20.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 150/231


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 14. aprīlis),

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijai par bioloģisko daudzveidību pievienoto Nagojas Protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/283/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Savienība un tās dalībvalstis pievienojās to Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (KBD) (2) 193 pušu konsensam, kuras 2010. gada 29. oktobrī pieņēma Konvencijai par bioloģisko daudzveidību pievienoto Nagojas Protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas (Nagojas protokols).

(2)

Saskaņā ar Padomes 2011. gada 6. maija lēmumu (3) Savienība parakstīja Nagojas protokolu, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk. Vairākums dalībvalstu ir parakstījušas Nagojas protokolu.

(3)

Savienība ir paudusi apņemšanos panākt drīzu Nagojas protokola īstenošanu un ratificēšanu.

(4)

Saskaņā ar KBD 34. pantu jebkurš protokols, kas tiek pievienots KBD, ir jāratificē, jāatzīst vai jāapstiprina valstīm un reģionālām ekonomikas integrācijas organizācijām.

(5)

Savienībai un tās dalībvalstīm vajadzētu censties pēc iespējas vienlaikus deponēt savus Nagojas protokola ratifikācijas, atzīšanas vai apstiprināšanas dokumentus.

(6)

Tādēļ Nagojas protokols būtu jāapstiprina Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Konvencijai par bioloģisko daudzveidību pievienotais Nagojas Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas.

Nagojas protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas attiecībā uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, Savienības vārdā deponēt Nagojas protokola 33. pantā paredzēto apstiprināšanas instrumentu (4)

Vienlaikus šādas personas deponē šā lēmuma pielikumā izklāstītās deklarācijas saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 34. panta 3. punktu.

3. pants

Šis Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2014. gada 14. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. TSAFTARIS


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 309, 13.12.1993., 3. lpp.

(3)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(4)  Nagojas protokola spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Eiropas Savienības deklarācija saskaņā ar Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 34. panta 3. punktu

“Eiropas Savienība paziņo, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 191. pantu tā ir tiesīga slēgt starptautiskus nolīgumus un īstenot no tiem izrietošos pienākumus, kas palīdz sasniegt šādus mērķus:

saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti,

aizsargāt cilvēku veselību,

apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus,

sekmēt starptautiska mēroga pasākumus, lai risinātu reģionālas un pasaules vides problēmas un jo īpaši cīnīties pret klimata pārmaiņām.

Turklāt Eiropas Savienība pieņem pasākumus Savienības līmenī saistībā ar Eiropas Pētniecības telpas izveidi un tās iekšējā tirgus pareizas darbības nodrošināšanu.

Savienības kompetences īstenošana ir joma, kas nepārtraukti attīstās. Lai pildītu saistības, kuras tā uzņēmusies atbilstoši 14. panta 2. punkta a) apakšpunktam Konvencijai par bioloģisko daudzveidību pievienotajā Nagojas Protokolā par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas,, Savienība gādās par to, lai Pieejamības un labumu sadales starpniecības centram nosūtītais juridisko instrumentu saraksts tiktu pastāvīgi atjaunināts.

Eiropas Savienība ir atbildīga par to no šā protokola izrietošo saistību izpildi, uz kurām attiecas spēkā esoši Savienības tiesību akti.”