20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/27


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1372/2013

(2013. gada 19. decembris),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

(Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (2), un jo īpaši tās 92. pantu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstis pieprasīja Administratīvajai komisijai sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai izdarīt grozījumus Regulas (EK) Nr. 883/2004 VIII un XI pielikumā un Regulas (EK) Nr. 987/2009 1. un 5. pielikumā, lai minētos pielikumus saskaņotu ar izmaiņām valsts tiesību aktos vai lai vienkāršotu minēto regulu piemērošanu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 883/2004 pielikumu mērķis ir sniegt pārskatu par dalībvalstīm, kuras vecuma pensijām un apgādnieka zaudējuma pabalstiem nepiemēro proporcionālus aprēķinus, un par īpašiem noteikumiem saistībā ar dalībvalstu tiesību aktu piemērošanu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 987/2009 pielikumu mērķis ir sniegt pārskatu par to divpusējo nolīgumu īstenošanas noteikumiem, kuri šobrīd ir spēkā vai kuri stāsies spēkā, un par dalībvalstīm, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanas maksimālo summu nosaka atkarībā no iepriekšējā kalendārajā gadā izmaksātās bezdarbnieka pabalsta vidējās summas.

(4)

Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai ir piekritusi izdarīt pieprasītos grozījumus un ir iesniegusi Komisijai attiecīgus priekšlikumus par tehniskiem pielāgojumiem Regulas (EK) Nr. 987/2009 un Regulas (EK) Nr. 883/2004 pielikumos.

(5)

Komisija var piekrist priekšlikumiem par tehniskiem pielāgojumiem pielikumos, kas minēti 4. apsvērumā.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 883/2004 un Regula (EK) Nr. 987/2009 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 883/2004 groza šādi:

1)

regulas VIII pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

iedaļā “AUSTRIJA” a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

Vecuma pensijas un no tās iegūts apgādnieka zaudējuma pabalsts, kuru pamatā ir pensijas konts atbilstīgi 2004. gada 18. novembra Vispārējo pensiju likumam (APG);”;

b)

pēc iedaļas “BULGĀRIJA” iekļauj šādu jaunu iedaļu:

“ČEHIJAS REPUBLIKA

Pensijas, kuras izmaksā no otrā pīlāra shēmas, kas izveidota ar likumu Nr. 426/2011 Coll. par pensiju uzkrājumiem.”;

2)

regulas XI pielikumā iedaļā “NĪDERLANDE” pēc f) punkta iekļauj šādu fa) punktu:

“fa)

Kā noteikts Zorgverzekeringswet (Veselības aprūpes apdrošināšanas likums) 69. panta 1. punktā, ikviena persona, kura tā mēneša pēdējā dienā, kas ir pirms mēneša, kurā viņš vai viņa sasniedz 65 gadu vecumu, saņem pensiju vai pabalstu, kurš, pamatojoties uz šīs iedaļas 1. punkta f) apakšpunktu, ir uzskatāms par izmaksājamu pensiju saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem, ir uzskatāma par pensijas pieprasītāju, kā noteikts šīs regulas 22. pantā, līdz viņš vai viņa sasniedz pensijas vecumu, kurš noteikts Algemene Ouderdomswet (likums “Par vispārējām vecuma pensijām”) 7.a pantā.”

2. pants

Regulu (EK) Nr. 987/2009 groza šādi:

1)

regulas 1. pielikumu groza šādi:

a)

iedaļu “DĀNIJA un FRANCIJA” svītro;

b)

iedaļu “DĀNIJA un NĪDERLANDE” svītro;

c)

iedaļu “GRIEĶIJA un NĪDERLANDE” svītro;

d)

iedaļu “SPĀNIJA un NĪDERLANDE” svītro;

e)

iedaļā “FRANCIJA un LUKSEMBURGA”:

i)

a) un b) punktu svītro;

ii)

c) un d) punktu aizstāj ar šādiem:

“a)

1976. gada 2. jūlija Nolīgums par atteikšanos atmaksāt administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas, kā tas paredzēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 (1972. gada 21. marts) 105. panta 2. punktā;

b)

Vēstuļu apmaiņa 1995. gada 17. jūlijā un 20. septembrī attiecībā uz procedūru, kādā nokārto savstarpējus atlīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 93., 95. un 96. pantu”;

f)

iedaļā “FRANCIJA un NĪDERLANDE”:

i)

b) un c) punktu svītro;

ii)

a) punktu aizstāj ar šādu:

“1997. gada 28. aprīļa Nolīgums par atteikšanos atmaksāt administratīvo un medicīnisko pārbaužu izmaksas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 105. pantu”;

g)

iedaļu “ITĀLIJA un NĪDERLANDE” svītro;

h)

iedaļā “NĪDERLANDE un APVIENOTĀ KARALISTE”:

i)

b) punktu svītro;

ii)

a) punktu aizstāj ar šādu:

“3. panta otrais teikums 1956. gada 12. jūnija administratīvajos noteikumos par 1954. gada 11. augusta konvencijas īstenošanu”;

2)

regulas 5. pielikumā pēc iedaļas “VĀCIJA” iekļauj jaunu iedaļu “NĪDERLANDE”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.