10.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/116


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 173, 2014. gada 12. jūnijs )

421. lappusē 34. panta 9. punktā:

tekstu:

“EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas sniegšanai saskaņā ar 3., 4., 5. un 7. punktu.”

lasīt šādi:

“EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas sniegšanai saskaņā ar 2., 3., 4., 5. un 7. punktu.”

423. lappusē 35. panta 12. punktā:

tekstu:

“EVTI īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai saskaņā ar 3., 4., 7. un 10. punktu.”

lasīt šādi:

“EVTI īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka standarta veidlapas, veidnes un procedūras informācijas nodošanai saskaņā ar 2., 3., 4., 7. un 10. punktu.”