13.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 272/17


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2014. gada 11. septembris),

ar ko groza pielikumu Ieteikumam 2013/711/ES par dioksīnu, furānu un polihlorbifenilu (PHB) klātbūtnes samazināšanu barībā un pārtikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/663/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Intervences līmeņi dioksīniem ir noteikti ar Komisijas Ieteikumu 2013/711/ES (1), lai rosinātu aktīvu pieeju dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB klātbūtnes samazināšanai pārtikā.

(2)

Ir lietderīgi saskaņot dioksīniem līdzīgo PHB intervences līmeni mālos kā pārtikas piedevā ar intervences līmeni, ko piemēro tādiem pašiem māliem, kas paredzēti dzīvnieku barībai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK (2), un saskaņot dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB intervences līmeni cilvēku uzturam paredzētā labībā ar intervences līmeņiem, ko piemēro dzīvnieku barībai paredzētajai labībai.

(3)

Ir konstatēts, ka eļļas augu sēklas ir piesārņotas ar dioksīniem un dioksīniem līdzīgiem PHB, un, lai gan eļļas augu sēklām, kas paredzētas lietošanai dzīvnieku barībā, tika noteikts intervences līmenis, cilvēku uzturam paredzētajām eļļas augu sēklām šāds līmenis netika noteikts. Tādēļ ir lietderīgi noteikt intervences līmeņus dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifeniliem cilvēku uzturam paredzētajām eļļas augu sēklām.

(4)

Žāvētiem augļiem un dārzeņiem (tostarp kaltētiem garšaugiem) ir lietderīgi piemērot specifisko koncentrācijas pakāpi žāvēšanai saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1881/2006 (3) 2. pantu.

(5)

Tādēļ Ieteikums 2013/711/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Ieteikuma 2013/711/ES pielikumu aizstāj ar šā ieteikuma pielikumu.

Briselē, 2014. gada 11. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  Komisijas 2013. gada 3. decembra Ieteikums 2013/711/ES par dioksīnu, furānu un polihlorbifenilu (PHB) klātbūtnes samazināšanu barībā un pārtikā (OV L 323, 4.12.2013., 37. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Šajā pielikumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“dioksīni un furāni (PVO-TEQ)” ir polihlordibenzo-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzofurānu (PCDF) summa, kas izteikta kā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) toksiskuma ekvivalenti, izmantojot PVO toksiskuma ekvivalences koeficientus (PVO-TEF);

b)

“dioksīniem līdzīgie PHB (PVO-TEQ)” ir polihlorbifenilu (PHB) summa, kas izteikta kā PVO toksiskuma ekvivalenti, izmantojot PVO-TEF;

c)

“PVO-TEF” ir Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalences koeficienti riska novērtējumam attiecībā uz cilvēkiem, pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) secinājumiem Starptautiskās Ķīmiskās drošības programmas (IPCS) ekspertu sanāksmē, kas notika Ženēvā 2005. gada jūnijā (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223.–241. lpp. (2006)).

Pārtika

Intervences līmenis dioksīniem un furāniem (PVO-TEQ) (1)

Intervences līmenis dioksīniem līdzīgajiem PHB (PVO-TEQ) (1)

Šādu dzīvnieku gaļa un gaļas produkti (izņemot ēdamos subproduktus) (2):

 

 

liellopi un aitas

mājputni

cūkas

Tauku maisījumi

1,75 pg/g tauku (3)

1,25 pg/g tauku (3)

0,75 pg/g tauku (3)

1,00 pg/g tauku (3)

1,75 pg/g tauku (3)

0,75 pg/g tauku (3)

0,50 pg/g tauku (3)

0,75 pg/g tauku (3)

Saimniecībās audzētu zivju muskuļu gaļa un saimniecībās audzēti zivsaimniecības produkti

1,50 pg/g mitra svara

2,50 pg/g mitra svara

Svaigpiens (2) un piena produkti (2), tostarp sviesta tauki

1,75 pg/g tauku (3)

2,00 pg/g tauku (3)

Vistu olas un olu produkti (2)

1,75 pg/g tauku (3)

1,75 pg/g tauku (3)

Māli kā pārtikas piedeva

0,50 pg/g mitra svara

0,50 pg/g mitra svara

Graudaugi un eļļas augu sēklas

0,50 pg/g mitra svara

0,35 pg/g mitra svara

Augļi un dārzeņi (tostarp svaigi garšaugi) (4)

0,30 pg/g mitra svara

0,10 pg/g mitra svara


(1)  Augstākā pieļaujamā koncentrācija: augstāko pieļaujamo koncentrāciju aprēķina, pieņemot, ka visas dažādu radniecīgu vielu vērtības zem kvantitatīvās noteikšanas robežas ir vienādas ar kvantitatīvās noteikšanas robežu.

(2)  Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(3)  Intervences līmeņi neattiecas uz pārtikas produktiem ar tauku saturu < 2 %.

(4)  Attiecībā uz žāvētiem augļiem un žāvētiem dārzeņiem (tostarp kaltētiem garšaugiem) piemēro Regulas (EK) Nr. 1881/2006 2. pantu. Kaltētiem garšaugiem ir jāņem vērā koncentrācijas pakāpe 7, kas rodas kaltēšanas rezultātā.”