7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/69


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1272/2013

(2013. gada 6. decembris),

ar ko attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Benz[a]pirēnu, benz[e]pirēnu, benz[a]antracēnu, hrizēnu, benz[b]fluorantēnu, benz[j]fluorantēnu, benz[k]fluorantēnu un dibenz[a,h]antracēnu (turpmāk policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO)) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2) VI pielikumu klasificē kā 1.B kategorijas kancerogēnas vielas.

(2)

Lielam plaša patēriņa preču klāstam šie PAO sastopami plastmasas un gumijas daļās. Tie kā piemaisījumi atrodas dažās izejvielās, ko izmanto šādu izstrādājumu ražošanā, jo īpaši pildeļļās un melnajā oglē. Izstrādājumiem tie nav pievienoti ar nolūku un neveic nekādas konkrētas funkcijas kā plastmasas vai gumijas daļu sastāvdaļas.

(3)

Ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 28. ierakstu šos PAO ir aizliegts pārdot plašam patērētāju lokam kā atsevišķas vielas vai maisījumus. Turklāt minētās regulas XVII pielikuma 50. ieraksts ierobežo PAO klātbūtni pildeļļās, ko izmanto riepu ražošanā.

(4)

Informācijā, ko Vācija nosūtījusi Komisijai, ir norādīts, ka PAO saturoši izstrādājumi var apdraudēt patērētāju veselību, ja tos norij, ja notiek dermālā adsorbcija vai dažos gadījumos, ja tos ieelpo.

(5)

Secinājums par patērētāju apdraudējumu bija pamatots ar tādu skaitliski novērtētu dermālo ekspozīciju policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, kas reāli iespējamos vissliktākajos apstākļos īstenotos, lietojot noteiktas plaša patēriņa preces. Tika konstatēts, ka šī ekspozīcija pārsniedz benzo[a]pirēnam noteikto atvasināto minimālās iedarbības līmeni (DMEL) (3), ko izmantoja par toksiskuma izteikšanas aizstājvērtību citiem PAO.

(6)

Komisija izvērtēja Vācijas sniegto informāciju un secināja, ka PAO saturoši izstrādājumi apdraud patērētājus, un norādīja, ka risku ierobežotu ierobežojums. Komisija arī apspriedās ar nozares pārstāvjiem un citām ieinteresētajām personām par ietekmi, kāda būtu PAO klātbūtnes ierobežošanai izstrādājumos, ko varētu lietot patērētāji.

(7)

Lai patērētāju veselību aizsargātu pret risku, ko rada eksponētība izstrādājumos esošajiem PAO, attiecībā uz PAO saturu pieejamās plastmasas vai gumijas daļās būtu jānosaka ierobežojumi un būtu jāaizliedz laist tirgū izstrādājumus, kuriem šajās daļās PAO satura koncentrācija pārsniedz 1 mg/kg.

(8)

Ņemot vērā, ka bērni ir mazāk aizsargāti, būtu jānosaka zemāka robežvērtība. Tāpēc būtu jāaizliedz laist tirgū tādas rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās PAO satura koncentrācija pieejamās plastmasas vai gumijas daļās pārsniedz 0,5 mg/kg.

(9)

Šis ierobežojums būtu jāattiecina tikai uz tām izstrādājumu daļām, kas parastos vai saprātīgi prognozējamos lietošanas apstākļos ir tiešā, kā arī ilgstošā saskarē vai arī īslaicīgā atkārtotā saskarē ar cilvēka ādu vai mutes dobumu. Ierobežojuma tvērumā nebūtu jāiekļauj izstrādājumi vai to daļas, kas ir tikai uz īsu laiku un reti saskaras ar ādu, jo ekspozīcija PAO būtu nenozīmīga. Šajā jautājumā būtu jāizstrādā turpmāki norādījumi.

(10)

Savienības tirgū ir apzinātas alternatīvas izejvielas, kuru saturā PAO līmenis ir zems. Pie tām pieder tāda melnā ogle un eļļas, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (4).

(11)

Šajā ierobežojumā pieņemtās spēkā esošās robežvērtības Komisijai būtu jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā jaunu zinātnisku informāciju, arī informāciju par PAO migrāciju no aprakstīto izstrādājumu plastmasas un gumijas materiāliem, kā arī par alternatīvām izejvielām. Šajā jaunās zinātniskās informācijas pārskatīšanā būtu jāņem vērā arī, vai ir pieejamas testēšanas metodes un vai tās ir uzticamas.

(12)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Ir lietderīgi noteikt pamatotu termiņu, kurā attiecīgās ieinteresētās personas varētu veikt pasākumus, kas var būt vajadzīgi šajā regulā izklāstīto pasākumu izpildei.

(14)

Ierobežojot tirgū laišanu attiecībā uz lietotiem izstrādājumiem un izstrādājumiem, kas dienā, no kuras sāk piemērot šo regulu, atrodas piegādes ķēdē, var rasties izpildes grūtības. Tādēļ ierobežojums nebūtu jāattiecina uz izstrādājumiem, ko pirmo reizi laiž tirgū pirms minētās dienas.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 27. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_en.pdf

(4)  OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 50. ieraksta 2. slejā pievieno šādu 5., 6., 7. un 8. punktu:

 

“5.

Izstrādājumus nelaiž tirgū pārdošanai plašam patērētāju lokam, ja kādā no to gumijas vai plastmasas daļām, kas ir tiešā, kā arī ilgstošā saskarē vai īslaicīgā atkārtotā saskarē ar cilvēka ādu vai mutes dobumu, parastos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos jebkura sarakstā minētā PAO saturs pārsniedz 1 mg/kg (0,0001 % no attiecīgās daļas masas).

Pie šādiem izstrādājumiem cita starpā pieder:

sporta piederumi, piemēram, velosipēdi, golfa nūjas, raketes,

mājsaimniecības piederumi, ratiņi, staigāšanas rāmji,

sadzīves instrumenti,

apģērbi, apavi, cimdi un sporta apģērbi,

pulksteņu siksnas, aproces, maskas, galvas apsēji.

6.

Rotaļlietas, arī aktīvās atpūtas rotaļlietas, un bērnu aprūpes preces nelaiž tirgū, ja kādā no to gumijas vai plastmasas daļām, kas ir tiešā, kā arī ilgstošā saskarē vai īslaicīgā atkārtotā saskarē ar cilvēka ādu vai mutes dobumu, parastos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos jebkura sarakstā minētā PAO saturs pārsniedz 0,5 mg/kg (0,00005 % no attiecīgās daļas masas).

7.

Atkāpjoties no 5. un 6. punkta, tos neattiecina uz izstrādājumiem, kas pirmoreiz laisti tirgū pirms 2015. gada 27. decembra.

8.

Līdz 2017. gada 27. decembrim Komisija 5. un 6. punktā minētās robežvērtības pārskata, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju, arī PAO migrāciju no tur minētajiem izstrādājumiem, un informāciju par alternatīvām izejvielām, un, ja vajadzīgs, groza attiecīgos punktus.”