3.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 2. jūlijs),

ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz atsevišķiem Dienvidāfrikas izcelsmes citrusaugļiem, lai novērstu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņotsar dokumenta numuru C(2014) 4191)

(2014/422/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo teikumu,

tā kā:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi) sēnīte kā kaitīgs organisms, kas nav atrodams Savienībā, ir iekļauts Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas I iedaļas c) punkta 11. apakšpunktā. Kopš 2011. gada, kad Starptautiskais Botānikas kongress apstiprināja jaunu sēņu nomenklatūras kodu, šis organisms tiek saukts par Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, turpmāk “konkrētais organisms”.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestāde”) 2014. gada 21. februārī publicēja kaitēkļu riska novērtējumu (2) par konkrēto organismu. Ņemot vērā šo kaitēkļu riska novērtējumu, ir secināts, ka Direktīvā 2000/29/EK izklāstītās prasības, ko piemēro konkrētajam organismam saistībā ar tādu citrusaugļu ievešanu Savienībā, kuru izcelsme ir laukos ārpus zonas, kas atzīta par brīvu no konkrētā organisma, nav pietiekamas, lai aizsargātu Savienību no šā organisma ievešanas. Pēdējos gados regulāri ir aizturēts daudz tādu Dienvidāfrikas izcelsmes citrusaugļu, kas inficēti ar konkrēto organismu, tāpēc ir nekavējoties jāpieņem stingrāki pasākumi, lai uzlabotu Savienības aizsardzību pret minētā organisma ievešanu. Tā kā daudzos minētajos gadījumos aizturētie augļi bijuši Citrus sinensis (L.) Osbeck ’Valencia’, tad papildus pasākumiem, ko piemēro visiem citrusaugļiem, šiem augļiem būtu jāveic arī latentās infekcijas testi.

(3)

Vienlaikus risku, ka konkrēto organismu varētu ievest Savienībā ar Citrus latifolia Tanaka augļiem, iestāde vērtē kā ļoti zemu. Tāpēc ir lietderīgi Citrus latifolia Tanaka neiekļaut šajā lēmumā paredzētajos pasākumos.

(4)

Gadījumos, kad tiek aizturēti Dienvidāfrikas izcelsmes citrusaugļi, kas inficēti ar konkrēto organismu, Komisija izvērtēs, vai inficētie augļi saņemti tāpēc, ka Dienvidāfrikas oficiālajām uzraudzības un sertifikācijas procedūrām piemīt nopietni trūkumi. Ja viena gada laikā notiks atkārtota aizturēšana uzraudzības un sertifikācijas problēmu dēļ, Komisija pārskatīs šo lēmumu pirms paziņošanas par sesto aizturēšanas gadījumu.

(5)

Skaidrības labad Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/754/ES (3) būtu jāatceļ.

(6)

Šajā lēmumā izklāstītie pasākumi būtu jāpiemēro no 2014. gada 24. jūlija, lai uzņēmējiem atvēlētu pietiekamu laiku, kurā pielāgoties jaunajām prasībām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Citrusaugļu ievešana Savienībā

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļas 16. punkta 1. apakšpunktu, 16. punkta 2. apakšpunktu, 16. punkta 3. apakšpunktu un 16. punkta 5. apakšpunktu un atkāpjoties no 16. punkta 4. apakšpunkta c) un d) punkta, Dienvidāfrikas izcelsmes Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augļus un to hibrīdu, kas nav Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka, augļus (turpmāk “konkrētie augļi”) ieved Savienībā tikai tad, ja tie atbilst šā lēmuma pielikumā izklāstītajām prasībām.

2. pants

Ziņošanas pienākumi

Importētājas dalībvalstis katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm ziņojumu ar informāciju par to, kādos daudzumos iepriekšējā importa sezonā konkrētie augļi ievesti Savienībā atbilstoši šim lēmumam. Ziņojumā iekļauj arī pielikuma 2. punktā minēto inspekciju rezultātus.

3. pants

Paziņojumi

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju, pārējās dalībvalstis un Dienvidāfriku par apstiprinātiem konkrētā organisma konstatēšanas gadījumiem.

4. pants

Atcelšana

Īstenošanas lēmumu 2013/754/ES atceļ.

5. pants

Piemērošanas datums

Šo lēmumu piemēro no 2014. gada 24. jūlija.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2014. Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2014; 12(2):3557, 243 lpp.; doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Komisijas 2013. gada 11. decembra Īstenošanas lēmums 2013/754/ES par tādiem pasākumiem attiecībā uz Dienvidāfriku, kas vajadzīgi, lai novērstu Guignardia citricarpa Kiely (visi Citrus ģints augiem patogēnie celmi) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 334, 13.12.2013., 44. lpp.)


PIELIKUMS

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ 1. PANTĀ MINĒTO KONKRĒTO AUGĻU IEVEŠANU

1.   Prasības attiecībā uz konkrētajiem augļiem

1.1.

Konkrētajiem augļiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kā minēts Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā, un tā sadaļā “Papildu deklarācija” ir šādi paziņojumi:

a)

konkrētie augļi ir ar izcelsmi ražošanas laukā, kas apstrādāts aizsardzībai pret konkrēto organismu, un šī apstrāde veikta tam piemērotajā laikā pēc pēdējā veģetācijas cikla sākuma;

b)

augšanas sezonā ražošanas laukā ir veikta oficiāla pārbaude, un kopš pēdējā veģetācijas cikla sākuma konkrētajiem augļiem nav konstatēti konkrētā organisma simptomi;

c)

laikā starp augļu atvešanu un to iepakošanu iepakošanas iekārtās ir ņemts paraugs ar vismaz 600 katras sugas augļiem uz katrām 30 tonnām vai to daļas, pēc iespējas izvēloties tā, lai ņemtu vērā visus iespējamos konkrētā organisma simptomus; visi paraugā iekļautie augļi ar simptomiem ir testēti un atzīti par brīviem no konkrētā organisma.

1.2.

Citrus sinensis (L.) Osbeck ’Valencia’ fitosanitārā sertifikāta sadaļā “Papildu deklarācija” arī iekļauts paziņojums, ka paraugs no 30 tonnām augļu vai to daļas ir testēts attiecībā uz latento infekciju un atzīts par brīvu no konkrētā organisma.

1.3.

Konkrēto augļu pilnīgu izsekojamību nodrošina šādi:

a)

ražošanas lauks, iepakošanas iekārtas, eksportētāji un visi pārējie konkrēto augļu apritē iesaistītie uzņēmēji ir oficiāli reģistrēti tieši šim mērķim;

b)

tiek turēta detalizēta informācija par apstrādi pirms un pēc ražas novākšanas;

c)

visā konkrēto augļu pārvietošanas laikā no ražošanas lauka līdz eksportēšanas vietai Savienībā tiem ir pievienoti dokumenti, kas izdoti Dienvidāfrikas valsts augu aizsardzības organizācijas uzraudzībā dokumentācijas sistēmas ietvaros, par kuru Dienvidāfrika Komisijai dara pieejamu informāciju.

2.   Prasības attiecībā uz inspekcijām Savienībā

2.1.

Konkrētos augļus vizuāli pārbauda ievešanas punktā vai galamērķa vietā, kas noteikta atbilstoši Komisijas Direktīvai 2004/103/EK (1). Šādas pārbaudes veic, ņemot paraugu ar vismaz 200 augļiem no katras konkrēto augļu sugas uz katru 30 tonnu partiju vai tās daļu, izvēloties atbilstoši visiem iespējamajiem konkrētā organisma simptomiem.

2.2.

Ja 2.1. punktā minētās inspekcijas laikā konstatē konkrētā organisma simptomus, konkrētā organisma klātbūtni apstiprina vai atspēko, testējot augļus, kam konstatēti simptomi. Ja konkrētā organisma klātbūtne tiek apstiprināta, tad partijai, no kuras ņemts paraugs, piemēro vienu no šādiem pasākumiem:

i)

liedz tās ievešanu Savienībā;

ii)

iznīcina, izmantojot metodes, kas nav pārstrāde.


(1)  Komisijas 2004. gada 7. oktobra Direktīva 2004/103/EK par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav punkts ievešanai Kopienā, vai vietā tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos nosacījumus (OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.).