11.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 40/56


PADOMES LĒMUMS 2014/72/KĀDP

(2014. gada 10. februāris),

ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu 2013/395/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2001. gada 27. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP (1).

(2)

Padome 2013. gada 25. jūlijā pieņēma Lēmumu 2013/395/KĀDP (2), ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP.

(3)

Saskaņā ar Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 6. punktu ir regulāri jāpārskata personu, grupu un vienību vārdi un nosaukumi sarakstā, lai nodrošinātu pamatojumu to paturēšanai tajā.

(4)

Šajā lēmumā ir iekļauts Padomes pārskatītais to personu, grupu un vienību saraksts, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu.

(5)

Padome secināja, ka vairs nav iemesla atstāt vienu zināmu grupu to personu, grupu un vienību sarakstā, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu.

(6)

Padome ir secinājusi, ka personas, grupas un vienības, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu, ir bijušas iesaistītas teroraktos minētās Kopējās nostājas 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē, ka attiecībā uz tām lēmumu ir pieņēmusi kompetenta iestāde minētās kopējās nostājas 1. panta 4. punkta nozīmē un ka tādēļ būtu jāturpina uz tām attiecināt tajā paredzētos īpašos ierobežojošos pasākumus.

(7)

Attiecīgi būtu jāatjaunina to personu, grupu un vienību saraksts, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu, un būtu jāatceļ Lēmums 2013/395/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā ir iekļauts to personu, grupu un vienību saraksts, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu.

2. pants

Lēmumu 2013/395/KĀDP atceļ.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 10. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2013/395/KĀDP (2013. gada 25. jūlijs), ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu 2012/765/KĀDP (OV L 201, 26.7.2013., 57. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minētais personu, grupu un vienību saraksts

1.   PERSONAS

1.

ABDOLLAHI Hamed (jeb Mustafa Abdullahi), dzimis 1960. gada 11. augustā Irānā. Pase Nr. D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 16.10.1966.Tarut (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

4.

ARBABSIAR Manssor (jeb Mansour Arbabsiar), dzimis 1955. gada 6. vai 15. martā Irānā. Irānas un ASV pilsonis. Pase Nr. C2002515 (Irāna); pase Nr. 477845448 (ASV). Personas apliecība Nr. 07442833, derīguma termiņš: 2016. gada 15. marts (ASV transportlīdzekļa vadītāja apliecība).

5.

BOUYERI, Mohammed (jeb Abu ZUBAIR, SOBIAR, Abu ZOUBAIR), dzimis 8.3.1978. Amsterdamā (Nīderlande) – Hofstadgroep loceklis.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, dzimis 10.9.1971. Alžīrā (Alžīrija) – al-Takfir un al-Hijra loceklis.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (jeb GARBAYA, Ahmed, SA-ID, SALWWAN, Samir), libānietis, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (jeb ALI, Salem, BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, HENIN, Ashraf Refaat Nabith, WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 14.4.1965. vai 1.3.1964. Pakistānā. Pase Nr. 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (jeb Abdol Reza Shala’i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla’i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif un Yusuf Abu-al-Karkh), dzimis aptuveni 1957. gadā Irānā. Adreses: 1) Kermanshah, Irāna; 2) Mehran militārā bāze, Ilam (Ilāmas) province, Irāna.

10.

SHAKURI Ali Gholam, dzimis aptuveni 1965. gadā Teherānā Irānā.

11.

SOLEIMANI Qasem (jeb Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani un Qasem Sulemani), dzimis 1957. gada 11. martā Irānā. Irānas valstspiederīgais. Pase Nr. 008827 (Irānas diplomātiskā pase), izdota 1999. gadā. Pakāpe: ģenerālmajors.

2.   GRUPAS UN VIENĪBAS

1.

Abu Nidal OrganisationANO (jeb Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September, Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir un Al-Hijra.

5.

Babbar Khalsa.

6.

Communist Party of the Philippines, arī New People’s ArmyNPA, Filipīnas.

7.

Gama’a al-Islamiyya (jeb Al-Gama’a al-Islamiyya) (Islamic GroupIG).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar CephesiIBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front).

9.

Hamas, arī Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

10.

Hizballah Military Wing (jeb Hezbollah Military Wing, Hizbullah Military Wing, Hizbollah Military Wing, Hezballah Military Wing, Hisbollah Military Wing, Hizbu’llah Military Wing, Hizb Allah Military Wing, Jihad Council (un visas vienības tā pakļautībā, tostarp Ārējās drošības organizācija (External Security Organisation)).

11.

Hizbul MujahideenHM.

12.

Hofstadgroep.

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development.

14.

International Sikh Youth FederationISYF.

15.

Khalistan Zindabad ForceKZF.

16.

Kurdistan Workers’ PartyPKK (jeb KADEK, KONGRA-GEL).

17.

Liberation Tigers of Tamil EelamLTTE.

18.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army).

19.

Palestīniešu Islāma JihadPIJ.

20.

Popular Front for the Liberation of PalestinePFLP.

21.

Popular Front for the Liberation of PalestineGeneral Command (jeb PFLPGeneral Command).

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de ColombiaFARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia).

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-CephesiDHKP/C (jeb Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol) (Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party).

24.

Sendero LuminosoSL (Shining Path).

25.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (jeb Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks).