19.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1159/2013

(2013. gada 12. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES), paredzot licencēšanas un reģistrācijas nosacījumus GMES lietotājiem un nosakot kritērijus attiecībā uz piekļuves ierobežošanu GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011–2013) (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

GMES datu un informēšanas politikai vajadzētu būt saskanīgai ar citām attiecīgām Savienības politikas jomām, instrumentiem un darbībām. Jo īpaši tai būtu jāatbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvā 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (2). Minētajā politikā būtu jāievēro ES Pamattiesību hartā atzītās tiesības un principi, jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi, personas datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma tiesības, humanitāro un eksakto zinātņu brīvība un darījumdarbības brīvība.

(2)

GMES datu un informēšanas politikai vajadzētu būtiski sekmēt Savienības atbalstīto datu pieejamības politiku, kas ierosināta Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīvā 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (3) un nostiprināta ar Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumu 2011/833/ES par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu (4), kurš pieņemts saistībā ar Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojumu “Digitālā programma Eiropai” (5).

(3)

Būtu jāizveido GMES lietotājiem paredzēti reģistrācijas un licencēšanas nosacījumi, kā arī jānosaka kritēriji attiecībā uz piekļuves ierobežošanu GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai. Nosacījumi attiecībā uz piekļuvi citiem datiem un informācijai, ko izmanto kā ievaddatus GMES pakalpojumiem, būtu jāparedz šo datu sniedzējiem.

(4)

Komisija 2009. gada 28. oktobra paziņojumā “Globālā vides un drošības novērošana (GMES): kosmosa komponentes uzdevumi un nākamie pasākumi” (6) pauda nodomu saistībā ar Sentinel programmu īstenot bezmaksas un atklātas piekļuves datu politiku.

(5)

Piekļuvei Sentinel programmas datiem vajadzētu būt bez maksas, pilnīgai un atklātai saskaņā ar kopējiem principiem Sentinel datu politikā (7), ko pieņēmusi Eiropas Kosmosa aģentūras Programmas padome Zemes novērošanai (PB-EO).

(6)

Piekļuve GMES datiem un GMES pakalpojumu informācija trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 911/2010 7. pantu piedalās GMES darbībās, būtu jānodrošina saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro dalībvalstīm.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 911/2010 28. apsvērumu GMES būtu jāuzskata par Eiropas ieguldījumu Zemes novērošanas sistēmu globālās sistēmas (GEOSS) attīstībā. Tāpēc GMES atklāta izplatīšana būtu pilnībā jāsaskaņo ar GEOSS datu apmaiņas principiem.

(8)

Lai sasniegtu GMES datu un informēšanas politikas mērķus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 911/2010 9. pantā, lietotājiem maksimāli iespējamā apmērā būtu jānodrošina tiesības izmantot GMES datus un GMES pakalpojumu informāciju. Lietotājiem būtu jānodrošina iespēja arī tālāk izplatīt iepriekš pārveidotus vai nepārveidotus GMES datus un GMES pakalpojumu informāciju.

(9)

GMES datu un GMES pakalpojumu informācija lietotājiem būtu jāsaņem bez maksas, lai izmantotu sociālās priekšrocības, ko rada GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas intensīvāka izmantošana.

(10)

GMES datu atklātas izplatīšanas politiku varētu pārskatīt un vajadzības gadījumā pielāgot, ņemot vērā lietotāju vajadzības, Zemes novērošanas nozares vajadzības un tehnoloģiju attīstības tendences.

(11)

Lai plaši izplatītu GMES datus un informāciju, būtu lietderīgi nenodrošināt nedz konkrētas, nedz arī netiešas garantijas, tostarp attiecībā uz kvalitāti un piemērotību jebkuram mērķim.

(12)

Komisijai būtu jāierobežo GMES datu atklāta izplatīšana gadījumos, kad bezmaksas, pilnīga un atklāta piekļuve konkrētiem GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai varētu ietekmēt ES Pamattiesību hartā nostiprināto tiesību un principu ievērošanu, piemēram, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, personas datu vai GMES pakalpojumu sniegšanas procesā ievadei izmantoto datu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

(13)

Vajadzības gadījumā ierobežojumiem būtu jāaizsargā Savienības drošības intereses, kā arī dalībvalstu valsts drošības intereses. Attiecībā uz valsts drošības interesēm, nosakot šādus ierobežojumus, būtu jāievēro to dalībvalstu saistības, kuras saskaņā ar starptautiskiem līgumiem pievienojušās kopējās drošības organizācijai. Slepenuma kritērija novērtējumam nolūkā ierobežot GMES datu un GMES pakalpojumu informāciju būtu jānovērš ex ante drošības problēmas, tādējādi nodrošinot GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas nepārtrauktu piegādi.

(14)

Slepenuma kritērijā būtu jāietver dažādi parametri, kas varētu apdraudēt Savienības vai tās dalībvalstu drošību. Kā svarīgs slepenuma kritērijs būtu jāņem vērā draudi būtiski svarīgai infrastruktūrai, kā noteikts 2. panta a) punktā Padomes 2008. gada 8. decembra Direktīvā 2008/114/EK par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību (8).

(15)

Vajadzības gadījumā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieprasīt ierobežojumu piemērošanu, sniedzot konkrētus GMES datus un GMES pakalpojumu informāciju. Pārbaudot šādus pieprasījumus vai pēc savas iniciatīvas Komisijai būtu jānodrošina iedarbīga un efektīva atbilde, lai aizsargātu Savienības vai dalībvalstu drošības intereses, vienlaikus pēc iespējas mazāk traucējot datu un informācijas plūsmas lietotājiem.

(16)

Tehnisku ierobežojumu dēļ GMES datu izplatīšanas platformas varētu nespēt izpildīt visus datu vai informācijas pieprasījumus. Šādos ārkārtas gadījumos, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas tehniskā pieejamība būtu jārezervē lietotājiem no valstīm un starptautiskām organizācijām, kas piedalās GMES darbību izpildē. Attiecīgā gadījumā pakalpojumu rezervēšanas priekšrocība būtu jānosaka, izmantojot konkrētu reģistrācijas veidu. Šāda rezervācija nedrīkstētu liegt tiem lietotājiem, kas ieguvuši datus vai informāciju, izmantojot rezervāciju, īstenot tiesības, kuras piešķirtas saskaņā ar šo regulu, tostarp tiesības tālāk izplatīt šādus datus vai informāciju.

(17)

Attiecībā uz piekļuvi GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai būtu jāizveido četri lietotāju reģistrācijas līmeņi. Pirmkārt, lai nodrošinātu GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas plašu izmantošanu, meklēšanas un skatīšanās pakalpojumi Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē būtu jāsniedz bez reģistrācijas. Otrkārt, būtu jānodrošina iespēja Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem lejupielādes pakalpojumiem piemērot atvieglinātu reģistrāciju. Reģistrācijas procesam nevajadzētu atturēt lietotājus no piekļuves datiem un informācijai, tomēr vajadzētu būt iespējai apkopot lietotāju statistiku. Treškārt, vidējā reģistrācijas līmenī vajadzētu konkrētām lietotāju grupām nodrošināt iespēju rezervēt piekļuvi. Ceturtkārt, stingru reģistrācijas procedūru vajadzētu izmantot, lai drošības labad ierobežotu piekļuvi, prasot nepārprotamu lietotāja identifikāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1.   NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz:

a)

nosacījumus pilnīgai un atklātai piekļuvei GMES pakalpojumu sniedzēju sagatavotajai informācijai un datiem, kas iegūti, izmantojot GMES infrastruktūru;

b)

kritērijus, ko piemēro, lai ierobežotu piekļuvi minētajai informācijai un datiem;

c)

GMES lietotāju reģistrācijas nosacījumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

GMES pakalpojumi” ir pakalpojumu komponente, kas minēta Regulas (ES) Nr. 911/2010 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā;

b)

GMES pakalpojumu informācija” ir GMES pakalpojumu sniedzēju sagatavotā informācija un tās metadati;

c)

GMES dati” ir GMES infrastruktūrā savāktie dati un to metadati;

d)

“metadati” ir strukturēta informācija par datiem vai informāciju, kas nodrošina iespēju tos meklēt, uzskaitīt un izmantot;

e)

GMES izplatīšanas platforma” ir tehniska sistēma, ko izmanto GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas izplatīšanai;

f)

“meklēšanas pakalpojumi” ir meklēšanas pakalpojumi, kā definēts Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

g)

“skatīšanās pakalpojumi” ir skatīšanās pakalpojumi, kā definēts Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

h)

“lejupielādes pakalpojumi” ir lejupielādes pakalpojumi, kā definēts Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2.   NODAĻA

GMES DATU UN GMES PAKALPOJUMU INFORMĀCIJAS ATKLĀTA IZPLATĪŠANA – LICENCĒŠANAS NOSACĪJUMI

3. pants

Atklātas izplatīšanas principi

Lietotāji bez maksas, pilnīgi un atklāti piekļūst GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai saskaņā ar nosacījumiem 4.–10. pantā un ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 11.–16. pantā.

4. pants

Finanšu nosacījumi

Nodrošina bezmaksas piekļuvi GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai GMES izplatīšanas platformās saskaņā ar iepriekš noteiktiem tehniskajiem nosacījumiem, kas minēti 5. panta 1. punktā.

5. pants

Raksturlielumiem, formātam un izplatīšanas videi piemērojamie nosacījumi

1.   Katram GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas veidam šo datu un informācijas sniedzēji nosaka vismaz vienu raksturlielumu, formāta un Komisijas uzraudzītas izplatīšanas vides kopumu un par to paziņo GMES izplatīšanas platformās.

2.   GMES dati un GMES pakalpojumu informācija atbilst Direktīvā 2007/2/EK noteiktajām prasībām tādā mērā, lai uz datiem un informāciju attiektos šo noteikumu darbības joma.

6. pants

GMES izplatīšanas platformām piemērojamie nosacījumi

GMES datus un GMES pakalpojumu informāciju izplata, izmantojot GMES izplatīšanas platformas, ko nodrošina vai uzrauga Komisija.

7. pants

Lietošanas nosacījumi

1.   Piekļuvi GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai nodrošina, lai to likumīgi izmantotu šādā veidā:

a)

reproducēšanai;

b)

izplatīšanai;

c)

publiskošanai;

d)

pielāgošanai, pārveidošanai un kombinēšanai ar citiem datiem un informāciju;

e)

šā punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto nolūku kombinēšanai.

2.   GMES datus un GMES pakalpojumu informāciju bez laika ierobežojumiem drīkst izmantot visā pasaulē.

8. pants

Lietotāju sniegtajai informācijai piemērojamie nosacījumi

1.   Publiski izplatot vai paziņojot GMES datus un GMES pakalpojumu informāciju, lietotāji norāda sabiedrībai šo datu un informācijas avotu.

2.   Lietotāji nodrošina, lai sabiedrībai nerastos iespaids, ka lietotāja darbības oficiāli ir apstiprinājusi Savienība.

3.   Šādu datu un informācijas pielāgošanas vai pārveidošanas gadījumā lietotāji to skaidri norāda.

9. pants

Garantiju neesība

GMES datus un GMES pakalpojumu informāciju sniedz lietotājiem, nenodrošinot ne konkrētas, ne arī netiešas garantijas, tostarp attiecībā uz kvalitāti un piemērotību jebkuram mērķim.

10. pants

Atklātas izplatīšanas ierobežojumu gadījumā piemērojamie nosacījumi

Ja Komisija saskaņā ar 12. pantu ierobežo konkrētu lietotāju piekļuvi GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai, šie lietotāji veic reģistrācijas procedūru, kurā pirms atļautas piekļuves ir iespējams nepārprotami identificēt šos lietotājus.

3.   NODAĻA

IEROBEŽOJUMI

11. pants

Konfliktējošas tiesības

Ja konkrētu GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas atklāta izplatīšana ir pretrunā starptautiskiem nolīgumiem vai GMES pakalpojumu informācijas sagatavošanai ievadīto datu un informācijas saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām vai šāda izplatīšana varētu nesamērīgi ietekmēt ES Pamattiesību hartā atzītās tiesības un principus, piemēram, tiesības uz privāto dzīvi vai personas datu aizsardzību, Komisija veic vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 911/2010 13. panta 1. punktu, lai novērstu šādas pretrunas vai ierobežotu attiecīgo GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas izplatīšanu.

12. pants

Drošības interešu aizsardzība

1.   Ja GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas atklāta izplatīšana šo datu un informācijas slepenuma dēļ nepieņemamā mērā apdraud Savienības vai tās dalībvalstu drošības intereses, Komisija ierobežo šo datu un informācijas izplatīšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 911/2010 13. panta 1. punktu.

2.   Komisija, izmantojot 13.–16. pantā noteiktos slepenuma kritērijus, novērtē GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas slepenuma pakāpi.

13. pants

GMES datu slepenuma kritēriji

1.   Ja GMES dati ir sagatavoti, izmantojot kosmosā izvietotu novērošanas sistēmu, kas atbilst vismaz vienam no pielikumā uzskaitītajiem raksturlielumiem, Komisija novērtē datu slepenumu, izmantojot šādus kritērijus:

a)

datu tehniskie raksturlielumi, tostarp telpiskā izšķirtspēja un spektra joslas;

b)

laiks no datu iegūšanas brīža līdz to izplatīšanai;

c)

bruņotu konfliktu esība, starptautiskā vai reģionālā miera un drošības apdraudējums vai kritiskās infrastruktūras apdraudējums Direktīvas 2008/114/EK 2. panta a) punkta nozīmē apgabalā, uz kuru attiecas GMES dati;

d)

nedroša stāvokļa esība vai GMES datu iespējama izmantošana taktiskām vai operatīvām darbībām, kas apdraud Savienības, tās dalībvalstu vai starptautisko partneru drošības intereses.

2.   Ja GMES dati ir sagatavoti, izmantojot kosmosā izvietotu novērošanas sistēmu, kas neatbilst nevienam no pielikumā uzskaitītajiem raksturlielumiem, uzskata, ka GMES dati nav slepeni.

14. pants

GMES pakalpojumu informācijas slepenuma kritēriji

Komisija novērtē GMES pakalpojumu informācijas slepenumu, izmantojot šādus kritērijus:

a)

GMES pakalpojumu informācijas sagatavošanā izmantoto ievaddatu slepenuma pakāpe;

b)

laiks no ievaddatu iegūšanas brīža līdz GMES pakalpojumu informācijas izplatīšanai;

c)

bruņotu konfliktu esība, starptautiskā vai reģionālā miera un drošības apdraudējums vai kritiskās infrastruktūras apdraudējums Direktīvas 2008/114/EK 2. panta a) punkta nozīmē apgabalā, uz kuru attiecas GMES pakalpojumu informācija;

d)

nedroša stāvokļa esība vai GMES pakalpojumu informācijas iespējama izmantošana taktiskām vai operatīvām darbībām, kas apdraud Savienības, tās dalībvalstu vai starptautisko partneru drošības intereses.

15. pants

Pieprasījums par slepenuma pakāpes atkārtotu novērtēšanu

Ja ir mainījušies nosacījumi, ar kādiem tika veikts 13. vai 14. pantā paredzētais novērtējums, Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var veikt GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas slepenuma pakāpes atkārtotu novērtēšanu, lai ierobežotu, pārtrauktu vai atļautu GMES datu iegūšanu vai GMES pakalpojumu informācijas izplatīšanu. Ja dalībvalsts ir iesniegusi pieprasījumu, Komisijai ir jāņem vērā ierobežojuma laika limiti un prasītais tvērums.

16. pants

Interešu samērs

1.   Saskaņā ar 12. pantu novērtējot GMES datu un GMES pakalpojumu informācijas slepenuma pakāpi, drošības intereses samēro ar lietotāju interesēm un attiecīgo datu un informācijas vākšanas, sagatavošanas un atklātas izplatīšanas radīto izdevīgumu vides, sociālajā un ekonomikas jomā.

2.   Veicot drošības novērtējumu, Komisija apsver, vai ierobežojumi būs rezultatīvi, ja līdzīgi dati jebkurā gadījumā ir pieejami citos avotos.

4.   NODAĻA

PIEKĻUVES REZERVĒŠANA UN REĢISTRĀCIJA

17. pants

Piekļuves rezervēšana

1.   Ja piekļuves pieprasījumi pārsniedz GMES izplatīšanas platformu darbspēju, piekļuvi GMES resursiem var rezervēt jebkuram no šiem lietotājiem:

a)

Savienības valsts dienestiem, rūpniecības nozarei, pētniecības organizācijām un pilsoņiem;

b)

to trešo valstu valsts dienestiem, rūpniecības nozarei, pētniecības organizācijām un pilsoņiem, kuras piedalās GMES darbībās;

c)

starptautiskām organizācijām, kas piedalās GMES darbībās.

2.   Lai lietotāji, kuriem ir rezervēta piekļuve saskaņā ar 1. punktu, saņemtu piekļuves atļauju, tie reģistrējas, norādot savu identitāti, kontaktinformāciju, darbības jomu un reģistrācijas valsti.

18. pants

Reģistrācija

1.   Lai piekļūtu lejupielādes pakalpojumiem, lietotāji tiešsaistē reģistrējas GMES izplatīšanas platformās. Reģistrācija ir bez maksas. Lietotājiem ir jāreģistrējas tikai vienreiz, un vēlāk tos apstiprina automātiski. Reģistrācijas procesā veic šādas darbības:

a)

lietotājs izveido lietotāja kontu un paroli;

b)

lietotājs statistikas vajadzībām norāda informāciju, kuras apjoms nepārsniedz 10 vienības.

2.   Lai izmantotu meklēšanas pakalpojumus un skatīšanās pakalpojumus, reģistrācija nav jāveic.

5.   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 276, 20.10.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.

(4)  OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.

(5)  COM(2010) 245 galīgā redakcija/2, 2010. gada 26. augusts.

(6)  COM(2009) 589 galīgā redakcija.

(7)  EKA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp.


PIELIKUMS

13. pantā minētās kosmosā izvietotas novērošanas sistēmas raksturlielumi

a)

Sistēma spēj tehniski ģenerēt datus, kuru ģeometriskā izšķirtspēja vismaz vienā horizontālā virzienā ir 2,5 metri vai mazāka.

b)

Sistēma spēj tehniski ģenerēt datus, kuru ģeometriskā izšķirtspēja vismaz vienā horizontālā virzienā 8–12 mikronu spektra daļā (termiskais infrasarkanais starojums) ir 5 metri vai mazāka.

c)

Sistēma spēj tehniski ģenerēt datus, kuru ģeometriskā izšķirtspēja vismaz vienā horizontālā virzienā spektra daļā no 1 milimetra līdz 1 metram (mikroviļņi) ir vismaz 3 metri vai mazāka.

d)

Sistēmai ir vairāk nekā 49 spektra kanāli, un tā spēj tehniski ģenerēt datus, kuru ģeometriskā izšķirtspēja vismaz vienā spektra kanālā vismaz vienā horizontālā virzienā ir 10 metri vai mazāka.