26.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/20


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 18. marts),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Slovākijas

(2014/168/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 302. pantu,

ņemot vērā Slovākijas valdības priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 13. septembrī pieņēma Lēmumu 2010/570/ES, Euratom, ar ko laikposmam no 2010. gada 21. septembra līdz 2015. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (1).

(2)

Pēc Dušan BARČIK kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 20. septembrim, Anton SZALAY kungs (President of Slovak Trade Union of Health and Social Services) tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 18. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. VENIZELOS


(1)  OV L 251, 25.9.2010., 8. lpp.