22.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/62


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/53/ES

(2014. gada 16. aprīlis)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK (3) ir vairākkārt būtiski grozīta. Tā kā ir vajadzīgi turpmāki grozījumi, tā skaidrības labad būtu jāaizstāj.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (4) nosaka atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācijas noteikumus, paredz tirgus uzraudzības sistēmu produktiem un sistēmu trešo valstu produktu kontrolei, kā arī nosaka vispārīgus principus attiecībā uz CE zīmi.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK (5) ir noteikti kopēji principi un atsauces noteikumi, kas piemērojami visos nozaru tiesību aktos, lai nodrošinātu saskaņotu pamatu minēto tiesību aktu pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Tādēļ Direktīva 1999/5/EK būtu jāpielāgo minētajam lēmumam.

(4)

Direktīvā 1999/5/EK noteiktās pamatprasības, kas attiecas uz fiksētās līnijas galiekārtām, t. i., nodrošināt cilvēku un mājdzīvnieku veselības un drošības aizsardzību un īpašuma aizsardzību, kā arī atbilstīga līmeņa elektromagnētisko savietojamību, ir pienācīgi aptvertas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/35/ES (6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/30/ES (7). Tādēļ šo direktīvu nevajadzētu piemērot fiksētās līnijas galiekārtām.

(5)

Konkurences jautājumi galiekārtu tirgū ir pienācīgi aptverti ar Komisijas Direktīvu 2008/63/EK (8), jo īpaši paredzot pienākumu valstu reglamentējošām iestādēm nodrošināt, ka tiek publicētas saskarņu detalizētas tehniskās specifikācijas tīkla pieejai. Tādēļ nav vajadzības šajā direktīvā ietvert Direktīvā 2008/63/EK aptvertās prasības, ar kurām sekmē konkurenci galiekārtu tirgū.

(6)

Kad iekārtas ar nolūku raida vai uztver radioviļņus, nodrošinot radiosakarus vai veicot radionoteikšanu, tiek sistemātiski izmantots radiofrekvenču spektrs. Lai nodrošinātu radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu un izvairītos no kaitīgiem traucējumiem, visām šādām iekārtām vajadzētu būt šīs direktīvas darbības jomā.

(7)

Mērķi attiecībā uz drošības prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2014/35/ES, ir pietiekami, lai aptvertu radioiekārtas, tādēļ šajā direktīvā būtu jāietver atsauce uz tiem un jāpadara tie piemērojami. Lai izvairītos no noteikumu liekas dublēšanās, izņemot tos, kas attiecas uz šādām prasībām, Direktīvu 2014/35/ES nevajadzētu piemērot radioiekārtām.

(8)

Elektromagnētiskās savietojamības pamatprasības, kas ir noteiktas Direktīvā 2014/30/ES, ir pietiekamas, lai aptvertu radioiekārtas, tādēļ šajā direktīvā būtu jāietver atsauce uz tām un jāpadara tās piemērojamas. Lai izvairītos no noteikumu liekas dublēšanās, izņemot tos, kas attiecas uz pamatprasībām, Direktīvu 2014/30/ES nevajadzētu piemērot radioiekārtām.

(9)

Šī direktīva būtu jāpiemēro jebkādai piegādei, arī tālpārdošanai.

(10)

Lai nodrošinātu, ka radioiekārtas efektīvi izmanto radiofrekvenču spektru un dod iespēju šo spektru efektīvi izmantot, radioiekārtas būtu jākonstruē tā, ka raidītājs, ja tas ir pareizi uzstādīts, uzturēts un lietots paredzētajam mērķim, ģenerē radioviļņus, kas nerada kaitīgus traucējumus, bet raidītāja ģenerētiem nevēlamiem radioviļņiem (piemēram, blakus esošos kanālos), kas var negatīvi ietekmēt radiofrekvenču spektra politikas mērķus, vajadzētu būt ierobežotiem līdz tādam līmenim, lai saskaņā ar nozares jaunākajiem sasniegumiem nepieļautu kaitīgus traucējumus; un, ja tas ir uztvērējs, tā veiktspējas rādītāji nodrošina uztvērēja pienācīgu ekspluatāciju un pasargā to no iespējamiem kaitīgiem traucējumiem, jo īpaši no tādiem, kas rodas kopīgos vai blakus esošos kanālos, un tādējādi palīdz efektīvāk izmantot minētos kanālus.

(11)

Lai gan uztvērēji paši par sevi nerada kaitīgus traucējumus, uztveršanas spējai ir arvien lielāka nozīme radiofrekvenču spektra efektīvā izmantošanā, paaugstinot uztvērēju noturību pret kaitīgiem traucējumiem un nevēlamiem signāliem saskaņā ar attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktu pamatprasībām.

(12)

Dažos gadījumos, izmantojot tīklus, ir nepieciešama mijiedarbība ar citām radioiekārtām un savienojums ar attiecīga tipa saskarnēm visā Savienībā. Savietojamība starp radioiekārtām un palīgierīcēm, piemēram, lādētājiem, vienkāršo radioiekārtu izmantošanu un mazina nevajadzīgos atkritumus un izmaksas. Ir vajadzīgi papildu centieni, lai izveidotu vienotu lādētāju atsevišķām radioiekārtu kategorijām vai klasēm, jo īpaši ņemot vērā patērētāju un citu galalietotāju intereses, tādēļ šajā direktīvā būtu jāiekļauj konkrētas prasības šajā jomā. Jo īpaši mobilajiem telefoniem, kas ir pieejami tirgū, vajadzētu būt savietojamiem ar vienotu lādētāju.

(13)

Radioiekārtu lietotāju un abonentu personas datu un privātuma aizsardzību pret krāpšanu var uzlabot, izmantojot konkrētas radioiekārtu funkcijas. Tādēļ attiecīgos gadījumos radioiekārtas būtu jāprojektē tā, lai tās nodrošinātu šādas funkcijas.

(14)

Radioiekārtām var būt izšķiroša nozīme piekļuves nodrošināšanā neatliekamās palīdzības dienestiem. Tālab attiecīgos gadījumos radioiekārtas būtu jāprojektē tā, lai tās nodrošinātu funkcijas, kas vajadzīgas minēto pakalpojumu piekļuvei.

(15)

Radioiekārtām ir svarīga nozīme invalīdu labklājībā un nodarbinātībā, un invalīdi ir nozīmīga un augoša dalībvalstu iedzīvotāju daļa. Tādēļ radioiekārtas attiecīgos gadījumos būtu jāprojektē tā, lai cilvēki ar invaliditāti tās varētu izmantot bez pielāgošanas vai ar minimālu pielāgošanu.

(16)

Dažu radioiekārtu kategoriju atbilstība šajā direktīvā noteiktajām pamatprasībām var tikt apdraudēta, integrējot programmatūru vai izdarot izmaiņas esošajā programmatūrā. Būtu jāparedz, ka lietotājs, radioiekārta vai trešā persona var lejupielādēt programmatūru radioiekārtā tikai tad, ja tas neietekmē minētās radioiekārtas tālāko atbilstību piemērojamajām pamatprasībām.

(17)

Lai papildinātu vai grozītu šīs direktīvas atsevišķus nebūtiskus elementus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(18)

Lai varētu efektīvi reaģēt uz vajadzībām saistībā ar savietojamību, lietotāju un abonentu personas datu un privātuma aizsardzību, aizsardzību pret krāpšanu, piekļuvi neatliekamās palīdzības dienestiem, izmantošanu invalīdu vajadzībām vai neatbilstīgu radioiekārtu un programmatūras kombināciju novēršanu, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to radioiekārtu kategoriju vai klašu noteikšanu, kurām jāatbilst vienai vai vairākām papildu pamatprasībām par savietojamību, kas noteiktas šajā direktīvā, kurā ņemtas vērā minētās vajadzības.

(19)

Radioiekārtu veikto programmatūras un radioiekārtu kombināciju atbilstības pārbaudi nevajadzētu izmantot ļaunprātīgi, lai liegtu radioiekārtu izmantošanu ar programmatūru, ko nodrošinājušas neatkarīgas personas. Informācijas pieejamība publiskām iestādēm, ražotājiem un lietotājiem par radioiekārtu un programmatūras paredzēto kombināciju atbilstību sekmētu konkurenci. Lai sasniegtu minētos mērķus, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to radioiekārtu kategoriju vai klašu noteikšanu, par kurām ražotājiem jāsniedz informācija par radioiekārtu un programmatūras paredzēto kombināciju atbilstību šajā direktīvā noteiktajām pamatprasībām.

(20)

Prasība reģistrēt centralizētā sistēmā radioiekārtas, kas laižamas tirgū, var uzlabot tirgus uzraudzības iedarbīgumu un efektivitāti un tādējādi lielā mērā sekmēt atbilstību šai direktīvai. Šāda prasība ietver papildu slogu uzņēmējiem, un tādēļ tā būtu jāievieš tikai attiecībā uz tām radioiekārtu kategorijām, saistībā ar kurām nav panākts augsts atbilstības līmenis. Lai nodrošinātu šādas prasības piemērošanu, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to radioiekārtu kategoriju noteikšanu, kuras ražotājiem jāreģistrē centralizētajā sistēmā, un attiecībā uz tās tehniskās dokumentācijas elementiem, kas sniedzama, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju par atbilstību, pēc tam, kad ir novērtēts risks, kurš pastāv, ja radioiekārtas neatbilst pamatprasībām.

(21)

Radioiekārtām, kas atbilst attiecīgajām pamatprasībām, būtu jāļauj atrasties brīvā apritē. Šādas iekārtas attiecīgā gadījumā būtu jāļauj nodot ekspluatācijā un lietot paredzētajam nolūkam saskaņā ar noteikumiem par atļaujām radiofrekvenču spektra izmantošanai un attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai.

(22)

Lai izvairītos no nevajadzīgiem radioiekārtu tirdzniecības šķēršļiem iekšējā tirgū, dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (9) būtu jāpaziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai savi projekti tehnisko noteikumu jomā, piemēram, par radio saskarnēm, izņemot tad, ja minētie tehniskie noteikumi ļauj dalībvalstīm izpildīt saistošus Savienības aktus, piemēram, Komisijas lēmumus par radiofrekvenču spektra saskaņotu lietošanu, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 676/2002/EK (10), vai tad, ja tie atbilst radioiekārtām, kuras drīkst nodot ekspluatācijā un izmantot bez ierobežojumiem Savienībā.

(23)

Informācijas sniegšana par reglamentēto radio saskarņu līdzvērtīgumu un to lietošanas nosacījumiem mazina šķēršļus radioiekārtu piekļuvei iekšējam tirgum. Tādēļ Komisijai būtu jānovērtē un jānosaka reglamentēto radio saskarņu līdzvērtīgums un šāda informācija jādara pieejama radioiekārtu klašu veidā.

(24)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/344/EK (11) dalībvalstīm jāizmanto Eiropas Sakaru biroja (ESB) izveidotā Frekvenču informācijas sistēma (EFIS), lai, izmantojot internetu, sabiedrība visās dalībvalstīs tādējādi varētu piekļūt salīdzināmai informācijai par radiofrekvenču spektra izmantošanu. Ražotāji pirms radioiekārtu laišanas tirgū var iegūt EFIS frekvenču informāciju par visām dalībvalstīm un tādā veidā novērtēt, vai un saskaņā ar kādiem nosacījumiem šādas radioiekārtas var izmantot katrā dalībvalstī. Tādēļ šajā direktīvā nav jāietver papildu noteikumi, piemēram, par iepriekšēju paziņošanu, kas ļauj informēt ražotājus par tādu radioiekārtu lietošanas nosacījumiem, kas izmanto nesaskaņotas frekvenču joslas.

(25)

Pētniecības un demonstrējumu veicināšanas nolūkā tirdzniecības izstādēs, izstādēs un tamlīdzīgos pasākumos ar noteikumu, ka izstādes rīkotāji nodrošina pietiekamu informāciju apmeklētājiem, būtu jānodrošina iespēja izstādīt radioiekārtas, kas neatbilst šai direktīvai un kuras nedrīkst laist tirgū.

(26)

Lai augstā līmenī nodrošinātu cilvēku un mājdzīvnieku veselības un drošības aizsardzību, īpašuma aizsardzību, elektromagnētisko savietojamību pienācīgā līmenī un radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu, un vajadzības gadījumā citu sabiedrības interešu augsta līmeņa aizsardzību, kā arī lai garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par radioiekārtu atbilstību šai direktīvai, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(27)

Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū tiek laistas tikai tādas radioiekārtas, kas atbilst šai direktīvai. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja lomai piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(28)

Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju saziņu, dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji papildus pasta adresei norādīt arī tīmekļa vietnes adresi.

(29)

Tā kā ražotājs sīki pārzina projektēšanas un ražošanas procesu, viņš var vislabāk veikt atbilstības novērtēšanas procedūru. Tādēļ atbilstības novērtēšanai arī turpmāk vajadzētu būt vienīgi ražotāja pienākumam.

(30)

Ražotājam būtu jāsniedz pietiekama informācija par radioiekārtu paredzēto lietojumu, lai nodrošinātu to izmantošanu atbilstīgi pamatprasībām. Šādā informācijā, iespējams, jāietver tādu palīgierīču apraksts kā antenas un komponenti, piemēram, programmatūra, kā arī radioiekārtu uzstādīšanas procesa specifikācijas.

(31)

Tika konstatēts, ka ar Direktīvā 1999/5/EK noteikto prasību iekārtām pievienot ES atbilstības deklarāciju ir vienkāršota un uzlabota informācija un tirgus uzraudzības iedarbīgums. Iespēja sniegt vienkāršotu ES atbilstības deklarāciju ļauj nodrošināt administratīvā sloga samazinājumu saistībā ar šo prasību, nesamazinot efektivitāti, tāpēc tā būtu jāparedz šajā direktīvā. Turklāt, lai nodrošinātu vieglu un efektīvu piekļuvi ES atbilstības deklarācijai, kā arī vienkāršotai ES atbilstības deklarācijai, būtu jāparedz iespēja tās piestiprināt attiecīgo radioiekārtu iepakojumam.

(32)

Jānodrošina, lai radioiekārtas no trešām valstīm, kuras nonāk Savienības tirgū, atbilstu šai direktīvai un jo īpaši lai ražotāji šīm radioiekārtām būtu veikuši pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai radioiekārtas, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas prasībām un ka tie nelaiž tirgū radioiekārtas, kuras šādām prasībām neatbilst vai kuras rada apdraudējumu. Būtu arī jāparedz, ka importētāji pārliecinās, ka ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un ka radioiekārtu marķējums un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama kompetentajām valsts iestādēm pārbaudes veikšanai.

(33)

Laižot radioiekārtas tirgū, katram importētājam uz radioiekārtām būtu jānorāda sava uzņēmuma nosaukums, reģistrētais komercnosaukums, reģistrētā preču zīme un pasta adrese saziņai. Gadījumos, kad radioiekārtu izmērs vai īpatnības to neatļauj, būtu jāparedz izņēmumi. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad importētājam būtu jāatver iepakojums, lai uz radioiekārtas norādītu sava uzņēmuma nosaukumu un adresi.

(34)

Izplatītājs dara radioiekārtas pieejamas tirgū pēc tam, kad ražotājs vai importētājs ir šīs radioiekārtas laidis tirgū, un izplatītājam būtu jārīkojas pietiekami piesardzīgi, lai nodrošinātu, ka viņa darbības ar radioiekārtām nelabvēlīgi neietekmē radioiekārtu atbilstību.

(35)

Ikviens uzņēmējs, kurš vai nu laiž tirgū radioiekārtas ar savu vārdu vai preču zīmi, vai pārveido radioiekārtas tā, ka šīs izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību šai direktīvai, būtu jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(36)

Izplatītāji un importētāji darbojas tirgus vidē, tāpēc tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības darbā, ko veic kompetentās valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt gataviem aktīvai rīcībai, lai sniegtu kompetentajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgajām radioiekārtām.

(37)

Nodrošinot radioiekārtu izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglo tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kas neatbilstīgas radioiekārtas darījuši pieejamas tirgū. Glabājot informāciju, kas šajā direktīvā paredzēta citu uzņēmēju identificēšanai, nevajadzētu prasīt, lai uzņēmēji atjaunina šādu informāciju par citiem uzņēmējiem, kuri tiem ir piegādājuši radioiekārtas vai saņēmuši radioiekārtas no tiem.

(38)

Šajā direktīvā būtu jānosaka vienīgi pamatprasības. Lai būtu vieglāk novērtēt atbilstību minētajām prasībām, jāparedz pieņēmums par to radioiekārtu atbilstību, kas atbilst saskaņotajiem standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (12) ar mērķi noteikt šo prasību detalizētas tehniskās specifikācijas.

(39)

Regulā (ES) Nr. 1025/2012 paredzēta procedūra iebildumu izteikšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja minētie standarti tikai daļēji atbilst šīs direktīvas prasībām.

(40)

Lai uzņēmēji varētu pierādīt un kompetentās iestādes nodrošināt, ka radioiekārtas, kas ir laistas tirgū, atbilst pamatprasībām, ir jāparedz atbilstības novērtēšanas procedūras. Lēmumā Nr. 768/2008/EK paredzēti atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi, kas ietver procedūras augošā secībā atkarībā no stingrības pakāpes, ņemot vērā apdraudējuma līmeni un vajadzīgo drošuma līmeni. Lai nodrošinātu saskaņotību starp nozarēm un izvairītos no ad hoc gadījumiem, atbilstības novērtēšanas procedūras būtu jāizvēlas no minētajiem moduļiem.

(41)

Ražotājiem būtu jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, tajā sniedzot šajā direktīvā prasīto informāciju par radioiekārtu atbilstību šīs direktīvas un pārējo attiecīgo Savienības saskaņošanas tiesību aktu prasībām.

(42)

Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkā, informācijai, kas vajadzīga, lai apzinātu visus piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu uzņēmēju administratīvo slogu, minētā vienotā ES atbilstības deklarācija var būt dokumentu kopa, kurā iekļautas atsevišķas attiecīgās atbilstības deklarācijas.

(43)

CE zīme, kas norāda uz radioiekārtas atbilstību, ir redzamais apliecinājums veselam procesam, kas ietver atbilstības novērtēšanu plašākā nozīmē. Vispārīgie principi, kas reglamentē CE zīmi, ir noteikti Regulā (EK) Nr. 765/2008. CE zīmes uzlikšanas noteikumi būtu jānosaka šajā direktīvā.

(44)

Prasībai uzlikt CE zīmi uz produktiem ir svarīga nozīme patērētāju un publisko iestāžu informēšanai. Direktīvā 1999/5/EK paredzētā iespēja uzlikt samazinātu CE zīmi uz mazizmēra iekārtām, ja vien tā ir saredzama un salasāma, ir ļāvusi vienkāršot šīs prasības piemērošanu, nemazinot tās iedarbīgumu, tāpēc tā būtu jāietver šajā direktīvā.

(45)

Tika konstatēts, ka Direktīvā 1999/5/EK noteiktā prasība uzlikt CE zīmi uz iekārtas iepakojuma vienkāršo tirgus uzraudzības veikšanu, tāpēc tā būtu jāietver šajā direktīvā.

(46)

Dalībvalstīm būtu jāveic attiecīgie pasākumi, lai panāktu, ka radioiekārtas drīkst laist tirgū vienīgi tad, ja tās, kad ir pareizi uzstādītas, uzturētas un lietotas paredzētajam mērķim, atbilst šajā direktīvā noteiktajām pamatprasībām un – attiecībā uz pamatprasību nodrošināt cilvēku un mājdzīvnieku veselības un drošības aizsardzību un īpašuma aizsardzību – arī tādos lietošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt. Būtu jāuzskata, ka radioiekārtas neatbilst minētajai pamatprasībai tikai tādos lietošanas apstākļos, kurus var saprātīgi paredzēt, proti, ja šāda lietošana varētu izrietēt no likumīgas un viegli paredzamas cilvēku rīcības.

(47)

Ņemot vērā tehnoloģisko pārmaiņu straujo gaitu, veidojoties elektroniskai videi, kad radioiekārtas tiek aprīkotas ar integrētu ekrānu, Komisijai, izvērtējot šīs direktīvas īstenošanu, vajadzētu arī apsvērt iespējamību atteikties no prasības uzņēmējiem norādīt sava uzņēmuma nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un konkrētu kontaktpunktu vai pasta adresi saziņai, pievienot CE zīmi un ES atbilstības deklarāciju, tās vietā paredzot vai nu funkcionālu iespēju automātiski parādīt šādu informāciju pēc radioiekārtu ieslēgšanas, vai funkcionālu iespēju, kas galalietotājam ļauj pēc savas izvēles vizualizēt attiecīgo informāciju. Turklāt, analizējot šādu iespējamību, ja radioiekārtas, kas aprīkotas ar integrētu ekrānu, darbojas no iebūvētas baterijas, kura nav sākotnēji uzlādēta, Komisijai vajadzētu apsvērt arī iespēju izmantot integrētam ekrānam piestiprinātu un noņemamu caurspīdīgu etiķeti, kurā būtu norādīta tā pati informācija.

(48)

Dažas šajā direktīvā noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras paredz to atbilstības novērtēšanas struktūru iesaistīšanos, kuras dalībvalstis paziņojušas Komisijai.

(49)

Pieredze liecina, ka Direktīvā 1999/5/EK noteiktie kritēriji, kuriem atbilstības novērtēšanas struktūrām jāatbilst, lai tās tiktu paziņotas Komisijai, nav pietiekami, lai nodrošinātu paziņoto struktūru vienlīdz augsta līmeņa sniegumu visā Savienībā. Tomēr ir svarīgi, lai visas paziņotās struktūras veiktu savas funkcijas vienādā līmenī un godīgas konkurences apstākļos. Tādēļ ir jānosaka obligātās prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, lai sniegtu atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

(50)

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda atbilstību kritērijiem, kas noteikti saskaņotajos standartos, būtu jāpieņem, ka tā atbilst attiecīgajām prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā.

(51)

Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstības novērtēšanas kvalitātes līmeni, ir arī svarīgi noteikt prasības paziņojošajām iestādēm un citām struktūrām, kas piedalās paziņoto struktūru novērtēšanā, paziņošanā un uzraudzībā.

(52)

Šajā direktīvā izveidotā sistēma būtu jāpapildina ar akreditācijas sistēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 765/2008. Akreditācija ir svarīgs līdzeklis, kā pārbaudīt atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, tāpēc tā arī būtu jāizmanto paziņošanā.

(53)

Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētā pārredzama akreditācija, kas nodrošina atbilstības sertifikātu vajadzīgo uzticamību, valsts publiskā sektora iestādēm visā Savienībā būtu jāuzskata par vēlamāko līdzekli, kā pierādīt atbilstības novērtēšanas struktūru tehnisko kompetenci. Tomēr valstu iestādes var uzskatīt, ka tām ir piemēroti līdzekļi, ar ko pašām veikt minēto novērtēšanu. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu citu valsts iestāžu veiktās novērtēšanas pienācīgu ticamības līmeni, valsts iestādēm būtu jāiesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm vajadzīgie dokumentārie pierādījumi, ka izvērtētās atbilstības novērtēšanas struktūras atbilst attiecīgajām normatīvajām prasībām.

(54)

Atbilstības novērtēšanas struktūras bieži uztic apakšlīgumu slēdzējiem kādu daļu no savas darbības saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāles. Lai nodrošinātu aizsardzības līmeni, kāds nepieciešams Savienības tirgū laižamajām radioiekārtām, ir ļoti svarīgi, lai atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanai izraudzītie apakšlīgumu slēdzēji un filiāles atbilstu tādām pašām prasībām, kādām atbilst paziņotās struktūras. Tādēļ ir svarīgi, lai paziņojamo struktūru kompetences un snieguma novērtēšana un jau paziņoto struktūru uzraudzība attiektos arī uz darbībām, kuras veic apakšlīgumu slēdzēji un filiāles.

(55)

Jāuzlabo paziņošanas procedūras efektivitāte un pārredzamība, un jo īpaši tā jāpielāgo jaunajām tehnoloģijām, lai paziņošanu varētu veikt tiešsaistē.

(56)

Paziņotās struktūras var piedāvāt savus pakalpojumus visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm un Komisijai iespēju iebilst pret paziņoto struktūru. Tādēļ ir svarīgi noteikt laikposmu, kurā var novērst visas šaubas vai bažas par atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, pirms tās sāk darboties kā paziņotās struktūras.

(57)

Lai nodrošinātu konkurētspēju, ir svarīgi, lai paziņotās struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot nevajadzīgu apgrūtinājumu uzņēmējiem. Tā paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem, ir jānodrošina atbilstības novērtēšanas procedūru konsekventa tehniskā piemērošana. Vislabāk to var panākt ar atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp paziņotajām struktūrām.

(58)

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, jāprecizē, ka Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienības tirgū, attiecas uz radioiekārtām, kuras minētas šajā direktīvā. Šai direktīvai nevajadzētu radīt šķēršļus dalībvalstīm, tām izraugoties kompetentās iestādes šo uzdevumu veikšanai.

(59)

Direktīvā 1999/5/EK jau ir paredzēta drošības procedūra, kuru izmanto tikai tad, ja dalībvalstis nepiekrīt pasākumiem, ko veikusi kāda dalībvalsts. Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu procedūras laiku, ir jāuzlabo esošā drošības procedūra, lai padarītu to efektīvāku un lai tajā izmantotu dalībvalstīm pieejamās zināšanas.

(60)

Lēmumi, ko Komisija pieņem saskaņā ar Lēmumu Nr. 676/2002/EK, var skart radiofrekvenču spektra pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumus, kuru dēļ var nākties ierobežot ekspluatācijā nodoto radioiekārtu kopējo skaitu, piemēram, radioiekārtu beidzamo tirgū laišanas termiņu, maksimālo izplatības rādītāju vai maksimālo skaitu katrā dalībvalstī vai visā Savienībā. Minētie nosacījumi ļauj atvērt tirgu jaunām radioiekārtām, vienlaikus ierobežojot kaitīgu traucējumu risku, kas pastāv tad, ja ekspluatācijā nodod pārāk daudz radioiekārtu, lai gan minētās iekārtas katra atsevišķi atbilst šajā direktīvā noteiktajām pamatprasībām. Šādu nosacījumu neievērošana var apdraudēt pamatprasības, jo īpaši radīt kaitīgu traucējumu risku.

(61)

Esošā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts pieņemt attiecībā uz radioiekārtām, kas apdraud cilvēku veselību vai drošību vai citus ar sabiedrības interešu aizsardzību saistītus jautājumus, kuri ietverti šajā direktīvā. Būtu arī jāatļauj tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādām radioiekārtām.

(62)

Ja dalībvalstis un Komisija vienojas par kādas dalībvalsts veiktā pasākuma pamatotību, Komisijai turpmāk nebūtu jāiesaistās, izņemot gadījumus, kad neatbilstība var būt izskaidrojama ar saskaņotā standarta nepilnībām.

(63)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (13).

(64)

Būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, lai pieņemtu īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka, kā sniegt informāciju, kad ir noteikti iekārtu ekspluatācijas ierobežojumi vai ierobežojumi attiecībā uz esošajām lietošanas atļaujas piešķiršanas prasībām, un ar ko paziņojošo dalībvalsti aicina veikt vajadzīgos koriģējošos pasākumus attiecībā pret paziņoto struktūru, kas neatbilst vai vairs neatbilst paziņošanas prasībām.

(65)

Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka, vai atsevišķas elektrisko un elektronisko produktu kategorijas atbilst “radioiekārtu” definīcijai; pieņem operatīvos noteikumus par informācijas pieejamību iekārtu atbilstības jomā; pieņem operatīvos noteikumus reģistrēšanai un operatīvos noteikumus reģistrācijas numura uzlikšanai uz radioiekārtām; un nosaka paziņoto radio saskarņu līdzvērtīgumu un piešķir radioiekārtu klasi. Tā būtu jāizmanto arī attiecībā uz prasībām atbilstīgām radioiekārtām, kuras rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai arī skar citus sabiedrības interešu aizsardzības aspektus.

(66)

Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos pastāv steidzama nepieciešamība, jo prasībām atbilstošas radioiekārtas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai.

(67)

Ar šo direktīvu izveidotajai komitejai atbilstīgi iedibinātai praksei var būt noderīga loma, izskatot ar šīs direktīvas piemērošanu saistītus jautājumus, kurus saskaņā ar komitejas reglamentu ierosina tās priekšsēdētājs vai dalībvalsts pārstāvis.

(68)

Kad ar šo direktīvu saistītus jautājumus, izņemot jautājumus par tās īstenošanu vai neievērošanu, izskata, proti, Komisijas ekspertu grupā, Eiropas Parlamentam saskaņā ar pastāvošo praksi būtu jāsaņem pilnīga informācija un dokumentācija un attiecīgos gadījumos uzaicinājums apmeklēt šādas sanāksmes.

(69)

Komisijai ar īstenošanas aktiem un nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011, ņemot vērā šo aktu īpašo raksturu, būtu jānosaka, vai dalībvalstu noteiktie pasākumi attiecībā uz neatbilstīgām radioiekārtām ir pamatoti.

(70)

Dalībvalstīm būtu jāizstrādā noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par to valstu tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un jānodrošina minēto noteikumu izpilde. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(71)

Ir jāparedz pārejas pasākumi, kas ļautu laist tirgū un nodot ekspluatācijā radioiekārtas, kuras jau ir laistas tirgū saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK.

(72)

Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

(73)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi – proti, nodrošināt, ka radioiekārtas, kas darītas pieejamas tirgū, atbilst prasībām, kuras augstā līmenī nodrošina veselības un drošības aizsardzību, pienācīga līmeņa elektromagnētisko savietojamību un radiofrekvenču spektra lietderīgu un efektīvu izmantošanu nolūkā izvairīties no kaitīgiem traucējumiem, garantējot iekšējā tirgus pareizu darbību, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ka minētās rīcības mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(74)

Direktīva 1999/5/EK būtu jāatceļ.

(75)

Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra Kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem (14) dalībvalstis apņemas pamatotos gadījumos paziņojumam par transponēšanas pasākumiem pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros ir paskaidrota saikne starp attiecīgajām direktīvas un valsts transponēšanas instrumentu daļām. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs šādu dokumentu nosūtīšanu uzskata par pamatotu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo direktīvu izveido regulatīvo satvaru radioiekārtu laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā Savienībā.

2.   Šī direktīva neattiecas uz I pielikumā uzskaitītajām iekārtām.

3.   Šī direktīva neattiecas uz radioiekārtām, kuras izmanto tikai darbībās, kas saistītas ar sabiedrisko kārtību, aizsardzību, valsts drošību – tostarp valsts ekonomisko labklājību valsts drošības jautājumu gadījumā –, kā arī valsts darbībās krimināltiesību jomā.

4.   Izņemot gadījumus saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, radioiekārtas, kuras ir šīs direktīvas darbības jomā, nav iekļautas Direktīvas 2014/35/ES darbības jomā.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“radioiekārta” ir elektrisks vai elektronisks produkts, kas, lai veiktu savu radiosakaru vai radionoteikšanas uzdevumu, ar nolūku pārraida un/vai uztver radioviļņus, vai arī elektrisks vai elektronisks produkts, kuram, lai veiktu savu uzdevumu, ir vajadzīga palīgierīce, piemēram, antena, lai ar nolūku pārraidītu un/vai uztvertu radioviļņus, nodrošinot radiosakarus un/vai radionoteikšanu;

2)

“radiosakari” ir sakari, izmantojot radioviļņus;

3)

“radionoteikšana” ir objekta atrašanās vietas, ātruma un/vai citu raksturlielumu noteikšana vai informācijas iegūšana par minētajiem parametriem, izmantojot radioviļņu izplatīšanās īpatnības;

4)

“radioviļņi” ir elektromagnētiskie viļņi, kuru frekvence ir zemāka par 3 000 GHz, kas izplatās telpā bez mākslīga virzītāja;

5)

“radio saskarne” ir radiofrekvenču spektra regulējamas izmantošanas specifikācija;

6)

“radioiekārtu klase” ir klase, kurā iedalītas noteiktu radioiekārtu kategorijas, kas saskaņā ar šo direktīvu uzskatāmas par līdzīgām, un tās radio saskarnes, kurām šīs radioiekārtas ir izstrādātas;

7)

“kaitīgi traucējumi” ir kaitīgi traucējumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/21/EK (15) 2. panta r) punktā;

8)

“elektromagnētiskie traucējumi” ir elektromagnētiskie traucējumi, kas noteikti Direktīvas 2014/30/ES 3. panta 1. punkta 5. apakšpunktā;

9)

“darīt pieejamu tirgū” ir par samaksu vai bez maksas piegādāt radioiekārtas izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū, veicot komercdarbību;

10)

“laist tirgū” nozīmē radioiekārtas pirmo reizi darīt pieejamas Savienības tirgū;

11)

“nodošana ekspluatācijā” ir pirmā reize, kad galalietotājs radioiekārtu izmanto Savienībā;

12)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo radioiekārtas vai liek radioiekārtas projektēt vai ražot un tirgo šīs radioiekārtas ar savu vārdu vai preču zīmi;

13)

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

14)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Savienībā un laiž Savienības tirgū kādas trešās valsts radioiekārtas;

15)

“izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara radioiekārtas pieejamas tirgū;

16)

“uzņēmēji” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

17)

“tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām radioiekārtām ir jāatbilst;

18)

“saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kas definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

19)

“akreditācija” ir akreditācija, kas definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 10. punktā;

20)

“valsts akreditācijas struktūra” ir valsts akreditācijas struktūra, kas definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. punktā;

21)

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā demonstrē, vai ir ievērotas šīs direktīvas pamatprasības, kuras attiecas uz radioiekārtām;

22)

“atbilstības novērtēšanas struktūra” ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības;

23)

“atsaukšana” ir ikviens pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ radioiekārtas, kas jau ir bijušas pieejamas galalietotājam;

24)

“izņemšana” ir ikviens pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka radioiekārtas no piegādes ķēdes tiek darītas pieejamas tirgū;

25)

“Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus;

26)

CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka radioiekārtas atbilst piemērojamajām prasībām, kuras izklāstītas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus ar mērķi noteikt, vai atsevišķas elektrisko un elektronisko produktu kategorijas atbilst šā panta 1. punkta 1. apakšpunktā norādītajai definīcijai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 45. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. pants

Pamatprasības

1.   Radioiekārtas konstruē tā, lai tiktu nodrošināta:

a)

cilvēku un mājdzīvnieku veselības un drošības aizsardzība un īpašuma aizsardzība, ietverot mērķus, kas attiecas uz Direktīvā 2014/35/ES izklāstītajām drošības prasībām, taču nepiemērojot sprieguma limitu;

b)

pienācīgā līmenī elektromagnētiskā savietojamība, kā izklāstīts Direktīvā 2014/30/ES.

2.   Radioiekārtas konstruē tā, lai tās gan efektīvi izmantotu radiofrekvenču spektru, gan dotu iespēju šo spektru efektīvi izmantot, izvairoties no kaitīgiem traucējumiem.

3.   Atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtas konstruē tā, lai tās atbilstu šādām pamatprasībām:

a)

radioiekārtas mijiedarbojas ar palīgierīcēm, jo īpaši ar kopējiem lādētājiem;

b)

radioiekārtas ar tīkla starpniecību mijiedarbojas ar citām radioiekārtām;

c)

radioiekārtas var pievienot attiecīgā tipa saskarnēm visā Savienībā;

d)

radioiekārtas nekaitē tīklam vai tā darbībai, kā arī pārmērīgi neizmanto tīkla resursus, radot nepieņemamu pakalpojumu pasliktināšanos;

e)

radioiekārtas ietver drošības pasākumus, kas nodrošina lietotāja un abonenta personas datu un privātuma aizsardzību;

f)

radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, kas nodrošina aizsardzību pret krāpšanu;

g)

radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, kas nodrošina pieeju neatliekamās palīdzības dienestiem;

h)

radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, kas atvieglo to izmantošanu invalīdiem;

i)

radioiekārtas pilda konkrētas funkcijas, lai nodrošinātu, ka programmatūru var lejupielādēt radioiekārtās tikai tad, ja ir pierādīta radioiekārtu un programmatūras kombinācijas atbilstība.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 44. pantu, konkretizējot, uz kurām radioiekārtu kategorijām vai klasēm attiecas atsevišķas šā punkta pirmās daļas a) līdz i) apakšpunktā izklāstītās prasības.

4. pants

Informācijas sniegšana par radioiekārtu un programmatūras kombināciju atbilstību

1.   Radioiekārtu ražotāji un programmatūras izstrādātāji, kas nodrošina radioiekārtu paredzēto lietošanu, sniedz dalībvalstīm un Komisijai informāciju par radioiekārtu un programmatūras paredzēto kombināciju atbilstību 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām. Šādu informāciju iegūst atbilstības novērtējumā, ko veic saskaņā ar 17. pantu, un to sniedz atbilstības deklarācijas veidā, kurā ietverti VI pielikumā noteiktie elementi. Atkarībā no konkrētās radioiekārtu un programmatūras kombinācijas informācijā precīzi norāda novērtēto radioiekārtu un programmatūru, un šo informāciju pastāvīgi atjaunina.

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 44. pantu, konkretizējot, uz kurām radioiekārtu kategorijām vai klasēm attiecas šā panta 1. punkta prasība.

3.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka operatīvos noteikumus informācijas par atbilstību sniegšanai attiecībā uz kategorijām un klasēm, kas noteiktas saskaņā ar šā panta 2. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 45. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. pants

Radioiekārtu tipu reģistrēšana noteiktās kategorijās

1.   No 2018. gada 12. jūnija ražotāji reģistrē radioiekārtu tipus to radioiekārtu kategorijās, kuru atbilstības līmenis 3. panta pamatprasībām ir zems, centralizētajā datubāzē, kas minēta šā panta 4. punktā, pirms minēto kategoriju radioiekārtas tiek laistas tirgū. Reģistrējot šādus radioiekārtu tipus, ražotāji iesniedz to daļu tehnisko dokumentāciju, kas minēta V pielikuma a), d), e), f), g), h) un i) punktā, vai – pamatotos gadījumos – visu minēto dokumentāciju. Komisija piešķir katram reģistrētajam radioiekārtas tipam reģistrācijas numuru, kuru ražotāji uzliek tirgū laistajām radioiekārtām.

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 44. pantu, konkretizējot, uz kurām radioiekārtu kategorijām attiecas šā panta 1. punkta prasība un kuri tehniskās dokumentācijas elementi jāiekļauj, ņemot vērā to informāciju par radioiekārtu atbilstību, ko saskaņā ar 47. panta 1. punktu sniegušas dalībvalstis, pēc tam, kad ir novērtēts pamatprasību neievērošanas risks.

3.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka operatīvos noteikumus reģistrēšanai un operatīvos noteikumus reģistrācijas numura uzlikšanai uz radioiekārtas, attiecībā uz kategorijām, kas noteiktas saskaņā ar šā panta 2. punktu pieņemtajos deleģētajos aktos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 45. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4.   Komisija dara pieejamu centralizētu sistēmu, kura ražotājiem nodrošina iespēju reģistrēt vajadzīgo informāciju. Minētā sistēma nodrošina pienācīgu kontroli attiecībā uz piekļuvi konfidenciālai informācijai.

5.   Pēc saskaņā ar šā panta 2. punktu pieņemta deleģētā akta piemērošanas dienas ziņojumos, ko sagatavo saskaņā ar 47. panta 1. un 2. punktu, novērtē tā ietekmi.

6. pants

Pieejamība tirgū

Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka radioiekārtas tiek darītas pieejamas tirgū vienīgi tad, ja tās atbilst šai direktīvai.

7. pants

Nodošana ekspluatācijā un lietošana

Dalībvalstis ļauj nodot ekspluatācijā un lietot radioiekārtas, ja tās atbilst šai direktīvai, ir pienācīgi uzstādītas, apkalpotas un lietotas paredzētajam nolūkam. Neskarot to pienākumus saskaņā ar Lēmumu Nr. 676/2002/EK un nosacījumus, kas izvirzīti saistībā ar atļaujām radiofrekvenču izmantošanai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK 9. panta 3. un 4. punktu, dalībvalstis var ieviest papildu prasības radioiekārtu nodošanai ekspluatācijā un/vai lietošanai vienīgi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar lietderīgu un efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu, izvairīšanos no kaitīgiem traucējumiem, izvairīšanos no elektromagnētiskiem traucējumiem vai kas saistīti ar sabiedrības veselību.

8. pants

Radio saskarņu specifikāciju paziņošana un radioiekārtu klašu piešķiršana

1.   Dalībvalstis saskaņā ar procedūru Direktīvā 98/34/EK paziņo radio saskarnes, ko tās paredz reglamentēt, izņemot:

a)

radio saskarnes, kas pilnībā un bez atkāpēm atbilst Komisijas lēmumiem par radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu, kuri pieņemti saskaņā ar Lēmumu Nr. 676/2002/EK; un

b)

radio saskarnes, kas atbilstīgi īstenošanas aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šā panta 2. punktu, atbilst radioiekārtām, ko Savienībā var nodot ekspluatācijā un lietot bez ierobežojumiem.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka līdzvērtīgumu starp paziņotajām radio saskarnēm un piešķir radioiekārtu klasi, kuras sīku aprakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 45. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

9. pants

Radioiekārtu brīva aprite

1.   Dalībvalstis netraucē šīs direktīvas prasībām atbilstīgu radioiekārtu pieejamību tirgū savā teritorijā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar šajā direktīvā aptvertajiem aspektiem.

2.   Dalībvalstis neliek nekādus šķēršļus šīs direktīvas prasībām neatbilstīgu radioiekārtu demonstrēšanai tirdzniecības izstādēs, izstādēs un līdzīgos pasākumos, ja labi redzama zīme skaidri norāda, ka šādas radioiekārtas nevar darīt pieejamas tirgū un/vai laist ekspluatācijā, kamēr tās neatbilst šīs direktīvas prasībām. Radioiekārtas var demonstrēt tikai tad, ja ir veikti attiecīgi dalībvalstu noteikti pasākumi, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem, elektromagnētiskiem traucējumiem un apdraudējuma cilvēku un mājdzīvnieku veselībai vai drošībai vai īpašumam.

II NODAĻA

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

10. pants

Ražotāju pienākumi

1.   Laižot savas radioiekārtas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas un izgatavotas saskaņā ar 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām.

2.   Ražotāji nodrošina, ka radioiekārtas konstruē tā, lai tās varētu ekspluatēt vismaz vienā dalībvalstī, nepārkāpjot piemērojamās prasības par radiofrekvenču spektra izmantošanu.

3.   Ražotāji sagatavo 21. pantā minēto tehnisko dokumentāciju un veic 17. pantā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

Ja šajā atbilstības novērtēšanas procedūrā ir demonstrēts, ka radioiekārtas atbilst piemērojamajām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

4.   Ražotāji 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū glabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju.

5.   Ražotāji nodrošina, lai būtu procedūras, kā nodrošināt pastāvīgu atbilstību šai direktīvai sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā radioiekārtu projekta vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, uz kurām izdarīta atsauce, deklarējot radioiekārtu atbilstību.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar radioiekārtu radīto apdraudējumu, ražotāji galalietotāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic to radioiekārtu paraugu testēšanu, kuras darītas pieejamas tirgū, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu radioiekārtu un atsauktu radioiekārtu reģistrāciju, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

6.   Ražotāji nodrošina, lai uz to tirgū laistajām radioiekārtām ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements vai, ja radioiekārtu izmērs vai īpašības to neļauj, lai vajadzīgā informācija ir sniegta uz iepakojuma vai radioiekārtām pievienotajā dokumentā.

7.   Ražotāji uz radioiekārtām norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja radioiekārtu izmērs vai īpašības to neļauj, to norāda uz iepakojuma vai radioiekārtām pievienotajā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, ko var izmantot saziņai ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

8.   Ražotāji nodrošina, lai radioiekārtām būtu pievienota instrukcija un drošības informācija patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamā valodā, par ko lemj attiecīgā dalībvalsts. Instrukcijā ietver informāciju, kas vajadzīga, lai radioiekārtu izmantotu saskaņā ar tās paredzēto lietojumu. Šādā informācijā attiecīgā gadījumā ietver palīgierīču un komponentu aprakstu, ieskaitot programmatūras aprakstu, kas nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību. Šādas instrukcijas un drošuma informācija, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs un saprotams.

Ja radioiekārta ar nolūku pārraida radioviļņus, ietver arī šādu informāciju:

a)

frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārtas darbojas;

b)

frekvenču joslā(-ās), kurā(-ās) darbojas radioiekārtas, maksimālo pārraidītā signāla jaudu.

9.   Ražotāji nodrošina, ka katrai radioiekārtai pievieno ES atbilstības deklarācijas kopiju vai vienkāršotu ES atbilstības deklarāciju. Ja tiek nodrošināta vienkāršota ES atbilstības deklarācija, tajā norāda precīzu interneta adresi, kurā var iegūt pilnīgu ES atbilstības deklarācijas tekstu.

10.   Ja pastāv ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā vai lietošanas atļaujas piešķiršanas prasības, informācija, kas pieejama uz iepakojuma, ļauj identificēt dalībvalstis vai ģeogrāfiskos apgabalus dalībvalstī, kur pastāv ierobežojumi nodošanai ekspluatācijā vai lietošanas atļaujas piešķiršanas prasības. Šāda informācija ir pilnīgi izklāstīta radioiekārtas lietošanas instrukcijā. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, konkretizējot, kā norādāma šāda informācija. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

11.   Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu radioiekārtu atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tās izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja radioiekārtas rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir darījuši pieejamas tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem, kā arī to rezultātiem.

12.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji papīra vai elektroniskā formātā tai saprotamā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu atbilstību šai direktīvai. Tie pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt radioiekārtas, kuras viņi laiduši tirgū.

11. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 10. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un 10. panta 3. punktā noteiktās tehniskās dokumentācijas sagatavošanas pienākums.

2.   Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Pilnvara pilnvarotajam pārstāvim ļauj veikt vismaz šādus pienākumus:

a)

10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū glabāt valsts tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju;

b)

pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma sniegt šai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu atbilstību;

c)

pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt radioiekārtas, uz kurām attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

12. pants

Importētāju pienākumi

1.   Importētāji laiž tirgū tikai atbilstīgas radioiekārtas.

2.   Pirms radioiekārtu laišanas tirgū importētāji nodrošina, lai ražotājs būtu veicis pienācīgo 17. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru un lai radioiekārtas ir konstruētas tā, ka tās var ekspluatēt vismaz vienā dalībvalstī, nepārkāpjot piemērojamās prasības par radiofrekvenču spektra izmantošanu. Tie nodrošina, lai ražotājs būtu sagatavojis tehnisko dokumentāciju, lai radioiekārtām būtu CE zīme un būtu pievienota tāda informācija un dokumentācija lietotājiem un reglamentējošām iestādēm, kas minēta 10. panta 8., 9. un 10. punktā, un lai ražotājs būtu izpildījis 10. panta 6. un 7. punkta prasības.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas neatbilst 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām, viņš nelaiž radioiekārtas tirgū, līdz ir panākta atbilstība. Turklāt, ja radioiekārtas rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Importētāji uz radioiekārtām norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai radioiekārtām pievienotajā dokumentā. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad radioiekārtu izmērs vai īpašības to neatļauj vai kad importētājiem būtu jāatver iepakojums, lai uz radioiekārtas norādītu savu nosaukumu un adresi. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.   Importētāji nodrošina, lai radioiekārtām būtu pievienotas instrukcijas un drošības informācija patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamā valodā, par ko lemj attiecīgā dalībvalsts.

5.   Importētāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par radioiekārtām, to glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu to atbilstību 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām.

6.   Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar radioiekārtu radīto apdraudējumu, importētāji galalietotāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic tādu radioiekārtu paraugu testēšanu, kas darītas pieejamas tirgū, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu radioiekārtu un atsauktu radioiekārtu reģistrāciju, kā arī pastāvīgi informē par jebkādu šāda veida uzraudzību izplatītājus.

7.   Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu radioiekārtu atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tās izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja radioiekārtas rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir darījuši pieejamas tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

8.   Importētāji 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarācijas kopiju un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

9.   Pēc pamatota valsts kompetentās iestādes pieprasījuma importētāji papīra vai elektroniskā formātā tai saprotamā valodā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt radioiekārtas, kuras viņi laiduši tirgū.

13. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Darot radioiekārtas pieejamas tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs direktīvas prasības.

2.   Pirms radioiekārtas tiek darītas pieejamas tirgū, izplatītāji pārliecinās, vai radioiekārtām ir CE zīme, vai tām ir pievienoti šajā direktīvā prasītie dokumenti, instrukcija un drošības informācija tās dalībvalsts patērētājiem un citiem galalietotājiem saprotamā valodā, kurā radioiekārtas tiks darītas pieejamas tirgū, un vai ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 10. panta 2. punktā un 6. līdz 10. punktā un 12. panta 3. punktā izklāstītās prasības.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas neatbilst 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām, viņš nedara radioiekārtas pieejamus tirgū, līdz ir panākta atbilstība. Turklāt, ja radioiekārtas rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Izplatītāji nodrošina, lai laikā, kad tie ir atbildīgi par radioiekārtām, to glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmētu to atbilstību 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām.

4.   Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka radioiekārtas, kuras tie ir darījuši pieejamas tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, vai ir veikti koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu šo radioiekārtu atbilstību vai arī vajadzības gadījumā tās izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja radioiekārtas rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi radioiekārtas ir darījuši pieejamas tirgū, norādot sīku informāciju jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji papīra vai elektroniskā formātā sniedz tai visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai demonstrētu radioiekārtu atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada radioiekārtas, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

14. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Importētāju vai izplatītāju šajā direktīvā uzskata par ražotāju un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam, uz kuru attiecas 10. pants, ja viņš laiž tirgū radioiekārtas ar savu vārdu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laistas radioiekārtas tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai direktīvai.

15. pants

Uzņēmēju identifikācija

Pēc pieprasījuma uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm sniedz šādu informāciju:

a)

par ikvienu uzņēmēju, kas tiem piegādājis radioiekārtas;

b)

par ikvienu uzņēmēju, kuram tie piegādājuši radioiekārtas.

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad radioiekārtas tiem piegādātas, un 10 gadus pēc tam, kad tie piegādājuši radioiekārtas.

III NODAĻA

RADIOIEKĀRTU ATBILSTĪBA

16. pants

Pieņēmums par radioiekārtu atbilstību

Tiek pieņemts, ka radioiekārtas, kuras atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz ko atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, atbilst 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

17. pants

Atbilstības novērtēšanas procedūras

1.   Ražotājs novērtē radioiekārtu atbilstību, lai nodrošinātu, ka ir ievērotas 3. pantā izklāstītās pamatprasības. Atbilstības novērtējumā ņem vērā visus paredzētos ekspluatācijas apstākļus, un attiecībā uz 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto pamatprasību novērtējumā ņem vērā arī saprātīgi paredzamos apstākļus. Ja radioiekārtai iespējamas dažādas konfigurācijas, atbilstības novērtējumā apstiprina, vai radioiekārta atbilst 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām visās iespējamās konfigurācijās.

2.   Ražotāji radioiekārtu atbilstību 3. panta 1. punktā paredzētajām pamatprasībām demonstrē, izmantojot kādu no turpmāk minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

a)

ražošanas iekšējā kontrole, kas izklāstīta II pielikumā;

b)

ES tipa pārbaude, kurai seko tipa atbilstības pārbaude, izmantojot ražošanas iekšējo kontroli, kas izklāstīta III pielikumā;

c)

atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes pilnīgu nodrošināšanu, kas izklāstīta IV pielikumā.

3.   Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību 3. panta 2. un 3. punktā paredzētajām pamatprasībām, ražotājs ir piemērojis saskaņotos standartus, kuru atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, viņš izmanto kādu no turpmāk minētajām procedūrām:

a)

ražošanas iekšējā kontrole, kas izklāstīta II pielikumā;

b)

ES tipa pārbaude, kurai seko tipa atbilstības pārbaude, izmantojot ražošanas iekšējo kontroli, kas izklāstīta III pielikumā;

c)

atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes pilnīgu nodrošināšanu, kas izklāstīta IV pielikumā.

4.   Ja, novērtējot radioiekārtu atbilstību 3. panta 2. un 3. punktā paredzētajām pamatprasībām, ražotājs nav piemērojis saskaņotos standartus vai tikai daļēji piemērojis saskaņotos standartus, kuru atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai šādu saskaņoto standartu nav, radioiekārtas – attiecībā uz šīm pamatprasībām – pakļauj vienai no turpmāk minētajām procedūrām:

a)

ES tipa pārbaude, kurai seko tipa atbilstības pārbaude, izmantojot ražošanas iekšējo kontroli, kas izklāstīta III pielikumā;

b)

atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes pilnīgu nodrošināšanu, kas izklāstīta IV pielikumā.

18. pants

ES atbilstības deklarācija

1.   ES atbilstības deklarācija norāda, ka ir demonstrēta atbilstība 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām.

2.   ES atbilstības deklarācijai ir šīs direktīvas VI pielikumā iekļautā parauga struktūra un minētajā pielikumā paredzētie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā radioiekārtas laiž tirgū vai dara pieejamas tirgū.

Vienkāršotai ES atbilstības deklarācijai, kas minēta 10. panta 9. punktā, ir šīs direktīvas VII pielikumā iekļautā parauga struktūra un elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā radioiekārtas laiž vai dara pieejamas tirgū. Pilnīgs ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē, kas minēta vienkāršotajā ES atbilstības deklarācijā, valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā radioiekārtas laiž vai dara pieejamas tirgū.

3.   Ja uz radioiekārtām attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos Savienības tiesību aktus ar atsaucēm uz to publikācijām.

4.   Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par radioiekārtu atbilstību šīs direktīvas prasībām.

19. pants

CE zīmes vispārējie principi

1.   Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

2.   Ievērojot radioiekārtu īpašības, tādas CE zīmes augstums, ko uzliek radioiekārtām, var būt mazāks par 5 mm, ja tas joprojām ir redzams un salasāms.

20. pants

CE zīmes un paziņotās struktūras identifikācijas numura uzlikšanas noteikumi

1.   CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek radioiekārtām vai iekļauj to datu plāksnēs, ja vien, ievērojot radioiekārtas īpašības, tas nav iespējams vai pamatojams. CE zīmi redzami un salasāmi uzliek arī uz iepakojuma.

2.   CE zīmi uzliek pirms radioiekārtu laišanas tirgū.

3.   CE zīmei seko paziņotās struktūras identifikācijas numurs, ja tiek piemērota IV pielikumā piemērotā atbilstības novērtēšanas procedūra.

Paziņotās struktūras identifikācijas numura augstums ir vienāds ar CE zīmes augstumu.

Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati paziņotā struktūra vai – saskaņā ar tās norādēm – ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

4.   Dalībvalstis izmanto esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

21. pants

Tehniskā dokumentācija

1.   Tehniskajā dokumentācijā ietver visus attiecīgos datus un sīku informāciju par ražotāja izmantotajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka radioiekārtas atbilst pamatprasībām, kas izklāstītas 3. pantā. Tajā ietver vismaz V pielikumā noteiktos elementus.

2.   Tehnisko dokumentāciju sagatavo pirms radioiekārtu laišanas tirgū, un to pastāvīgi atjaunina.

3.   Tehnisko dokumentāciju un korespondenci, kas attiecas uz ES tipa pārbaudes procedūrām, sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā paziņotā struktūra veic uzņēmējdarbību, vai citā minētajai struktūrai pieņemamā valodā.

4.   Ja tehniskā dokumentācija neatbilst šā panta 1., 2. vai 3. punktam un tādējādi netiek iesniegti pietiekami attiecīgie dati vai izmantotie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka radioiekārtas atbilst 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām, tirgus uzraudzības iestāde var prasīt ražotājam vai importētājam, lai tas uz sava rēķina noteiktā laikā izdarītu pārbaudi, izmantojot tādas struktūras pakalpojumus, kas ir pieņemama tirgus uzraudzības iestādei, lai verificētu atbilstību 3. pantā izklāstītajām prasībām.

IV NODAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU PAZIŅOŠANA

22. pants

Paziņošana

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kas pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus, uz kuriem attiecas šī direktīva.

23. pants

Paziņojošās iestādes

1.   Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par to novērtēšanas procedūru izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 28. pantam.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

3.   Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu struktūrai, kura nav valsts iestāde, šī struktūra ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 24. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt minētā struktūra ir spējīga uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

4.   Paziņojošā iestāde uzņemas pilnu atbildību par 3. punktā minētās struktūras veiktajiem uzdevumiem.

24. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.   Paziņojošo iestādi izveido tā, lai nebūtu interešu konflikta ar atbilstības novērtēšanas struktūrām.

2.   Paziņojošā iestāde ir organizēta un darbojas tā, lai nodrošinātu tās darbības objektivitāti un taisnīgumu.

3.   Paziņojošā iestāde ir veidota tā, lai visus lēmumus par atbilstības novērtēšanas struktūras paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas novērtēšanu.

4.   Paziņojošā iestāde nepiedāvā un neveic darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, un nesniedz konsultāciju pakalpojumus komerciālā nolūkā vai par konkurētspējīgu samaksu.

5.   Paziņojošā iestāde nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6.   Paziņojošajai iestādei ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku tās pienākumu pienācīgai izpildei.

25. pants

Paziņojošo iestāžu pienākums informēt

Dalībvalstis informē Komisiju par atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanas un paziņošanas procedūrām un paziņoto struktūru uzraudzības procedūrām savās valstīs, kā arī par visām izmaiņām šajā informācijā.

Komisija dara šo informāciju publiski pieejamu.

26. pants

Prasības paziņotajām struktūrām

1.   Paziņošanas nolūkā atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

2.   Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

3.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai radioiekārtām, kuru tā novērtē.

Struktūru, kas pieder pie uzņēmumu apvienības vai profesionālas federācijas, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamo radioiekārtu projektēšanā, ražošanā, piegādē, montāžā, lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesība.

4.   Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo radioiekārtu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, kā arī nepārstāv nevienu no šīm personām. Tas neliedz izmantot novērtētās radioiekārtas, kas ir nepieciešamas atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādas radioiekārtas personīgām vajadzībām.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šo radioiekārtu projektēšanu, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas. Tās neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā to lēmumu neatkarībai vai integritātei attiecībā uz novērtēšanas darbībām, par kurām tās ir paziņotas. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai to filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmētu atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

5.   Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo integritāti un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti III un IV pielikumā un ar kuriem saistībā tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un par visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un radioiekārtu veidiem un kategorijām, ar ko saistībā tā ir paziņota, ir nepieciešamie:

a)

darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

b)

to procedūru apraksti, ar kurām saskaņā veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un šo procedūru reproducējamību. Tai ir izstrādāta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumi, kurus tā veic kā paziņotā struktūra, ir nodalīti no pārējās darbības;

c)

procedūras to darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās radioiekārtu tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtēšanas darbībām.

7.   Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a)

pamatīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver visu atbilstības novērtēšanas darbību jomu, par ko atbilstības novērtēšanas struktūra ir paziņota;

b)

pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

c)

atbilstīgas zināšanas un izpratne par 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un valstu tiesību aktos;

d)

spēja sagatavot ES tipa pārbaudes sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus, dokumentāciju un ziņojumus, kuros pierādīts, ka novērtēšana ir veikta.

8.   Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākā līmeņa vadības un darbinieku, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.   Atbilstības novērtēšanas struktūrām ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

10.   Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus, uz kuriem attiecas III un IV pielikums vai valstu tiesību aktu noteikumi, kuri tos īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

11.   Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, lai darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, būtu informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām, reglamentējošām darbībām radioiekārtu jomā un radiofrekvenču spektra plānošanu, un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

27. pants

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 26. pantā izklāstītajām prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti attiecas uz šīm prasībām.

28. pants

Paziņoto iestāžu filiāles un apakšuzņēmēji

1.   Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai filiāle atbilst 26. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

2.   Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai filiāļu veiktajiem uzdevumiem neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.

3.   Par darbībām var slēgt apakšlīgumu vai tās var veikt filiāle tikai tad, ja klients tam piekrīt.

4.   Paziņotās struktūras glabā paziņojošajai iestādei pieejamus attiecīgos dokumentus par apakšlīguma slēdzēja vai filiāles kvalifikāciju novērtēšanu un darbu, ko tie veikuši atbilstīgi III un IV pielikumam.

29. pants

Paziņojuma pieteikums

1.   Atbilstības novērtēšanas struktūra iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošai iestādei tajā dalībvalstī, kur tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Paziņojuma pieteikumam pievieno aprakstu par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem un radioiekārtām, par kurām struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izdevusi valsts akreditācijas struktūra, apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 26. pantā noteiktajām prasībām.

3.   Ja attiecīgā atbilstības novērtēšanas struktūra nevar uzrādīt akreditācijas sertifikātu, tā paziņojošajai iestādei iesniedz visus dokumentāros pierādījumus, kas nepieciešami, lai verificētu, atzītu un regulāri uzraudzītu tās atbilstību 26. panta prasībām.

30. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tās atbilstības novērtēšanas struktūras, kas atbilst 26. pantā noteiktajām prasībām.

2.   Tās Komisiju un pārējās dalībvalstis informē, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.

3.   Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem, attiecīgajām radioiekārtām un attiecīgo kompetences apliecinājumu.

4.   Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 29. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentārus pierādījumus, kuri apliecina atbilstības novērtēšanas struktūras kompetenci un veiktos pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām atbilst 26. pantā noteiktajām prasībām.

5.   Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divu nedēļu laikā no paziņošanas, ja izmanto akreditācijas sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas procedūru.

Šajā direktīvā tikai šādu struktūru uzskata par paziņoto struktūru.

6.   Paziņojošā iestāde paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

31. pants

Paziņoto iestāžu identifikācijas numuri un saraksti

1.   Katrai paziņotajai struktūrai Komisija piešķir identifikācijas numuru.

Tā piešķir tikai vienu šādu numuru arī tad, ja struktūra ir paziņota atbilstīgi vairākiem Savienības tiesību aktiem.

2.   Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp tām piešķirtos identifikācijas numurus un darbības, attiecībā uz kurām tās ir paziņotas.

Komisija nodrošina minētā saraksta atjaunināšanu.

32. pants

Izmaiņas paziņojumos

1.   Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 26. pantā noteiktajām prasībām vai nepilda savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt minētos pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai anulēts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņojošā dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumentus vai nu apstrādā cita paziņotā struktūra, vai arī tie pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm.

33. pants

Paziņoto struktūru kompetences apšaubīšana

1.   Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās atbilstību prasībām, vai spēju joprojām izpildīt tai uzticētos uzdevumus.

2.   Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju saistībā ar attiecīgās paziņotās struktūras paziņošanas pamatojumu vai tās kompetences saglabāšanu.

3.   Komisija nodrošina, lai visa aizsargājamā informācija, kas saņemta izmeklēšanas gaitā, tiktu apstrādāta kā konfidenciāla informācija.

4.   Ja Komisija noskaidro, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst paziņošanas prasībām, tā pieņem īstenošanas aktu, kurā aicina paziņotāju dalībvalsti veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, vajadzības gadījumā arī paziņojuma atsaukšanu.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 45. panta 2. punktā.

34. pants

Paziņoto struktūru pienākumi to darbības laikā

1.   Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar III un IV pielikumā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2.   Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, izvairoties no liekiem apgrūtinājumiem uzņēmējiem. Atbilstības novērtēšanas struktūras īsteno savu darbību, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, uzbūvi, attiecīgās radioiekārtu tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveidīgs vai sērijveida.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kas ir vajadzīgs, lai radioiekārtas atbilstu šai direktīvai.

3.   Ja paziņotā struktūra atklāj, ka ražotājs nav izpildījis 3. pantā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās pamatprasības, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un neizdod ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

4.   Ja, uzraugot atbilstību pēc ES tipa pārbaudes sertifikāta vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma izdošanas, paziņotā struktūra atklāj, ka radioiekārtas vairs nav atbilstīgas, tā pieprasa, lai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un vajadzības gadījumā aptur vai anulē ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

5.   Ja netiek veikti koriģējošie pasākumi vai tie nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc ES tipa pārbaudes sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus.

35. pants

Paziņoto struktūru lēmumu pārsūdzība

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama pārsūdzības procedūra attiecībā uz paziņoto struktūru lēmumiem.

36. pants

Paziņoto struktūru pienākums informēt

1.   Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a)

ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu attiecīgi saskaņā ar III un IV pielikuma prasībām;

b)

visiem apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

c)

visiem informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

d)

pēc pieprasījuma par atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas jomā, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšlīgumu slēgšanu.

2.   Paziņotās struktūras saskaņā ar III un IV pielikuma prasībām sniedz citām struktūrām, kas paziņotas atbilstīgi šai direktīvai un kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras aptver tās pašas radioiekārtu kategorijas, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un – pēc pieprasījuma – arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

3.   Paziņotās struktūras veic informēšanas pienākumus saskaņā ar III un IV pielikumu.

37. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

38. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota nozares paziņoto struktūru grupas veidā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju palīdzību piedalītos šīs grupas darbā.

V NODAĻA

SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO RADIOIEKĀRTU KONTROLE, KURAS IEVED SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

39. pants

Savienības tirgus uzraudzība un to radioiekārtu kontrole, kuras ieved Savienības tirgū

Radioiekārtām piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16. līdz 29. pantu.

40. pants

Procedūra darbībām ar radioiekārtām, kuras rada apdraudējumu valsts līmenī

1.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka radioiekārtas, uz kurām attiecas šī direktīva, rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, uz ko attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgo radioiekārtu novērtēšanu, aptverot visas attiecīgās šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka radioiekārtas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties prasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visas koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu radioiekārtu atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam tās izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās prasījušas veikt uzņēmējam.

3.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām radioiekārtām, kuras tas darījis pieejamas tirgū Savienībā.

4.   Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka radioiekārtas tiek darītas pieejamas to valsts tirgū, izņemtas no minētā tirgus vai atsauktas.

Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.   Šā panta 4. punkta otrajā daļā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgo radioiekārtu identificēšanai, datus par radioiekārtu izcelsmi, paziņotās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar vienu no šiem iemesliem:

a)

radioiekārtu neatbilstību attiecīgajām būtiskajām prasībām, kas noteiktas 3. pantā; vai

b)

trūkumiem 16. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot, var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

6.   Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar attiecīgās radioiekārtas neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

7.   Ja triju mēnešu laikā pēc 4. punkta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav izteikusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo radioiekārtu nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojošie pasākumi, piemēram, radioiekārtu izņemšana no tirgus.

41. pants

Savienības drošības procedūra

1.   Ja, pabeidzot 40. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktajiem pasākumiem vai Komisija uzskata, ka šādi pasākumi ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot, vai valsts pasākums ir pamatots.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

2.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgo radioiekārtu izņemšanu vai atsaukšanu no to tirgus, un par to informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts attiecīgo pasākumu atceļ.

3.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un radioiekārtu neatbilstība ir saistāma ar trūkumiem saskaņotajos standartos, kuri minēti šīs direktīvas 40. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

42. pants

Atbilstīgas radioiekārtas, kas rada apdraudējumu

1.   Ja dalībvalsts pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 40. panta 1. punktu konstatē, ka, lai gan radioiekārtas atbilst šai direktīvai, tās apdraud cilvēku veselību vai drošību, vai citus sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, uz kuriem attiecas šī direktīva, tā prasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgās radioiekārtas, kad tās tiek laistas tirgū, vairs nerada šo apdraudējumu, vai lai proporcionāli apdraudējumam tās izņemtu no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts noteiktā pienācīgā termiņā.

2.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visām attiecīgajām radioiekārtām, kuras tas darījis pieejamus tirgū visā Savienībā.

3.   Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, it īpaši datus attiecīgo radioiekārtu identifikācijai, datus par radioiekārtu izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā apdraudējuma veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

4.   Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija ar īstenošanas aktiem izlemj, vai valsts pasākums ir pamatots, un, ja vajadzīgs, ierosina atbilstošus pasākumus.

Šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 45. panta 3. punktā.

Pienācīgi pamatotu ar cilvēku veselības un drošuma aizsardzību saistītu nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ saskaņā ar procedūru, kura minēta 45. panta 4. punktā, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

5.   Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

43. pants

Formāla neatbilstība

1.   Neskarot 40. pantu, ja dalībvalsts veic kādu no turpmāk minētajiem konstatējumiem, tā prasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a)

CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs direktīvas 20. pantu;

b)

CE zīme nav uzlikta;

c)

piemērojot IV pielikumā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru, paziņotās struktūras identifikācijas numurs ir uzlikts, neievērojot 20. pantu, vai tas nav uzlikts vispār;

d)

nav sagatavota ES atbilstības deklarācija;

e)

ES atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

f)

tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

g)

informācija, kas minēta 10. panta 6. vai 7. punktā vai 12. panta 3. punktā, nav norādīta vai ir nepatiesa vai nepilnīga;

h)

informācija par radioiekārtu paredzēto lietošanu, ES atbilstības deklarācija vai lietošanas ierobežojumi saskaņā ar 10. panta 8., 9. un 10. punktu nav pievienoti radioiekārtām;

i)

uzņēmēju identifikācijas prasības saskaņā ar 15. pantu nav ievērotas;

j)

neatbilstība 5. pantam.

2.   Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu radioiekārtas darīt pieejamas tirgū vai nodrošinātu to izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus.

VI NODAĻA

DELEĢĒTIE AKTI, ĪSTENOŠANAS AKTI UN KOMITEJA

44. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punkta otrajā daļā, 4. panta 2. punktā un 5. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 11. jūnija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 3. punkta otrajā daļā, 4. panta 2. punktā un 5. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 3. panta 3. punkta otro daļu, 4. panta 2. punktu un 5. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

45. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Telekomunikāciju atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

5.   Komisija apspriežas ar komiteju par visiem jautājumiem, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 vai citiem Savienības tiesību aktiem ir jāapspriežas ar nozares ekspertiem.

Turklāt komiteja var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu un ko saskaņā ar tās reglamentu var ierosināt tās priekšsēdētājs vai dalībvalsts pārstāvis.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA UN PĀREJAS NOTEIKUMI

46. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu noteikumus, kuri pieņemti, saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šādu sankciju piemērošanu. Šādi noteikumi var paredzēt kriminālsodus par nopietniem pārkāpumiem.

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

47. pants

Pārskatīšana un ziņošana

1.   Dalībvalstis regulāri iesniedz Komisijai ziņojumus par šīs direktīvas piemērošanu līdz 2017. gada 12. jūnijam un vismaz reizi divos gados pēc tam. Ziņojumos ietver pārskatu par tirgus uzraudzības darbībām, kuras veikušas dalībvalstis, un sniedz informāciju par to, vai un kādā mērā ir panākta atbilstība šīs direktīvas prasībām, jo īpaši attiecībā uz prasībām par uzņēmēju identifikāciju.

2.   Komisija pārskata šīs direktīvas darbību un ziņo par to Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 2018. gada 12. jūnijam un reizi piecos gados pēc tam. Ziņojumā ietver attiecīgo standartu sagatavošanas gaitu, kā arī visas problēmas, kas radušās ieviešanas gaitā. Ziņojumā ietver arī Telekomunikāciju atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības komitejas darbības, novērtē panākumus radioiekārtu atvērta un konkurējoša tirgus izveidē Savienības līmenī un pārbauda, kā vajadzētu attīstīt regulatīvo satvaru radioiekārtu pieejamībai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, lai īstenotu šādus uzdevumus:

a)

nodrošinātu, ka Savienības līmenī tiek īstenota saskaņota sistēma visām radioiekārtām;

b)

nodrošinātu iespēju konverģencei telekomunikāciju, audiovizuālajā un informācijas tehnoloģiju nozarē;

c)

nodrošinātu iespēju saskaņot reglamentējošos pasākumus starptautiskajā līmenī;

d)

panāktu patērētāju tiesību augstu aizsardzības līmeni;

e)

nodrošinātu, ka radioiekārtas mijiedarbojas ar palīgierīcēm, jo īpaši ar parastajiem lādētājiem;

f)

ja radioiekārta aprīkota ar integrētu ekrānu, lai ļautu izvēlēties nepieciešamo informāciju uz integrētā ekrāna.

48. pants

Pārejas noteikumi

Saistībā ar aspektiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, dalībvalstis nekavē tādu radioiekārtu pieejamību tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, uz kurām attiecas šī direktīva, kuras atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, kas piemērojami pirms 2016. gada 13. jūnija, un kuras tika laistas tirgū pirms 2017. gada 13. jūnija.

49. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 12. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto pasākumu tekstu.

Tās piemēro minētos pasākumus no 2016. gada 13. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Tās iekļauj arī norādi, ka atsauces uz direktīvu, ko atceļ ar šo direktīvu, spēkā esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējama minētā norāde.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

50. pants

Atcelšana

Direktīva 1999/5/EK tiek atcelta no 2016. gada 13. jūnija.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar VIII pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

51. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

52. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2014. gada 16. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV C 133, 9.5.2013., 58. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 13. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 14. aprīļa lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK (1999. gada 9. marts) par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz to, kā darīt pieejamas tirgū elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES (2014. gada 26. februāris) par to, kā saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību OV L 96, 29.3.2014., 79. lpp.).

(8)  Komisijas Direktīva 2008/63/EK (2008. gada 20. jūnijs) par konkurenci telekomunikāciju termināliekārtu tirgos (OV L 162, 21.6.2008., 20. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā un noteikumus par informācijas sabiedrības pakalpojumiem (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču lēmums) (OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.).

(11)  Komisijas Lēmums 2007/344/EK (2007. gada 16. maijs) par harmonizētu informācijas pieejamību attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanu Kopienā (OV L 129, 17.5.2007., 67. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(14)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.).


I PIELIKUMS

IEKĀRTAS, UZ KURĀM ŠĪ DIREKTĪVA NEATTIECAS

1.

Radioiekārtas, ko izmanto radioamatieri Starptautisko telekomunikāciju savienības (ITU) Radio noteikumu 1. panta 56. definīcijas nozīmē, izņemot gadījumu, ja iekārta tiek laista tirgū.

Šādas iekārtas uzskata par iekārtām, kas netiek laistas tirgū:

a)

radiokomplekti, kuri paredzēti radioamatieriem samontēšanai un izmantošanai;

b)

radioiekārtas, kuras radioamatieri pārveidojuši saviem mērķiem;

c)

radioamatieru izveidotas iekārtas, kuras kalpo zinātniskiem un eksperimentāliem mērķiem saistībā ar amatieru radiosakariem.

2.

Kuģu aprīkojums, uz ko attiecas Padomes Direktīva 96/98/EK (1).

3.

Gaisa kuģī uzstādīti ražojumi, daļas un ierīces, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 (2) 3. panta darbības jomā.

4.

Speciāli izgatavoti novērtējuma komplekti, kas paredzēti profesionāļiem un ko izmanto vienīgi pētniecības un izstrādes iestādēs šādiem mērķiem.


(1)  Padomes Direktīva 96/98/EK (1996. gada 20. decembris) par kuģu aprīkojumu (OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS A MODULIS

IEKŠĒJĀ RAŽOŠANAS KONTROLE

1.   Iekšējā ražošanas kontrole ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šī pielikuma 2., 3. un 4. punktā paredzētos pienākumus un uz savu atbildību nodrošina un deklarē, ka attiecīgās radioiekārtas atbilst 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām.

2.   Tehniskā dokumentācija

Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 21. pantu.

3.   Ražošana

Ražotājs veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu saražoto radioiekārtu atbilstību šā pielikuma 2. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un attiecīgajām pamatprasībām, kas noteiktas 3. pantā.

4.    CE zīme un ES atbilstības deklarācija

4.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi saskaņā ar 19. un 20. pantu uz katras radioiekārtas, kas atbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām.

4.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo visu radioiekārtu ES atbilstības deklarāciju un kopā ar tehnisko dokumentāciju glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē radioiekārtas, kurām tā sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

5.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 4. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS B UN C MODULIS

ES TIPA PĀRBAUDE UN ATBILSTĪBA TIPAM, PAMATOJOTIES UZ RAŽOŠANAS IEKŠĒJO KONTROLI

Ja ir atsauce uz šo pielikumu, atbilstības novērtēšanas procedūrā ievēro šā pielikuma B moduli (ES tipa pārbaude) un C moduli (Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli).

B modulis

ES tipa pārbaude

1.   ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā struktūra pārbauda aparāta tehnisko projektu, kā arī pārliecinās un apliecina, ka aparāta tehniskais projekts atbilst 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām.

2.   ES tipa pārbaudi veic, novērtējot radioiekārtu tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un 3. punktā minētos pierādījumus, taču nepārbaudot paraugu (projekta tipu).

3.   Ražotājs iesniedz ES tipa pārbaudes pieteikumu vienotajai paziņotajai struktūrai pēc paša izvēles.

Pieteikumā iekļauj:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts citai paziņotajai struktūrai;

c)

tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija nodrošina iespēju novērtēt radioiekārtu atbilstību piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, un tā ietver apdraudējuma(-u) atbilstīgu analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver radioiekārtu projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju. Tehniskajā dokumentācijā attiecīgā gadījumā iekļauj vismaz V pielikuma elementus;

d)

pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Minētajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, jo īpaši, ja nav piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti vai tie nav piemēroti pilnībā. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja attiecīgā laboratorija vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

4.   Paziņotā struktūra pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu radioiekārtu tehniskā projekta atbilstību.

5.   Paziņotā struktūra izstrādā novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā ar 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus, kā paredzēts turpmāk 8. punktā, paziņotā struktūra pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu.

6.   Ja tips atbilst šīs direktīvas prasībām attiecībā uz konkrētajām radioiekārtām, paziņotā struktūra izdod ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, tos pamatprasību aspektus, kuri tikuši pārbaudīti, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus. ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt ražoto radioiekārtu atbilstību pārbaudītajam tipam un kas ļauj veikt pārbaudi ekspluatācijas laikā.

Ja tips neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

7.   Paziņotā struktūra apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamajām šīs direktīvas prasībām, un nosaka, vai šādu izmaiņu rezultātā ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja šāda izpēte ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kurā glabājas tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt radioiekārtu atbilstību šīs direktīvas pamatprasībām vai minētā sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādas pārmaiņas paredz papildu apstiprinājumu, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam.

8.   Katra paziņotā struktūra informē savu paziņojošo iestādi par ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai jebkuriem to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi vai atsaukusi, un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tādiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

Katra paziņotā struktūra informē dalībvalstis par tās izdotajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem gadījumos, ja saskaņotie standarti, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nav tikuši piemēroti vai nav pilnībā piemēroti. Dalībvalstis, Komisija un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopijas. Iesniedzot pieprasījumu, dalībvalstis un Komisija var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas. Paziņotā struktūra uzglabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas, ieskaitot ražotāja iesniegto dokumentāciju, kopijas 10 gadus pēc radioiekārtu novērtējuma vai līdz minētā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

9.   Ražotājs glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopijas kopā ar tehnisko dokumentāciju pieejamas valsts iestādēm 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū.

10.   Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 3. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas izklāstīti 7. un 9. punktā, ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

C modulis

Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas iekšējo kontroli

1.   Atbilstība tipam, pamatota ar iekšējo ražošanas kontroli, ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda 2. un 3. punktā noteiktos pienākumus un nodrošina un deklarē, ka attiecīgā radioiekārta atbilst ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz to attiecas.

2.   Ražošana

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas process un tā uzraudzība nodrošinātu saražoto radioiekārtu atbilstību ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam apstiprinātajam tipam un šīs direktīvas prasībām, kas uz tām attiecas.

3.    CE zīme un ES atbilstības deklarācija

3.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi saskaņā ar 19. un 20. pantu uz katras radioiekārtas, kas atbilst ES tipa pārbaudē aprakstītajam tipam un šīs direktīvas piemērojamajām prasībām.

3.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra radioiekārtu tipa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē radioiekārtas tipu, kam šī deklarācija ir sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama attiecīgajām iestādēm pēc pieprasījuma.

4.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kas izklāstīti 3. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


IV PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS H MODULIS

ATBILSTĪBA, PAMATOJOTIES UZ KVALITĀTES PILNĪGU NODROŠINĀŠANU

1.   Atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes pilnīgu nodrošināšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda 2. un 5. punktā norādītos pienākumus un nodrošina un deklarē uz savu atbildību, ka attiecīgā radioiekārta atbilst šīs direktīvas prasībām, kas uz to attiecas.

2.   Ražošana

Ražotājs attiecīgo radioiekārtu projektēšanā, ražošanā, galīgajā radioiekārtu pārbaudē un testēšanā izmanto apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstīgi 3. punktam, un tas ir pakļauts uzraudzībai, kā noteikts 4. punktā.

3.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.

Ražotājs iesniedz paša izvēlētajai paziņotajai struktūrai pieteikumu novērtēt attiecīgo radioiekārtu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Pieteikumā iekļauj:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi;

b)

tehnisko dokumentāciju katram ražošanai paredzēto radioiekārtu tipam. Tehniskajā dokumentācijā attiecīgā gadījumā iekļauj vismaz V pielikuma elementus;

c)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju; un

d)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai.

3.2.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina radioiekārtas atbilstību tām šīs direktīvas prasībām, kuras uz to attiecas.

Visi elementi, prasības un noteikumi, ko pieņēmis ražotājs, ir sistemātiski un organizēti dokumentēti rakstisku pamatnostādņu, procedūru un instrukciju formā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija rada iespēju konsekventi interpretēt kvalitātes nodrošināšanas programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju.

Tajā jo īpaši ietver atbilstošu aprakstu par:

a)

kvalitātes nodrošināšanas mērķiem, kā arī vadības organizatorisko struktūru, pienākumiem un pilnvarām saistībā ar projekta un produktu kvalitāti;

b)

projekta tehniskajām specifikācijām, to skaitā piemērojamiem standartiem, un, ja attiecīgie saskaņotie standarti netiek piemēroti pilnībā, izmantojamiem līdzekļiem, ar kādiem tiks nodrošināta radioiekārtu atbilstība attiecīgajām šīs direktīvas pamatprasībām;

c)

projekta kontroli un projekta pārbaudes metodēm, procesiem un regulārām darbībām, kas tiks izmantotas, projektējot attiecīgā radioiekārtu tipa radioiekārtas;

d)

attiecīgajiem ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas līdzekļiem un procedūrām, kā arī regulāri veicamajiem pasākumiem;

e)

pārbaudēm un testiem, kas veicami pirms un pēc ražošanas, kā arī tās gaitā, un to biežumu;

f)

datus par kvalitāti, piemēram, pārbaužu ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, kā arī ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju, u. tml.;

g)

projekta un produkta vajadzīgās kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļiem.

3.3.

Paziņotā struktūra novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā minētajām prasībām.

Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgajām saskaņotā standarta atbilstošajām specifikācijām.

Līdztekus pieredzei kvalitātes nodrošināšanas sistēmās vismaz vienam revīzijas grupas loceklim ir pieredze attiecīgās radioiekārtu jomas un radioiekārtu tehnoloģijas vērtēšanā un zināšanas par piemērojamajām šīs direktīvas prasībām. Revīzija ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās. Revīzijas grupa izskata 3.1. punkta b) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šīs direktīvas atbilstīgās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt radioiekārtu atbilstību šīm prasībām.

Par pieņemto lēmumu paziņo ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Paziņojumā iekļauj revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmumu pamatojumu.

3.4.

Ražotājs apņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un nodrošināt tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

3.5.

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārmaiņām.

Paziņotā struktūra novērtē visas ierosinātās pārmaiņas un izlemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām būs atbilstīga 3.2. punktā minētajām prasībām vai arī ir vajadzīga pārvērtēšana.

Tā savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā iekļauj pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

4.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

4.1.

Uzraudzības nolūks ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, ko paredz apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

4.2.

Ražotājs nodrošina paziņotās struktūras pārstāvjiem pieeju projektēšanas, ražošanas, pārbaužu, testēšanas un noliktavu telpām pārbaudes nolūkā un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

b)

kvalitātes pārbaudes datus, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu u. tml. rezultātus, kā to paredz sistēma projektēšanas kvalitātes nodrošināšanai;

c)

datus par kvalitāti, tādus kā pārbaudes ziņojumi un testu dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par personāla kvalifikāciju u. tml., kā to paredz sistēma ražošanas kvalitātes nodrošināšanai.

4.3.

Paziņotā struktūra periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu.

4.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji var ierasties pie ražotāja bez brīdinājuma. Šajos apmeklējumos paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt vai uzticēt veikt radioiekārtu testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Tā iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, arī testu ziņojumu.

5.    CE zīme un ES atbilstības deklarācija

5.1.

Katrai radioiekārtai, kas atbilst 3. pantā izklāstītajām piemērojamām prasībām, ražotājs saskaņā ar 19. un 20. pantu uzliek CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, paziņotajai struktūrai uzņemoties par to atbildību.

5.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katra radioiekārtu tipa ES atbilstības deklarāciju un glabā to pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē radioiekārtas tipu, kam šī deklarācija ir sagatavota.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama attiecīgajām iestādēm pēc pieprasījuma.

6.   Ražotājs 10 gadus pēc radioiekārtu laišanas tirgū nodrošina valsts iestādēm pieeju:

a)

3.1. punktā minētajai tehniskai dokumentācijai;

b)

dokumentācijai, kas attiecas uz 3.1. punktā minēto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

c)

apstiprinātajām pārmaiņām, kas minētas 3.5. punktā;

d)

paziņotās struktūras lēmumiem un ziņojumiem, kas minēti 3.5., 4.3. un 4.4. punktā.

7.   Katra paziņotā struktūra informē savu paziņojošo iestādi par visiem izsniegtajiem vai atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu savai paziņojošajai iestādei tādu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

8.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus, kā noteikts 3.1., 3.5., 5. un 6. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šīs saistības ir precizētas pilnvarā.


V PIELIKUMS

TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SATURS

Tehniskajā dokumentācijā, ja vien tas iespējams, iekļauj vismaz šādus elementus:

a)

radioiekārtu vispārīgu aprakstu, tostarp:

i)

fotogrāfijas vai ilustrācijas, kas ilustrē ārējās funkcijas, marķējumu un iekšējo izkārtojumu;

ii)

programmatūras vai aparātprogrammatūras versijas, kas ietekmē atbilstību pamatprasībām;

iii)

lietotāja informāciju un uzstādīšanas instrukcijas;

b)

projekta skices, ražošanas rasējumus un komponentu, montāžas mezglu un elektrisko ķēžu un citu līdzīgu elementu shēmas;

c)

aprakstus un skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu un radioiekārtu darbības izpratnei;

d)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu sarakstu, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai atbilstu 3. pantā izklāstītajām pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja saskaņotie standarti tiek piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

e)

ES atbilstības deklarācijas kopiju;

f)

ja piemēro III pielikuma atbilstības novērtēšanas moduli, ES tipa pārbaudes sertifikāta un tā pielikumu kopijas, kuru izsniegusi iesaistītā paziņotā struktūra;

g)

veikto projektēšanas aprēķinu un pārbaužu rezultātus un citus līdzīgus attiecīgus datus;

h)

pārbaudes ziņojumus;

i)

paskaidrojumu par atbilstību 10. panta 2. punkta prasībām un par to, vai ir iekļauta (vai nav iekļauta) informācija uz iepakojuma saskaņā ar 10. panta 10. punkta prasībām.


VI PIELIKUMS

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Nr. XXX) (1)

1.

Radioiekārta (produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs):

2.

Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds/nosaukums un adrese:

3.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.

4.

Deklarācijas priekšmets (radioiekārtas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību; vajadzības gadījumā tajā var iekļaut pietiekami skaidru krāsu fotogrāfiju, ja tas nepieciešams radioiekārtas identifikācijai):

5.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņotajam tiesību aktam:

 

Direktīvai 2014/53/ES

 

Citam Savienības saskaņotajam tiesību aktam, ja piemērojams

6.

Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība. Atsauces jāuzskaita ar to identifikācijas numuriem un versijām un attiecīgā gadījumā ar izdošanas datumu:

7.

Attiecīgā gadījumā paziņotā struktūra … (nosaukums, numurs) … ir veikusi … (darbības apraksts) … un izdevusi ES tipa pārbaudes sertifikātu: …

8.

Attiecīgā gadījumā palīgierīču un komponentu apraksts, ieskaitot programmatūras aprakstu, kas nodrošina radioiekārtas paredzēto darbību un uz ko attiecas ES atbilstības deklarācija:

9.

Papildinformācija:

 

Parakstīts šādas personas vārdā: …

 

(izdošanas vieta un datums):

 

(vārds, uzvārds, amats) (paraksts):


(1)  Ražotājam ES atbilstības deklarācijai nav obligāti jāpiešķir numurs.


VII PIELIKUMS

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija saskaņā ar 10. panta 9. punktu ir šāda:

 

Ar šo [ražotāja nosaukums] deklarē, ka radioiekārta [radioiekārtas tipa apzīmējums] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

 

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:


VIII PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 1999/5/EK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. panta 1. un 2. punkts

3. panta 1. un 2. punkts

3. panta 3. punkts un 15.a pants

3. panta 3. punkts, izņemot 3. panta 3. punkta i) apakšpunktu, un 44. pants

4. panta 1. punkts un 13. līdz 15. pants

8. pants un 45. pants

4. panta 2. punkts

5. panta 1. punkts

16. pants

5. panta 2. un 3. punkts

6. panta 1. punkts

6. pants

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

10. panta 8., 9. un 10. punkts

6. panta 4. punkts

7. panta 1. un 2. punkts

7. pants

7. panta 3., 4. un 5. punkts

8. panta 1. un 2. punkts

9. pants

8. panta 3. punkts

9. pants

39. līdz 43. pants

10. pants

17. pants

11. pants

22. līdz 38. pants

12. pants

19. un 20. pants un 10. panta 6. un 7. punkts

16. pants

17. pants

47. pants

18. pants

48. pants

19. pants

49. pants

20. pants

50. pants

21. pants

51. pants

22. pants

52. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

III pielikums

V pielikums

IV pielikums

VI pielikums

26. pants

VII pielikuma 1. līdz 4. punkts

19. un 20. pants

VII pielikuma 5. punkts

10. panta 10. punkts


EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments uzskata, ka tikai tādos gadījumos un ciktāl komiteju sanāksmēs tiek apspriesti īstenošanas akti Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē, tās var uzskatīt par komitoloģijas komitejām Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām I pielikumā minētajā nozīmē. Tāpēc tādos gadījumos un ciktāl komiteju sanāksmēs tiek apspriesti citi jautājumi, uz šīm sanāksmēm attiecas Pamatnolīguma 15. punkts.