7.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/105


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 26. maijs)

par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

(2014/335/ES, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 311. panta trešo daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Savienības pašu resursu sistēmu ir jānodrošina pietiekami resursi Savienības politikas pastāvīgai izstrādei, ņemot vērā nepieciešamību ievērot stingru budžeta disciplīnu. Pašu resursu sistēmas izveide var un tai arī būtu jāveicina gan dalībvalstīs īstenotie plašāka mēroga centieni konsolidēt budžetu, gan pēc iespējas lielākā mērā piedalīties Savienības politikas izstrādē.

(2)

Šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tikai pēc tam, kad to ir apstiprinājušas visas dalībvalstis saskaņā ar savām attiecīgajām konstitucionālajām prasībām, tādējādi pilnībā ievērojot valstu suverenitāti.

(3)

Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmē cita starpā secināja, ka pašu resursu mehānisma pamatā vajadzētu būt vispārējiem mērķiem – vienkāršībai, pārredzamībai un vienlīdzībai.Ar minēto mehānismu, ievērojot attiecīgos Eiropadomes 1984. gada Fontenblo sanāksmes secinājumus, tādējādi būtu jānodrošina, ka nevienai dalībvalstij netiek uzlikts tāds budžeta slogs, kas ir pārmērīgs attiecībā pret konkrētās valsts relatīvo labklājību. Tādēļ ir lietderīgi ieviest noteikumus, kas attiektos uz konkrētām dalībvalstīm.

(4)

Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmē secināja, ka tikai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Vācijai, Nīderlandei un Zviedrijai jāpiemēro samazinātas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pašu resursu piesaistīšanas likmes.Vienlaikus tā secināja, ka tikai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Dānijai, Nīderlandei un Zviedrijai jāpiemēro bruto samazinājumus to ikgadējām iemaksām, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums (NKI), un ka tikai laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam Austrijai jāpiemēro bruto samazinājumus tās ikgadējai NKI iemaksai.Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmē secināja, ka Apvienotajai Karalistei jāturpina piemērot spēkā esošais korekcijas mehānisms.

(5)

Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmē secināja, ka tradicionālo pašu resursu iekasēšanas sistēma nav jāmaina.Tomēr no 2014. gada 1. janvāra dalībvalstis iekasēšanas izmaksu veidā paturēs 20 % no summām, ko tās iekasējušas.

(6)

Lai nodrošinātu stingru budžeta disciplīnu un ņemot vērā Komisijas 2010. gada 16. aprīļa paziņojumu “Pašu resursu maksimālās robežas un saistību apropriāciju maksimālās robežas pielāgošana pēc lēmuma par finanšu starpniecības pakalpojumu netiešu novērtēšanu (FISIM) piemērošanu pašu resursu nolūkos”, pašu resursu maksimālajai robežai attiecībā uz maksājumu apropriācijām vajadzētu būt vienādai ar 1,23 % no tirgus cenās izteiktā dalībvalstu NKI, un attiecībā uz saistību apropriācijām maksimālā robeža būtu jānosaka 1,29 % apmērā no dalībvalstu NKI. Minēto maksimālo robežu pamatā ir EKS 95, kurā ietverti netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpojumi (FISIM), jo šā lēmuma pieņemšanas brīdī nebija pieejami dati, kuru pamatā ir pārskatītā Eiropas Kontu sistēma, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 (1) (“EKS 2010”). Lai Savienības rīcībā nodoto finanšu resursu summa paliktu nemainīga, šīs maksimālās robežas, kas izteiktas procentuāli no NKI, būtu jāpielāgo. Minētās robežas būtu jāpielāgo, tiklīdz visas dalībvalstis, balstoties uz EKS 2010, ir nosūtījušas savus datus. Gadījumā, ja EKS 2010 tiek veikti grozījumi, kas ietver būtiskas izmaiņas NKI apmērā, ir atkal jāpielāgo gan pašu resursu maksimālā robeža, gan saistību apropriāciju maksimālā robeža.

(7)

Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmē aicināja Padomi turpināt darbu ar Komisijas priekšlikumu par jauniem pašu resursiem, kas iegūti no PVN, nolūkā tos darīt cik vien iespējams vienkāršus un pārredzamus, stiprināt saikni ar ES PVN politiku un faktiskajiem PVN ieņēmumiem un nodrošināt vienādu attieksmi pret nodokļu maksātājiem visās dalībvalstīs.Eiropadome secināja, ka jaunie PVN pašu resursi varētu aizvietot spēkā esošos no PVN iegūtos pašu resursus.Eiropadome arī ņēma vērā, ka Padome 2013. gada 22. janvārī pieņēma Padomes lēmumu, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījuma nodokļa jomā (2).Tā aicināja iesaistītās dalībvalstis izskatīt, vai tas varētu kļūt par pamatu jauniem ES budžeta pašu resursiem.Eiropadome secināja, ka tas neskartu neiesaistītās dalībvalstis un neskartu Apvienotās Karalistes korekcijas aprēķināšanu.

(8)

Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmē secināja, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 311. panta ceturto daļu tiks izstrādāta Padomes regula, ar ko nosaka Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus. Minētajā regulā attiecīgi būtu jāiekļauj vispārēja rakstura noteikumi, kas būtu piemērojami visa veida pašu resursiem un kam ir vajadzīga atbilstīga parlamentāra uzraudzība, kā noteikts Līgumos, piemēram, jo īpaši gada budžeta bilances aprēķināšanas un sadales procedūru un ienākumu kontroles un uzraudzības aspektus.

(9)

Saskaņotības, nepārtrauktības un juridiskās noteiktības labad būtu jāparedz noteikumi, ko piemēro, pārejot no sistēmas, ko ieviesa ar Padomes Lēmumu 2007/436/EK, Euratom (3), uz sistēmu, kas tiks izveidota ar šo lēmumu.

(10)

Lēmums 2007/436/EK, Euratom būtu jāatceļ.

(11)

Šajā lēmumā visas naudas summas būtu jāizsaka euro.

(12)

Ir notikusi konsultēšanās ar Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kuras ir sniegušas atzinumus (4).

(13)

Lai nodrošinātu pāreju uz pārskatīto pašu resursu sistēmu un panāktu sakritību ar finanšu gadu, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šajā lēmumā paredz noteikumus par Savienības pašu resursu piešķiršanu, lai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 311. pantu nodrošinātu Savienības gada budžeta finansēšanu.

2. pants

Pašu resursu kategorijas un īpaši to aprēķināšanas paņēmieni

1.   Pašu resursus, ko iekļauj Savienības budžetā, veido šādi ieņēmumi:

a)

tradicionālie pašu resursi, kurus veido maksājumi, prēmijas, papildu vai kompensācijas summas, papildu summas vai koeficienti, kopējā muitas tarifa nodokļi un citi nodokļi, kurus noteikušas vai noteiks Savienības iestādes attiecībā uz tirdzniecību ar trešām valstīm, muitas nodokļi par izstrādājumiem saskaņā ar spēku zaudējušo Eiropas Ogļu un tērauda kopienas līgumu, kā arī iemaksas un citi nodokļi, kas ir paredzēti saskaņā ar cukura tirgus kopīgo organizāciju;

b)

neskarot 4. punkta otro daļu, visās dalībvalstīs spēkā esošas vienotas likmes piemērošana saskaņotajai PVN aprēķina bāzei, kas noteikta saskaņā ar Savienības noteikumiem.Šajā nolūkā izmantotā aprēķina bāze katrai dalībvalstij nepārsniedz 50 % no nacionālā kopienākuma (NKI), kā noteikts 7. punktā;

c)

neskarot 5. punkta otro daļu, vienotas likmes – ko nosaka saskaņā ar budžeta procedūru, ņemot vērā kopējos citus ieņēmumus – piemērošana visu dalībvalstu NKI summai.

2.   Pašu resursus, ko iekļauj Savienības budžetā, veido arī ieņēmumi, kas ir saņemti no jauniem maksājumiem, kuri ieviesti saskaņā ar kopējo politiku atbilstoši LESD, ar noteikumu, ka tiek ievērota LESD 311. pantā noteiktā procedūra.

3.   Dalībvalstis iekasēšanas izmaksu veidā patur 20 % no summām, kas minētas 1. punkta a) apakšpunktā.

4.   Vienoto likmi, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā, nosaka 0,30 % apmērā.

Tikai laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam PVN pašu resursu piesaistīšanas likmi Vācijai, Nīderlandei un Zviedrijai nosaka 0,15 % apmērā.

5.   Vienoto likmi, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā, piemēro katras dalībvalsts NKI.

Tikai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Dānijas, Nīderlandes un Zviedrijas ikgadējām NKI iemaksām piemēro bruto samazinājumu attiecīgi EUR 130 miljonu, EUR 695 miljonu un EUR 185 miljonu apmērā.Austrijas ikgadējai NKI iemaksai piemēro bruto samazinājumu EUR 30 miljonu apmērā 2014. gadā, EUR 20 miljonu apmērā 2015. gadā un EUR 10 miljonu apmērā 2016. gadā.Visas šīs summas aprēķina atbilstīgi 2011. gada cenām un koriģē atbilstīgi kārtējām cenām, piemērojot jaunāko Komisijas noteikto ES IKP deflatoru, izteiktu euro, kas pieejams provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā.Šos bruto samazinājumus piemēro pēc tam, kad aprēķināta un finansēta Apvienotās Karalistes korekcija, kā izklāstīts šā lēmuma 4. un 5. pantā, un tie nekādi neietekmē korekciju.Šos bruto samazinājumus finansē visas dalībvalstis.

6.   Ja finanšu gada sākumā budžets nav pieņemts, turpina piemērot esošās PVN un NKI resursu piesaistīšanas likmes, līdz stājas spēkā jaunās likmes.

7.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais NKI ir gada NKI tirgus cenās, ko noteikusi Komisija, piemērojot Regulu (ES) Nr. 549/2013.

Ja EKS 2010 grozījumi radītu būtiskas izmaiņas attiecībā uz 1. punkta c) apakšpunktā minēto NKI, Padome pēc Komisijas priekšlikuma saņemšanas un apspriešanās ar Eiropas Parlamentu vienprātīgi pieņem lēmumu par to, vai šie grozījumi attiecas uz šā lēmuma piemērošanu.

3. pants

Pašu resursu maksimālā robeža

1.   Kopējā pašu resursu summa, kas Savienībai piešķirta gada maksājumu apropriāciju segšanai, nepārsniedz 1,23 % no visu dalībvalstu NKI summas.

2.   Savienības budžetā iekļauto saistību apropriāciju kopsumma gadā nepārsniedz 1,29 % no visu dalībvalstu NKI summas.

Tiek saglabāta pastāvīga attiecība starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām, lai nodrošinātu to savstarpēju atbilstību un ļautu turpmākajos gados ievērot 1. punktā minēto maksimālo robežu.

3.   Tiklīdz visas dalībvalstis, balstoties uz EKS 2010, ir nosūtījušas savus datus, Komisija šā lēmuma vajadzībām pārrēķina 1. un 2. punktā noteiktās maksimālās robežas, izmantojot šādu formulu:

Formula

Minētajā formulā “t” ir pēdējais pilnais gads, par kuru ir pieejami NKI aprēķināšanai vajadzīgie dati.

4.   Ja EKS 2010 izmaiņas būtiski maina NKI apmēru, Komisija 1. un 2. punktā noteiktās maksimālās robežas, kas pārrēķinātas saskaņā ar 3. punktu, pārrēķina, izmantojot šādu formulu:

Formula

Minētajā formulā “t” ir pēdējais pilnais gads, par kuru ir pieejami NKI aprēķināšanai vajadzīgie dati.

Minētajā formulā “x” un “y” ir attiecīgās maksimālās robežas, kas pārrēķinātas saskaņā ar 3. punktu.

4. pants

Apvienotās Karalistes korekcijas mehānisms

Apvienotajai Karalistei piešķir korekciju budžeta līdzsvarošanai.

Šo korekciju nosaka:

a)

aprēķinot starpību iepriekšējā finanšu gadā starp:

Apvienotās Karalistes procentuālo daļu no neierobežotās PVN aprēķina bāzes summas un

Apvienotās Karalistes procentuālo daļu iedalīto izdevumu kopsummā;

b)

šādi iegūto starpību reizinot ar iedalīto izdevumu kopsummu;

c)

rezultātu, kas iegūts saskaņā ar b) apakšpunktu, reizinot ar 0,66;

d)

no saskaņā ar c) apakšpunktu iegūtā rezultāta atņemot summu, par kādu Apvienoto Karalisti ietekmē pāreja uz nepārsniedzamo PVN resursu bāzi, un 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos maksājumus, proti, starpību starp:

summu, kas Apvienotajai Karalistei būtu jāmaksā par summām, kuras finansētas no 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem resursiem, ja vienoto likmi piemērotu neierobežotajai PVN bāzei, un

Apvienotās Karalistes maksājumiem saskaņā ar 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu;

e)

no saskaņā ar d) apakšpunktu iegūtā rezultāta atņemot Apvienotās Karalistes neto ieguvumu, kas radies, palielinot 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto resursu procentuālo daļu, ko dalībvalstis patur ar resursu iekasēšanu saistīto izmaksu segšanai;

f)

aprēķinu pielāgojot tādējādi, ka no kopējiem iedalītajiem izdevumiem atņem kopējos iedalītos izdevumus tajās dalībvalstīs, kuras Savienībai pievienojušās pēc 2004. gada 30. aprīļa, izņemot lauksaimniecības tiešos maksājumus un ar tirgu saistītos izdevumus, kā arī tos lauku attīstības izdevumus, ko finansē ELVGF Garantiju nodaļa.

5. pants

Apvienotās Karalistes korekcijas mehānisma finansēšana

1.   Šā lēmuma 4. pantā minētās korekcijas izmaksas sedz dalībvalstis, kas nav Apvienotā Karaliste, saskaņā ar šādu kārtību:

a)

izmaksu sadali vispirms aprēķina pēc katras dalībvalsts daļas 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos maksājumos, no aprēķina izslēdzot Apvienoto Karalisti un neņemot vērā 2. panta 5. punktā minētos bruto samazinājumus, ko piemēro Dānijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas NKI resursu iemaksām;

b)

pēc tam to pielāgo tā, lai Vācijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas finansējuma daļa būtu viena ceturtā daļa no to parastās finansējuma daļas, kas iegūta šā aprēķina rezultātā.

2.   Korekciju Apvienotajai Karalistei piešķir, samazinot tās maksājumus, kas izriet no 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas.Izmaksas, ko sedz pārējās dalībvalstis, pieskaita maksājumiem, ko katra dalībvalsts veic saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

3.   Komisija veic 2. panta 5. punkta, 4. panta un šā panta piemērošanai nepieciešamos aprēķinus.

4.   Ja finanšu gada sākumā budžets nav pieņemts, turpina piemērot to Apvienotajai Karalistei piešķirto korekciju un citām dalībvalstīm sedzamās izmaksas, kas iekļautas pēdējā galīgi pieņemtajā budžetā.

6. pants

Universāluma princips

Šā lēmuma 2. pantā minētos ieņēmumus bez izšķirības izmanto visu Savienības gada budžetā iekļauto izdevumu finansēšanai.

7. pants

Atlikuma pārnešana

Savienības ieņēmumu atlikumu, kas pārsniedz finanšu gada faktisko izdevumu kopsummu, pārnes uz nākamo finanšu gadu.

8. pants

Pašu resursu iekasēšana un nodošana Komisijai

1.   Savienības pašu resursus, kas minēti 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, dalībvalstis iekasē saskaņā ar valsts normatīvo vai administratīvo aktu noteikumiem, kurus vajadzības gadījumā pielāgo, lai panāktu atbilstību Savienības noteikumu prasībām.

Komisija izskata dalībvalstu tai paziņotos attiecīgos valsts noteikumus, iesniedz dalībvalstīm pielāgojumus, kurus tā uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu valsts noteikumu atbilstību Savienības noteikumiem, un vajadzības gadījumā iesniedz ziņojumu budžeta lēmējinstitūcijai.

2.   Dalībvalstis 2. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos resursus nodod Komisijas rīcībā saskaņā ar regulām, kas pieņemtas atbilstīgi LESD 322. panta 2. punktam.

9. pants

Īstenošanas pasākumi

Padome saskaņā ar LESD 311. panta ceturtajā daļā noteikto procedūru paredz īstenošanas pasākumus attiecībā uz šādiem pašu resursu sistēmas elementiem:

a)

gada budžeta bilances aprēķināšanas un sadales procedūra saskaņā ar 7. pantu;

b)

noteikumi un kārtība, kas vajadzīgi 2. pantā minēto ieņēmumu kontrolēšanai un uzraudzībai, tostarp attiecīgas ziņošanas prasības.

10. pants

Nobeiguma un pārejas noteikumi

1.   Ievērojot 2. punktu, atceļ Lēmumu 2007/436/EK, Euratom. Visas atsauces uz Padomes Lēmumu 70/243/EOTK, EEK, Euratom (5), Padomes Lēmumu 85/257/EEK, Euratom (6), Padomes Lēmumu 88/376/EEK, Euratom (7), Padomes Lēmumu 94/728/EK, Euratom (8), Padomes Lēmumu 2000/597/EK, Euratom (9) vai Lēmumu 2007/436/EK, Euratomuzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar šā lēmuma pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

2.   Lēmumu 94/728/EK, Euratom, 2000/597/EK, Euratom un 2007/436/EK, Euratom 2., 4. un 5. pantu turpina piemērot, lai aprēķinātu un koriģētu ieņēmumus, kuri noteikti, piemērojot vienotu likmi PVN bāzei, kas noteikta saskaņotā veidā un ierobežota starp 50 % un 55 % no katras dalībvalsts NKP vai NKI, atkarībā no attiecīgā gada, un lai aprēķinātu budžeta nelīdzsvarotības korekciju, kas Apvienotajai Karalistei piešķirta no 1995. gada līdz 2013. gadam.

3.   Arī turpmāk dalībvalstis iekasēšanas izmaksu veidā patur 10 % no summām, kas minētas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kas dalībvalstīm saskaņā ar piemērojamiem Savienības noteikumiem bija jānodod līdz 2001. gada 28. februārim.

Arī turpmāk dalībvalstis iekasēšanas izmaksu veidā patur 25 % no summām, kas minētas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kas dalībvalstīm saskaņā ar piemērojamiem Savienības noteikumiem bija jānodod laikposmā no 2001. gada 1. marta līdz 2014. gada 28. februārim.

4.   Šajā lēmumā visas naudas summas tiek izteiktas euro.

11. pants

Stāšanās spēkā

Padomes Ģenerālsekretārs šo lēmumu dara zināmu dalībvalstīm.

Dalībvalstis Padomes Ģenerālsekretāram nekavējoties paziņo par to procedūru pabeigšanu, kas saskaņā ar to attiecīgajām konstitucionālajām prasībām ir vajadzīgas, lai pieņemtu šo lēmumu.

Šis lēmums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais no otrajā daļā minētajiem paziņojumiem.

Šo lēmumu piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

12. pants

Publicēšana

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 26. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Ch. VASILAKOS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(2)  OV L 22, 25.1.2013., 11. lpp.

(3)  Padomes Lēmums 2007/436/EK, Euratom(2007. gada 7. jūnijs) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

(4)  Eiropas Revīzijas palātas 2012. gada 20. marta atzinums Nr. 2/2012 (OV C 112, 18.4.2012., 1. lpp.) un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 29. marta atzinums (OV C 181, 21.6.2012., 45. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 70/243/EOTK, EEK, Euratom (1970. gada 21. aprīlis) par dalībvalstu finanšu iemaksu aizstāšanu ar Kopienu pašu resursiem (OV L 94, 28.4.1970., 19. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 85/257/EEK, Euratom (1985. gada 7. maijs) par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 128, 14.5.1985., 15. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 88/376/EEK, Euratom (1988. gada 24. jūnijs) par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 185, 15.7.1988., 24. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 94/728/EK, Euratom (1994. gada 31. oktobris) par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 293, 12.11.1994., 9. lpp.).

(9)  Padomes Lēmums 2000/597/EK, Euratom (2000. gada 29. septembris) par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.).


PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Lēmums 2007/436/EK, Euratom

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts

4. panta 1. punkta pirmā daļa

4. panta pirmā daļa

4. panta 1. punkta otrās daļas a) līdz e) apakšpunkts

4. panta otrās daļas a) līdz e) punkts

4. panta 1. punkta otrās daļas f) apakšpunkts

4. panta 1. punkta otrās daļas g) apakšpunkts

4. panta otrās daļas f) punkts

4. panta 2. punkts

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkta trešā daļa

8. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. pants

11. pants

12. pants

12. pants