17.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1318/2013

(2013. gada 22. oktobris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (3), piešķir Komisijai pilnvaras īstenot dažus minētās regulas noteikumus. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, minētās īstenošanas pilnvaras jāsaskaņo ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“Līgums”) 290. un 291. pantu.

(2)

Lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1217/2009 elementus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I pielikuma grozīšanu attiecībā uz katras dalībvalsts lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla (FADN) apgabaliem, paredzot noteikumus ekonomiskā lieluma sliekšņa noteikšanai attiecībā uz saimniecībām, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, un noteikumus saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāna izstrādei, nosakot pārskata periodu standarta produkcijai, definējot lauksaimniecības vispārējos veidus un pamatveidus, precizējot apkopojamo grāmatvedības datu galvenās grupas un pieņemot vispārīgus noteikumus par grāmatvedības datiem, kas iekļaujami saimniecību pārskatos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(3)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 1217/2009 īstenošanai un izvairītos no lauksaimnieku diskriminācijas, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz to saimniecību ekonomiskā lieluma sliekšņa noteikšanu, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, skaita noteikšanu katrā dalībvalstī un katrā FADN apgabalā, to metožu un modeļu noteikšanu un atjaunināšanu, ko izmanto, lai Komisijai paziņotu par atlases plānu, Savienības klasifikācijai piemērojamo aprēķina procedūru un metožu noteikšanu, kā arī sīki izklāstītu noteikumu paredzēšanu ar datu tīklu saistīto valstu komiteju un dalībvalstu sakaru aģentūru darbībai, saimniecības pārskata formas un noformējuma noteikšanu, kā arī sīki izstrādātiem noteikumiem par standarta samaksu saistībā ar FADN. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (4).

(4)

Vienkāršības labad un ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1217/2009 piemērošanā gūto pieredzi, daži minētās regulas noteikumi būtu jāpielāgo vai jāsvītro.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1217/2009 1. panta 3. punktu ziņojumi, kas pamatoti uz FADN datiem, katru gadu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, tostarp ikgadējai lauksaimniecības produktu cenu noteikšanai. Tomēr praksē minētajām iestādēm šādi ziņojumi vairs netiek iesniegti lauksaimniecības produktu cenas noteikšanai. Lai nodrošinātu vienkāršu un ērtu piekļuvi ikgadējiem analītiskajiem ziņojumiem, kas pamatoti uz FADN, un tādējādi tos varētu izmantot citas iestādes un sabiedrība, būtu jāievieš noteikums, ka ziņojumi, kas aptver izvēlētās nozares, ir jāpublicē īpaši paredzētā tīmekļa vietnē.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5. panta 3. punktā noteikts saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, maksimālais skaits. Šā noteikuma mērķis ir paredzēt FADN datu savākšanas budžeta maksimālo apmēru. Tā kā šis budžeta maksimālais apmērs tagad ir noteikts Savienības budžeta ikgadējās sagatavošanas un pieņemšanas procedūrā, Regulas (EK) Nr. 1217/2009 5. panta 3. punktā noteiktie ierobežojumi vairs nav nepieciešami.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1217/2009 II nodaļā ietverti noteikumi par lauku saimniecību ienākumu noteikšanu, bet noteikumi par lauku samniecību saimnieciskās darbības analīzi ir noteikti minētās regulas III nodaļā. Uz abu apsekojumu veidiem pamatā attiecas vieni un tie paši noteikumi, tāpēc vienkāršības labad ir lietderīgi apvienot minētos noteikumus vienā nodaļā, kas piemērojama abiem apsekojumu veidiem.

(8)

Regulā (EK) Nr. 1217/2009 ietverti citi noteikumi, kas vairs neatspoguļo ar šo regulu saistīto praksi. It īpaši Komisija neprasa, lai dalībvalstis nodrošinātu saimniecībām, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, sarakstu ar grāmatvedības birojiem, kuru pakalpojumus iespējams izvēlēties, jo lielākajā daļā saimniecību darbojas saimniecības grāmatvedis vai grāmatvedības birojs, kas iesniedz datus FADN, vai arī datus tieši apkopo sakaru birojs vai tā darbuzņēmēji. Turklāt Komisija vairs neprasa ziņojumus par to, kā tiek īstenots valstu komiteju apstiprināts saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāns.

(9)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1217/2009,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1217/2009 groza šādi:

1)

regulas nosaukumu aizstāj ar šādu:

2)

regulas I nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“SAVIENĪBAS LAUKU SAIMNIECĪBU GRĀMATVEDĪBAS DATU TĪKLA IZVEIDOŠANA”;

3)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kopējās lauksaimniecības politikas vajadzībām tiek izveidots Savienības tīkls lauku saimniecību grāmatvedības datu savākšanai (“FADN” jeb “datu tīkls”).”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Saskaņā ar šo regulu iegūtie dati galvenokārt kalpo par pamatu Komisijas ziņojumu izstrādāšanai par situāciju lauksaimniecībā un lauksaimniecības tirgos, kā arī par saimniecību ienākumiem Savienībā. Šos ziņojumus dara publiski pieejamus īpaši paredzētā tīmekļa vietnē.”;

4)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta a) punktā vārdu “uzņēmējs” aizstāj ar vārdu “lauksaimnieks”;

b)

panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“-b)

“saimniecība” ir lauksaimniecības uzņēmums atbilstīgi tam, kā šis jēdziens tiek vispārīgi lietots saistībā ar Savienības laukaimniecības apsekojumiem un skaitīšanu;

b)

“saimniecību kategorija” ir lauku saimniecību grupa, kas pieder pie vienām un tām pašām kategorijām attiecībā uz lauksaimniecības veidu un ekonomisko lielumu, kā noteikts Savienības lauku saimniecību klasifikācijā;”;

c)

panta d) punktu aizstāj ar šādu:

“d)

“lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla (FADN) apgabals” jeb “FADN apgabals” ir dalībvalsts teritorija vai kāda tās daļa, kas noteikta ar nolūku izvēlēties saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatu (šādu apgabalu saraksts ir iekļauts I pielikumā);”;

d)

pievieno šādu punktu:

“f)

“standarta produkcija” ir bruto produkcijas standartvērtība.”;

5)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Lai nodrošinātu, ka pēc dalībvalsts lūguma FADN apgabalu saraksts var tikt atjaunināts, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 19.a pantu, ar kuriem groza I pielikumu attiecībā uz katras dalībvalsts FADN apgabalu sarakstu.”;

6)

regulas II nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“DATI LAUKU SAIMNIECĪBU IENĀKUMU NOTEIKŠANAI UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZEI”;

7)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Šo nodaļu piemēro grāmatvedības datu savākšanai ar nolūku veikt ikgadēju lauku saimniecību ienākumu noteikšanu un saimnieciskās darbības analīzi.

Šos datus savāc, veicot regulārus un īpašus apsekojumus.”;

8)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Regulas 1. panta 2. punktā minētā apsekojamā joma aptver lauku saimniecības, kuru ekonomiskais lielums ir vienāds ar euro izteiktu slieksni, kas atbilst 5.b pantā noteiktās Savienības lauku saimniecību klasifikācijas vienai no zemākajām ekonomiskā lieluma grupas robežvērtībām vai ir lielāks par to.

Komisija saskaņā ar 19.a pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem paredz noteikumus šā punkta pirmajā daļā minētā sliekšņa noteikšanai.

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem datiem, pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka pirmajā daļā minēto slieksni. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

b)

panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

kopā ar citām saimniecībām un katra FADN apgabala līmenī ir tipisks paraugs apsekojamajā jomā.”;

c)

panta 3. un 4. punktu svītro;

9)

regulā iekļauj šādus pantus:

“5.a pants

1.   Katra dalībvalsts izstrādā saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plānu, ar kuru nodrošina tipisku grāmatvedības paraugu apsekojamajā jomā.

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 19.a pantu, paredzot noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstīm šādi plāni ir jāizstrādā. Ar šādiem noteikumiem nodrošina, ka saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāni:

tiek izstrādāti, pamatojoties uz jaunākajiem statistikas datiem,

tiek iesniegti atbilstoši Savienības lauku saimniecību klasifikācijai un

jo īpaši precizē saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, sadalījumu pa saimniecību kategorijām un sīki izstrādātus noteikumus to atlasei.

2.   Komisija saskaņā ar noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 1. punktam, un pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem datiem, pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, skaitu katrā dalībvalstī un katrā FADN apgabalā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.   Katrā FADN apgabalā atlasāmo saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, skaits var atšķirties no īstenošanas aktos, kas jāpieņem atbilstīgi 2. punktam, noteiktā skaita maksimums 20 % robežās ar noteikumu, ka ir ievērots attiecīgās dalībvalsts saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, kopējais skaits.

4.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka un atjaunina modeļus un metodes saistībā ar to datu formu un saturu, kuri dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5.b pants

1.   Lauku saimniecības klasificē vienotā veidā saskaņā ar Savienības lauku saimniecību klasifikāciju (“klasifikācija”) atkarībā no to saimniecības veida, to ekonomiskā lieluma un citu tieši ar lauku saimniecību saistītu ienākumus nesošu darbību nozīmes.

Klasifikāciju jo īpaši izmanto, lai parādītu datus – pa lauksaimniecības veidiem un ekonomiskā lieluma grupām –, kas savākti, izmantojot Savienības lauku saimniecību struktūras apsekojumus un FADN.

2.   Saimniecības “lauksaimniecības veidu” nosaka pēc dažādu minētās saimniecības raksturlielumu standarta produkcijas relatīvā ieguldījuma saimniecības kopējā standarta produkcijā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 19.a pantu, ar kuriem nosaka pārskata periodu standarta produkcijai.

3.   Saimniecības klasificē pēc ierobežota skaita lauksaimniecības veidu. Nosaka vispārējos lauksaimniecības veidus. Atkarībā no vajadzīgās informācijas precizitātes pakāpes vispārējos lauksaimniecības veidus iedala lauksaimniecības pamatveidos.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 19.a pantu attiecībā uz lauksaimniecības vispārējo veidu un pamatveidu noteikšanu.

Precizē atbilstību starp lauksaimniecības vispārējiem veidiem un pamatveidiem un īpašiem specializētas lauksaimniecības veidiem, kuri atbilst lauksaimniecības pamatveidiem.

4.   Saimniecības ekonomisko lielumu nosaka, pamatojoties uz attiecīgās saimniecības kopējo standarta produkciju.

5.   To ienākumus nesošo darbību nozīmi, kuras ir tieši saistītas ar saimniecību, izņemot saimniecības lauksaimnieciskās darbības, nosaka, pamatojoties uz šādu ienākumus nesošu darbību ieguldījumu lauku saimniecības produkcijā.

6.   Sakaru aģentūra, ko katra dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar 7. pantu, vai struktūra, kurai šāda funkcija ir deleģēta, nosūta Komisijai (Eurostat) informāciju par standarta produkciju un datus tās noteikšanai.

7.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka:

3. punktā minēto īpašo specializētas lauksaimniecības veidu aprēķina metodes un metodes, ar kurām uz saimniecību attiecina lauksaimniecības pamatveidu,

saimniecības ekonomiskā lieluma aprēķina metodi,

saimniecību ekonomiskā lieluma grupas, kas minētas 1. punktā,

saimniecības produkcijas aprēķina metodes un – 5. punkta piemērošanas nolūkā – metodes, kā aplēst citu ienākumus nesošu darbību ieguldījumu minētajā produkcijā,

aprēķina metodi tam, kā noteikt katra 2. punktā minētā raksturlieluma standarta produkciju, atbilstošo datu vākšanas procedūras, kā arī līdzekļus un termiņus informācijas par standarta produkciju nosūtīšanai Komisijai saskaņā ar 6. punktu.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

10)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Valsts komiteja ir atbildīga par saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlasi. Šim nolūkam tās pienākumi jo īpaši ietver saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāna apstiprināšanu.”;

b)

panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“4.   Dalībvalstis, kurām ir vairāki FADN apgabali, var katram no tās jurisdikcijā esošajiem FADN apgabaliem izveidot datu tīkla reģionālo komiteju (turpmāk “reģionālā komiteja”).”;

c)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

11)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

1.   Katra dalībvalsts nosaka sakaru aģentūru, kuras uzdevumi ir:

a)

informēt valsts komiteju, reģionālās komitejas un grāmatvedības birojus par piemērojamo tiesisko regulējumu un nodrošināt šā regulējuma pareizu īstenošanu;

b)

izstrādāt saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plānu, iesniegt to apstiprināšanai valsts komitejā un pēc tam to pārsūtīt Komisijai;

c)

izveidot:

i)

saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, sarakstu;

ii)

vajadzības gadījumā – to grāmatvedības biroju sarakstu, kuri vēlas un spēj sagatavot saimniecību pārskatus;

d)

apkopot saimniecību pārskatus, kurus tai nosūtījuši grāmatvedības biroji;

e)

pārliecināties, ka saimniecību pārskati ir pienācīgi sagatavoti;

f)

pārsūtīt Komisijai pienācīgi sagatavotos saimniecību pārskatus vajadzīgajā formātā līdz noteiktajam termiņam;

g)

nodot 17. pantā paredzētos informācijas pieprasījumus valsts komitejai, reģionālajām komitejām un grāmatvedības birojiem un pārsūtīt attiecīgās atbildes Komisijai.

2.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

12)

regulas 8. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Grāmatvedības datiem, kas sniegti katrā pienācīgi sagatavotā saimniecības pārskatā, jābūt tādiem, ka iespējams:

raksturot saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatu, atsaucoties uz tās ražošanas faktoru galvenajiem elementiem,

novērtēt saimniecības dažādu veidu ienākumus,

ar izlases veida pārbaudēm pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu.

3.   Saimniecības pārskatā sniegtie dati attiecas uz vienu lauku saimniecību un uz vienu pārskata gadu, kas ilgst 12 mēnešus pēc kārtas, un tie attiecas tikai uz konkrēto lauku saimniecību. Minētie dati attiecas uz pašas saimniecības lauksaimniecības darbībām un citām ienākumus nesošām darbībām, kuras ir tieši saistītas ar attiecīgo saimniecību. Sagatavojot saimniecību pārskatus, neņem vērā datus par lauksaimnieka vai tā ģimenes locekļu darbībām, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, kā arī par pensijām, mantojumu, privātiem banku kontiem, pie lauku saimniecības nepiederīgiem īpašumiem, nodokļiem, kas šīm personām jāmaksā kā fiziskām personām, vai privātpersonu apdrošināšanu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 19.a pantu attiecībā uz apkopojamo grāmatvedības datu galveno grupu noteikšanu un vispārīgajiem datu vākšanas noteikumiem.

Lai nodrošinātu, ka grāmatvedības dati, kas tiek vākti, izmantojot saimniecības pārskatu, būtu salīdzināmi neatkarīgi no apsekoto saimniecību veida, kuras iesniedz grāmatvedības pārskatus, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka saimniecības pārskata formu un noformējumu, kā arī metodes un termiņus datu nosūtīšanai Komisijai.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

13)

regulas 9. līdz15. pantu un 18. pantu svītro;

14)

regulas 19. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

dalībvalstīm izmaksājama standarta samaksa par pienācīgi sagatavotiem saimniecību pārskatiem, kas iesniegti noteiktajā termiņā, nepārsniedzot saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, maksimālo skaitu, kā noteikts saskaņā ar 5.a panta 2. punktu. Ja pienācīgi sagatavoto un iesniegto saimniecības pārskatu kopskaits attiecībā uz FADN apgabalu vai dalībvalsti ir mazāks par 80 % no to saimniecību, kuras iesniedz grāmatvedības pārskatus, skaita, kas noteikts minētajam FADN apgabalam vai attiecīgajai dalībvalstij, katram saimniecības pārskatam, kas saņemts no minētā FADN apgabala vai attiecīgās dalībvalsts, maksā maksu, kas ir vienāda ar 80 % no standarta samaksas;”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Izmaksas saistībā ar valsts komitejas, reģionu komiteju un sakaru aģentūru izveidošanu un darbību Savienības vispārējā budžetā neiekļauj.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“3.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, izveidojot sīki izklāstītas procedūras, kas attiecas uz 1. punkta a) apakšpunktā minēto standarta samaksu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19.b panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

15)

iekļauj šādus pantus:

“19.a pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 3. pantā, 5. panta 1. punktā, 5.a panta 1. punktā, 5.b panta 2. un 3. punktā un 8. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2013. gada 20. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. pantā, 5. panta 1. punktā, 5.a panta 1. punktā, 5.b panta 2. un 3. punktā un 8. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 3. pantu, 5. panta 1. punktu, 5.a panta 1. punktu, 5.b panta 2. un 3. punktu un 8. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

19.b pants

1.   Komisijai palīdz Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komiteja. Šī komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (5), nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

16)

regulas I pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Regulas 2. panta d) punktā minēto FADN apgabalu saraksts”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2013. gada 22. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  OV C 143, 22.5.2012., 149. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 7. oktobra lēmums.

(3)  OV L 328, 15.12.2009., 27. lpp.

(4)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(5)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.”;