28.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/86


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1385/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2012/419/ES (3) Eiropadome nolēma grozīt statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Savienību, sākot ar 2014. gada 1. janvāri. No minētās dienas Majota vairs nebūs aizjūras zeme vai teritorija, bet iegūs Savienības tālākā reģiona statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. Pēc minētajām izmaiņām Majotas juridiskajā statusā Savienības tiesības Majotā tiks piemērots no 2014. gada 1. janvāra. Ņemot vērā Majotas īpašo strukturālo sociālo un ekonomisko stāvokli, ko vēl vairāk apgrūtina tādi faktori kā attālums, atrašanās uz salas, mazā teritorija, sarežģītais reljefs un klimats, vairākās jomās ir lietderīgi paredzēt dažus īpašus pasākumus.

(2)

Zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā būtu jāgroza šādas regulas.

(3)

Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 (4) darbības jomā būtu jāiekļauj Majotas kā jauna tālākā reģiona ūdeņi un 24 jūdžu robežās no salas pamatlīnijām būtu jāaizliedz izmantot riņķvadus tunzivju un tunzivjveidīgo zivju baros, lai aizsargātu lielo migrējošo zivju barus Majotas salas tuvumā.

(4)

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 (5), ņemot vērā to, ka Majotas tirdzniecības shēmas ir ļoti sadrumstalotas un nav pietiekami attīstītas, zivsaimniecības produktu marķēšanas noteikumu piemērošana mazumtirgotājiem radītu slogu, kas nav samērīgs ar patērētājam sniegto informāciju. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt pagaidu atkāpi no noteikumiem attiecībā uz tādu zivsaimniecības produktu marķēšanu, kas galapatērētājam Majotā tiek piedāvāti mazumtirdzniecībā.

(5)

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/2013 (6) būtu jāparedz īpaši pasākumi saistībā ar zvejas kapacitāti un flotes reģistru.

(6)

Ievērojamu daļu flotes, kas kuģo ar Francijas karogu un kā darbības vieta ir Francijas Majotas departamentā, veido kuģi, kuru garums nesasniedz 10 metrus un kuri darbojas izklaidus ap visu salu bez piesaistes konkrētām izkraušanas vietām, un kuri vēl ir jāidentificē, jāmēra un jāaprīko ar obligātu drošības aprīkojumu, lai tos varētu iekļaut Savienības zvejas kuģu reģistrā. Tāpēc Francija nevarēs pabeigt reģistru līdz 2021. gada 31. decembrim. Tomēr Francijai būtu jāpatur pagaidu flotes reģistrs, kas garantē šā segmenta kuģu obligāto identifikāciju, lai izvairītos no neoficiālu zvejas kuģu skaita palielināšanās.

(7)

Ņemot vērā attīstības plānu, ko Francija iesniedza Indijas okeāna tunzivju komisijai (IOTC), kurā aprakstīts Majotas flotes orientējošais lielums un gaidāmais Majotā kā tās jaunajā tālākajā reģionā bāzētās nepietiekami lielās flotes palielinājums ar mehāniskiem kuģiem zvejai ar āķu jedām, kuru garums nepārsniedz 23 metrus, un riņķvadu zvejas kuģiem, un, tā kā neviena IOTC līgumslēdzēja puse, tostarp Savienība, pret to nav iebildusi, ir lietderīgi minētā plāna atsauces līmeņus izmantot kā Majotas ostās reģistrētās flotes ar mehāniskiem kuģiem ar āķu jedām, kuru garums nepārsniedz 23 metrus, un riņķvadu zvejas kuģiem jaudas maksimālo līmeni. Atkāpjoties no vispārēji piemērojamiem Savienības noteikumiem, sakarā ar pašreizējo īpašo sociālo un ekonomisko situāciju Majotā, Francijai būtu jādod pietiekams laiks, lai tā līdz 2025. gadam varētu palielināt savas mazāko kuģu flotes nepietiekami attīstītā segmenta jaudu.

(8)

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009 (7), būtu jānorāda, ka Majotai nav dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādei nepieciešamās rūpnieciskās jaudas. Tāpēc ir lietderīgi Francijai noteikt piecu gadu pārejas periodu tādas infrastruktūras izveidei, kas nepieciešama, lai Majotā varētu identificēt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, rīkoties ar tiem un tos pārvadāt, apstrādāt un likvidēt, pilnībā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1069/2009.

(9)

Attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (8) – Francija līdz datumam, kad Majota kļūs par tālāko reģionu, nevarēs nodrošināt visu Savienības kontroles pienākumu izpildi attiecībā uz Majotas flotes segmentu "Majota: pelaģiskās un bentiskās sugas. G < 10 m". Šā segmenta kuģi darbojas izklaidus ap visu salu bez piesaistes konkrētām izkraušanas vietām, un tie vēl ir jāidentificē. Turklāt ir jāapmāca zvejnieki un kontrolieri un jāizveido piemērota administratīvā un fiziskā infrastruktūra. Tāpēc attiecībā uz šo flotes segmentu visos posmos “no kuģa līdz tirgum” ir nepieciešams noteikt pagaidu atkāpi no konkrētiem noteikumiem par zvejas kuģu kontroli un tehniskajiem parametriem, jūrā veicamajām darbībām, zvejas rīkiem un nozveju. Tomēr, lai sasniegtu vismaz dažus no svarīgākajiem Regulas (EK) Nr. 1224/2009 mērķiem, Francijai būtu jāizveido valsts kontroles sistēma, ar kuras palīdzību tā varētu kontrolēt un pārraudzīt šā flotes segmenta darbības un izpildīt Savienības starptautiskos ziņošanas pienākumus.

(10)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1224/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 850/98

Regulu (EK) Nr. 850/98 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 1. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h)

8. reģions:

visi tie ūdeņi pie Francijas departamentu Reinjonas un Majotas krastiem, kuri ir Francijas suverenitātē vai jurisdikcijā.”.

2)

iekļauj šādu pantu:

“34.g pants

Zvejas darbību ierobežojumi 24 jūdžu zonā ap Majotas salu

Kuģiem ir aizliegts izmantot riņķvadus tunzivju un tunzivjveidīgo zivju baros apgabalos, kas atrodas 24 jūdžu robežās no Majotas – kā tālākā reģiona Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē – krastiem, mērot no pamatlīnijām, no kurām mērīti teritoriālie ūdeņi.”

2. pants

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1379/2013

Regulas (ES) Nr. 1379/2013 35. pantam pievieno šādu apakšpunktu:

"6.   Līdz 2021. gada 31. decembrim 1., 2. un 3. punktu nepiemēro produktiem, ko piedāvā mazumtirdzniecībā gala patērētājam Majotā, kas ir tālākais reģions LESD 349. panta nozīmē."

3. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1380/2013

Regulu (ES) Nr. 1380/2013 groza šādi:

1)

regulas 23. pantā pievieno šādu jaunu punktu:

"4.   Atkāpjoties no 1. punkta, Franciju pilnvaro līdz 2025. gada 31. decembrim ieviest jaunas jaudas, nesamazinot līdzvērtīgu jaudu dažādiem segmentiem Majotā kā tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk "Majota"), kas minēti II pielikumā."

2)

regulas 36. pantam pievieno šādus punktus:

"5.   Atkāpjoties no 1. punkta, Francija līdz 2021. gada 31. decembrim ir atbrīvota no pienākuma iekļaut tās Savienības zvejas kuģu reģistrā kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā.

6.   Francija līdz 2021. gada 31. decembrim uztur pagaidu reģistru, kur iekļauj zvejas kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuri darbojas no Majotas. Šajā reģistrā par katru kuģi norāda vismaz tā nosaukumu, lielāko garumu un identifikācijas kodu. Pagaidu reģistrā iekļautos kuģus uzskata par Majotā reģistrētiem kuģiem."

3)

Šīs regulas pielikumā ietvertie apraksti attiecībā uz Majotu tiek iekļauti Regulas (ES) Nr. 1380/2013 II pielikuma tabulā pēc apraksta, kas attiecas uz "Gvadelupa: pelaģiskās sugas. G> 12m".

4. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 1069/2009

Regulas (EK) Nr. 1069/2009 56. pantu aizstāj ar šādu:

"56. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 4. marta.

Tomēr 4. pantu piemēro Majotai kā tālākajam reģionam Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk "Majota") no 2021. gada 1. janvāra. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātos produktus, kas Majotā radīti līdz 2021. gada 1. janvārim, likvidē saskaņā ar šīs regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs."

5. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 1224/2009

Regulā (EK) Nr. 1224/2009 iekļauj šādu pantu:

“2.a pants

Savienības kontroles sistēmas piemērošana konkrētiem flotes segmentiem Majotā kā tālākajā reģionā

1.   Šīs regulas 5. panta 3. punktu, 6., 8., 41., 56., 58.–62., 66., 68. un 109. pantu līdz 2021. gada 31. decembrim nepiemēro Francijai attiecībā uz zvejas kuģiem, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā kā tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē (turpmāk "Majota") un uz šo zvejas kuģu darbībām un nozvejai.

2.   Francija līdz 2014. gada 30. septembrim izveido vienkāršotu un provizorisku kontroles sistēmu, kas piemērojama zvejas kuģiem, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kas darbojas no Majotas. Minētā shēma attiecas uz šādiem jautājumiem:

a)

informācija par zvejas kapacitāti;

b)

pieeja Majotas ūdeņiem;

c)

deklarācijas saistību izpilde;

d)

par kontroles darbībām atbildīgo iestāžu iecelšana;

e)

pasākumi, kas nodrošina to, ka jebkura izpildes panākšana uz kuģiem, kuru garums pārsniedz 10 metrus, notiek nediskriminējoši.

Francija līdz 2020. gada 30. septembrim iesniedz Komisijai rīcības plānu, kurā izklāstīti pasākumi, kas veicami, lai no 2022. gada 1. janvāra nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 1224/2009 pilnīgu īstenošanu attiecībā uz zvejas kuģiem, kuru lielākais garums nesasniedz 10 metrus un kuri darbojas no Majotas. Francija šo rīcības plānu apspriež ar Komisiju. Francija veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu minēto rīcības plānu.”

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LINKEVIČIUS


(1)  2013. gada 12 decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 341, 21.11.2013., 97. lpp.

(3)  Eiropadomes Lēmums 2012/419/ES (2012. gada 11. jūlijs), ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 (1998. gada 30. marts) par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp.).

(5)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(6)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 22. lpp.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp. ).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀ ZVEJAS KAPACITĀTE FLOTEI, KAS REĢISTRĒTA MAJOTĀ KĀ TĀLĀKAJĀ REĢIONĀ LESD 349. PANTA IZPRATNĒ

Majota: seineri

13 916 (1)

24 000 (1)

Majota:

mehāniskie kuģi zvejai ar āķu jedām; G< 23 m

2500 (1)

8500 (1)

Majota:

bentiskās un pelaģiskās sugas; G <10 m

p.m.  (2)

p.m.  (2)


(1)  Saskaņā ar 2011. gada 7. janvārīIOTC iesniegto attīstības plānu.

(2)  Maksimāli pieļaujamā zvejas kapacitāte tiks norādīta šajā tabulā, tiklīdz rādītāji tiks izstrādāti, vēlākais līdz 2025. gada 31. decembrim.