30.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/20


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1223/2013

(2013. gada 29. novembris),

ar ko paredz 2013. gadā un turpmākajos gados veikt atvilkumus no Polijai iedalītās laša nozvejas kvotas ICES 22.–31. apakšrajonā, pamatojoties uz pārzveju 2012. gadā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 105. panta 1. un 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1256/2011 (2) Polijai 2012. gadam tika iedalīta laša nozvejas kvota Savienības ūdeņos ICES 22.–31. apakšrajonā.

(2)

Veicot inspicētu un neinspicētu zvejas reisu laikā reģistrēto un paziņoto datu kontrolpārbaudi, Komisija atklāja nesakritības Polijas datos par lašu zveju 2012. gadā. Šīs nesakritības nozvejas sastāva ziņojumos apstiprinājās vairākos revīzijas un verifikācijas apmeklējumos, kurus veica Polijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009. Apkopotie pierādījumi ļauj Komisijai konstatēt, ka šī dalībvalsts 2012. gadā ir pārsniegusi tai iedalīto laša kvotu par 1776 īpatņiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1. punktu, ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts ir pārsniegusi tai iedalītās nozvejas kvotas, Komisija veic atvilkumus no turpmākajām attiecīgās dalībvalsts nozvejas kvotām.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 2. punktā paredzēts, ka atvilkumus no nozvejas kvotām veic nākamajā gadā vai gados.

(5)

Ir jāveic atvilkumi, kas vajadzīgi, lai 2013. gadā kompensētu šo Polijai iedalītās laša kvotas pārzveju. Komisijas novērtētais pārzvejas apjoms ir mazāks par 100 tonnām. Tāpēc saskaņā ar 105. panta 2. punkta pēdējo teikumu koeficients atvilkumam nebūtu jāpiemēro.

(6)

Tomēr, ja, ņemot vērā 2013. gada kvotas izmantojumu šīs regulas spēkā stāšanās brīdī, pilnībā veikt vajadzīgos atvilkumus nebūs iespējams, visi atlikušie daudzumi būtu jāatvelk no laša kvotas, ko šai dalībvalstij varētu iedalīt 2014. gadam, atbilstīgi Komisijas norādījumiem par kvotu atvilkšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1., 2. un 5. punktu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Laša (Salmo salar) nozvejas kvotu Savienības ūdeņos ICES 22.–31. apakšrajonā, kura ar Regulu (ES) Nr. 1256/2011 iedalīta Polijai 2013. gadam, samazina, kā norādīts pielikumā.

2. pants

Ja atvilkumi, kas jāpiemēro saskaņā ar 1. pantu, ir lielāki nekā pieejamā nozvejas kvota un tos nevar pilnībā veikt 2013. gadā, atlikušos daudzumus atvelk no tās laša (Salmo salar) nozvejas kvotas Savienības ūdeņos ICES 22.–31. apakšrajonā, kuru Polijai varētu iedalīt 2014. gadam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 3.12.2011., 3. lpp.

(3)  OV C 72, 10.3.2012., 27. lpp.


PIELIKUMS

Krājums

2012

Atvilkums 2013. gadā

Sākotnējā kvota

Pielāgotā kvota

Konstatētā nozveja

Kvotas un nozvejas starpība

(pārzveja)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776