16.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/7


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1155/2013

(2013. gada 21. augusts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem attiecībā uz to, ka pārtika nesatur lipekli vai ka tā saturs ir samazināts

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (1) un jo īpaši tās 36. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 36. panta 2. punktā prasīts, lai informācija, ko sniedz pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji, patērētāju nemaldinātu, nebūtu pārprotama vai patērētājam neskaidra un lai attiecīgā gadījumā tās pamatā būtu attiecīgi zinātniski dati.

(2)

Saskaņā ar minētā panta 3. punktu Komisijai jāpieņem īstenošanas akti par to, kā minētajā punktā norādītajos gadījumos šīs prasības piemērot.

(3)

Minētā panta 4. punktā ir paredzēta iespēja 3. punktu papildināt ar citiem īpašiem gadījumiem, kuros Komisijai jāievieš šīs prasības, lai nodrošinātu, ka patērētāji ir pienācīgi informēti.

(4)

Cilvēki ar celiakiju cieš no pastāvīgas lipekļa nepanesības. Lipeklis šiem cilvēkiem var radīt nelabvēlīgu ietekmi, un tādēļ to uzturā lipekļa nedrīkst būt vai tā daudzumam jābūt ļoti mazam.

(5)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 41/2009 (2) ir izklāstīti saskaņoti noteikumi par informāciju, ko patērētājiem sniedz par to, ka pārtikas produkts lipekli nesatur vai ka tā saturs ir samazināts. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 609/2013 (3) paredzēts no 2016. gada 20. jūlija Regulu (EK) Nr. 41/2009 atcelt.

(6)

Gadījumos, kad pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji pēc Regulas (EK) Nr. 41/2009 atcelšanas sniedz informāciju par lipekļa klātbūtni pārtikā, patērētājiem arī turpmāk vajadzētu būt pienācīgi informētiem un tie nebūtu jāmaldina vai nebūtu jāsniedz tiem neskaidra informācija. Tādēļ Regulas (ES) Nr. 1169/2011 36. panta 3. punktu ir nepieciešams grozīt, lai Komisijai dotu iespēju noteikt vienveidīgus nosacījumus par pārtikas produktu informāciju, kas attiecas uz to, ka pārtika lipekli nesatur vai ka tā saturs ir samazināts, un ko var sniegt pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1169/2011 36. panta 3. punkta pirmajai daļai pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d)

par to, ka pārtikas produkts lipekli nesatur vai ka tā saturs ir samazināts.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 21. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 41/2009 par tādu pārtikas produktu sastāvu un marķēšanu, kas piemēroti cilvēkiem, kuri nepanes lipekli (OV L 16, 21.1.2009., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).