28.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 353/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1418/2013

(2013. gada 17. decembris)

par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 29. pantu,

tā kā:

(1)

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizācijām būtu jāpalīdz sasniegt kopējās zivsaimniecības politikas un zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgās organizācijas mērķus.

(2)

Konkrēti, Regulā (ES) Nr. 1379/2013 noteikts, ka zvejas produktu ražotāju organizācijas veic pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgas zvejas darbības, samazinātu nevēlamu nozveju, uzlabotu zvejas produktu izsekojamību un izskaustu NNN zveju, un ka akvakultūras produktu ražotāju organizācijas veic pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu akvakultūru, garantētu atbilstību valstu stratēģiskajiem plāniem un nodrošinātu ilgtspējīgu akvakultūras praksi.

(3)

Turklāt Regulā (ES) Nr. 1379/2013 paredzēts, ka zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizācijas veic pasākumus, lai uzlabotu produktu tirdzniecību un ekonomisko ienesīgumu ražotājiem, stabilizētu tirgu un mazinātu zvejas darbību ietekmi uz vidi.

(4)

Ražošanas un tirdzniecības plāniem, kurus ražotāju organizācijas iesniedz savas valsts kompetentajām iestādēm, vajadzētu būt paredzētiem, lai sasniegtu zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgās organizācijas mērķus.

(5)

Lai veicinātu ražošanas un tirdzniecības plānu vienādu īstenošanu visās ražotāju organizācijās un nodrošinātu, ka plānu struktūra atspoguļo ieguldījumu Regulas (ES) Nr. 1379/2013 3. un 7. pantā minēto mērķu sasniegšanā, Komisijai būtu jānosaka vienota plānu forma.

(6)

Būtu jānosaka vienoti ražošanas un tirdzniecības plānu iesniegšanas termiņi, lai varētu laikus apstiprināt minētos plānus, ņemot vērā vajadzību izstrādāt atbilstošu finanšu plānojumu attiecībā uz finansiālo atbalstu, kas būtu pieejams minēto plānu izpildei saskaņā ar gaidāmo Savienības tiesību aktu, ar kuru paredz nosacījumus jūrlietu un zivsaimniecības politikas finansiālajam atbalstam 2014.–2020. gadā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejas un akvakultūras produktu pārbaudes komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas un tirdzniecības plānu forma un struktūra

Regulas (ES) Nr. 1379/2013 28. pantā minēto ražošanas un tirdzniecības plānu (“plāni”) forma un struktūra ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Plānu iesniegšanas termiņi un procedūras

1.   Ražotāju organizācijas pirmos plānus savas valsts kompetentajām iestādēm iesniedz līdz 2014. gada februāra beigām. Ražotāju organizācijas, kuras atzītas pēc 2014. gada 1. janvāra, pirmos plānus savas valsts kompetentajām iestādēm iesniedz astoņas nedēļas pēc atzīšanas. Nākamos plānus iesniedz astoņas nedēļas pirms spēkā esošo plānu termiņa beigām.

2.   Ja kompetentā valsts iestāde uzskata, ka ražotāju organizācijas iesniegtais plāns ir paredzēts, lai sasniegtu Regulas (ES) Nr. 1379/2013 3. un 7. pantā minētos mērķus, tā apstiprina minēto plānu sešu nedēļu laikā pēc saņemšanas un tūlīt informē ražotāju organizāciju.

3.   Ja kompetentā valsts iestāde uzskata, ka ar iesniegto plānu nevar sasniegt Regulas (ES) Nr. 1379/2013 3. un 7. pantā minētos mērķus, tā par to informē ražotāju organizāciju šā panta 2. punktā noteiktajā termiņā. Ražotāju organizācija divu nedēļu laikā iesniedz grozītu plānu.

4.   Grozītā plāna apstiprināšanas termiņš ir četras nedēļas pēc tā saņemšanas.

5.   Ja kompetentā valsts iestāde nedz apstiprina, nedz noraida plānu saskaņā ar 2. vai 4. punktu, plānu uzskata par apstiprinātu.

3. pants

Plānu pārskatīšana

1.   Ja kompetentā valsts iestāde uzskata, ka pārskatītais plāns, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 28. panta 4. punktu, ir paredzēts, lai sasniegtu minētās regulas 3. un 7. pantā noteiktos mērķus, tā apstiprina minēto plānu četru nedēļu laikā pēc tā saņemšanas un tūlīt informē ražotāju organizāciju.

2.   Ja kompetentā valsts iestāde uzskata, ka ar iesniegto pārskatīto plānu nevar sasniegt Regulas (ES) Nr. 1379/2013 3. un 7. pantā minētos mērķus, tā par to informē ražotāju organizāciju šā panta 1. punktā noteiktajā termiņā. Ražotāju organizācija divu nedēļu laikā iesniedz grozītu plānu.

3.   Grozītā plāna apstiprināšanas termiņš ir četras nedēļas pēc tā saņemšanas.

4.   Ja kompetentā valsts iestāde nedz apstiprina, nedz noraida pārskatīto plānu saskaņā ar 1. vai 3. punktu, plānu uzskata par apstiprinātu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi.


PIELIKUMS

RAŽOŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS PLĀNU DETALIZĒTA STRUKTŪRA

1.   IEDAĻA

Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju

Nosaukums

Veids

Identifikācijas kods

Atrašanās vieta

Locekļu skaits

Apgrozījums (sadalījumā pa sugām)

Nozvejas vai ieguves apjoms (sadalījumā pa sugām)

2.   IEDAĻA

Ražošanas programma un tirdzniecības stratēģija

Šajā iedaļā ietver orientējošu piegādes grafiku un apraksta, kā tiks panākta piedāvājuma atbilstība tirgus prasībām kvalitātes, kvantitātes un sagatavošanas veida ziņā, jo īpaši attiecībā uz galvenajām tirgotajām sugām.

3.   IEDAĻA

Pasākumi, kas paredzēti, lai sasniegtu Regulas (ES) Nr. 1379/2013 7. pantā noteiktos mērķus

Šajā iedaļā cita starpā apraksta atbilstošos pasākumus, kuri paredzēti Regulas (ES) Nr. 1379/2013 8. pantā un kurus ražotāju organizācija plāno veikt, lai sasniegtu dažādos mērķus, kas noteikti tās pašas regulas 7. pantā.

4.   IEDAĻA

Pasākumi, kas paredzēti, lai pielāgotu konkrētu sugu piedāvājumu

Šajā iedaļā cita starpā apraksta atbilstošos pasākumus, kuri paredzēti Regulas (ES) Nr. 1379/2013 8. pantā un kurus ražotāju organizācija plāno veikt, lai pielāgotu tādu sugu piedāvājumu, kuru realizācija parasti gada laikā sagādā grūtības.

5.   IEDAĻA

Sankcijas un kontroles pasākumi

Šajā iedaļā apraksta sankcijas, kas piemērojamas par dažāda veida pārkāpumiem, kurus varētu pieļaut ražošanas un tirdzniecības plānu īstenošanā. Turklāt tajā var aprakstīt atbilstošos pasākumus, kuri paredzēti Regulas (ES) Nr. 1379/2013 8. pantā un kurus ražotāju organizācija plāno veikt, lai nodrošinātu kontroli un savu locekļu darbību atbilstību noteikumiem, ko tās noteikušas.