7.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/46


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2014. gada 6. februāris)

par pasākumiem Diabrotica virgifera virgifera Le Conte kontrolei Savienības apgabalos, kuros ir apstiprināta tā klātbūtne

(2014/63/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (turpmāk “Diabrotica”) ir kukurūzas svešzemju kaitēklis. Tas ir izplatījies un ieviesies vairāk nekā pusē Savienības kukurūzas audzēšanas apgabala.

(2)

Pasākumi, kas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2003/766/EK (1) Savienībā veikti, lai novērstu Diabrotica izplatību, nav izrādījušies sekmīgi. Turklāt saskaņā ar Komisijas veikto ietekmes novērtējumu nav iespējams ne izskaust šo kaitēkli Savienības teritorijā, ne arī novērst tā tālāku izplatību apgabalos, kuros šis kaitīgais organisms pašlaik nav sastopams. Tāpēc Komisija ar Īstenošanas direktīvu 2014/19/ES (2) un Īstenošanas lēmumu 2014/62/ES (3) ir nolēmusi atsaukt Diabrotica atzīšanu par regulētu kaitīgo organismu ar karantīnas statusu, svītrojot to no Padomes Direktīvas 2000/29/EK (4) I pielikuma, un attiecīgi atcelt Lēmumu 2003/766/EK.

(3)

Saskaņā ar Lēmumu 2003/766/EK augseka bija obligāta tikai atsevišķu Diabrotica uzliesmojumu izskaušanai. Tomēr zinātniskos pētījumos ir pierādīts, ka augseka ir visefektīvākais paņēmiens, lai arī palēninātu Diabrotica izplatību un mazinātu tā ietekmi. Augseka ir ne tikai efektīva Diabrotica kontroles metode, bet tai ir arī vairākas citas priekšrocības vides apsvērumu dēļ. Augseka var uzlabot vai uzturēt augsnes auglību un struktūru un pārtraukt kaitēkļu un nezāļu ciklu, tādējādi mazinot lauksaimnieku vajadzību izmantot ķīmiskos mēslošanas līdzekļus un augu aizsardzības līdzekļus. Tādēļ augsekai ir arī pozitīva ietekme uz ūdens un gaisa kvalitāti un uz bioloģisko daudzveidību. Tomēr no citiem pētījumiem, kas veikti par šo kaitēkli, kļuva skaidrs, ka, turpinoties tā izplatībai, iespējams, palielināsies insekticīdu izmantošana, jo dažos gadījumos varētu būt grūti atrast ekonomiski izdevīgu alternatīvu kultūraugu kukurūzas maiņai.

(4)

Tādēļ arī pēc tam, kad būs atsaukta Diabrotica atzīšana par regulētu kaitīgo organismu ar karantīnas statusu, dalībvalstīm būtu jāparedz efektīva un ilgtspējīga Diabrotica kontrole. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/128/EK (5) 14. pantā noteikts, ka dalībvalstis rada atbilstīgus stimulus, lai mudinātu profesionālos lietotājus brīvprātīgi īstenot konkrētiem kultūraugiem vai nozarei piemērotas integrētās augu aizsardzības pamatnostādnes, kuras būtu jāizstrādā valsts iestādēm vai organizācijām, kas pārstāv konkrētus profesionālos lietotājus. Saskaņā ar integrētās augu aizsardzības vispārējiem principiem galvenā nozīme ir kaitēkļu rašanās profilaksei, tādējādi samazinot vajadzību izmantot augu aizsardzības līdzekļus. Priekšroka būtu jādod ilgtspējīgiem bioloģiskiem, fiziskiem un citiem paņēmieniem bez ķīmisku līdzekļu lietošanas, ja tie nodrošina pietiekamu kaitēkļu kontroli.

(5)

Saskaņā ar šiem vispārējiem integrētās augu aizsardzības principiem konkrētiem kultūraugiem vai nozarei piemērotajās pamatnostādnēs būtu jāiekļauj augsekas un Diabrotica populāciju pienācīga monitoringa īstenošana, kā arī citi attiecīgi pasākumi kaitīgo organismu izplatības profilaksei, piemēram, tādi higiēnas pasākumi kā lauksaimniecības tehnikas tīrīšana.

(6)

Turklāt, lai veicinātu to, ka lietotāji ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (6) 55. pantu gadījumos, kad Diabrotica kontrolei tiek izmantoti insekticīdi, konkrētiem kultūraugiem vai nozarei piemērotajām integrētas augu aizsardzības pamatnostādnēm attiecībā uz šo kaitēkli vajadzētu būt saskaņā ar noteikumiem par pareizu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kā paredzēts minētajos noteikumos.

(7)

Augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju rīcībā vajadzētu būt informācijai un instrumentiem Diabrotica monitoringam, kā arī konsultāciju dienestiem, kas sniedz padomus par integrēto augu aizsardzību, tostarp Diabrotica īpašas profilakses un kontroles metodēm. Monitoringa rezultātiem būtu jāpalīdz lauksaimniekiem izlemt, vai un kad ir nepieciešams izmantot augu aizsardzības pasākumus. Ir lietderīgi noteikt skaidrus un zinātniski pamatotus Diabrotica populāciju lieluma sliekšņus attiecīgajam reģionam, jo šie sliekšņi ir būtiski lēmuma pieņemšanā.

(8)

Tādēļ tām dalībvalstīm, kuras saskaņā ar Direktīvas 2009/128/EK 5. pantu nodrošina, lai visiem profesionālajiem lietotājiem ir piekļuve apmācībai par konkrētiem jautājumiem, būtu jāiekļauj arī šā ieteikuma noteikumi attiecīgajās mācību programmās.

(9)

Būtu jāveicina pētniecība un tehnoloģiju attīstība attiecībā uz ilgtspējīgas Diabrotica kontroles instrumentiem ar mērķi nodrošināt rentablākus un ekoloģiski ilgtspējīgākus pasākumus pret šo kaitīgo organismu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.

Lai kontrolētu Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (turpmāk “Diabrotica”) Savienības apgabalos, kuros ir apstiprināta tā klātbūtne, dalībvalstīm jāņem vērā Direktīvas 2009/128/EK III pielikumā noteiktie integrētās augu aizsardzības vispārējie principi. Šajā ieteikumā “kontrole” ir likvidēt kaitēkļa populācijas blīvumu līdz līmenim, kas nerada būtiskus ekonomiskos zaudējumus, lai nodrošinātu ekonomiski ilgtspējīgu kukurūzas ražošanu.

2.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka konkrētiem kultūraugiem vai nozarei piemērotās integrētas augu aizsardzības pamatnostādnes par Diabrotica, ko sagatavo valsts iestādes vai organizācijas, kas pārstāv konkrētus profesionālos lietotājus un kas paredzētas kukurūzas audzētājiem un augu aizsardzības līdzekļu profesionāliem lietotājiem, atbilst noteikumiem par pareizu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 55. pantā.

3.

Priekšroka jādod ilgtspējīgiem bioloģiskiem, fiziskiem un citiem paņēmieniem bez ķīmisku līdzekļu lietošanas, ja tie nodrošina apmierinošu kaitēkļa kontroli. Tādēļ profesionālajiem lietotājiem Diabrotica kontrole jāpanāk vai jāveicina ar šādiem pasākumiem:

a)

augseka;

b)

bioloģiskās kontroles līdzekļu lietošana;

c)

kukurūzas sēšanas datuma pielāgošana, lai izvairītos no tā, ka dīgšana sakrīt vienlaicīgi ar kāpuru izšķilšanos;

d)

lauksaimniecības tehnikas tīrīšana un pašizsējas kukurūzas augu aizvākšana, kā arī citi higiēnas pasākumi.

Priekšroka jādod augsekai, ņemot vērā tās lielo efektivitāti Diabrotica kontrolē, tās labvēlīgo ietekmi uz vidi un ilgtermiņa agronomiskos ieguvumus.

4.

Papildus visiem 3. punktā minētajiem pasākumiem jāveic Diabrotica klātbūtnes monitorings, lai noteiktu aizsardzības pasākumu nepieciešamību un piemērotāko laiku. Dalībvalstīm jānodrošina, ka Diabrotica populācijas monitorings tiek efektīvi veikts, izmantojot piemērotas metodes un instrumentus. Zinātniski pamatoti Diabrotica populācijas lieluma sliekšņi ir jānosaka reģionāli, jo tie ir būtiski, pieņemot lēmumu par kontroles pasākumu piemērošanu.

5.

Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 2009/128/EK 14. panta 2. punktu jānodrošina, lai augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju rīcībā būtu informācija un instrumenti Diabrotica monitoringam.

6.

Dalībvalstīm jānodrošina, lai konsultāciju dienesti, kas sniedz padomus par integrēto augu aizsardzību, kā paredzēts Direktīvas 2009/128/EK 14. panta 2. punktā, sniedz arī īpašus ieteikumus par Diabrotica kontroli visiem augu aizsardzības līdzekļu profesionālajiem lietotājiem. Turklāt dalībvalstīm jārada atbilstīgi stimuli, lai mudinātu profesionālos lietotājus īstenot 2. punktā minētās konkrētiem kultūraugiem vai nozarei piemērotās pamatnostādnes.

7.

Dalībvalstīm jānodrošina, lai visiem augu aizsardzības līdzekļu profesionālajiem lietotājiem ir piekļuve apmācībām par ilgtspējīgu Diabrotica kontroli. Šā ieteikuma noteikumi jāiekļauj apmācībā, ko dalībvalstis nodrošina atbilstoši Direktīvas 2009/128/EK 5. pantam.

8.

Dalībvalstīm jāveicina pētniecība un tehnoloģiju attīstība attiecībā uz instrumentiem ilgtspējīgai Diabrotica kontrolei.

Briselē, 2014. gada 6. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  Komisijas 2003. gada 24. oktobra Lēmums 2003/766/EK par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Diabrotica virgifera Le Conte izplatību Kopienā (OV L 275, 25.10.2003., 49. lpp.).

(2)  Komisijas 2014. gada 6. februāra Īstenošanas direktīva 2014/19/ES, ar ko groza I pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā. Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 30. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 6. februāra Īstenošanas lēmums 2014/62/ES, ar ko atceļ Lēmumu 2003/766/EK par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Diabrotica virgifera Le Conte izplatību Kopienā. Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 45. lpp.

(4)  Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).