14.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2014. gada 12. augusts)

par pasākumu, ko Beļģija veikusi saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK 7. pantu, atsaucot no galalietotājiem dzirdes aizsargus (ausu ieliktņus)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 5670)

(2014/529/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvu 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Beļģijas iestādes 2013. gada jūnijā paziņoja Komisijai par pasākumu, ar ko no galalietotājiem atsauc dzirdes aizsargu – ausu ieliktņu – izstrādājumu Climax 13 (atkārtoti izmantojams modelis), ko ražojis uzņēmums Productos Climax S.A., Polígono Industrial Sector Mollet, c/Llobregat n o 1, 08150 Parets del Valles (Barcelona), Spānija. Saskaņā ar Komisijai iesniegtajiem dokumentiem šim individuālajam aizsardzības līdzeklim tika veikta atbilstības novērtēšanas procedūra, kas noteikta direktīvas 11. panta A daļā un ko apliecina Spānijas pilnvarotās iestādes Centro Nacional de Medios de Protección – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (NB Nr. 0159) izsniegts EK tipa apstiprinājuma sertifikāts, kurā ir atsauces uz attiecīgajiem harmonizētā standarta EN 352-2:1993. punktiem.

(2)

Beļģijas iestādes 2013. gada janvārī RAPEX sistēmā ziņoja par šo izstrādājumu (ziņojums Nr. A12/0039/13).

(3)

Beļģijas iestādes pasākumu pamatoja ar to, ka izstrādājums neatbilst harmonizētā standarta EN 352-2:1993 Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 2. daļa. Ausu ieliktņi 4.1.1., 4.2.2., 4.3.6., 5. un 6. punktam,atsaucoties uz šādām Direktīvas 89/686/EEK II pielikumā noteiktajām veselības aizsardzības un drošības pamatprasībām (VADP):

1.4. Ražotāja sniegtā informācija. Instrukcijas nav Beļģijas valsts valodās,

3.5. Aizsardzība pret trokšņu kaitīgo ietekmi. Laboratorija, kas pēc Beļģijas iestāžu pieprasījuma pārbaudīja izstrādājumu, tā viendabīguma trūkuma dēļ (ieliktņu diametru atšķirības) pārbaužu rezultātos nevarēja apstiprināt tādu izstrādājuma aizsardzības līmenī, uz kādu atsaucas ražotājs. Šī variācija ir ļoti ievērojama un ietekmē lietotāja aizsardzību.

(4)

Beļģijas iestādes secināja, ka, tā kā nav iespējams noteikt aizsardzības līmeni, izstrādājumi ir uzskatāmi par bīstamiem, jo lietojot tie var radīt savainojumus, kas savukārt ir pretrunā individuālajiem aizsardzības līdzekļiem izvirzītajām prasībām (riska kategorija: dzirdes bojājums).

(5)

Komisija rakstiski aicināja ražotāju un izplatītāju Beļģijā paziņot viņu apsvērumus par Beļģijas iestāžu veikto pasākumu. Ražotājs atbildē norādīja, ka pēc ziņojuma saņemšanas no Beļģijas iestādēm un pēc Agència Catalana del Consum (valsts iestāde, kas ir Katalonijas (Spānija) reģionālās valdības pakļautībā) inspektora apmeklējuma, kurš konfiscēja atlikušos attiecīgā izstrādājuma krājumus, izstrādājums tika izņemts no valsts un starptautiskā tirgus. Klienti pēc tam tika attiecīgi informēti. Pēc šīs darbības veikšanas atlikušie šā izstrādājuma krājumi tika iznīcināti.

(6)

Atbildot uz Beļģijas iestāžu ziņojumu, Spānijas iestādes informēja, ka ir veikti pasākumi izstrādājuma izņemšanai no tirgus un ka uzņēmums Productos Climax S.A. ir paziņojis par izstrādājuma izņemšanu no tirgus.

(7)

Ņemot vērā pieejamo dokumentāciju, izteiktos komentārus un iesaistīto pušu veiktās darbības, Komisija uzskata, ka, atsaucoties uz Direktīvas 89/686/EEK II pielikuma 1.4. un 3.5. punktā noteiktajām veselības aizsardzības un drošības pamatprasībām (VADP), dzirdes aizsargu – ausu ieliktņu – izstrādājums Climax 13 (atkārtoti izmantojams modelis) neatbilst harmonizētā standarta EN 352-2:1993 4.1.1., 4.2.2., 4.3.6., 5. un 6. punktam, jo tas, ievietots ausī, var radīt savainojumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Beļģijas iestāžu veiktais pasākums, ar ko no galalietotājiem atsauc dzirdes aizsargu – ausu ieliktņu – izstrādājumu Climax 13 (atkārtoti izmantojams modelis), ko ražo Productos Climax S.A., ir pamatots.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 12. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Ferdinando NELLI FEROCI


(1)  OV L 399, 30.12.1989., 18. lpp.