1.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/49


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/84/ES

(2014. gada 30. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma A papildinājumu attiecībā uz niķeli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (1) un jo īpaši tās 46. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2009/48/EK ir noteiktas vispārēja drošuma prasības attiecībā uz vielām, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2) klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) vielas. 2. kategorijas CMR vielas nedrīkst izmantot rotaļlietās, rotaļlietu daļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietu daļās, izņemot – ja šo vielu individuālā koncentrācija ir vienāda ar vai mazāka par attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas tādu maisījumu klasificēšanai, kas satur šīs vielas kā CRM, ja tās nav pieejamas bērniem vai tās ir atļauts izmantot. Komisija var atļaut izmantot 2. kategorijas CMR vielas rotaļlietās, ja konkrētās vielas izmantojumu ir izvērtējusi zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tā ir droša, jo īpaši no ekspozīcijas viedokļa, un ja šo vielu nav aizliegts izmantot patēriņa precēs atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (3). Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma A papildinājumā ir sniegts saraksts, kurā norādītas CMR vielas un to atļautais izmantojums.

(2)

Niķelis (CAS Nr. 7440-02-0) ir tipisks metāls. To galvenokārt izmanto niķeli saturošu sakausējumu (tostarp nerūsējošā tērauda) ražošanā, niķeļa galvanizācijā, niķeli saturošu izstrādājumu, piemēram, bateriju un metināšanas elektrodu, ražošanā, kā arī niķeli saturošu ķīmisko vielu ražošanā. Tā kā niķelis ir noturīgs pret koroziju un tam piemīt augsta elektrovadītspēja, to izmanto arī rotaļlietās, piemēram, dzelzceļa modeļos un bateriju kontaktos.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1272/2008 niķelis ir klasificēts kā 2. kategorijas kancerogēna viela. Ja nav noteiktas īpašas prasības, rotaļlietas var saturēt niķeli tādās koncentrācijās, kas ir vienādas ar vai mazākas par attiecīgo koncentrāciju, kura noteikta tādu maisījumu klasificēšanai, kas satur šo vielu kā CMR, proti, 1 %.

(4)

Niķelis tika vispusīgi novērtēts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 (4). 2008. gada Eiropas Savienības Riska novērtējuma ziņojumā (ES RAR) (5) secināts, ka attiecībā uz arodriska novērtēšanu saistībā ar kancerogenitāti nav nepieciešami turpmāki pētījumi, lai izvērtētu ieelpota niķeļa kancerogenitāti. ES RAR 2009. gada papildinājumā (6), kas sagatavots pārejas pasākumu vajadzībām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, secināts, ka Savienības līmenī nav nepieciešami turpmāki pasākumi, jo rezultāti, kas iegūti divgadīgajā kancerogenitātes pētījumā, kura laikā tika pētīta žurku inhalatīvā ekspozīcija metāliskam niķelim, neliecināja, ka būtu nepieciešams pārskatīt esošo kancerogenitātes klasifikāciju.

(5)

Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma A papildinājumā niķeļa izmantojums rotaļlietās jau ir atļauts nerūsējošā tēraudā, jo ir pierādīts, ka no kancerogenitātes viedokļa nerūsējošā tērauda sastāvā niķelis ir drošs.

(6)

Lai novērtētu veselības apdraudējumu, ko rada metāliska niķeļa klātbūtne elektroniskajās rotaļlietās (galvanizācija, pārklājums un sakausējumi, kas nodrošina elektrovadītspēju), Komisija lūdza Veselības un vides apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCHER) atzinumu. SCHER2012. gada 25. septembrī pieņēma atzinumu Assessment of the Health Risks from the Use of Metallic Nickel (CAS No 7440-02-0) in Toys, kurā norādīja, ka eksponētība niķelim, rīkojoties ar rotaļlietām, nerada audzēja risku, jo rotaļlietās esošā metāliskā niķeļa ieelpošana ir gandrīz neiespējama. SCHER arī secināja, ka tādu niķeļa daļu izmantojums rotaļlietās, kas nodrošina to pareizu elektronisku darbību, rada ļoti zemu orālo un dermālo ekspozīciju niķelim, jo metālu saturošām rotaļlietu daļām piemēro ierobežojumus attiecībā uz niķeļa izdalīšanos, piekļuve metālu saturošām daļām ir ierobežota un niķeli saturošo daļu, kas nodrošina elektronisko rotaļlietu pareizu darbību, virsma ir neliela. Tāpēc SCHER neuzskata, ka varētu rasties veselības apdraudējums.

(7)

Saskaņā ar Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma III daļas 5. punkta c) apakšpunkta ii) punktu 2. kategorijas CMR vielu nevar atļaut izmantot, ja šīs vielas izmantošana patēriņa precēs ir aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006. Minētās regulas XVII pielikuma 27. ierakstā niķeli aizliegts izmantot tikai priekšmetos, ko ievieto caurdurtās ausīs un citās caurdurtās cilvēka ķermeņa daļās, izstrādājumos, kas paredzēti tiešai un ilgai saskarei ar ādu, un izstrādājumos, kam ir cits klājums, nevis niķelis. Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 27. ierakstā noteiktie ierobežojumi neparedz pilnībā aizliegt niķeļa izmantojumu visās patēriņa precēs saskaņā ar minēto regulu. Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 27. ieraksta piemērošanu rotaļlietām, kas ir preces, kuras paredzētas tiešai un ilgai saskarei ar ādu.

(8)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2009/48/EK.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2009/48/EK 47. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma A papildinājumu aizstāj ar šādu:

“A papildinājums

CMR vielas un to atļautais izmantojums atbilstīgi III daļas 4., 5. un 6. punktam

Viela

Klasifikācija

Atļautais izmantojums

Niķelis

CMR 2

Rotaļlietās un rotaļlietu daļās, kas izgatavotas no nerūsējoša tērauda.

Rotaļlietu daļās, kas paredzētas elektriskās strāvas vadīšanai.”

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gada 1. jūlijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2015. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1993. gada 23. marta Regula (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.).

(5)  http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf