vai arī tu vari palikt šeit?

Kas notiek, ja tiek konstatēts, ka par tava pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga cita valsts?

à Ja šī ir pirmā reize, kad tu lūdz patvērumu Dublinas valstī, tevi nosūtīs uz citu valsti, jo tava māte, tēvs, brālis, māsa, tante, onkulis, vectēvs vai vecāmāte atrodas attiecīgajā valstī, un tu pievienosies un paliksi kopā ar viņu/viņiem, kamēr tiek izskatīts tavs patvēruma pieteikums  (17).

à Ja tu iepriekš neesi lūdzis patvērumu šeit, bet gan citā Dublinas valstī, tevi var nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti, lai iestādes tur var izskatīt tavu patvēruma pieteikumu  (18).

Abos gadījumos var paiet līdz pat pieciem mēnešiem (skaitot vai nu no dienas, kad tu pieprasīji patvērumu, vai no dienas, kad mēs uzzinām, ka tu lūdzi starptautisko aizsardzību citā Dublinas valstī), līdz tiek pieņemts lēmums pārsūtīt tevi uz citu valsti. Iestādes informēs tevi par šādu lēmumu pēc iespējas drīz pēc lēmuma pieņemšanas.

à Ja tu neesi lūdzis patvērumu šajā valstī un tavs iepriekšējais patvēruma pieteikums citā valstī pēc tā pilnīgas izskatīšanas tika noraidīts, mums ir vai nu jālūdz attiecīgajai valstij uzņemt tevi atpakaļ, vai arī jāatgriež tevi uz tavu izcelsmes valsti vai pastāvīgās dzīvesvietas valsti, vai arī uz drošu trešo valsti.

Ja mēs nolemsim, ka cita valsts ir atbildīga par tavu patvēruma pieteikumu, un ja valsts, kurai tiks lūgts uzņemties par tevi atbildību, piekritīs to darīt, tevi oficiāli informēs par faktu, ka mēs neizskatīsim tavu starptautiskās aizsardzības pieteikumu, bet gan pārsūtīsim tevi uz atbildīgo valsti.

Tevi pārsūtīs sešu mēnešu laikā no dienas, kad cita valsts būs uzņēmusies atbildību par tevi, vai no dienas, kad tiks pieņemts galīgais lēmums par pārsūdzību vai pārskatīšanu, ja tu nepiekritīsi šādam lēmumam un izlemsi to apstrīdēt (paskaidrojumus par to, ko tas nozīmē, skaties nākamajā iedaļā). Šo termiņu var pagarināt līdz vienam gadam, ja tu esi apcietināts, vai līdz 18 mēnešiem, ja tu aizbēgsi.

Kas notiek, ja tu nevēlies doties uz citu valsti?

PASAKI PAR TO TAVAM PĀRSTĀVIM!

Ja mēs nolemsim, ka tev būtu jādodas uz citu valsti, kurā izskatīs tavu pieteikumu, bet tu tam nepiekrīti, tev ir iespēja apstrīdēt lēmumu par pārsūtīšanu. Mēs to saucam par pārsūdzību vai par pārskatīšanu.

Kad tu no iestādēm būsi saņēmis lēmumu, tev būs [X dienas  (19)] pārsūdzības iesniegšanai [pārsūdzības iestādes nosaukums  (20)]. Ir ļoti svarīgi, lai tu iesniegtu pārsūdzību minētajā termiņā. Tavam pārstāvim būtu jāpalīdz tev šajā sakarā.

Laikā, kamēr izskata tavu pārsūdzības vai pārskatīšanas pieteikumu, tu vari palikt šajā valstī. Vai  (21)

Tava pārsūtīšana tiks atlikta uz [y dienām  (22)], līdz tiesa izlems, vai tev ir droši atrasties atbildīgajā valstī, kamēr tiek izskatīta tava pārsūdzība. Vai

Tev [y dienu  (23)] laikā jāpieprasa atlikt tavu pārsūtīšanu, kamēr tiek izskatīta tava pārsūdzība. Tiesa tuvākajā laikā pieņems lēmumu par šo pieprasījumu. Ja tavs pieprasījums netiks apmierināts, tev tiks sniegts šāda lēmuma pamatojums.

Šā bukleta otrā pusē tu atradīsi informāciju par to, ar kādu iestādi jāsazinās, lai pārsūdzētu lēmumu šajā valstī.

Pārsūdzības procedūras laikā tev būs pieejama juridiska palīdzība vai – vajadzības gadījumā – palīdzība valodas ziņā, ko sniegs tulks vai tulkotājs. Tu vari lūgt, lai juridisko palīdzību sniegtu bez maksas, ja tev tam nav naudas. Šā bukleta otrā pusē tu atradīsi to organizāciju kontaktinformāciju, kuras sniedz juridisku palīdzību un var tev palīdzēt sakarā ar pārsūdzību.

AIZTURĒŠANA

Par cilvēkiem, kuri nevar brīvi ceļot, kur vēlas, un atrodas slēgtā ēkā, kuru viņi nedrīkst atstāt, saka, ka viņi ir aizturēti.

Ja tu esi nepilngadīgais bez pavadības, iespējams, ka tu dzīvosi telpās, kurās ir noteikumi, ka tev ir jāpaliek tajās nakts laikā vai laikā, kad laukā ir tumšs, vai noteikumi, ka tev cilvēkiem, kas tevi pieskata, ir jāpasaka, ka tu dosies laukā un kad atnāksi atpakaļ. Šie noteikumi paredzēti, lai tu būtu drošībā. Bet tas nenozīmē, ka tu esi aizturēšanas vietā.

BĒRNI GANDRĪZ NEKAD NETIEK AIZTURĒTI!

Vai tu esi aizturēts? Ja tu neesi pārliecināts, vai tu esi aizturēts vai ne, lūdzu, pēc iespējas drīz jautā iestādēm, savam pārstāvim vai juridiskajam padomniekam (24). Tad tu varēsi apspriest ar viņiem savu situāciju un gadījumā, ja esi aizturēts, arī iespēju apstrīdēt lēmumu par aizturēšanu.

Pastāv risks, ka Dublinas procedūras laikā tu tiksi aizturēts. Pārsvarā tas notiek tad, ja valsts iestādes netic, ka tu vēl neesi 18 gadus vecs, un baidās, ka tu varētu aizbēgt vai slēpties no tām, jo tev ir bail, ka tevi varētu nosūtīt uz citu valsti.

Tev ir tiesības saņemt rakstveida informāciju par tavas aizturēšanas iemesliem un par to, kā tu vari apstrīdēt aizturēšanas rīkojumu. Tev ir arī tiesības uz juridisku palīdzību, ja tu gribi apstrīdēt aizturēšanas rīkojumu, tāpēc jautā tavam pārstāvim vai juridiskajam padomniekam, ja neesi apmierināts.

Ja Dublinas procedūras laikā tu esi aizturēts, procedūras termiņi būs šādi: mums būs viena mēneša laikā no tava patvēruma pieteikuma iesniegšanas dienas jālūdz citai valstij uzņemties atbildību par tevi; valstij, kurai mēs to lūgsim, tad būtu jāatbild divu nedēļu laikā; visbeidzot, ja tu joprojām būsi aizturēts, pārsūtīšanai vajadzētu notikt sešu nedēļu laikā no dienas, kad atbildīgā valsts piekritīs mūsu lūgumam.

Ja tu izlem apstrīdēt lēmumu par pārsūtīšanu, kamēr esi aizturēts, valsts iestādēm nav pienākuma pārsūtīt tevi sešu nedēļu laikā. Tādā gadījumā iestādes informēs tevi par iespējamiem variantiem.

Ja valsts iestādes nebūs ievērojušas termiņus attiecībā uz lūguma nosūtīšanu citai valstij uzņemties atbildību par tevi vai nebūs laikus pārsūtījušas tevi, tava aizturēšana saistībā ar pārsūtīšanu Dublinas regulas ietvaros būs beigusies. Tādā gadījumā tiks piemēroti parastie termiņi, kas norādīti iedaļā “Kas notiek, ja tiek konstatēts, ka par tava pieteikuma izskatīšanu ir atbildīga cita valsts?”.

Kādas ir tavas tiesības laikā, kamēr mēs lemjam, kura valsts ir atbildīga par tevi?

Tev ir tiesības palikt šajā valstī gadījumā, ja mēs esam atbildīgi par tava patvēruma pieprasījuma izskatīšanu, bet, ja par to ir atbildīga cita valsts, – līdz brīdim, kamēr tevi uz to pārsūtīs. Ja par tava patvēruma pieprasījuma izskatīšanu ir atbildīga valsts, kurā tu pašlaik atrodies, tev ir tiesības palikt šeit vismaz līdz brīdim, kad par tava patvēruma pieteikumu tiek pieņemts pirmais lēmums. Uz tevi attiecas arī uzņemšanas materiālie nosacījumi – tev ir tiesības, piemēram, uz izmitināšanu, pārtiku utt., kā arī primāro medicīnisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tev ir arī tiesības iet skolā.

Tev tiks dota iespēja sniegt mums informāciju par savu stāvokli un ģimenes locekļiem Dublinas valstī mutiski un/vai rakstiski tavā dzimtajā valodā vai citā valodā, kuru tu labi zini (vai vajadzības gadījumā tiks nodrošināts tulks). Tu saņemsi arī lēmuma pārsūtīt tevi uz citu valsti rakstisku kopiju. Tev ir tiesības sazināties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju, un/vai sazināties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) biroju šajā valstī.

Tavs pārstāvis un valsts iestādes tev sīkāk izskaidros tavas tiesības.

Kas notiks ar tevis sniegtajiem personas datiem? Vai vari būt drošs, ka tie netiks izmantoti neatbilstošā nolūkā?

Informāciju, ko tu Dublinas valstu iestādēm sniedz Dublinas procedūras laikā, minētās iestādes var viena otrai nosūtīt vienīgi tādēļ, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar Dublinas regulu.

Tev būs tiesības piekļūt šādai informācijai:

informācijai par sevi. Tev ir tiesības lūgt, lai šādus datus maina, ja tie nav pareizi vai patiesi, vai lai tos dzēš, ja tie ir nelikumīgi apstrādāti,

informācijai par to, kā pieprasīt tavu datu labošanu vai dzēšanu, tostarp konkrētu kompetento iestāžu kontaktinformācijai, kuras ir atbildīgas par Dublinas procedūru, kā arī valsts datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācijai, kuras atbildīgas par pieprasījumu uzklausīšanu saistībā ar personas datu aizsardzību.

KUR TU VARI VĒRSTIES PĒC PALĪDZĪBAS? (Norādiet konkrētai dalībvalstij raksturīgu informāciju, jo īpaši šādu:)

patvēruma iestādes adrese un kontaktinformācija,

nepilngadīgo bez pavadības pārstāvību nodrošinošo organizāciju nosaukums, adrese un kontaktinformācija,

bērnu aizsardzības iestādes adrese un kontaktinformācija,

par Dublinas procedūras veikšanu atbildīgās iestādes adrese un kontaktinformācija,

informācija par valsts uzraudzības iestādi,

par Eurodac datu apstrādi atbildīgā persona un tās pārstāvis,

minētās atbildīgās personas biroja kontaktinformācija,

Sarkanais Krusts un tā loma,

vietējā UNHCR biroja (ja tāds ir) kontaktinformācija un tā loma,

juridiskās palīdzības sniedzēju / bēgļu atbalsta / bērnu atbalsta organizāciju kontaktinformācija,

Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) kontaktinformācija un tās loma.

XII PIELIKUMS

INFORMĀCIJA TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGAJIEM VAI BEZVALSTNIEKIEM, KAS AIZTURĒTI SAKARĀ AR NELIKUMĪGU KĀDAS ĀRĒJĀS ROBEŽAS ŠĶĒRSOŠANU, SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 603/2013 29. PANTA 3. PUNKTU

Ja jūs esat vismaz 14 gadus vecs un esat aizturēts par nelikumīgu robežas šķērsošanu, tiks noņemti jūsu pirkstu nospiedumi, ko nosūtīs uz pirkstu nospiedumu datubāzi Eurodac. Jums ir jāsadarbojas šajā procedūrā – jums ir likumā noteikts pienākums ļaut noņemt jūsu pirkstu nospiedumus.

Ja jūsu pirkstu nospiedumu kvalitāte nav pietiekami augsta, tostarp gadījumā, ja jūs esat apzināti bojājis pirkstus, pirkstu nospiedumus var atkārtoti noņemt vēlāk.

Ja jūs nākotnē atkārtoti lūgsiet patvērumu, jums atkal tiks noņemti pirkstu nospiedumi. Ja jūs lūgsiet patvērumu kādā citā valstī, nevis tajā, kur jums pirmoreiz tika noņemti pirkstu nospiedumi, jūs var nosūtīt atpakaļ uz valsti, kur jums pirmoreiz noņēma pirkstu nospiedumus.

Dati par jūsu pirkstu nospiedumiem tiks uzglabāti 18 mēnešus; pēc šā termiņa beigām tie tiks automātiski dzēsti no datubāzes. Eurodac tiks saglabāti tikai jūsu pirkstu nospiedumi un dzimums – jūsu vārds, uzvārds, fotoattēls, dzimšanas datums un valstspiederība netiks nosūtīti uz datubāzi vai saglabāti.

Jebkurā laikā nākotnē no valsts, kura ņēmusi jūsu pirkstu nospiedumus, jūs varat iegūt informāciju par datiem, kas attiecībā uz jums saglabāti Eurodac. Jūs varat lūgt labot vai dzēst minētos datus; tie būtu jādzēš, piemēram, gadījumā, ja jūs kļūstat par ES vai asociētās valsts pilsoni vai ja jūs saņemat uzturēšanās atļauju kādā no minētajām valstīm un neesat lūdzis patvērumu.

Eurodac pārvalda Eiropas Savienības aģentūra eu-LISA. Jūsu datus var izmantot vienīgi likumā paredzētos nolūkos. Jūsu datus saņems vienīgi Eurodac centrālā sistēma. Ja jūs nākotnē lūgsiet patvērumu citā ES vai asociētā valstī (25), jūsu pirkstu nospiedumus pārbaudes veikšanai nosūtīs attiecīgajai valstij. Jūsu dati, kas saglabāti Eurodac, netiks nosūtīti citām valstīm vai organizācijām ārpus ES un asociētajām valstīm.

Sākot ar 2015. gada 20. jūliju, jūsu pirkstu nospiedumus var meklēt tādas iestādes kā policija un Eiropas Policijas birojs (Eiropols), kas var pieprasīt piekļuvi Eurodac datubāzei nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagus noziedzīgus nodarījumus un terorismu.

Kontaktinformācija (norādiet konkrētai dalībvalstij raksturīgu informāciju):

par Eurodac datu apstrādi atbildīgā persona un tās pārstāvis,

minētās atbildīgās personas biroja kontaktinformācija,

informācija par valsts uzraudzības iestādi (datu aizsardzības jautājumos).

XIII PIELIKUMS

INFORMĀCIJA TREŠO VALSTU VALSTSPIEDERĪGAJIEM VAI BEZVALSTNIEKIEM, KAS NELIKUMĪGI ATRODAS DALĪBVALSTĪ, SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 603/2013 29. PANTA 3. PUNKTU

Ja jūs nelikumīgi atrodaties tā dēvētajā Dublinas valstī (26), iestādes var iegūt jūsu pirkstu nospiedumus un nosūtīt tos uz pirkstu nospiedumu datubāzi Eurodac. Tas tiek darīts vienīgi nolūkā pārbaudīt, vai jūs esat lūdzis patvērumu iepriekš. Jūsu pirkstu nospiedumu dati netiks saglabāti Eurodac datubāzē, bet gadījumā, ja jūs iepriekš esat lūdzis patvērumu citā valstī, jūs var nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti.

Ja jūsu pirkstu nospiedumu kvalitāte nav pietiekami augsta, tostarp gadījumā, ja jūs esat apzināti bojājis pirkstus, pirkstu nospiedumus var atkārtoti iegūt vēlāk.

Eurodac pārvalda Eiropas Savienības aģentūra eu-LISA. Jūsu datus var izmantot vienīgi likumā paredzētos nolūkos. Jūsu datus saņems vienīgi Eurodac centrālā sistēma. Arī tad, ja jūs nākotnē lūgsiet patvērumu citā Dublinas valstī, tiks iegūti jūsu pirkstu nospiedumi, ko nosūtīs uz Eurodac. Jūsu dati, kas saglabāti Eurodac, netiks nosūtīti citām valstīm vai organizācijām ārpus ES un asociētajām valstīm.

Kontaktinformācija (norādiet konkrētai dalībvalstij raksturīgu informāciju):

par Eurodac datu apstrādi atbildīgā persona un tās pārstāvis,

minētās atbildīgās personas biroja kontaktinformācija,

informācija par valsts uzraudzības iestādi (datu aizsardzības jautājumos).

Ja iestādes uzskata, ka jūs, iespējams, esat iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu citā valstī, kura varētu būt atbildīga par minētā pieteikuma izskatīšanu, jūs saņemsiet sīkāku informāciju par turpmāk veicamo procedūru un to, kā tas ietekmē jūs un jūsu tiesības (27).

(1)  Šie indikatīvie pierādījumi vienmēr jāpapildina ar kādu no pārliecinošiem pierādījumiem, kas noteikti A sarakstā.

(2)  Šis buklets sagatavots vienīgi informatīvā nolūkā. Tā mērķis ir sniegt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem būtisku informāciju par Dublinas procedūru. Ar to netiek radītas un tajā nav paredzētas tiesības vai juridiskas saistības. Valstu un personu, uz kurām attiecas Dublinas procedūra, tiesības un pienākumi paredzēti Regulā (ES) Nr. 604/2013.

(3)  Dublinas valstis ir 28 Eiropas Savienības dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un četras valstis, kas ir iesaistītas Dublinas regulas darbībā (Norvēģija, Islande, Šveice un Lihtenšteina).

(4)  Sniegtā informācija ir tā, kas iekļauta šā pielikuma B daļā.

(5)  Šis buklets sagatavots vienīgi informatīvā nolūkā. Tā mērķis ir sniegt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem būtisku informāciju par Dublinas procedūru. Ar to netiek radītas un tajā nav paredzētas tiesības vai juridiskas saistības. Valstu un personu, uz kurām attiecas Dublinas procedūra, tiesības un pienākumi paredzēti Regulā (ES) Nr. 604/2013.

(6)  Vairāk informācijas par Eurodac skatīt A daļas iedaļā “Kāpēc ir jāiegūst mani pirkstu nospiedumi?”.

(7)  Šī rindkopa nav iekļauta īpašajā bukletā dalībvalstīm, kas nepiedalās Atgriešanas direktīvā.

(8)  Aizpilda katra dalībvalsts atbilstoši valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

(9)  Aizpilda katra dalībvalsts.

(10)  Katra dalībvalsts atkarībā no spēkā esošās tiesiskās aizsardzības līdzekļu sistēmas izvēlas vienu no trim iespējām.

(11)  Aizpilda katra dalībvalsts atbilstoši valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

(12)  Aizpilda katra dalībvalsts atbilstoši valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

(13)  Šis buklets sagatavots vienīgi informatīvā nolūkā. Tā mērķis ir sniegt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem būtisku informāciju par Dublinas procedūru. Ar to netiek radītas un tajā nav paredzētas tiesības vai juridiskas saistības. Valstu un personu, uz kurām attiecas Dublinas procedūra, tiesības un pienākumi paredzēti Regulā (ES) Nr. 604/2013.

(14)  Dublinas valstis ir 28 Eiropas Savienības dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un četras valstis, kas ir iesaistītas Dublinas regulas darbībā (Norvēģija, Islande, Šveice un Lihtenšteina).

(15)  Tavas mātes māsa vai tava tēva māsa.

(16)  Tavas mātes brālis vai tava tēva brālis.

(17)  Iespējams, tu dzirdēsi, ka to sauc par atbildības uzņemšanos.

(18)  Iespējams, tu dzirdēsi, ka to sauc par atpakaļuzņemšanu.

(19)  Aizpilda katra dalībvalsts atbilstoši valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

(20)  Aizpilda katra dalībvalsts.

(21)  Katra dalībvalsts atkarībā no spēkā esošās tiesiskās aizsardzības līdzekļu sistēmas izvēlas vienu no trim iespējām.

(22)  Aizpilda katra dalībvalsts atbilstoši valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

(23)  Aizpilda katra dalībvalsts atbilstoši valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

(24)  Persona, ko iestādes ir atzinušas par cilvēku, kurš pārstāv tavas intereses likuma priekšā. Tavam pārstāvim un/vai iestādēm būtu tev jāpasaka, ja tev ir vajadzīgs juridiskais padomnieks, bet tu arī vari lūgt, lai viņu norīko tavā vārdā. Skaties šā bukleta aizmugurē informāciju par organizācijām, kas var sniegt tev juridisko pārstāvību.

(25)  Datus par jūsu pirkstu nospiedumiem var nosūtīt – ja to atļauj likums – uz 28 ES dalībvalstīm un četrām asociētām valstīm, proti, Norvēģiju, Islandi, Šveici un Lihtenšteinu.

(26)  Tās ir visas Eiropas Savienības dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un četras valstis, kas ir iesaistītas Dublinas regulas darbībā (Norvēģija, Islande, Šveice un Lihtenšteina).

(27)  Sniegtā informācija ir tā, kas iekļauta X pielikuma B daļā.