1.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 91/2014

(2014. gada 31. janvāris),

ar ko apstiprina S-metoprēnu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2007 (2) ir izveidots novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) I, I A vai I B pielikumā. S-metoprēns ir minētajā sarakstā.

(2)

S-metoprēns ir novērtēts saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktu izmantošanai 18. produktu veidam “Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā un atbilst 18. produktu veidam, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Īrija, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2010. gada 29. oktobrī ir iesniegusi Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdu pastāvīgā komiteja izskatīšanas gaitā gūtos secinājumus 2013. gada 13. decembrī iekļāva novērtējuma ziņojumā.

(5)

Minētais ziņojums liecina, ka biocīdi, kurus izmanto 18. produktu veidam un kuri satur S-metoprēnu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt S-metoprēnu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos.

(7)

Tā kā novērtēšana neskāra nanomateriālus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas uz tādiem materiāliem.

(8)

Pirms aktīvās vielas apstiprināšanas būtu jāpaiet piemērotam laika periodam, lai dalībvalstis, ieinteresētās personas un Komisija vajadzības gadījumā varētu sagatavoties jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

S-metoprēnu apstiprina kā aktīvo vielu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos, ievērojot specifikācijas un nosacījumus, kas noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

S-metoprēns

IUPAC nosaukums:

izopropil-(2E,4E,7S)-11-metoksi-3,7,11-trimetil-2,4-dodekadienoāts

EK Nr.: nav norādīts

CAS Nr.: 65733-16-6

950 g/kg

2015. gada 1. septembris

2025. gada 31. augusts

18

Produkta novērtēšanā īpaša uzmanība jāpievērš saskarei ar vielu (iedarbībai), riskiem un efektivitātei, kas saistīti ar katru lietojumu, uz kuru attiecas atļaujas pieteikums, bet kas nav skatīts aktīvās vielas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Atļaujas saņemšanai jāievēro šādas prasības:

produktiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, apstiprina nepieciešamību noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (4) un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MRL netiek pārsniegti.


(1)  Tīrība, kas norādīta šajā slejā, bija tās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe, kuru izmantoja novērtēšanai, ko veica saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).