4.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/49


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 6. maijs)

par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 2014. gadam

(2014/322/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 148. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Nodarbinātības komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 145. pantā ir noteikts, ka, lai sasniegtu Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā izvirzītos mērķus, dalībvalstīm un Savienībai jāizstrādā koordinēta stratēģija nodarbinātības jomā, īpaši atbalstot kvalificētu, mācītu un pielāgoties spējīgu darbaspēku, kā arī darba tirgus, kas spētu reaģēt uz pārmaiņām ekonomikā.

(2)

Komisijas ierosinātā stratēģija “Eiropa 2020” ļauj Savienībai vērst savu ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, ko papildinātu augsts nodarbinātības līmenis, darba ražīgums un sociālā kohēzija. 2010. gada 13. jūlijā Padome pieņēma Ieteikumu par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikai (3). Turklāt 2010. gada 21. oktobrī Padome pieņēma Lēmumu 2010/707/ES (4) (“nodarbinātības pamatnostādnes”). Minētās pamatnostādnes kopā veido integrētās pamatnostādnes stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai (“integrētās pamatnostādnes”). Pieci galvenie attiecīgajās integrētajās pamatnostādnēs uzskaitītie mērķi ir kopēji mērķi, kuri ir dalībvalstu rīcības pamatā, ņemot vērā to attiecīgās sākuma pozīcijas un valstu apstākļus, kā arī Savienības pozīcijas un apstākļus. Eiropas Nodarbinātības stratēģijai ir vadošā loma stratēģijas “Eiropa 2020” nodarbinātības un darba tirgus mērķu īstenošanā.

(3)

Integrētās pamatnostādnes saskan ar Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija secinājumiem. Dalībvalstīm tajās ir doti precīzi norādījumi, kā izstrādāt valsts reformu programmas un īstenot reformas. Nodarbinātības pamatnostādnēm vajadzētu būt pamatā visiem konkrētām valstīm paredzētiem ieteikumiem, kurus Padome saskaņā ar LESD 148. panta 4. punktu var adresēt dalībvalstīm līdztekus konkrētiem dalībvalstīm adresētiem ieteikumiem saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu. Nodarbinātības pamatnostādnes būtu jāizmanto arī, izstrādājot Vienoto nodarbinātības ziņojumu, ko Padome un Komisija ik gadu iesniedz Eiropadomei.

(4)

Pārbaudot dalībvalstu reformu programmas, kas iekļautas Vienotā nodarbinātības ziņojumā, kuru Padome pieņēma 2013. gada 28. februārī, kļūst skaidrs, ka dalībvalstīm arī turpmāk būtu jāpievēršas šādām prioritātēm: dalības darba tirgū palielināšana un strukturālā bezdarba samazināšana, kvalificēta darbaspēka izveide, kas spēj reaģēt uz darba tirgus vajadzībām, un nodarbinātības kvalitātes un mūžizglītības veicināšana, izglītības un apmācības sistēmu snieguma uzlabošana visos līmeņos un līdzdalības palielināšana terciārajā izglītībā, sociālās integrācijas veicināšana un nabadzības apkarošana.

(5)

Nodarbinātības pamatnostādnēm būtu jāpaliek nemainīgām līdz 2014. gada beigām, lai nodrošinātu koncentrēšanos uz to īstenošanu. Līdz 2014. gada beigām nodarbinātības pamatnostādņu atjaunināšanas iespējām vajadzētu būt stingri ierobežotām. 2011., 2012. un 2013. gadā nodarbinātības pamatnostādnes palika spēkā. Tām būtu jāpaliek spēkā 2014. gadā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes, kas izklāstītas Lēmuma 2010/707/ES pielikumā, paliek spēkā 2014. gadā, un dalībvalstis tās ņem vērā savā nodarbinātības politikā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 6. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  2014. gada 26. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2014. gada 21. janvāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 191, 23.7.2010., 28. lpp.

(4)  Padomes Lēmums 2010/707/ES (2010. gada 21. oktobris) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (OV L 308, 24.11.2010., 46. lpp.).