18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1357/2013

(2013. gada 17. decembris)

par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Visiem nepreferenciālās tirdzniecības pasākumiem, tostarp antidempinga un kompensācijas maksājumiem, ir jāpiemēro nepreferenciālās izcelsmes noteikumi.

(2)

Regulas (EEK) Nr. 2913/92 24. pantā ir noteikts pamatprincips, ka izcelsmes valsts precēm, kuru ražošanā iesaistīta vairāk nekā viena valsts, ir tā, kurā šim nolūkam apgādātā ražotavā notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski pamatotā pārstrāde vai apstrāde, kas beidzas ar jauna produkta saražošanu vai ir svarīga tā ražošanas stadija.

(3)

Attiecībā uz kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu un to galveno sastāvdaļu deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 513/2013 (2) noteikti pagaidu antidempinga maksājumi.

(4)

Lai nodrošinātu pareizu un vienotu pagaidu antidempinga maksājumu īstenošanu, attiecībā uz kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem moduļiem vai paneļiem un uz vienu no to galvenajām sastāvdaļām – fotoelektriskajiem elementiem – ir nepieciešams izstrādāt detalizētu noteikumu Regulas (EEK) Nr. 2913/92 24. pantā izklāstītā principa interpretēšanai par to preču izcelsmes valsts noteikšanu, uz kurām attiecas šie noteikumi.

(5)

Kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu ražošanas procesu var iedalīt šādos galvenajos posmos: silīcija plāksnīšu ražošana; silīcija plāksnīšu pārstrāde par kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem elementiem; vairāku kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu montāža, kurā tiek veidots kristāliskā silīcija fotoelektriskais modulis vai panelis.

(6)

Silīcija fotoelektrisko paneļu vai moduļu vissvarīgākā ražošanas stadija ir silīcija plāksnīšu pārstrāde par kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem elementiem. Tā ir noteicošā ražošanas stadija, kuras gaitā tiek noteikta moduļa vai paneļa sastāvdaļu galīgais izmantojums un tiem tiek piešķirtas to raksturīgās īpašības.

(7)

Šī pārveidošana tādējādi saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 24. pantu ir jāuzskata par pēdējo būtisko ekonomiski pamatoto pārveidošanu silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu ražošanā. Tādēļ kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu ražotājvalstij vajadzētu būt tai, kura ir silīcija fotoelektrisko moduļu vai paneļu nepreferenciālās izcelsmes valsts.

(8)

Ar Lēmumu 94/800/EK (3) Padome cita starpā apstiprināja Līgumu par izcelsmes noteikumiem (PTO–GATT 1994), kas pievienots Marrākešā 1994. gada 15. aprīlī parakstītajam nobeiguma aktam. Saskaņā ar minētajā līgumā izklāstītajiem principiem attiecībā uz harmonizēšanas darba programmu, lai noteiktu valsti, kur produktiem notikusi pēdējā būtiskā ekonomiski pamatotā pārveidošana, vispirms ir jāņem vērā valsts, kur ražošanas procesa dēļ ir notikušas izmaiņas tarifa klasifikācijā. Tikai tad, ja šis kritērijs neļauj noteikt valsti, kur notikusi pēdējā būtiskā pārveidošana, drīkst izmantot citus kritērijus, piemēram, pievienotās vērtības kritēriju vai konkrētas apstrādes darbības noteikšanu. Ir lietderīgi izmantot tos pašus principus ES muitas tiesību aktos.

(9)

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie elementi ir klasificēti Harmonizētās sistēmas (HS) pozīcijā 8541. Kristāliskā silīcija fotoelektriskie moduļi vai paneļi ir klasificēti tajā pašā pozīcijā. Izejmateriāls – silīcija plāksnītes – klasificēts HS pozīcijā 3818. Tādējādi noteikums, kas pamatojas uz tarifa pozīcijas izmaiņām, pienācīgi atspoguļo pēdējo kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu būtisko pārveidošanu. Tajā pašā laikā tas izslēdz iespēju tādas montāžas rezultātā, kad no elementiem tiek samontēti kristāliskā silīcija fotoelektriskie paneļi vai moduļi, gala produktam noteikt izcelsmes statusu, jo gan paneļi, gan elementi ir klasificēti vienā un tajā pašā pozīcijā.

(10)

Lai noteiktu izcelsmi produktam, kuram pēdējā pārveidošana ir montāža, uz pievienoto vērtību balstīts noteikums par izcelsmi, kas parasti tiek apvienots ar noteikumu par izmaiņām tarifa pozīcijā attiecībā uz kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem moduļiem vai paneļiem nav piemērojams, jo nepieciešamā paredzamība un juridiskā noteiktība attiecībā uz šiem produktiem labāk būtu panākama, nosakot svarīgāko ražošanas posmu.

(11)

Ja kristāliskā silīcija fotoelektrisko paneļu vai moduļu izcelsmes noteikšanai galvenais noteikums par izmaiņām tarifa pozīcijā nav piemērojams, ir nepieciešams tā saucamais “palīgnoteikums”. Šādā gadījumā kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu vai lielākajai kristāliskā silīcija fotoelektrisko elementu vērtības daļai būtu jānosaka paneļa vai moduļa izcelsme.

(12)

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie moduļi vai paneļi saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem ir klasificēti HS pozīcijā 8501. Līdzīgs noteikums kā attiecībā uz HS pozīciju 8541 būtu jānosaka attiecībā uz minētajiem kristāliskā silīcija fotoelektriskajiem paneļiem vai moduļiem.

(13)

Tāpēc Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (4) būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Muitas kodeksa komiteja atzinumu nesniedza. Īstenošanas akts tika uzskatīts par nepieciešamu, un priekšsēdētājs šā akta projektu iesniedza pārsūdzības komitejai turpmākai apspriešanai. Pārsūdzības komiteja atzinumu nesniedza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 11. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 4. jūnija Regula (ES) Nr. 513/2013, ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importam un groza Regulu (ES) Nr. 182/2013, ar ko nosaka, ka jāreģistrē Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīts imports (OV L 152, 5.6.2013., 5. lpp.).

(3)  Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (1986–1994) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 11. pielikumu groza šādi:

1)

starp ierakstiem attiecībā uz produktiem, kas klasificēti ar KN kodiem ex 8482 un ex 8520, iekļauj šādu tekstu:

“Ex85 01

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie moduļi vai paneļi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīciju 8541 un to, kurā klasificēts produkts.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8501 vai 8541 klasificētiem materiāliem, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu izcelsme.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8501 vai 8541 klasificētiem materiāliem, kuru izcelsme ir vairākās valstīs, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu vērtības lielākā daļa.”

2)

starp ierakstiem attiecībā uz produktiem, kas klasificēti ar KN kodiem ex 8528 un ex 8542, iekļauj šādu tekstu:

“Ex85 41

Kristāliskā silīcija fotoelektriskie elementi, moduļi vai paneļi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot to, kurā klasificēts produkts.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8541 klasificētiem materiāliem, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu izcelsme.

Ja produkts ir ražots no pozīcijā 8541 klasificētiem materiāliem, kuru izcelsme ir vairākās valstīs, tad produkta izcelsmi nosaka šo materiālu vērtības lielākā daļa.”