1.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 315/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 31. oktobris)

par universālās biznesa valodas 2.1. versijas identifikāciju izmantošanai par atsauci publiskajā iepirkumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/771/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu,

pēc apspriešanās Eiropas daudzpusējā ieinteresēto personu forumā par IKT standartizāciju un ar nozares ekspertiem,

tā kā:

(1)

Kā izklāstīts Komisijas paziņojumā “Eiropa 2020 – stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (2), standartizācijai ir svarīga nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” atbalstam. Vairākas stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas apliecina, ka produktu un pakalpojumu saderības un sadarbspējas nodrošināšanā, tehnikas attīstības veicināšanā un inovācijas sekmēšanā liela nozīme ir brīvprātīgai standartizācijai produktu vai pakalpojumu tirgos.

(2)

Digitālajā sabiedrībā bez standartizācijas nav iespējams nodrošināt ierīču, lietojumprogrammu, datu repozitoriju, pakalpojumu un tīklu sadarbspēju. Komisijas paziņojumā “Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis – līdz 2020. gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi” (3) atzīts, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) standartizācijas process ir visnotaļ specifisks, proti, IKT risinājumus, lietojumus un pakalpojumus bieži vien izstrādā pasaules mēroga IKT forumi un konsorciji, un tie arī izvirzījušies par vadošajām IKT standartu izstrādes organizācijām.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1025/2012 mērķis ir Eiropas standartizācijas sistēmas modernizācija un uzlabošana. Ar to izveidotā sistēma paredz, ka Komisija var pieņemt lēmumu noteikt jeb identificēt visnozīmīgākās un izplatītākās IKT tehniskās specifikācijas, kuras pieņēmušas organizācijas, kas nav Eiropas, starptautiskās vai nacionālās standartizācijas organizācijas. Iespēja aparatūras, programmatūras un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu iepirkumos izmantot visu IKT tehnisko specifikāciju klāstu nodrošinās sadarbspēju, palīdzēs publiskajai pārvaldei nenonākt konkrētu risinājumu atkarībā un veicinās konkurenci sadarbspējīgu IKT risinājumu piedāvājumā.

(4)

IKT tehniskajām specifikācijām, uz ko var atsaukties publiskajā iepirkumā, ir jāatbilst Regulas (ES) Nr. 1025/2012 II pielikumā izklāstītajām prasībām. Atbilstība šīm prasībām publiskajām iestādēm garantē, ka IKT tehniskās specifikācijas ir noteiktas saskaņā ar atklātības, taisnīguma, objektivitātes un nediskriminēšanas principiem, ko standartizācijas jomā atzīst Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO).

(5)

Lēmums par IKT specifikācijas noteikšanu jeb identifikāciju jāpieņem pēc apspriešanās ar Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par IKT standartizāciju, kas izveidots ar Komisijas lēmumu (4), un citu veidu konsultācijām ar nozares ekspertiem.

(6)

Eiropas daudzpusējais ieinteresēto personu forums par IKT standartizāciju 2014. gada 22. maijā novērtēja universālās biznesa valodas 2.1. versijas (UBL 2.1.) atbilstību prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1025/2012 II pielikumā, un ieteica to identificēt izmantošanai par atsauci publiskajā iepirkumā. Tad UBL 2.1. novērtējums tika iesniegts apspriešanai nozares ekspertiem, kas arī sniedza pozitīvu ieteikumu par UBL 2.1. identifikāciju.

(7)

UBL 2.1. izstrādāja Strukturētas informācijas standartu veicināšanas organizācija kā bibliotēku ar standarta elektroniskajiem uzņēmējdarbības dokumentiem paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) formātā, kuras izmantošana ir bez autoratlīdzības. Tas ir izstrādāts tiešai izmantošanai pašreizējā uzņēmējdarbības, juridiskajā, revīzijas un uzskaites pārvaldības praksē un darbībai standarta uzņēmējdarbības satvarā, piemēram, ISO 15000 (ebXML), lai nodrošinātu pilnīgu, standartos balstītu infrastruktūru, kas ļauj pašreizējo elektroniskās datu apmaiņas (EDI) sistēmu sniegtās priekšrocības attiecināt uz visu lielumu uzņēmumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Publiskajā iepirkumā var atsaukties uz Strukturētas informācijas standartu veicināšanas organizācijas izstrādāto universālās biznesa valodas 2.1. versiju.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  COM(2010) 2020 galīgā redakcija, 2010. gada 3. marts.

(3)  COM(2011) 311 galīgā redakcija, 2011. gada 1. jūnijs.

(4)  Komisijas 2011. gada 28. novembra Lēmums, ar ko izveido Eiropas daudzpusēju ieinteresēto personu forumu par IKT standartizāciju (OV C 349, 30.11.2011., 4. lpp.).