19.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 365/158


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 17. decembris)

par Japānas atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9590)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/935/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (1) un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK dalībvalstis var nolemt atzīt trešo valstu izdotos attiecīgos jūrnieku sertifikātus, ja šādu trešo valsti atzīst Komisija. Minētajām trešajām valstīm ir jāatbilst visām prasībām Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) 1978. gada Konvencijā (ar grozījumiem) par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija).

(2)

Kipras Republika 2005. gada 13. maija vēstulē lūdza Japānas atzīšanu. Pēc šā pieprasījuma Komisija sazinājās ar Japānas iestādēm nolūkā novērtēt to sagatavošanas un sertifikācijas sistēmu, lai pārliecinātos, vai Japāna ievēro visas STCW konvencijas prasības un vai ir veikti pienācīgi pasākumi, lai novērstu krāpšanos ar sertifikātiem. Tika paskaidrots, ka novērtējums pamatosies uz faktu konstatēšanas inspekcijas rezultātiem, kuru paredzēts veikt Eiropas Jūras drošības aģentūras ekspertiem. Pēc garām apspriedēm par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu Japānas iestādes piekrita inspekcijas misijai, par to paziņojot ar 2011. gada 8. marta vēstuli. Pamatojoties uz Eiropas Jūras drošības aģentūras ekspertu 2012. gada februārī veiktās inspekcijas rezultātiem, kā arī Japānas iestāžu 2014. gada 10. janvāra atbildi uz 2012. gada 25. oktobra pieprasījumu par brīvprātīgu rīcības plānu korekciju ieviešanai, Komisija veica novērtējumu par Japānas sagatavošanas un sertifikācijas sistēmu.

(3)

Novērtējums nedeva pamatu nopietnām bažām, lai gan tajā tika konstatētas vairākas jomas, kurām jāpievērš uzmanība. Proti, jūras administrācijas un jūrniecības izglītības un apmācības iestāžu kvalitātes standartu sistēma neaptvēra dažus procesus. Turklāt ar valsts standartiem noteiktās mācību programmas un praktiskā sagatavošana nenodrošināja dažu noteiktu kompetences standartu sasniegšanu dzīvības glābšanas un ugunsdzēsības kursos.

(4)

Japānas tiesību akti ļauj sertifikāta kandidātiem pabeigt jūras dienestu uz kuģiem, kuru tonnāžas vai piedziņas jaudas robežvērtības ir zemākas par tām, kas atbilst izdodamajam sertifikātam, vai uz zvejas kuģiem, vai krasta apsardzes kuģiem. Lai nodrošinātu, ka šāda veida jūras dienests atbilst saņemamajam sertifikātam un ka jūras dienesta laikā tiek iegūtas visas attiecīgās kompetences, kandidātiem, kuri apstiprinātas sagatavošanas programmas ietvaros ir pabeiguši 12 mēnešu jūras dienestu, administrācija piemēro noteiktus kritērijus. Tomēr, pamatojoties uz Japānas iestāžu iesniegtās dokumentācijas analīzi, izrādījās, ka administrācija nenodrošina, lai šāda tipa jūras dienests atbilstu saņemamajam sertifikātam un lai kandidāti, kuri pabeidz 36 mēnešu jūras dienestu, būtu ieguvuši visas attiecīgās kompetences. Turklāt izrādījās, ka administrācija nenodrošina, lai šāda tipa jūras dienests atbilstu saņemamajam sertifikātam un lai visi kandidāti sertifikātu atkārtotai apstiprināšanai un sertifikātu līmeņa paaugstināšanai šī jūras dienesta laikā iegūtu visas attiecīgās kompetences.

(5)

Administrācija arī pieprasa, lai kandidāti, kuri apstiprinātas sagatavošanas programmas ietvaros ir pabeiguši 12 mēnešu apstiprinātu jūras dienestu, pabeigtu apstiprinātu izglītības programmu, lai tie varētu pieteikties sertifikācijai darbības līmenī. Tomēr izrādījās, ka tiem kandidātiem, kuri pabeiguši 36 mēnešu jūras dienestu, administrācija nepieprasa pabeigt arī apstiprinātu izglītības programmu, lai tie varētu pieteikties sertifikācijai darbības līmenī.

(6)

Ar 2014. gada 5. jūnija vēstuli Komisija aicināja Japānas iestādes sniegt nepieciešamos paskaidrojumus saistībā ar jautājumiem, kas radušies novērtēšanas laikā, kā arī papildināt tos ar attiecīgiem dokumentiem. Japānas iestādes atbildi sniedza 2014. gada 4. augustā.

(7)

Atbildē Japānas iestādes iesniedza dokumentus, lai pierādītu, ka visi iztrūkstošie procesi tagad ir iekļauti kvalitātes standartu sistēmā. Turklāt tās ir izstrādājušas jaunus tiesību aktus un uzlabojušas savus līdzekļus, lai aptvertu trūkstošos standartus dzīvības glābšanas un ugunsdzēsības kursos.

(8)

Attiecībā uz administrācijas apstiprinājumu, ka jūras dienests atbilst saņemamajamam sertifikātam un ka kandidāti, kuri ir pabeiguši 36 mēnešu jūras dienestu, un kandidāti, kuri pieteikušies sertifikātu atkārtotai apstiprināšanai un sertifikāta līmeņa paaugstināšanai, ir apguvuši visas attiecīgās prasmes, Japānas iestādes apgalvoja, ka tās piemēro sertifikācijas, sertifikācijas līmeņa paaugstināšanas un atkārtotas apstiprināšanas kritērijus saistībā ar kuģa lielumu, navigācijas apgabalu un veiktajiem pienākumiem. Tomēr ar sniegto informāciju netika pietiekami pierādīta šādu kritēriju piemērošana.

(9)

Attiecībā uz apstiprinātas izglītības programmas pabeigšanu tiem kandidātiem, kuri piesakās sertifikācijai darbības līmenī un ir pabeiguši 36 mēnešu jūras dienestu, Japānas iestādes apgalvoja, ka tās atbilst attiecīgajām STCW konvencijas prasībām. Tomēr ar sniegto informāciju šāda atbilstība netika pietiekami pierādīta.

(10)

Lai gan pamatojums attiecībā uz pēdējiem diviem jautājumiem pilnībā nekliedē novērtējumā paustās šaubas, Japānas vispārējais atbilstības līmenis STCW konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu netiek apšaubīts.

(11)

Novērtējuma galarezultāts rāda, ka Japāna ievēro STCW konvencijas prasības un ka tā ir veikusi attiecīgus pasākumus, lai novērstu krāpšanu saistībā ar sertifikātiem.

(12)

Dalībvalstīm ir sniegts ziņojums par novērtējuma rezultātiem.

(13)

Šajā lēmumā paredzētais pasākums ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2008/106/EK 19. panta izpildes vajadzībām Japāna tiek atzīta attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 323, 3.12.2008., 33. lpp.