20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/86


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA 2014/76/ES

(2014. gada 13. marts),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai amatnieciski ražotās gaismu izstarojošās gāzizlādes lampās (HLDT), ko izmanto izkārtnēm, dekoratīvam vai arhitektūras objektu un specifiskam apgaismojumam un mākslinieciskiem apgaismes objektiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu (1),

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES aizliedz izmantot dzīvsudrabu tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtās.

(2)

Amatnieciski ražotas gaismu izstarojošas gāzizlādes lampas (HLDT) ir īpašām vajadzībām manuāli izgatavotas lampas, kas pastāv ļoti daudz dažādos veidos. Tās, piemēram, ir neona izkārtnes, individuāls arhitektūras objektu apgaismojums un īpaši gaismas izstarotāji ķīmiski analītiskajā pētniecībā. Tā kā HLDT lampas izmanto iekštelpās un ārpus telpām un katrai ir specifisks krāsu spektrs, tām jādarbojas uzticami jutīgos un aukstos apstākļos un jābūt ar ļoti ilgu darbmūžu, jo bieži vien tām ir grūti piekļūt. Lai tās varētu pienācīgi darboties šajos apstākļos, HLDT lampām ir vajadzīgs minimāls daudzums dzīvsudraba.

(3)

Dzīvsudraba neizmantošana HLDT lampās vai tā aizstāšana un pilnīga HLDT lampu aizstāšana ar citām tehnoloģijām, piemēram, LED, ir zinātniski un tehniski neiespējama. Tāpēc dzīvsudraba lietojumam HLDT lampās, kuras izmanto izkārtnēm, dekoratīvam vai arhitektūras objektu un specifiskam apgaismojumam un mākslinieciskiem apgaismes objektiem, būtu jāpiemēro atbrīvojums no šī aizlieguma. Dzīvsudraba izmantošana būtu jāierobežo līdz nepieciešamajam minimālajam daudzumam, un atbrīvojuma termiņam būtu jābeidzas 2018. gada 31. decembrī, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz inovāciju.

(4)

Tādēļ Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Vēlākais sestā mēneša pēdējā dienā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 13. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā iekļauj šādu 4(g) punktu:

“4(g)

Dzīvsudrabs amatnieciski ražotās gaismu izstarojošās gāzizlādes lampās (HLDT), ko izmanto izkārtnēm, dekoratīvam vai arhitektūras objektu un specifiskam apgaismojumam un mākslinieciskiem apgaismes objektiem, kuriem piemēro šādus dzīvsudraba satura ierobežojumus:

a)

20 mg vienam elektrodu pārim + 0,3 mg uz vienu lampas garuma centimetru, bet ne vairāk par 80 mg lietojumiem āra apstākļos un iekštelpās, kur temperatūra ir zemāka par 20 °C;

b)

15 mg vienam elektrodu pārim + 0,24 mg uz vienu lampas garuma centimetru, bet ne vairāk par 80 mg pārējiem lietojumiem iekštelpās.

Zaudē spēku 2018. gada 31. decembrī.”