11.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/62


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/77/ES

(2014. gada 10. jūnijs),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumu, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 98/70/EK noteiktas vides specifikācijas, kā arī analītiskās metodes benzīnam un dīzeļdegvielām, ko laiž tirgū.

(2)

Šīs analītiskās metodes attiecas uz noteiktiem standartiem, ko izstrādājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). Tā kā, ņemot vērā tehnikas attīstību, CEN ir aizstājusi šos standartus ar jauniem, ir lietderīgi atjaunināt atsauces uz minētajiem standartiem Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumā.

(3)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst ar Direktīvas 98/70/EK 11. panta 1. punktu izveidotās Degvielas kvalitātes komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 98/70/EK groza šādi:

1)

direktīvas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. zemsvītras piezīmes tekstu aizstāj ar šādu:

“Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā EN 228:2012. Dalībvalstis var pieņemt analītisko metodi, kas noteikta standarta EN 228:2012 aizvietošanai, ja var pierādīt, ka ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar aizvietoto analītisko metodi.”;

b)

pielikuma 6. zemsvītras piezīmes tekstu aizstāj ar šādu:

“Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā EN 228:2012 noteikto.”;

2)

direktīvas II pielikuma 1. zemsvītras piezīmes tekstu aizstāj ar šādu:

“Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā EN 590:2013. Dalībvalstis var pieņemt analītisko metodi, kas noteikta standarta EN 590:2013 aizvietošanai, ja var pierādīt, ka ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar aizvietoto analītisko metodi.”

2. pants

1.   Dalībvalstis 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Tās piemēro minētos noteikumus 12 mēnešu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, ietverot tajos atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Kā šāda atsauce izdarāma, nosaka dalībvalstis.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 10. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.