13.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/42


PADOMES LĒMUMS 2014/349/KĀDP

(2014. gada 12. jūnijs),

ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (1), EULEX KOSOVO

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 4. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP (2).

(2)

Padome 2010. gada 8. jūnijā pieņēma Lēmumu 2010/322/KĀDP (3), ar ko grozīja Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP un pagarināja Eiropas Savienības tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) ilgumu par diviem gadiem līdz 2012. gada 14. jūnijam.

(3)

Padome 2012. gada 6. jūnijā pieņēma Lēmumu 2012/291/KĀDP (4), ar ko grozīja Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP un pagarināja EULEX KOSOVO ilgumu par diviem gadiem līdz 2014. gada 14. jūnijam.

(4)

Ņemot vērā 2014. gadā pieņemtā stratēģiskā izvērtējuma ieteikumus, misija ir jāpagarina vēl uz diviem gadiem.

(5)

Padome 2013. gada 27. maijā pieņēma Lēmumu 2013/241/KĀDP (5), ar ko grozīja Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP, lai noteiktu jaunu finanšu atsauces summu laikposmam no 2013. gada 15. jūnija līdz 2014. gada 14. jūnijam. Vienotā rīcība 2008/124/KĀDP būtu jāgroza, lai noteiktu jaunu finanšu atsauces summu nolūkā aptvert pārejas laiku no 2014. gada 15. jūnija līdz 2014. gada 14. oktobrim.

(6)

EULEX KOSOVO darbība notiks apstākļos, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu.

(7)

Tādēļ Vienotā rīcība 2008/124/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP groza šādi:

1)

vienotās rīcības 8. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“1.a   Misijas vadītājs ir misijas pārstāvis. Misijas vadītājs, uzņemoties vispārēju atbildību, misijas darbiniekiem var deleģēt pārvaldības uzdevumus personāla un finanšu lietās.”;

b)

5. punktu svītro;

c)

9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.   Misijas vadītājs nodrošina, ka EULEX KOSOVO strādā ciešā sadarbībā un saskaņo rīcību ar kompetentajām Kosovas iestādēm un attiecīgā gadījumā ar atbilstīgiem starptautiskiem dalībniekiem, tostarp NATO/KFOR, UNMIK, EDSO un trešām valstīm, kas Kosovā darbojas tiesiskuma jomā.”;

2)

vienotās rīcības 9. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Personāls veic pienākumus un darbojas misijas interesēs. Personāls ievēro drošības principus un minimuma standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2013/488/ES (6).

(6)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).”;"

3)

vienotās rīcības 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Starptautiskā un vietējā personāla nodarbinātības nosacījumus un tiesības un pienākumus nosaka līgumos, ko noslēdz starp EULEX KOSOVO un attiecīgo personāla locekli.”;

4)

vienotās rīcības 14. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Misijas vadītājs nodrošina ES klasificētas informācijas aizsardzību saskaņā ar Lēmumu 2013/488/ES.”;

5)

iekļauj šādu pantu:

“15.a pants

Juridiski pasākumi

EULEX KOSOVO ir rīcībspēja veikt pakalpojumu un piegāžu iepirkumus, slēgt līgumus un administratīvas vienošanās, nodarbināt personālu, turēt bankas kontus, iegādāties un atsavināt aktīvus un izpildīt savas saistības, kā arī būt par pusi tiesas procesos, ja tas vajadzīgs, lai īstenotu šo vienoto rīcību.”;

6)

vienotās rīcības 16. pantu ar šo groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta EULEX KOSOVO izdevumu segšanai līdz 2010. gada 14. oktobrim, ir EUR 265 000 000.

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta EULEX KOSOVO izdevumu segšanai laikposmā no 2010. gada 15. oktobra līdz 2011. gada 14. decembrim, ir EUR 165 000 000.

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta EULEX KOSOVO izdevumu segšanai laikposmā no 2011. gada 15. decembra līdz 2012. gada 14. jūnijam, ir EUR 72 800 000.

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta EULEX KOSOVO izdevumu segšanai laikposmā no 2012. gada 15. jūnija līdz 2013. gada 14. jūnijam, ir EUR 111 000 000.

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta EULEX KOSOVO izdevumu segšanai laikposmā no 2013. gada 15. jūnija līdz 2014. gada 14. jūnijam, ir EUR 110 000 000.

Finanšu atsauces summa, kas paredzēta EULEX KOSOVO izdevumu segšanai laikposmā no 2014. gada 15. jūnija līdz 2014. gada 14. oktobrim, ir EUR 34 000 000.

Par finanšu atsauces summu turpmākajam EULEX KOSOVO darbības laikposmam lemj Padome.”;

b)

panta 4. līdz 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.   EULEX KOSOVO ir atbildīga par misijas budžeta izpildi. Šajā nolūkā EULEX KOSOVO paraksta vienošanos ar Komisiju.

5.   EULEX KOSOVO atbild par visām prasībām un saistībām, kas rodas, īstenojot pilnvaras no 2014. gada 15. jūnija, izņemot prasības, kas saistītas ar smagiem misijas vadītāja pārkāpumiem, par kuriem misijas vadītājs ir atbildīgs.

6.   Finanšu pasākumu īstenošana neskars 7., 8. un 11. pantā paredzēto komandķēdi un EULEX KOSOVO operatīvās vajadzības, tostarp aprīkojuma savietojamību un tās grupu sadarbspēju.

7.   Izdevumi ir atbilstīgi no dienas, kad stājas spēkā šī vienotā rīcība.”;

7)

iekļauj šādu pantu:

“16.a pants

Projektu vienība

1.   EULEX KOSOVO ir projektu vienība, lai apzinātu projektus un tos īstenotu. EULEX KOSOVO attiecīgā gadījumā koordinē un veicina projektus, ko dalībvalstis un trešās valstis īsteno atbilstīgi savai atbildībai jomās, kuras ir saistītas ar EULEX KOSOVO, un lai atbalstītu tās mērķu sasniegšanu, kā arī sniedz konsultācijas par tiem.

2.   EULEX KOSOVO ir pilnvarota vērsties pie dalībvalstīm vai trešām valstīm pēc finanšu ieguldījuma, lai īstenotu projektus, par kuriem ir apzināts, ka tie konsekventi papildina EULEX KOSOVO citas darbības, ja projekts ir:

a)

paredzēts šīs vienotās rīcības finanšu pārskatā; vai

b)

darbības termiņa laikā tiek iekļauts finanšu pārskatā, veicot tajā grozījumu pēc misijas vadītāja pieprasījuma. EULEX KOSOVO ar minētajām valstīm noslēdz vienošanos, kurā jo īpaši nosaka konkrētas procedūras jautājumu risināšanai saistībā ar trešo personu sūdzībām par kaitējumu, kuru nodarījusi EULEX KOSOVO darbība vai bezdarbība, lietojot minēto valstu piešķirtos līdzekļus. Līdzekļu devējas valstis nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka par EULEX KOSOVO darbību vai bezdarbību minēto valstu piešķirto līdzekļu izmantošanā ir atbildīga Savienība vai AP.

3.   PDK apstiprina finansiālā ieguldījuma, ko projektu vienībai sniedz trešās valstis, pieņemšanu.”;

8)

vienotās rīcības 18. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   AP ir pilnvarots nodot Apvienoto Nāciju Organizācijai, NATO/KFOR un citām trešām personām, kas piedalās šajā vienotajā rīcībā, ES klasificētu informāciju un dokumentus, kuri izstrādāti EULEX KOSOVO vajadzībām, atbilstīgi katrai struktūrai piemērojamam klasifikācijas līmenim un saskaņā ar Lēmumu 2013/488/ES. Lai to atvieglotu, sagatavo vietējus tehniskus noteikumus.

2.   Ja rodas īpaša un neatliekama operatīva vajadzība, AP ir arī pilnvarots nodot kompetentajām vietējām iestādēm ES klasificētu informāciju un dokumentus līdz pakāpei “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, kas izstrādāti EULEX KOSOVO vajadzībām, saskaņā ar Lēmumu 2013/488/ES. Visos citos gadījumos šādu informāciju un dokumentus kompetentajām vietējām iestādēm nodod saskaņā ar procedūrām, kas atbilst pakāpei, kādā minētās iestādes sadarbojas ar ES.”;

9)

vienotās rīcības 20. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tā zaudē spēku 2016. gada 14. jūnijā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2014. gada 12. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Y. MANIATIS


(1)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(2)  Padomes Vienotā rīcība 2008/124/KĀDP (2008. gada 4. februāris) par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā (EULEX KOSOVO) (OV L 42, 16.2.2008., 92. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2010/322/KĀDP (2010. gada 8. jūnijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO (OV L 145, 11.6.2010., 13. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2012/291/KĀDP (2012. gada 5. jūnijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO (OV L 146, 6.6.2012., 46. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2013/241/KĀDP (2013. gada 27. maijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO (OV L 141, 28.5.2013., 47. lpp.).